כותרת מאמר מספר מאמר
086-2002

תביעה להשבת כספים מקרן איזון

במסגרת התמחות משרדנו בנושאי מים שונים, פעלנו יחד עם משרד עורכי-דין אסנת נווה ושות' להגשת תביעה בשם 50 קיבוצים ומושבים כנגד מדינת ישראל להשבת כספים שנגבו מהם שלא כדין באמצעות קרן האיזון לדמי מים בשנים 1998-1992.
02-12-2002
במסגרת התמחות משרדנו בנושאי מים שונים, פעלנו יחד עם משרד עורכי-דין אסנת נווה ושות' להגשת תביעה בשם 50 קיבוצים ומושבים כנגד מדינת ישראל להשבת כספים שנגבו מהם שלא כדין באמצעות קרן האיזון לדמי מים בשנים 1998-1992.
085-2002

הפיכת המושב השיתופי לכפר שיתופי

המושבים השיתופיים וחבריהם נמצאים כיום במשבר החברתי הכלכלי העמוק ביותר שידעו.
26-11-2002
המושבים השיתופיים וחבריהם נמצאים כיום במשבר החברתי הכלכלי העמוק ביותר שידעו.
084-2002

מיסוי הקיבוץ המשתנה

נושא מיסוי הקיבוץ המשתנה נמצא בדיונים בין נציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים וצוות בכיר של נציבות מס הכנסה. בדיונים הועלו גם נושאים השנויים במחלוקת המופיעים בטיוטת החוזר המקצועי "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מיום 12.8.02 (ראו חוזרנו 57/02 "השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים – עדכון").
24-11-2002
נושא מיסוי הקיבוץ המשתנה נמצא בדיונים בין נציגי הקיבוצים והמושבים השיתופיים וצוות בכיר של נציבות מס הכנסה. בדיונים הועלו גם נושאים השנויים במחלוקת המופיעים בטיוטת החוזר המקצועי "מיסוי קיבוצים מסורתיים" מיום 12.8.02 (ראו חוזרנו 57/02 "השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים – עדכון").
083-2002

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2002

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2002 :
24-11-2002
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2002 :
082-2002

הטבות המס בהשקעות בקופות גמל בשנת- 2002

חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
20-11-2002
חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
081-2002

שיעורי המס על השקעות פיננסיות בקיבוץ בעקבות הרפורמה במס

בהתאם למדיניות עליה המליצה וועדת רבינוביץ ואישור הרפורמה במס הכנסה בכנסת ביולי האחרון, (החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 132), תשס"ב-2002), יהיו מרבית ההשקעות הפיננסיות בשוק ההון חייבות במס רווחי הון ("מיסוי הבורסה"), החל מתחילת שנת 2003.
18-11-2002
בהתאם למדיניות עליה המליצה וועדת רבינוביץ ואישור הרפורמה במס הכנסה בכנסת ביולי האחרון, (החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר 132), תשס"ב-2002), יהיו מרבית ההשקעות הפיננסיות בשוק ההון חייבות במס רווחי הון ("מיסוי הבורסה"), החל מתחילת שנת 2003.
080-2002

החלטת הממשלה בענין שינוי ייעודה של קרקע חקלאית

בישיבת הממשלה מיום 17 לנובמבר 2002 הוחלט בענין "מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית" כדלקמן: "מחליטים בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2508 מיום 10/9/02 לאמץ את הצעת מנכ"ל משרד רה"מ כדלקמן
17-11-2002
בישיבת הממשלה מיום 17 לנובמבר 2002 הוחלט בענין "מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי ייעודה של קרקע חקלאית" כדלקמן: "מחליטים בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2508 מיום 10/9/02 לאמץ את הצעת מנכ"ל משרד רה"מ כדלקמן
079-2002

מעמדם של המגורים הזמניים במושבים ובקיבוצים

בשנת 1991 בעקבות גלי העלייה הגדולים והמחסור בדירות התקין שר הפנים תקנות בהם נקבע פטור מהיתר בניה לגבי מבנים ששופצו או הוסבו למגורים. התקנות העניקו פטור מהיתר בניה במקרים אלו:
14-11-2002
בשנת 1991 בעקבות גלי העלייה הגדולים והמחסור בדירות התקין שר הפנים תקנות בהם נקבע פטור מהיתר בניה לגבי מבנים ששופצו או הוסבו למגורים. התקנות העניקו פטור מהיתר בניה במקרים אלו:
078-2002

קרנות השתלמות לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים - 2002

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת. חיסכון לקרן השתלמות מאפשר לקיבוץ/למושב השיתופי לחסוך לחבריו סכומים הניתנים למשיכה לאחר תקופה קצרה יחסית. חלק מהפקדות אלו יחשבו כהוצאה מוכרת לצורכי מס.
12-11-2002
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת. חיסכון לקרן השתלמות מאפשר לקיבוץ/למושב השיתופי לחסוך לחבריו סכומים הניתנים למשיכה לאחר תקופה קצרה יחסית. חלק מהפקדות אלו יחשבו כהוצאה מוכרת לצורכי מס.
077-2002

הארכה אוטומטית של ההקלות במס בהסדרי החובות

תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2002 (ראה חוזר 66/2002 מיום 6.10.2002).
10-11-2002
תוקפן של ההקלות במס בהסדרי חובות המגזר החקלאי אמור היה לפוג בסוף שנת 2002 (ראה חוזר 66/2002 מיום 6.10.2002).
076-2002

מיצוי זכויות לקצבאות שאירים לחברי קיבוץ

סעיף 252 (ט) (1) לחוק הביטוח הלאומי קובע את עקרונות הזכאות לקבלת קצבת שאירים. על פי עקרונות אלו, נקבע כי אלמן או אלמנה שבני זוגם הלכו לעולמם זכאים לגמלה בשיעור 16% מהשכר הממוצע במשק (להלן: הגמלה המלאה) כאשר במקרים מסוימים שעור הגמלה הוא גבוה או נמוך מהגמלה המלאה .
08-11-2002
סעיף 252 (ט) (1) לחוק הביטוח הלאומי קובע את עקרונות הזכאות לקבלת קצבת שאירים. על פי עקרונות אלו, נקבע כי אלמן או אלמנה שבני זוגם הלכו לעולמם זכאים לגמלה בשיעור 16% מהשכר הממוצע במשק (להלן: הגמלה המלאה) כאשר במקרים מסוימים שעור הגמלה הוא גבוה או נמוך מהגמלה המלאה .
075-2002

כללים חדשים לשינוי יעוד קרקעות במגזר החקלאי

הנהלת המינהל פירסמה לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר נועדה להתקיים ב- 12/11/02 (בינתיים נדחתה למועד שטרם נקבע), הודעה בדבר מדיניות שינוי ייעוד קרקעות במגזר החקלאי בתחום שינוי הייעוד בו חלות החלטות בג"צ הקרקעות אשר לא יכללו בתחום הוראות המעבר. בדברי ההסבר להודעה נאמר:
07-11-2002
הנהלת המינהל פירסמה לקראת ישיבת מועצת מקרקעי ישראל, אשר נועדה להתקיים ב- 12/11/02 (בינתיים נדחתה למועד שטרם נקבע), הודעה בדבר מדיניות שינוי ייעוד קרקעות במגזר החקלאי בתחום שינוי הייעוד בו חלות החלטות בג"צ הקרקעות אשר לא יכללו בתחום הוראות המעבר. בדברי ההסבר להודעה נאמר:
074-2002

