כותרת מאמר מספר מאמר
099-2004

שינויים מוצעים בחוק הביטוח הלאומי משנת 2005

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 מוצע לתקן, בין השאר, את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995. להלן עיקרי השינויים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל:
05-12-2004
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2004 מוצע לתקן, בין השאר, את חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995. להלן עיקרי השינויים המוצעים בהצעת החוק הנ"ל:
098-2004

שינוי סיווג קיבוץ למושב – המלצות ועדת עוזי קרן

לאור חילוקי הדעות שנתגלו בדיוני הועדה וחוסר הסבירות הקיצוני של המלצת רוב חברי הועדה שלא הסתמכו על חוו"ד משפטית של עו"ד מיכל שקד,
02-12-2004
לאור חילוקי הדעות שנתגלו בדיוני הועדה וחוסר הסבירות הקיצוני של המלצת רוב חברי הועדה שלא הסתמכו על חוו"ד משפטית של עו"ד מיכל שקד,
097-2004

תחולת השימוש החקלאי במקרקעי המדינה

חוזי החכירה במקרקעי המדינה של חוכרים במגזר החקלאי קובעים את מטרות החכירה בין השאר ל"משק החקלאי".
30-11-2004
חוזי החכירה במקרקעי המדינה של חוכרים במגזר החקלאי קובעים את מטרות החכירה בין השאר ל"משק החקלאי".
096-2004

הערכות ותכנון המס לתום שנת 2004

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2004 :
28-11-2004
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2004 :
095-2004

אומדן מס לשנת 2004

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
26-11-2004
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2004 רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
094-2004

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2004

תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
24-11-2004
תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
093-2004

הפקדות בקופות גמל לתגמולים לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
22-11-2004
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
092-2004

הפקדות בקופת גמל לקיצבה לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
18-11-2004
תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.
091-2004

מיסוי חברי קיבוץ במעמד של עצמאות כלכלית

בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.
16-11-2004
בחוזרנו מספר 41/2004 "בקשה לתיאום המס לחברי קיבוץ מתחדש" הובא הנוהל שגובש על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, בעניין תאום מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש.
090-2004

שיעבוד מניית החבר לאגודתו השיתופית

סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:
12-11-2004
סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:
089-2004

מיסוי עובדים זרים- הבהרות

לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.
10-11-2004
לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.
088-2004

עקרונות לשינוי סיווג קיבוץ למושב

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.
08-11-2004
בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.
087-2004

הארכת תוקף תקנה 4 – שינוי מבנה

בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.
01-11-2004
בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.
086-2004

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון

במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.
28-10-2004
במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.
085-2004

הנחת תשלום מרוכז – אגרות רשות השידור

חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).
26-10-2004
חוק רשות השידור, תשכ"ה-1965 קובע את חובת תשלום האגרה השנתית לרשות השידור, חובה זו חלה על "המחזיק במקלט טלוויזיה" (סעיף 28(א) לחוק).
084-2004

עדכוני ביטוח לאומי

להלן עדכונים בשינויים שנעשו בחודשים האחרונים בתחום הביטוח הלאומי:
24-10-2004
להלן עדכונים בשינויים שנעשו בחודשים האחרונים בתחום הביטוח הלאומי:
083-2004

הועד המקומי- ניהול חשבונות ודיווח כספי

בסע' 15 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד – 2004 נקבע:
20-10-2004
בסע' 15 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד – 2004 נקבע:
082-2004

פטור מארנונה לחיילים בשירות חובה

1סעיף 2 (1) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 וסעיף 14ה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 קובעים כי חיילים בשירות סדיר יהיו פטורים מתשלום ארנונה.
15-10-2004
1סעיף 2 (1) לחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), תשי"ג-1953 וסעיף 14ה לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 קובעים כי חיילים בשירות סדיר יהיו פטורים מתשלום ארנונה.
081-2004

הענקות למפיקי מים- עדכון

לאחר השימוע שנערך למפיקי המים ובאי כוחם ב- 2.5.2004 ובעקבות פניית משרדנו, בוצעו מספר שינויים בנוסח התקנות המוצע ובוטלו בין השאר הסעיפים הבאים:
10-10-2004
לאחר השימוע שנערך למפיקי המים ובאי כוחם ב- 2.5.2004 ובעקבות פניית משרדנו, בוצעו מספר שינויים בנוסח התקנות המוצע ובוטלו בין השאר הסעיפים הבאים:
080-2004

תשלום מס תשומות על מלאי שנשרף

לאחרונה התקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה הדן בעניין התרת ניכוי מס תשומות בגין מלאי שנשרף.
05-10-2004
לאחרונה התקבל פסק דין בבית המשפט המחוזי בחיפה הדן בעניין התרת ניכוי מס תשומות בגין מלאי שנשרף.
079-2004

