כותרת מאמר מספר מאמר
044-2000

מיסוי שכ"ע עובדים זרים במגזר שאינו עסקי

יש הסוברים (בטעות!) כי מתשלום שכר לעובדים זרים העוסקים במתן שירותים אישיים לחברי הקיבוץ אין צורך לנכות מס במקור על פי הוראות פקודת מס הכנסה.
28-08-2000
יש הסוברים (בטעות!) כי מתשלום שכר לעובדים זרים העוסקים במתן שירותים אישיים לחברי הקיבוץ אין צורך לנכות מס במקור על פי הוראות פקודת מס הכנסה.
043-2000

הרחבה בקיבוצים ובמושבים לפי 737 - עדכונים

ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
23-08-2000
ח"כ שלום שמחון העלה בועדה המלווה לענין אישור ביצוע הרחבות במתכונת הקודמת (כלומר גביית תמורה עבור הזכות למגרש - עפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה עליה מבוססת הוראת האגף החקלאי 51 י"ג) נושאים עקרוניים שטרם נתנה להם התיחסות ו/או פתרון ראוי כדלקמן:
042-2000

הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי – שינויים צפויים, ומעמד חבר קיבוץ שמשלמים לו דמי אבטלה

להלן ההצעה לשינויים בקביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שתידון בקרוב בצוות המשותף למוסד לביטוח לאומי ולנציגי התנועות (קיבוצים ומושבים שיתופיים):
11-08-2000
להלן ההצעה לשינויים בקביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח לאומי לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים שתידון בקרוב בצוות המשותף למוסד לביטוח לאומי ולנציגי התנועות (קיבוצים ומושבים שיתופיים):
041-2000

היטל השבחה על קרקע חקלאית כתוצאה משינוי יעוד

כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
10-08-2000
כאשר מתבצע שינוי יעוד מתעוררת שאלת החבות בהיטל השבחה. חוק התכנון והבניה (להלן "החוק") מטיל חבות "בהיטל השבחה" על בעל קרקע כאשר חלה השבחה במקרקעין.
040-2000

פיצויי מים 2000

בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
28-07-2000
בימים אלו אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מסגרת התקציב לתמיכה לחקלאים בגין קיצוץ במכסות מים 2000.
039-2000

הצעת חוק הקיבוצים (ארגון מחדש של קיבוץ), התש"ס –2000

נושא ביצוע שינויים בקיבוצים הינו מהנושאים המורכבים ביותר הן בשל הרגישות הציבורית (החיצונית והפנימית) והן נוכח המגבלות שנקבעו בחוזי החכירה של המשבצת הקרקעית והחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות וחוקים אחרים שקבעו מגבלות נוספות.
27-07-2000
נושא ביצוע שינויים בקיבוצים הינו מהנושאים המורכבים ביותר הן בשל הרגישות הציבורית (החיצונית והפנימית) והן נוכח המגבלות שנקבעו בחוזי החכירה של המשבצת הקרקעית והחלטות מועצת מקרקעי ישראל השונות וחוקים אחרים שקבעו מגבלות נוספות.
038-2000

הוצאות בגין רכישת מכסות חלב

לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
13-07-2000
לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.
037-2000

מיסוי מקרקעין במשק המשפחתי החקלאי – הערות לרפורמה

בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
10-07-2000
בהמשך לדיונים במשרד האוצר ולהמלצות ועדת הרפורמה העומדות בסימן שאלה נכון לימים אלה אנו מביאים בפניכם את הערות יחידת המיסוי הבין מושבית ביחס לרפורמה העומדת על הפרק ככל שהן נוגעות למיסוי מקרקעין ודירות מגורים במשק החקלאי וההשלכות האפשריות כתוצאה מיישום המלצות ועדת הרפורמה אם בכלל.
036-2000

העמדת קרקע חקלאית לרפת משותפת ועקרונות תיאגוד יצרני חלב

נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
22-06-2000
נושא הקצאת הקרקע החקלאית הינו אחד הנושאים החשובים והמורכבים המשפיעים באופן מהותי על השיקולים בתיאגוד הרפת המשותפת.
035-2000

תשלום עבור מכסת חלב – הוצאה לצרכי מס?

ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
06-06-2000
ענף הבקר לחלב בישראל הוא מן היציבים והמצליחים ביותר בין ענפי החקלאות בישראל ומן המתקדמים בעולם. פרות החלב בישראל הגיעו לשיא עולמי בתנובת החלב השנתית לפרה, חרף המגבלות האקלימיות והסביבתיות עמן מתמודד הענף.
034-2000

הוצאות פיתוח בהרחבת מושבים /קיבוצים - עמדת ממ"י

בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
05-06-2000
בעקבות פניות חוזרות ונישנות ממרץ 1999, מועד הוצאת הוראת אגף חקלאי 51 (י) בקשר להרחבות במושבים ובקיבוצים, פרסם מר משה אדרי סמנכ"ל שיווק וכלכלה את ההנחיות והעקרונות של מנהל מקרקעי ישראל לאשור הוצאות פיתוח (הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' 366).
033-2000

הערכות חשבונאית בנושא קיצוץ מכסות המים - 2000

משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
02-06-2000
משרד החקלאות הוציא סיכום דיון שנערך בעקבות החלטת הממשלה בדבר תמיכה לחקלאים עקב קיצוץ במכסות המים .
032-2000

רכישת חברה בעלת הפסד לצרכי מס

ביום 1.5.97 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד יואב רובינשטיין ושות' ע"י כב' השופט איתמר פלפל הדן בתחולת סעיף 86 לפקודה על רכישת חברה עם הפסדים צבורים לצרכי מס.
30-05-2000
ביום 1.5.97 ניתן בבית המשפט המחוזי בת"א פס"ד יואב רובינשטיין ושות' ע"י כב' השופט איתמר פלפל הדן בתחולת סעיף 86 לפקודה על רכישת חברה עם הפסדים צבורים לצרכי מס.
031-2000

המחשת המלצות ועדת בן בסט בקיבוצים

בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה. המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות. בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה. בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.
21-05-2000
בימים אלו הגישה הועדה לרפורמה במיסוי הישיר (להלן: "ועדת בן בסט") את המלצותיה. המלצות הועדה עוררו סערה ציבורית ויש ספק לגבי יישומם של חלק מההמלצות. בין יתר ההמלצות מוצע גם להרחיב את מדרגות המס בהדרגה במשך שלוש שנים, לבטל את הניכוי הנובע מהפקדות לקרן השתלמות ולבטל את חצי נקודת זיכוי המוענקת כיום לאישה. בחוזר זה תוצג השפעת הרפורמה על חבות המס של הקיבוץ /מושב שיתופי.
030-2000

תקנות מס מכירה

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
18-05-2000
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ב - 17/4/2000 תקנות מיסוי חדשות לחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה), (פטור ממס מכירה) התש"ס – 2000 ( להלן: התקנות) לפיהן נקבע פטור ממס מכירה לעסקות שנהנות מפטור מלא או חלקי ממס שבח.
029-2000

רפורמה במס – הוראות לתקופת ביניים

משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
14-05-2000
משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:
028-2000

דגשים בחישוב המס לעובד תאילנדי המועסק בחקלאות

על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה.
08-05-2000
על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה.
027-2000

זכויות בתנובה

לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.
07-05-2000
לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.
026-2000

החזר מע"מ בגין חוב אבוד - הבהרות

עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
18-04-2000
עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.
025-2000

דמי הסכמה במכירת נחלה עדכון סכומים, הנחות ופטורים

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
11-04-2000
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה מינהל מקרקעי ישראל את מתן הסכמתו בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון במספר פסקי דין הכיר בזכותו של המנהל לדרוש תמורה עבור הסכמתו להעברת החכירה בקרקע.
024-2000

שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ

בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
09-04-2000
בימים אלה נשלחה הודעה מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים ובכלל זה מושבים וקיבוצים רבים, בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק "איחוד העוסקים" ממספר התיק של העוסק כחברה או כאגודה שיתופית למספר תיק של שותפות.
023-2000

החכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים

ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
06-04-2000
ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
022-2000

החכרת מגרשי מגורים מבונים במושבים

ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
06-04-2000
ב- 19/12/99 הוציא האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל את הוראה מס' 66 שקבעה את הכללים להקצאת מגרשי מגורים מבונים השיכים לאגודת מושב או כפר שיתופי. (ראו גם חוזרינו 3/2000.) עד להוראה זו הקצאת מגרשים מבונים בוצעה בהתאם להחלטות 438 ו- 454.
021-2000

הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון

א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות
04-04-2000
א. הוצאות פיתוח תשתיות על ופינוי בהרחבה - עדכון ב. צרוף שטח למשבצת לצורך הרחבה בישובי קו עימות ג. שומת מגרשים גדולים באזורי עדיפות
020-2000

הועד המקומי שינויים בחקיקה והיבטי מיסוי

לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.
26-03-2000
לועד המקומי מעמד של רשות מקומית, דבר שמעניק לו פטור והקלות מס כפי שניתן לכל רשות מקומית אחרת.להלן נביא את עיקרי תיקון הצו ונרחיב בעניין היבטי המס בפעילות הועד המקומי. והאגודה השיתופית בתפקידיה הקהילתיים.
019-2000

פיצוי על קיצוץ מכסות מים 2000

בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
25-03-2000
בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .
018-2000