גבית היטל השבחה שלא כדין

חוק התכנון והבניה מחייב בהיטל השבחה את הבעלים של הקרקע או החוכר לדורות (למעט חוכר למטרת שימוש חקלאי).
04-11-2002
חוק התכנון והבניה מחייב בהיטל השבחה את הבעלים של הקרקע או החוכר לדורות (למעט חוכר למטרת שימוש חקלאי).
073-2002

חתימה על הסכם לשיווק עצמי של מגרשים בהרחבה

עד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין הוראות מעבר חדשות להחלטה 737 ימשיכו לעמוד בתוקפן הוראות המעבר שבדוח מילגרום במתכונת שנקבעה בהחלטת בג"צ מיום 14.11.01.
22-10-2002
עד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין הוראות מעבר חדשות להחלטה 737 ימשיכו לעמוד בתוקפן הוראות המעבר שבדוח מילגרום במתכונת שנקבעה בהחלטת בג"צ מיום 14.11.01.
072-2002

פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת

ב – 7 לנובמבר 2001 נכנס לתוקפו תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין המנהיג רפורמה בתחום מיסוי המקרקעין. בחוק נקבע כי שר האוצר יתקין תקנות על מנת להשלים את הרפורמה שנתקבלה בכנסת בכל הקשור למיסוי מקרקעין.
20-10-2002
ב – 7 לנובמבר 2001 נכנס לתוקפו תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין המנהיג רפורמה בתחום מיסוי המקרקעין. בחוק נקבע כי שר האוצר יתקין תקנות על מנת להשלים את הרפורמה שנתקבלה בכנסת בכל הקשור למיסוי מקרקעין.
071-2002

המלצות להוראות מעבר- 717

דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
19-10-2002
דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
070-2002

המלצות להוראות מעבר- 727

דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
18-10-2002
דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
069-2002

המלצות להוראות מעבר- 737

דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
17-10-2002
דוח הועדת לגיבוש המלצות בדבר הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 717,727,737 פורסם לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ב- 17 לאוקטובר 2002. המלצות אלו אמורות לעלות לדיון בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (טרם נקבע מועד).
068-2002

מענקים עבור היטלי הפקת מים - 2001

ב – 30.09.02 חתמו שרי התשתיות והאוצר על תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) התשס"ג – 2002. עפ"י התקנות לשנת 2001, בדומה לתקנות לשנים 2000-1999 :
16-10-2002
ב – 30.09.02 חתמו שרי התשתיות והאוצר על תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) התשס"ג – 2002. עפ"י התקנות לשנת 2001, בדומה לתקנות לשנים 2000-1999 :
067-2002

פטור ממכרז בהקצאת קרקע במשבצת חקלאית

חוק חובת מכרזים שחוקק בשנת 1992 מחייב את המדינה שלא להתקשר בעסקה במקרקעין אלא על פי מכרז פומבי , אלא אם כן מדובר במקרים לגביהם נקבע פטור ממכרז .
10-10-2002
חוק חובת מכרזים שחוקק בשנת 1992 מחייב את המדינה שלא להתקשר בעסקה במקרקעין אלא על פי מכרז פומבי , אלא אם כן מדובר במקרים לגביהם נקבע פטור ממכרז .
066-2002

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החובות

שר החקלאות מר שלום שמחון פנה לשר האוצר בבקשה להביא לאישור הממשלה והכנסת את הארכת תוקף פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקון חקיקה) התשמ"ט - 1989 וחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב-1992 עד לתום שנת 2004.
06-10-2002
שר החקלאות מר שלום שמחון פנה לשר האוצר בבקשה להביא לאישור הממשלה והכנסת את הארכת תוקף פרק ח' לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקון חקיקה) התשמ"ט - 1989 וחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב-1992 עד לתום שנת 2004.
065-2002

מיסוי אגודה לפי סעיף 62 לפקודה

בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה נקבע:
02-10-2002
בסעיף 62 לפקודת מס הכנסה נקבע:
064-2002

מענק עבודה נדרשת לחייל משוחרר - עדכון

לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים העובדים בעבודה שחיונית למשק. סעיפים 174 ו174א קובעים את התנאים לקבלת המענק ובלוח ח' נקבעו סוגי העבודה שהוגדרו כעבודה נדרשת ובהם: עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק ,בבניין, בבתי מלון ובאתרים חקלאיים.
20-09-2002
לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים העובדים בעבודה שחיונית למשק. סעיפים 174 ו174א קובעים את התנאים לקבלת המענק ובלוח ח' נקבעו סוגי העבודה שהוגדרו כעבודה נדרשת ובהם: עבודה בלתי מקצועית בתחנות דלק ,בבניין, בבתי מלון ובאתרים חקלאיים.
063-2002

הוצאות פיתוח בהרחבות – שידרוג מוסדות רשות

על פי הוראות אגף חקלאי 51 (י) והוראת אגף שיווק וכלכלה 366ב אשר עודכנה לאחרונה ב- 5.11.2001 ניתן לגבות סכומי הוצאות פיתוח ללא אישור פרטני של אגף שיווק וכלכלה וכן 120,355 ₪ (במונחי מדד תשומות בנייה 7/02).
17-09-2002
על פי הוראות אגף חקלאי 51 (י) והוראת אגף שיווק וכלכלה 366ב אשר עודכנה לאחרונה ב- 5.11.2001 ניתן לגבות סכומי הוצאות פיתוח ללא אישור פרטני של אגף שיווק וכלכלה וכן 120,355 ₪ (במונחי מדד תשומות בנייה 7/02).
062-2002

הוצאות עודפות בשימוש חברים ברכב קיבוץ

ב – 14/05/01 ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בנושא קיבוץ מגדל עוז נ' פקיד שומה רמלה אשר נסב במחלוקת האם קיבוץ צריך לשלם מקדמה בשל הוצאות עודפות בגין החלק שלא הותר בשימוש כהוצאה עסקית, לגבי הוצאות שנזקפו לכלי רכב של הקיבוץ שאינם בשימוש של עובדים שכירים בקיבוץ (לגביהם יש לזקוף שווי רכב במשכורת).
12-09-2002
ב – 14/05/01 ניתן ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בנושא קיבוץ מגדל עוז נ' פקיד שומה רמלה אשר נסב במחלוקת האם קיבוץ צריך לשלם מקדמה בשל הוצאות עודפות בגין החלק שלא הותר בשימוש כהוצאה עסקית, לגבי הוצאות שנזקפו לכלי רכב של הקיבוץ שאינם בשימוש של עובדים שכירים בקיבוץ (לגביהם יש לזקוף שווי רכב במשכורת).
061-2002

קריטריונים להוראות מעבר לבג"צ הקרקעות

בעקבות החלטת בג"צ בעניין שינויי ייעוד קרקעות החקלאים הוקמה ועדה לקביעת הוראות מעבר לביצוע עסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717- ראו חוזרנו 59/02 "בג"צ לשינוי ייעוד קרקעות החקלאים".
09-09-2002
בעקבות החלטת בג"צ בעניין שינויי ייעוד קרקעות החקלאים הוקמה ועדה לקביעת הוראות מעבר לביצוע עסקאות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717- ראו חוזרנו 59/02 "בג"צ לשינוי ייעוד קרקעות החקלאים".
060-2002

העובדות שלא הפריעו למהפכת הקרקעות החברתית של בג"ץ

למהפכת הקרקעות החברתית שהתווה בג"ץ הקרקעות סייעו עובדות דמיוניות על הטבות מופלגות להם זוכים החקלאים בהפשרת קרקעות.
01-09-2002
למהפכת הקרקעות החברתית שהתווה בג"ץ הקרקעות סייעו עובדות דמיוניות על הטבות מופלגות להם זוכים החקלאים בהפשרת קרקעות.
059-2002

בג"ץ שינוי ייעוד קרקעות החקלאים

ב- 29.8.02 נתן בג"ץ את החלטתו בעתירות שהוגשו ע"י עמותת הקשת המזרחית בענין תקפותן של החלטות 717, 727, 737. להלן תמצית מהנושאים אליהם התייחס הבג"צ .
29-08-2002
ב- 29.8.02 נתן בג"ץ את החלטתו בעתירות שהוגשו ע"י עמותת הקשת המזרחית בענין תקפותן של החלטות 717, 727, 737. להלן תמצית מהנושאים אליהם התייחס הבג"צ .
058-2002

מדיניות ניהול קרקעות חקלאיות

להלן הצעת שר החקלאות שלום שמחון למדיניות ניהול קרקע חקלאית מיום 21.08.02 האמורה לעלות לדיון בישיבת הממשלה הקרובה:
27-08-2002
להלן הצעת שר החקלאות שלום שמחון למדיניות ניהול קרקע חקלאית מיום 21.08.02 האמורה לעלות לדיון בישיבת הממשלה הקרובה:
057-2002

הסכם רענון שיווק עצמי של מגרשי הרחבה

להוראת אגף חקלאי 51 (כ"ב) בעניין שיווק עצמי של מגרשי הרחבה צורף הסכם ל "פיצוי בקרקע", שעל האגודה לחתום עם מינהל מקרקעי ישראל. (ראו חוזרנו 54/02 "שיווק עצמי של מגרשי הרחבה הנחיות ממ"י".
20-08-2002
להוראת אגף חקלאי 51 (כ"ב) בעניין שיווק עצמי של מגרשי הרחבה צורף הסכם ל "פיצוי בקרקע", שעל האגודה לחתום עם מינהל מקרקעי ישראל. (ראו חוזרנו 54/02 "שיווק עצמי של מגרשי הרחבה הנחיות ממ"י".
056-2002

מיסוי הקיבוץ והמושב השיתופי המשתנה

לאחרונה הוציא מר מיכאל גל – מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה הנחייה לפקידי שומה ובה קבע בעניין "קיבוצים חדשים - לא שוויוניים" כדלהלן:
12-08-2002
לאחרונה הוציא מר מיכאל גל – מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה הנחייה לפקידי שומה ובה קבע בעניין "קיבוצים חדשים - לא שוויוניים" כדלהלן:
055-2002

ההצעה לביטול ההנחות במקרקעי ישראל

בהחלטת הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2003 הוטל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל, עד ליום ה- 30 באוקטובר 2002, הצעת החלטה אשר עיקריה הם:
02-08-2002
בהחלטת הממשלה בעניין המדיניות הכלכלית לשנת 2003 הוטל על מנהל מינהל מקרקעי ישראל להביא לאישור מועצת מקרקעי ישראל, עד ליום ה- 30 באוקטובר 2002, הצעת החלטה אשר עיקריה הם:
054-2002

שיווק עצמי של מגרשי הרחבה – הנחיות ממ"י

ב- 31 ביולי 2002 הוצאה הוראת אגף חקלאי 51(כ"ב) ובה הנחיות מפורטות בקשר ל"החכרת קרקע למגורים בישובים חקלאיים עפ"י סעיף 10(ג) בהחלטת מועצה 737".
31-07-2002
ב- 31 ביולי 2002 הוצאה הוראת אגף חקלאי 51(כ"ב) ובה הנחיות מפורטות בקשר ל"החכרת קרקע למגורים בישובים חקלאיים עפ"י סעיף 10(ג) בהחלטת מועצה 737".
053-2002

תביעת מניות מקורות - עדכון

בעקבות החלטת הממשלה כי "כל תמיכה ממשלתית, לרבות תשלומי מענקים וסיוע מכל סוג שהוא, תועבר רק כנגד העברת מניות חברת מקורות וויתור על הטענה בדבר הזכות להקצאתן (במידה וקיימת) לטובת מדינת ישראל", הוקפאו למעשה מרבית ההעברות הכספיות למגזר החקלאי לרבות הפיצויים על קיצוץ במכסת המים. על התניית תמיכה כספית של המדינה בהחזרת מניות מקורות. הוגש כזכור בג"צ ע"י עותרים חקלאיים כנגד המדינה.
26-07-2002
בעקבות החלטת הממשלה כי "כל תמיכה ממשלתית, לרבות תשלומי מענקים וסיוע מכל סוג שהוא, תועבר רק כנגד העברת מניות חברת מקורות וויתור על הטענה בדבר הזכות להקצאתן (במידה וקיימת) לטובת מדינת ישראל", הוקפאו למעשה מרבית ההעברות הכספיות למגזר החקלאי לרבות הפיצויים על קיצוץ במכסת המים. על התניית תמיכה כספית של המדינה בהחזרת מניות מקורות. הוגש כזכור בג"צ ע"י עותרים חקלאיים כנגד המדינה.
052-2002

שמירת זכויות המגזר החקלאי במס הכנסה

במהלך הדיונים ברפורמה במס הכנסה (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה תיקון מס' 132), התשס"ב- 2002 הצליחו נציגי החקלאים למנוע הכבדות מס על המגזר החקלאי.
22-07-2002
במהלך הדיונים ברפורמה במס הכנסה (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה תיקון מס' 132), התשס"ב- 2002 הצליחו נציגי החקלאים למנוע הכבדות מס על המגזר החקלאי.
051-2002

צמצום שינוי ייעוד קרקע חקלאית במגזר העירוני

מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 24.6.2002 הסמיכה את ועדת המשנה של המועצה לאשר שינויים מהותיים בהחלטה 402 מיום 19.12.1988 אשר דנה בשינוי יעוד וניצול קרקעות הנמצאות בתחום המגזר העירוני (ערים ומועצות מקומיות).
07-07-2002
מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום 24.6.2002 הסמיכה את ועדת המשנה של המועצה לאשר שינויים מהותיים בהחלטה 402 מיום 19.12.1988 אשר דנה בשינוי יעוד וניצול קרקעות הנמצאות בתחום המגזר העירוני (ערים ומועצות מקומיות).
050-2002

שינויים בתשלום דמי ביטוח בעקבות חוק התכנית הכלכלית

במסגרת חוק תכנית החירום הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו 2003 שאושרה על ידי כנסת ישראל חלו מספר שינויים בדיווח בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ובגובה הגמלאות. תחילת השינויים החל מחודש דיווח יולי 2002. להלן עיקרי השינויים:
04-07-2002
במסגרת חוק תכנית החירום הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו 2003 שאושרה על ידי כנסת ישראל חלו מספר שינויים בדיווח בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות ובגובה הגמלאות. תחילת השינויים החל מחודש דיווח יולי 2002. להלן עיקרי השינויים:
049-2002

שינויים במערך הניכויים בעקבות התוכנית הכלכלית

במסגרת חוק תכנית החרום הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו- 2003 שאושרה על ידי כנסת ישראל נכללו השינויים הבאים:
04-07-2002
במסגרת חוק תכנית החרום הכלכלית לשנת הכספים 2002 ו- 2003 שאושרה על ידי כנסת ישראל נכללו השינויים הבאים:
048-2002