התרה בניכוי של הוצאות מסויימות

בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
24-03-2000
בימים אלו אושרו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (תיקון), התש"ס – 2000 (להלן: "התקנות") בעניין הוצאות לינה, ארוחות, ביגוד, כיבוד, אירוח וטלפון.
017-2000

הפעלת מס המכירה והפטור המוצע

ההצעה לתקנות מס שבח מקרקעין (מס מכירה) מכוח סעיף 72ג' לחוק שטרם אושרה בועדת כספים של הכנסת והפרשנויות המובאות מבוססות על הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2000 לעניין מס מכירה.
20-03-2000
ההצעה לתקנות מס שבח מקרקעין (מס מכירה) מכוח סעיף 72ג' לחוק שטרם אושרה בועדת כספים של הכנסת והפרשנויות המובאות מבוססות על הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 3/2000 לעניין מס מכירה.
016-2000

דמי חכירה מהוונים בבניה למגורים (737) - הכללים החדשים שנקבעו

הוראת אגף מס 51 ט'ו מיום 9/1/2000 קבעה כללים חדשים לעניין דמי החכירה המהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי . לבקשת תנועת המושבים נערכה חוו"ד בעניין חוקיות הוראת אגף 51 ט"ו על ידי עו"ד חיים פרוכטר ועו"ד רון רוגין.
17-03-2000
הוראת אגף מס 51 ט'ו מיום 9/1/2000 קבעה כללים חדשים לעניין דמי החכירה המהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי . לבקשת תנועת המושבים נערכה חוו"ד בעניין חוקיות הוראת אגף 51 ט"ו על ידי עו"ד חיים פרוכטר ועו"ד רון רוגין.
015-2000

ערבות בנקאית בהקצאת קרקע לשמוש שאינו חקלאי במשבצת ישוב חקלאי, לרבות בחלקה א' של נחלה

החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.
15-03-2000
החלטות מינהל מקרקעי ישראל 653, 755 ו- 717 מאפשרות לבצע שימושים שאינם חקלאים בקרקע חקלאית.
014-2000

ביטוח לאומי גבייה - עדכון

במסגרת חוק ההסדרים במשק לשנת 2000 הועלתה תקרת ההכנסה החודשית לעובד ממנה משולמים דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) החל מ- 1.1.2000 לשכר הממוצע כפול חמש - 31,735 ש"ח מינואר 2000 (במקום השכר הממוצע כפול ארבע עד ל- 31.12.99). הגבייה מתבצעת בתלושי השכר החל מחודש 1/2000.
13-03-2000
במסגרת חוק ההסדרים במשק לשנת 2000 הועלתה תקרת ההכנסה החודשית לעובד ממנה משולמים דמי ביטוח לאומי (כולל ביטוח בריאות) החל מ- 1.1.2000 לשכר הממוצע כפול חמש - 31,735 ש"ח מינואר 2000 (במקום השכר הממוצע כפול ארבע עד ל- 31.12.99). הגבייה מתבצעת בתלושי השכר החל מחודש 1/2000.
013-2000

עדכונים בהרחבות מושבים וקיבוצים - 737

בהוראת אגף מס' 51 (י') נקבע על ידי מר דרור קרישפין, סמנכ"ל ומנהל האגף החקלאי, כי רק "אם הוצאות הפיתוח לפי התצהירים אינן עולות על הסכום הכולל, לרבות מע"מ של 100,000 ש"ח למגרש (צמוד למדד שפורסם ב- 15 בחודש ינואר 1999). יש לקבל את ההצהרות ללא צורך בפניה".
09-03-2000
בהוראת אגף מס' 51 (י') נקבע על ידי מר דרור קרישפין, סמנכ"ל ומנהל האגף החקלאי, כי רק "אם הוצאות הפיתוח לפי התצהירים אינן עולות על הסכום הכולל, לרבות מע"מ של 100,000 ש"ח למגרש (צמוד למדד שפורסם ב- 15 בחודש ינואר 1999). יש לקבל את ההצהרות ללא צורך בפניה".
012-2000

הפסדי אגודה שיתופית חקלאית שהוטלו על חבריה

על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, דינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בסעיף זה כדין שותפות.
05-03-2000
על פי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה, דינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בסעיף זה כדין שותפות.
011-2000

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2000

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.
23-02-2000
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2000 תוקצב סך של כ- 118.8 מלש"ח למענקי השקעות והרשאה להתחייב בסך 115.9 מלש"ח שתוצא עפ"י הרשאות דו-חודשיות.
010-2000

חובת ניכוי מס במקור - עדכון

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).
22-02-2000
סעיף 164 לפקודת מס הכנסה מונה מספר סוגי תשלום שעליהם מוטלת החובה לנכות מס בעת התשלום (ניכוי מס במקור).
009-2000