הקפאת הליכים והסדר נושים לפי חוק החברות בקיבוצים

הקפאת הליכים והסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט- 1999, הנו הליך מורכב יחסית העשוי לסייע לקיבוצים הנתונים במצוקה תזרימית חריפה.
03-07-2002
הקפאת הליכים והסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט- 1999, הנו הליך מורכב יחסית העשוי לסייע לקיבוצים הנתונים במצוקה תזרימית חריפה.
047-2002

הטיפול החשבונאי בעדר בעלי חיים בשותפויות לייצור חלב

בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- 1957 (צו בדבר ייצור חלב) נקבע:
02-07-2002
בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח- 1957 (צו בדבר ייצור חלב) נקבע:
046-2002

רפורמה במס הכנסה- היבטי המגזר החקלאי

תזכיר הצעת החוק המבוסס על המלצות הועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה, פורסם ב- 18 ליוני 2002, והועבר לקבלת הערות תוך 14 יום.
01-07-2002
תזכיר הצעת החוק המבוסס על המלצות הועדה הציבורית לרפורמה במס הכנסה, פורסם ב- 18 ליוני 2002, והועבר לקבלת הערות תוך 14 יום.
045-2002

הספקת מים לסרבני תשלום ושיוך הזכות לשימוש במים

לאחרונה פורסמו מספר פסקי דין בנושא זכויות מים ואכיפת השימוש במים, להם השלכות על משק המים בהתיישבות -
28-06-2002
לאחרונה פורסמו מספר פסקי דין בנושא זכויות מים ואכיפת השימוש במים, להם השלכות על משק המים בהתיישבות -
044-2002

הנחות על הקצאת מקרקעין לתיירות

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.6.2002 הוחלט על מתן הנחות להקצאת מקרקעין לתיירות על פי מפת אזורי העדיפות של משרד התיירות (תיקון החלטה 817).
26-06-2002
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 24.6.2002 הוחלט על מתן הנחות להקצאת מקרקעין לתיירות על פי מפת אזורי העדיפות של משרד התיירות (תיקון החלטה 817).
043-2002

שינוי יעוד וניצול של קרקע חקלאית במגזר העירוני

בכוונת מינהל מקרקעי ישראל לערוך שינויים מהותיים במדיניות שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני (שינוי החלטה 402). ראו חוזרנו 36/2002 "הצעה לשינוי יעוד קרקעות במגזר העירוני".
25-06-2002
בכוונת מינהל מקרקעי ישראל לערוך שינויים מהותיים במדיניות שינוי יעוד וניצול במגזר העירוני (שינוי החלטה 402). ראו חוזרנו 36/2002 "הצעה לשינוי יעוד קרקעות במגזר העירוני".
042-2002

סוגיות בשיווק עצמי של מגרשי הרחבה –737

בחוזרנו מס' 39/02 עדכנו אתכם על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הנהלת המינהל לגבי שיווק עצמי של מגרשי ההרחבה לפי סעיף 10(ג) להחלטה 737. להלן מספר סוגיות שיש לשים לב אליהם לפני ביצוע המהלך של שיווק עצמי של מגרשים. אנו מצפים כי הוראת הנוהל בנושא שתצא בקרוב ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל תבהיר הסוגיות שלהלן.
20-06-2002
בחוזרנו מס' 39/02 עדכנו אתכם על הקריטריונים שנקבעו בהחלטת הנהלת המינהל לגבי שיווק עצמי של מגרשי ההרחבה לפי סעיף 10(ג) להחלטה 737. להלן מספר סוגיות שיש לשים לב אליהם לפני ביצוע המהלך של שיווק עצמי של מגרשים. אנו מצפים כי הוראת הנוהל בנושא שתצא בקרוב ע"י האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל תבהיר הסוגיות שלהלן.
041-2002

הפקעת מקרקעין ע"י רשויות מקומיות וועדות תכנון

קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין (בעניין זה ראו בהרחבה חוזרינו 65/00).
18-06-2002
קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין (בעניין זה ראו בהרחבה חוזרינו 65/00).
040-2002

ניוד זכויות עיבוד ואחזקה וגידול בע"ח בקרקע חקלאית

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 915 "החלטה בדרך ניוד זכויות עיבוד בקרקע חקלאית וניוד זכויות לאחזקה וגידול בעלי חיים בקרקע חקלאית- הוראת שעה" התקבלה ב- 05.11.01.
13-06-2002
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 915 "החלטה בדרך ניוד זכויות עיבוד בקרקע חקלאית וניוד זכויות לאחזקה וגידול בעלי חיים בקרקע חקלאית- הוראת שעה" התקבלה ב- 05.11.01.
039-2002

שיווק עצמי של מגרשי הרחבה לפי 727

בהמשך לחוזרנו מספר 37/02 "שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)", להלן ההנחיות הסופיות כפי שגובשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
12-06-2002
בהמשך לחוזרנו מספר 37/02 "שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)", להלן ההנחיות הסופיות כפי שגובשו ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
038-2002

הנחיות לביצוע השינוי בשיעור מע"מ

הצו בדבר שינוי שיעור מס ערך מוסף מ – 17% ל – 18% חל מיום 15.6.2002. להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות שפורסמו ע"י הנהלת המכס והמע"מ.
06-06-2002
הצו בדבר שינוי שיעור מס ערך מוסף מ – 17% ל – 18% חל מיום 15.6.2002. להלן הנחיות כלליות בקשר לחיוב במע"מ בסוגים שונים של עסקאות שפורסמו ע"י הנהלת המכס והמע"מ.
037-2002

שיווק עצמי של מגרשים (737 בתנאי 727)

בימים הקרובים תופץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל הנחיה חדשה בקשר לשיווק עצמי של מגרשי ההרחבה (ביצוע 737 בתנאי 727) לפי סעיף 10 (ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 . להלן ההוראות המתגבשות אשר אינן סופיות אך מפאת חשיבותן והזמן הקצר העומד לרשות האגודות מצאנו לנכון להציגן לפניכם.
30-05-2002
בימים הקרובים תופץ על ידי מנהל מקרקעי ישראל הנחיה חדשה בקשר לשיווק עצמי של מגרשי ההרחבה (ביצוע 737 בתנאי 727) לפי סעיף 10 (ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 737 . להלן ההוראות המתגבשות אשר אינן סופיות אך מפאת חשיבותן והזמן הקצר העומד לרשות האגודות מצאנו לנכון להציגן לפניכם.
036-2002

ההצעה לשינוי ייעוד קרקעות במגזר העירוני

התאחדות האיכרים בישראל ואיכרים ותיקים בראשון לציון ונס ציונה הגישו בתאריך 26/05/2002 עתירה לבג"צ שמטרתה למנוע פגיעה בזכויות החקלאים הפרטיים בדרך של שינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 402.
26-05-2002
התאחדות האיכרים בישראל ואיכרים ותיקים בראשון לציון ונס ציונה הגישו בתאריך 26/05/2002 עתירה לבג"צ שמטרתה למנוע פגיעה בזכויות החקלאים הפרטיים בדרך של שינוי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 402.
035-2002

פיצויים בגין קיצוץ במכסות מים 2002

ביום 28.04.02 אושרה ע"י הממשלה הרפורמה בתעריפי המים ( ראה חוזרנו מס' 33/2002 ) נגזר מהחלטה זו אישור ברמה העקרונית של הענקת תמיכות בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2002. בסעיף 7 לרפורמה נקבע כי :
21-05-2002
ביום 28.04.02 אושרה ע"י הממשלה הרפורמה בתעריפי המים ( ראה חוזרנו מס' 33/2002 ) נגזר מהחלטה זו אישור ברמה העקרונית של הענקת תמיכות בגין קיצוץ במכסות מים לשנת 2002. בסעיף 7 לרפורמה נקבע כי :
034-2002

מס מעסיקים ומס שכר בקיבוץ או במושב שיתופי

בסעיף 4 לחוק מע"מ נקבע כי "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם....."
15-05-2002
בסעיף 4 לחוק מע"מ נקבע כי "על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת רווח יוטל מס שכר באחוזים מהשכר ששילם....."
033-2002

הרפורמה בתעריפי המים

לאחרונה אשרה הממשלה הרפורמה במשק המים רפורמה שמטרתה ע"פ לשון יוזמיה "להביא לשימוש יעיל במים בסקטור החקלאי ולשמר את היעדים הלאומיים של החקלאות" או בשפה אחרת העברת התמיכה לכאורה הניתנת למ"ק מים שפירים לקרקע מעובדת.
06-05-2002
לאחרונה אשרה הממשלה הרפורמה במשק המים רפורמה שמטרתה ע"פ לשון יוזמיה "להביא לשימוש יעיל במים בסקטור החקלאי ולשמר את היעדים הלאומיים של החקלאות" או בשפה אחרת העברת התמיכה לכאורה הניתנת למ"ק מים שפירים לקרקע מעובדת.
032-2002

התביעה להחזר קצבאות ילדים לקיבוצים

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
30-04-2002
במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
031-2002

עידוד העסקת עובדים במגזר העסקי

במטרה להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שיעור האבטלה החליטה הממשלה בישיבתה מיום 28.4.02 על תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם , וזאת לתקופה מוגבלת , על פי העקרונות שלהלן :
28-04-2002
במטרה להגדיל את מספר המועסקים במשק ולצמצם את שיעור האבטלה החליטה הממשלה בישיבתה מיום 28.4.02 על תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי אשר יגדילו את מספר העובדים המועסקים על ידם , וזאת לתקופה מוגבלת , על פי העקרונות שלהלן :
030-2002

השלכות תיקון 50 על מיסוי עסקאות לפי החלטה 717

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 717, מאפשרת חכירת קרקע שיעודה שונה למטרות תעסוקה בחוזה חכירה ישיר לחוכר החקלאי או לתאגיד בו החוכר החקלאי מחזיק לפחות 26% מהזכויות. בעניין זה הוצאה הוראת ביצוע מס שבח 17/98 על ידי רשויות המס אשר במסגרתה הותוו המסלולים המקובלים לביצוע עסקאות בדרכים שלהלן:
26-04-2002
החלטת מועצת מקרקעי ישראל 717, מאפשרת חכירת קרקע שיעודה שונה למטרות תעסוקה בחוזה חכירה ישיר לחוכר החקלאי או לתאגיד בו החוכר החקלאי מחזיק לפחות 26% מהזכויות. בעניין זה הוצאה הוראת ביצוע מס שבח 17/98 על ידי רשויות המס אשר במסגרתה הותוו המסלולים המקובלים לביצוע עסקאות בדרכים שלהלן:
029-2002

פסיקה סופית בעניין זכאות חיילים משוחררים למענק עבודה מועדפת

מתחילת שנות התשעים עמדתנו הפומבית והנחרצת היא שחיילים משוחררים בני קיבוצים ומושבים העובדים בקיבוץ או במושב השיתופי לאחר שחרורם זכאים למענק עבודה מועדפת.
22-04-2002
מתחילת שנות התשעים עמדתנו הפומבית והנחרצת היא שחיילים משוחררים בני קיבוצים ומושבים העובדים בקיבוץ או במושב השיתופי לאחר שחרורם זכאים למענק עבודה מועדפת.
028-2002

ביצוע הרחבה בתנאי החלטה 727-התפתחויות חדשות

עמדת מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בקשר לביצוע הרחבה בהתאם לתנאי החלטה 727 השתנתה ב- 19.11.01. לפי העמדה שהשתנתה המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
18-04-2002
עמדת מינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בקשר לביצוע הרחבה בהתאם לתנאי החלטה 727 השתנתה ב- 19.11.01. לפי העמדה שהשתנתה המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
027-2002

השינויים בקיבוצים – הקמת ועדה ציבורית

לאחרונה הוגשה הצעה להחלטת ממשלה בענין הקמת ועדה ציבורית אשר תדון בהשלכות השינויים בקיבוצים.
14-04-2002
לאחרונה הוגשה הצעה להחלטת ממשלה בענין הקמת ועדה ציבורית אשר תדון בהשלכות השינויים בקיבוצים.
026-2002

חוזה משבצת דו צדדי עם המינהל ללא הסוכנות

קיבוצים ומושבים רבים מחזיקים במשבצת הקרקע מכוח החוזה המשולש דהיינו החוזה התלת שנתי המתחדש שהסוכנות היהודית הינה צד לו.
10-04-2002
קיבוצים ומושבים רבים מחזיקים במשבצת הקרקע מכוח החוזה המשולש דהיינו החוזה התלת שנתי המתחדש שהסוכנות היהודית הינה צד לו.
025-2002

החזר היטל השבחה במועצות האזוריות

בהחלטה 402 של מועצת מקרקעי ישראל נקבע מנגנון שיפוי על ידי המינהל לחוכר המשלם היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגובה של מחצית התשלום למינהל או מחצית היטל השבחה כנמוך שביניהם.
26-03-2002
בהחלטה 402 של מועצת מקרקעי ישראל נקבע מנגנון שיפוי על ידי המינהל לחוכר המשלם היטל השבחה לועדה המקומית לתכנון ולבניה בגובה של מחצית התשלום למינהל או מחצית היטל השבחה כנמוך שביניהם.
024-2002

הבטי מיסוי בהחלטה 727 בעקבות תיקון 50

החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל, מאפשרת לחוכר קרקע למטרה חקלאית, לקבל תמורה בדרך של פיצוי כספי או פיצוי בקרקע בעקבות הפקעת זכויותיו בקרקע שהוחזקה על ידו בחוזה המוגבל לשימוש חקלאי בלבד.
24-03-2002
החלטה 727 של מועצת מקרקעי ישראל, מאפשרת לחוכר קרקע למטרה חקלאית, לקבל תמורה בדרך של פיצוי כספי או פיצוי בקרקע בעקבות הפקעת זכויותיו בקרקע שהוחזקה על ידו בחוזה המוגבל לשימוש חקלאי בלבד.
023-2002

מיסוי הרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת עם קבלן

לעיתים מעונינים קיבוצים/מושבים לבצע את ההרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת באמצעות קבלן.
22-03-2002
לעיתים מעונינים קיבוצים/מושבים לבצע את ההרחבה (737) בדרך של בניה מרוכזת באמצעות קבלן.
022-2002

מיסוי משכורות חבר קיבוץ ממספר מקומות עבודה

כידוע חברי קיבוץ העובדים במסגרת התקשרות אישית אצל מעסיק מחוץ לקיבוץ נחשבים כעובדיו לצורך דיני המס ועל המעסיק לנכות מס במקור מההכנסה ולשלם מס מעסיקים או מס שכר לפי העניין (פס"ד אוהלו).
20-03-2002
כידוע חברי קיבוץ העובדים במסגרת התקשרות אישית אצל מעסיק מחוץ לקיבוץ נחשבים כעובדיו לצורך דיני המס ועל המעסיק לנכות מס במקור מההכנסה ולשלם מס מעסיקים או מס שכר לפי העניין (פס"ד אוהלו).
021-2002

הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבות באזורי עדיפות

להלן הנחיות מינהל מקרקעי ישראל שפורסמו השבוע ע"י מנהלת האגף החקלאי, גב' שולה בן צבי, בעניין הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבה באזורי עדיפות תחת הכותרת "הוראת אגף 51י"ח ארכה- החלטת הנהלה מיום 24.12.01 מספר 411".
18-03-2002
להלן הנחיות מינהל מקרקעי ישראל שפורסמו השבוע ע"י מנהלת האגף החקלאי, גב' שולה בן צבי, בעניין הארכת מועדים למכירת מגרשים בהרחבה באזורי עדיפות תחת הכותרת "הוראת אגף 51י"ח ארכה- החלטת הנהלה מיום 24.12.01 מספר 411".
020-2002

תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין

ביום רביעי ה- 13/03/2002 אושר במליאת הכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מספר 50) (הוראת שעה), התשס"ב – 2002.
14-03-2002
ביום רביעי ה- 13/03/2002 אושר במליאת הכנסת חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מספר 50) (הוראת שעה), התשס"ב – 2002.
019-2002

עידכון מחירי קרקע בהרחבות

מנהל מקרקעי ישראל עדכן ב – 10.03.2002 את מחירי הקרקע בהרחבות. (משרדנו עדכן אתכם אודות המחיר המעודכן ב- 3.3.02 ) בעיקבות ירידת מחירי הקרקעות הופחתו המחירים בעשרות יישובים לעיתים בשיעורים גבוהים. ב- 13.3.02 הוצא ע"י האגף החקלאי במנהל מקרקעי ישראל נוסח מעודכן להוראת אגף חקלאי 51 ט"ו ובו הנחיות למצב החדש שנוצר בו הופחתו המחירים לגבי מי שבידו אישור עיסקה שטרם נחתם.
13-03-2002
מנהל מקרקעי ישראל עדכן ב – 10.03.2002 את מחירי הקרקע בהרחבות. (משרדנו עדכן אתכם אודות המחיר המעודכן ב- 3.3.02 ) בעיקבות ירידת מחירי הקרקעות הופחתו המחירים בעשרות יישובים לעיתים בשיעורים גבוהים. ב- 13.3.02 הוצא ע"י האגף החקלאי במנהל מקרקעי ישראל נוסח מעודכן להוראת אגף חקלאי 51 ט"ו ובו הנחיות למצב החדש שנוצר בו הופחתו המחירים לגבי מי שבידו אישור עיסקה שטרם נחתם.
018-2002

מיסוי משכורות חברי קיבוץ עובדי חוץ

בחוזרנו נסקור נושאים הנוגעים למיסוי משכורות לחברים עובדי חוץ בקיבוץ או מושב שיתופי.
03-10-2002
בחוזרנו נסקור נושאים הנוגעים למיסוי משכורות לחברים עובדי חוץ בקיבוץ או מושב שיתופי.
017-2002

פטור ממס בהחלפת קרקע חקלאית

סעיף 68 לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח , מכירה ורכישה ) מאפשר החלפת קרקע חקלאית בין חברי אגודה שיתופית חקלאית מקומית. להלן נוסח הסעיף:
06-03-2002
סעיף 68 לחוק מיסוי מקרקעין ( שבח , מכירה ורכישה ) מאפשר החלפת קרקע חקלאית בין חברי אגודה שיתופית חקלאית מקומית. להלן נוסח הסעיף:
016-2002

שיווק המגרשים המופשרים בהרחבות

ב 2.12.2001 פנה דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומרכז הועדה הבין מושבית, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל , יעקב אפרתי , לבטל החלטתו מיום 12.11.01 האוסרת שיווק מגרשי ההרחבה על פי תנאי 727 ראו חוזרינו מס' 84/2001 " הרחבה בתנאי החלטה 727 - עדכון" .
20-02-2002
ב 2.12.2001 פנה דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי ומרכז הועדה הבין מושבית, למנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל , יעקב אפרתי , לבטל החלטתו מיום 12.11.01 האוסרת שיווק מגרשי ההרחבה על פי תנאי 727 ראו חוזרינו מס' 84/2001 " הרחבה בתנאי החלטה 727 - עדכון" .
015-2002

שינויים במיסוי בעקבות חוק ההסדרים לשנת 2002

החוק דן בנושאים רבים ובין היתר גם בנושאים הרלוונטיים למגזר החקלאי העלולים להשפיע בצורה זו או אחרת על מיסוי המגזר. להלן נביא בקצרה את השינויים המוצעים וההוראות הרלוונטיות העולות מהצעת החוק:
18-02-2002
החוק דן בנושאים רבים ובין היתר גם בנושאים הרלוונטיים למגזר החקלאי העלולים להשפיע בצורה זו או אחרת על מיסוי המגזר. להלן נביא בקצרה את השינויים המוצעים וההוראות הרלוונטיות העולות מהצעת החוק:
014-2002

השוואת מיסוי הקיבוץ וחבריו לכל נישום אחר

כבוד השופטת ברכה אופיר- תום אבחנה בפס"ד מגדל עוז ( עמה 1085/00 ) את הקיבוץ כ"נישום ייחודי החורג באפיוניו בכלל ובאלה שבתחום המס בפרט, מכל נישום אחר במשק". בקביעת מדיניות מיסוי הקיבוץ וחבריו לפי פסיקת כבוד השופטת: "יש להעמיד במרכז הדיון את תכלית החוק ואת מטרותיו החברתיות, הכלכליות מבלי להיצמד אל האות הכתובה" וזאת בדרך של "השוואתו של נישום זה לכל נישום אחר, אם על ידי מניעת העדפתו על האחרים, ואם על ידי מניעת קיפוחו."
14-02-2002
כבוד השופטת ברכה אופיר- תום אבחנה בפס"ד מגדל עוז ( עמה 1085/00 ) את הקיבוץ כ"נישום ייחודי החורג באפיוניו בכלל ובאלה שבתחום המס בפרט, מכל נישום אחר במשק". בקביעת מדיניות מיסוי הקיבוץ וחבריו לפי פסיקת כבוד השופטת: "יש להעמיד במרכז הדיון את תכלית החוק ואת מטרותיו החברתיות, הכלכליות מבלי להיצמד אל האות הכתובה" וזאת בדרך של "השוואתו של נישום זה לכל נישום אחר, אם על ידי מניעת העדפתו על האחרים, ואם על ידי מניעת קיפוחו."
013-2002

התאמת אישורי ניכוי מס לחשבוניות של איחוד עוסקים

להלן הנוסח המלא של ההנחיה כפי שפורסמה ע"י נציבות מס הכנסה :
06-02-2002
להלן הנוסח המלא של ההנחיה כפי שפורסמה ע"י נציבות מס הכנסה :
012-2002

מיסוי משכורות חברי קיבוץ עובדי חוץ

הבסיס החוקי לניכוי מס במקור ממשכורות ושכר עבודה, הנו סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן- "הפקודה) הקובע:
05-02-2002
הבסיס החוקי לניכוי מס במקור ממשכורות ושכר עבודה, הנו סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן- "הפקודה) הקובע:
011-2002

תחולת החיוב בהיטל השבחה במועצות אזוריות

בחוזר זה נסקור מספר סוגיות הנוגעות להיטל השבחה במרחב התכנון של המועצות האזוריות ולאור תיקון החוק מ- 1/1/2000 שביטל את שיקול הדעת שהיה לועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב תכנון אזורי לקבוע את שיעור ההיטל בין 0 ל- 50%. בעקבות תיקון החוק שיעור ההיטל הינו 50% מההשבחה.
01-02-2002
בחוזר זה נסקור מספר סוגיות הנוגעות להיטל השבחה במרחב התכנון של המועצות האזוריות ולאור תיקון החוק מ- 1/1/2000 שביטל את שיקול הדעת שהיה לועדה המקומית לתכנון ובניה במרחב תכנון אזורי לקבוע את שיעור ההיטל בין 0 ל- 50%. בעקבות תיקון החוק שיעור ההיטל הינו 50% מההשבחה.
010-2002