השינויים במיסוי הפנסיוני

עד לתאריך 31.12.99 לא היו הפקדות מעביד לקופ"ג לקיצבה נחשבות להכנסות אצל העובד בעת ההפרשה. החל מתאריך זה, הפקדות לקופ"ג לקיצבה העולות על השיעור הקבוע בסעיף 19 בכללי מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) % 19.833 מהמשכורת,
17-02-2000
עד לתאריך 31.12.99 לא היו הפקדות מעביד לקופ"ג לקיצבה נחשבות להכנסות אצל העובד בעת ההפרשה. החל מתאריך זה, הפקדות לקופ"ג לקיצבה העולות על השיעור הקבוע בסעיף 19 בכללי מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) % 19.833 מהמשכורת,
008-2000

תיקונים במערך הניכויים החל מתאריך 1.1.2000

להלן מספר תיקונים במערך הניכויים של מס הכנסה כפי שאושרו על ידי הכנסת בתאריך 30.12.1999 במסגרת חוק ההסדרים:
10-02-2000
להלן מספר תיקונים במערך הניכויים של מס הכנסה כפי שאושרו על ידי הכנסת בתאריך 30.12.1999 במסגרת חוק ההסדרים:
007-2000

עלות עדר בקר לחלב ליום 31/12/99

להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית, בנושא הערכת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
23-01-2000
להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית, בנושא הערכת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
006-2000

עלות עגלים ליום 31.12.99

המחיר לממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.32 ש"ח/ק"ג ירידה נומינלית בת 6% לעומת שנה קודמת, אולם מחיר הבשר ירד מתחילת השנה עד סופה ב - 13%.
22-01-2000
המחיר לממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.32 ש"ח/ק"ג ירידה נומינלית בת 6% לעומת שנה קודמת, אולם מחיר הבשר ירד מתחילת השנה עד סופה ב - 13%.
005-2000

עלות נורמטיבית בענף הלול והיענים ליום 31/12/1999

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאלגל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.
21-01-2000
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיבים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאלגל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.
004-2000

קרקעות משבצת המיועדות להסדר חובות הקיבוץ – כללי מינהל מקרקעי ישראל

בתאריך 19 לינואר 2000 הפיץ מנהל מקרקעי ישראל את הוראת אגף חקלאי 65 העוסקת בכללים החלים על קרקעות המשבצת המיועדות לשמש כמקור להסדר חובות.
20-01-2000
בתאריך 19 לינואר 2000 הפיץ מנהל מקרקעי ישראל את הוראת אגף חקלאי 65 העוסקת בכללים החלים על קרקעות המשבצת המיועדות לשמש כמקור להסדר חובות.
003-2000

התרת הוצאות חניית רכב

הוצאות חנייה בסמוך למקום העיסוק של הנישום הן הוצאות בייצור ההכנסה לפי הוראות סעיף 17 לפקודת מס הכנסה ולפיכך מותרות בניכוי.
12-01-2000
הוצאות חנייה בסמוך למקום העיסוק של הנישום הן הוצאות בייצור ההכנסה לפי הוראות סעיף 17 לפקודת מס הכנסה ולפיכך מותרות בניכוי.
002-2000

דמי חכירה מהוונים בבניה למגורים – שינויים ועדכונים

הוראת אגף 51 טו' של מינהל מקרקעי ישראל מיום 9.1.2000 עוסקת בשינויים בדמי חכירה מהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי (מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, אגודות חקלאיות (הרחבות) במושבות, מרכזים אזוריים, ישובים קהילתיים שבטיפול הסוכה"י או ההסתדרות הציונית העולמית).
11-01-2000
הוראת אגף 51 טו' של מינהל מקרקעי ישראל מיום 9.1.2000 עוסקת בשינויים בדמי חכירה מהוונים בבניה למגורים בישובים במגזר החקלאי (מושבי עובדים, כפרים שיתופיים, אגודות חקלאיות (הרחבות) במושבות, מרכזים אזוריים, ישובים קהילתיים שבטיפול הסוכה"י או ההסתדרות הציונית העולמית).
001-2000

ביטול שיקול הדעת בגביית היטל השבחה במועצות האזוריות

סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000 ) התש"ס - 1999 מבטל החל מתאריך 1.1.2000 את סעיף 12 א' לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, קרי מבטל את שיקול הדעת שניתן עד כה לועדות המקומיות במועצות האזוריות בגביית היטל השבחה (ראו חוזרינו 62/99 "היטל השבחה במועצות האזוריות - הצעה לשינוים מכבידים " ) .
10-01-2000
סעיף 9 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000 ) התש"ס - 1999 מבטל החל מתאריך 1.1.2000 את סעיף 12 א' לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, קרי מבטל את שיקול הדעת שניתן עד כה לועדות המקומיות במועצות האזוריות בגביית היטל השבחה (ראו חוזרינו 62/99 "היטל השבחה במועצות האזוריות - הצעה לשינוים מכבידים " ) .