כפל מיסוי רעיוני בשינוי יעוד מקרקעי המדינה

"בתחום המיסוי של עיסקאות המינהל עדיין הפרוץ מרובה על העומד". כך פותח בית המשפט העליון את פסק הדין שניתן בערעור שהגיש מנהל מס שבח בענין קיבוץ עין צורים .
27-01-2002
"בתחום המיסוי של עיסקאות המינהל עדיין הפרוץ מרובה על העומד". כך פותח בית המשפט העליון את פסק הדין שניתן בערעור שהגיש מנהל מס שבח בענין קיבוץ עין צורים .
009-2002

הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי לעניין מקדמות ביטוח לאומי לשנת 2002

סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
20-01-2002
סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח.
008-2002

תשלום הפרשי מס לשנת 2001

השינויים הכלכליים במשק מחייבים אותנו לבחון ללא הרף את התנהגותנו העיסקית. בחוזר זה נתייחס לשיקולים להקדמת תשלומי הפרשי מס עבור שנת המס 2001 . סעיף 187א לפקודת מס הכנסה קובע תמריצים להקדמת תשלומי מס כדלקמן :
18-01-2002
השינויים הכלכליים במשק מחייבים אותנו לבחון ללא הרף את התנהגותנו העיסקית. בחוזר זה נתייחס לשיקולים להקדמת תשלומי הפרשי מס עבור שנת המס 2001 . סעיף 187א לפקודת מס הכנסה קובע תמריצים להקדמת תשלומי מס כדלקמן :
007-2002

עלות מלאי הוצאות מראש ומחירים נורמטיביים ליום 31.12.2001

מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים. רצ"ב טבלת שיעור עליית מדדים בענפי החקלאות בשנת 2001 לעומת שנת 2000.
17-01-2002
מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים. רצ"ב טבלת שיעור עליית מדדים בענפי החקלאות בשנת 2001 לעומת שנת 2000.
006-2002

התניית קבלת מענקים ופיצויים בהשבת מניות מקורות

בימים האחרונים מתנהלת מערכה מצד משרד האוצר, החשב הכללי ל"הלאמת" מניות מקורות המוחזקות בידי הגורמים הלא ממשלתיים , אגודות חקלאיות , חקלאים ורשויות מקומיות. הנחיית החשב הכללי מבוססת על החלטת ממשלה מיולי 2001:
16-01-2002
בימים האחרונים מתנהלת מערכה מצד משרד האוצר, החשב הכללי ל"הלאמת" מניות מקורות המוחזקות בידי הגורמים הלא ממשלתיים , אגודות חקלאיות , חקלאים ורשויות מקומיות. הנחיית החשב הכללי מבוססת על החלטת ממשלה מיולי 2001:
005-2002

פטור מדמי חכירה – קו עימות לבנון ורמת הגולן

בהחלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל ( להלן "המועצה") מיום 10.2.98 ניתן פטור מלא מדמי חכירה בהקצאת מקרקעין ביישובי קו עימות בגזרת לבנון.
15-01-2002
בהחלטה 817 של מועצת מקרקעי ישראל ( להלן "המועצה") מיום 10.2.98 ניתן פטור מלא מדמי חכירה בהקצאת מקרקעין ביישובי קו עימות בגזרת לבנון.
004-2002

המשך הנחות בהקצאות קרקע ביישובי הצפון

ביום 22.1.01 החליטה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 897 בדבר הנחות בהקצאת קרקע לישובי הצפון . החלטה זו באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 14.1.01 , ובמגמה לחזק את יישובי הגליל והצפון . השיעורים המופחתים שנקבעו הם :
14-01-2002
ביום 22.1.01 החליטה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה 897 בדבר הנחות בהקצאת קרקע לישובי הצפון . החלטה זו באה בהמשך להחלטת הממשלה מיום 14.1.01 , ובמגמה לחזק את יישובי הגליל והצפון . השיעורים המופחתים שנקבעו הם :
003-2002

שינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ - הבהרות

ביום 8.1.2002 התקיימה ישיבה בנושא הנדון בהשתתפות רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בנציבות מס הכנסה, מר מיוחס לוי – סגן מנהל המכס והמע"מ – גביה ואכיפה מהנהלת מס ערך מוסף, נציגי לשכת רואי חשבון, נציגי מערך מס הכנסה ומע"מ של שע"מ ונציגי משרדנו, רו"ח דוד רותם ורו"ח חן שחרור.
09-01-2002
ביום 8.1.2002 התקיימה ישיבה בנושא הנדון בהשתתפות רו"ח ארז אורעד - מנהל תחום בנציבות מס הכנסה, מר מיוחס לוי – סגן מנהל המכס והמע"מ – גביה ואכיפה מהנהלת מס ערך מוסף, נציגי לשכת רואי חשבון, נציגי מערך מס הכנסה ומע"מ של שע"מ ונציגי משרדנו, רו"ח דוד רותם ורו"ח חן שחרור.
002-2002

שינוי בכללי החזרי מע"מ במגזר החקלאי

על פי הנחיות הנהלת המכס והמע"מ החל מדוחות המע"מ של חודש 01.2002 הצפויים להיות מוגשים ב 15.02.02 לא ניתן יהיה לקבל החזרי מע"מ בהליך של החזר מזורז (ב20 או 21 לחודש ) אלא אם הוגש הדוח באמצעות קובץ (דיסקט ) המכיל גם את הדוח (טופס 835 ) וגם את רשימת החשבוניות המלאה ( 100% מחשבוניות התשומות ) בגינן נדרש החזר ( טופס 874 ).
06-01-2002
על פי הנחיות הנהלת המכס והמע"מ החל מדוחות המע"מ של חודש 01.2002 הצפויים להיות מוגשים ב 15.02.02 לא ניתן יהיה לקבל החזרי מע"מ בהליך של החזר מזורז (ב20 או 21 לחודש ) אלא אם הוגש הדוח באמצעות קובץ (דיסקט ) המכיל גם את הדוח (טופס 835 ) וגם את רשימת החשבוניות המלאה ( 100% מחשבוניות התשומות ) בגינן נדרש החזר ( טופס 874 ).
001-2002

המשך שיווק מגרשי ההרחבה - 737

כידוע, הוטלו מגבלות שונות ונקבעו מועדים שונים בכל הקשור להמשך ביצוע הרחבת הקיבוצים/המושבים לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 .
02-01-2002
כידוע, הוטלו מגבלות שונות ונקבעו מועדים שונים בכל הקשור להמשך ביצוע הרחבת הקיבוצים/המושבים לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 737 .
093-2001

פטור ממס מכירה לכיסוי חובות בהסדרי ההתיישבות

ביום 17/4/2000 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות המפרטות הקריטריונים למתן פטור ממס מכירה במכירת זכות במקרקעין
24-12-2001
ביום 17/4/2000 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התקנות המפרטות הקריטריונים למתן פטור ממס מכירה במכירת זכות במקרקעין
092-2001

מיסוי מכירת מכסות חלב - עדכון

למימוש הסיכום מיום 25.2.99 בין משרד האוצר למשרד החקלאות בעניין מיסוי מכירת מכסות חלב לעידוד הרפורמה ברפת פורסמה ביום 17.12.2001 הצעת חוק מטעם הממשלה בנדון
23-12-2001
למימוש הסיכום מיום 25.2.99 בין משרד האוצר למשרד החקלאות בעניין מיסוי מכירת מכסות חלב לעידוד הרפורמה ברפת פורסמה ביום 17.12.2001 הצעת חוק מטעם הממשלה בנדון
091-2001

הערות להצעת חוק מיסוי מקרקעין בעקבות "ועדת רבינוביץ"

הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח , מכירה , ורכישה ) (תיקון מס' 50 ) , התשס"ב – 2001 הופצה בין שרי הממשלה לקראת הדיון הצפוי בקרוב בועדת שרים לענייני חקיקה
16-12-2001
הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח , מכירה , ורכישה ) (תיקון מס' 50 ) , התשס"ב – 2001 הופצה בין שרי הממשלה לקראת הדיון הצפוי בקרוב בועדת שרים לענייני חקיקה
090-2001

הוצאות פיתוח בהרחבות 737 - עדכון

בעדכון להנחיות שהוציא לאחרונה מר משה אדרי סמנכ"ל שווק וכלכלה (הוראות אגף שווק וכלכלה מס' 366 ב' ) עודכנו הנושאים הבאים
12-12-2001
בעדכון להנחיות שהוציא לאחרונה מר משה אדרי סמנכ"ל שווק וכלכלה (הוראות אגף שווק וכלכלה מס' 366 ב' ) עודכנו הנושאים הבאים
089-2001

מיסוי שינוי ייעוד במקרקעין- פס"ד הדרי חוף

מאמרים רבים נכתבו ודעות רבות הובעו בשאלה האם שינוי ייעוד במקרקעין מהווה אירוע מס. השאלה מתעוררת במקרים שחוכר מחזיק במקרקעין לשימוש חקלאי, וכעבור זמן משתנה ייעוד המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל מעניק לחוכר זכויות נוספות
06-12-2001
מאמרים רבים נכתבו ודעות רבות הובעו בשאלה האם שינוי ייעוד במקרקעין מהווה אירוע מס. השאלה מתעוררת במקרים שחוכר מחזיק במקרקעין לשימוש חקלאי, וכעבור זמן משתנה ייעוד המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל מעניק לחוכר זכויות נוספות
088-2001

הרחבה 737 בדרך של בניה מרוכזת

להלן הוראת אגף חקלאי 51 (כ"א) העוסקת בנהלים לביצוע הרחבה בדרך של בניה מרוכזת:
05-12-2001
להלן הוראת אגף חקלאי 51 (כ"א) העוסקת בנהלים לביצוע הרחבה בדרך של בניה מרוכזת:
087-2001

ההנחיות בעקבות החלטת בג"ץ לצמצום צו הביניים

בעקבות החלטת בג"ץ מיום 14.11.01 לצמצום צו הביניים בענין הפשרת קרקעות חקלאיות (ראו חוזרנו 55/01), הוציא מינהל מקרקעי ישראל ע"י היועצת המשפטית, עו"ד רחל זכאי-נוימן, הנחיות משלימות להנחיות שהוצאו ב- 31.10.01 (ראו חוזרנו 75/01 ו- 70/01):
02-12-2001
בעקבות החלטת בג"ץ מיום 14.11.01 לצמצום צו הביניים בענין הפשרת קרקעות חקלאיות (ראו חוזרנו 55/01), הוציא מינהל מקרקעי ישראל ע"י היועצת המשפטית, עו"ד רחל זכאי-נוימן, הנחיות משלימות להנחיות שהוצאו ב- 31.10.01 (ראו חוזרנו 75/01 ו- 70/01):
086-2001

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2001

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2001 :
30-11-2001
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2001 :
085-2001

השינויים המוצעים במיסוי הקיבוצים- עדכון

בעקבות פרסום דוח הועדה למיסוי הקיבוצים (ראו חוזרנו 80/2001), פרסמה נציבות מס הכנסה טיוטת הוראת ביצוע בעניין "מיסוי קיבוצים מסורתיים" ראו חוזרנו 85/2001).
28-11-2001
בעקבות פרסום דוח הועדה למיסוי הקיבוצים (ראו חוזרנו 80/2001), פרסמה נציבות מס הכנסה טיוטת הוראת ביצוע בעניין "מיסוי קיבוצים מסורתיים" ראו חוזרנו 85/2001).
084-2001

הרחבה בתנאי החלטה 727 – עדכון

בדיון שנערך בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל ב- 12.11.2001 בעניין יישום הוראות סעיף 10(ג) להחלטה 737 (ביצוע הרחבה בתנאי 727) הוחלט כי "המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
25-11-2001
בדיון שנערך בהנהלת מינהל מקרקעי ישראל ב- 12.11.2001 בעניין יישום הוראות סעיף 10(ג) להחלטה 737 (ביצוע הרחבה בתנאי 727) הוחלט כי "המינהל יאפשר ככלל, הפעלת הסעיף רק כאשר הישוב יפנה למינהל בבקשה להחיל סעיף זה על תוכנית ההרחבה בשלמותה.
083-2001

חישוב פיצויי המים – מיצוי מלוא הזכויות

קיימות מספר פרשנויות לעניין דרך חישוב הפיצויים על קיצוץ במכסות המים לשנים 2001,2000,1999 השונות מאלו של נציבות מס הכנסה ע"פ ההסכם בין משרד החקלאות ואגף התקציבים במשרד האוצר, והכל בהתבסס על החלטת הממשלה בעניין
21-11-2001
קיימות מספר פרשנויות לעניין דרך חישוב הפיצויים על קיצוץ במכסות המים לשנים 2001,2000,1999 השונות מאלו של נציבות מס הכנסה ע"פ ההסכם בין משרד החקלאות ואגף התקציבים במשרד האוצר, והכל בהתבסס על החלטת הממשלה בעניין
082-2001

מיסוי "הקיבוץ החדש"

חוזר זה יוגדש להמלצות הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים (להלן "הועדה") בכל הקשור למיסוי "הקיבוץ החדש".
20-11-2001
חוזר זה יוגדש להמלצות הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים (להלן "הועדה") בכל הקשור למיסוי "הקיבוץ החדש".
081-2001

השוואת מיסוי הקיבוץ המסורתי עם הקיבוץ החדש

להלן השוואת שיטות המיסוי בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ החדש כפי שהובא בנספח ה לדו"ח הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים.
20-11-2001
להלן השוואת שיטות המיסוי בין הקיבוץ המסורתי לקיבוץ החדש כפי שהובא בנספח ה לדו"ח הועדה לבחינת שיטת מיסוי הקיבוצים.
080-2001

המלצות הועדה למיסוי הקיבוצים

ב- 13 בספטמבר 2000, מונתה ע"י נציב מס הכנסה ועדה שמטרתה לבחון את שיטת חישוב ההכנסה והמס של הקיבוץ המסורתי וחבריו, כפי שהיא מוסדרת כיום בסעיפים 54 עד 58 א לפקודה, ולהמליץ על השינויים הנדרשים לאור התמורות שחלו במבנה הכלכלי והחברתי של קיבוצים רבים
19-11-2001
ב- 13 בספטמבר 2000, מונתה ע"י נציב מס הכנסה ועדה שמטרתה לבחון את שיטת חישוב ההכנסה והמס של הקיבוץ המסורתי וחבריו, כפי שהיא מוסדרת כיום בסעיפים 54 עד 58 א לפקודה, ולהמליץ על השינויים הנדרשים לאור התמורות שחלו במבנה הכלכלי והחברתי של קיבוצים רבים