הצמדה וריבית על חיובי הארנונה

להלן סקירת ההוראות בנושאי הצמדה וריבית על חיובי ארנונה.
01-10-2004
להלן סקירת ההוראות בנושאי הצמדה וריבית על חיובי ארנונה.
078-2004

דחיית תחולת התיקון לצו המועצות האזוריות

ביום 19 בספטמבר 2004 פורסם בקובץ התקנות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), התשס"ד – 2004 לפיו תחולת התיקון לצו תהיה ביום 1 בינואר 2005 במקום 60 יום מפרסומו כפי שנקבע במקור.
28-09-2004
ביום 19 בספטמבר 2004 פורסם בקובץ התקנות תיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)(תיקון), התשס"ד – 2004 לפיו תחולת התיקון לצו תהיה ביום 1 בינואר 2005 במקום 60 יום מפרסומו כפי שנקבע במקור.
077-2004

פיצוי קיצוץ מכסות המים – עדכון

פיצויי קיצוץ מכסות מים 2004
27-09-2004
פיצויי קיצוץ מכסות מים 2004
076-2004

שינוי סיווג הקיבוץ למושב – דיון במשרד החקלאות

ב- 8.9.2004 נערך דיון רב משתתפים ברשות לתכנון במשרד החקלאות בנושא שינוי סיווג הקיבוץ למושב.
26-09-2004
ב- 8.9.2004 נערך דיון רב משתתפים ברשות לתכנון במשרד החקלאות בנושא שינוי סיווג הקיבוץ למושב.
075-2004

זכות המלצה בהרחבות אינה זכות במקרקעין - פס"ד בעליון

שאלת מיסוי המלצת ההפניה למינהל בהרחבות המושבים נדונה לא פעם בפסיקה ובית המשפט קבע לא אחת כי אין מדובר ב"זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין. כך למשל נקבע בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין בית נקופה.
20-09-2004
שאלת מיסוי המלצת ההפניה למינהל בהרחבות המושבים נדונה לא פעם בפסיקה ובית המשפט קבע לא אחת כי אין מדובר ב"זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין. כך למשל נקבע בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין בית נקופה.
074-2004

שעבוד, עיקול ופדיון זכויות בתנובה

תנובה נוסדה ופועלת כחלק מהקואופרציה החקלאית שבבסיסה המושבים והקיבוצים במטרה להבטיח מערך שיווק וייצור התוצרת החקלאית של חבריה.
06-09-2004
תנובה נוסדה ופועלת כחלק מהקואופרציה החקלאית שבבסיסה המושבים והקיבוצים במטרה להבטיח מערך שיווק וייצור התוצרת החקלאית של חבריה.
073-2004

ארנונה על אדמה חקלאית

אדמה חקלאית היא אחד מסוגי הנכסים החייבים בארנונה. בעקבות השינויים שחלו בענפי החקלאות, בין היתר בשל הקיצוץ במכסות המים והשינויים בתמיכות הממשלה, נוצר מצב בו הופסק השימוש באדמות שייעודן התכנוני הוא לשימוש חקלאי או לחילופין נעשה בהן שימוש שאינו תואם את ייעודן התכנוני .
30-08-2004
אדמה חקלאית היא אחד מסוגי הנכסים החייבים בארנונה. בעקבות השינויים שחלו בענפי החקלאות, בין היתר בשל הקיצוץ במכסות המים והשינויים בתמיכות הממשלה, נוצר מצב בו הופסק השימוש באדמות שייעודן התכנוני הוא לשימוש חקלאי או לחילופין נעשה בהן שימוש שאינו תואם את ייעודן התכנוני .
072-2004

העלאת תעריפי מים והיטלי הפקה

במסגרת החלטות הממשלה על המדיניות הכלכלית לשנת 2005 הוחלט על העלאת תעריפי המים והיטלי הפקה.
24-08-2004
במסגרת החלטות הממשלה על המדיניות הכלכלית לשנת 2005 הוחלט על העלאת תעריפי המים והיטלי הפקה.
071-2004

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החובות עד 31.12.2006

בישיבת הממשלה מיום 15.8.2004 שדנה במדיניות הכלכלית לשנת 2005 התקבלו החלטות בקשר להסדרי החובות במגזר החקלאי ובמיוחד בקשר להארכת ההקלות במס האמורות להסתיים ב 31.12.2004.
20-08-2004
בישיבת הממשלה מיום 15.8.2004 שדנה במדיניות הכלכלית לשנת 2005 התקבלו החלטות בקשר להסדרי החובות במגזר החקלאי ובמיוחד בקשר להארכת ההקלות במס האמורות להסתיים ב 31.12.2004.
070-2004

תחולת החלטה 979 על קיבוצים ומושבים שיתופיים שביצעו שיוך דירות

החלטה 979, אשר קובעת את הזכויות בחלקת המגורים, קובעת ביחס לקיבוצים ולמושבים שיתופיים בין השאר כדלקמן:
18-08-2004
החלטה 979, אשר קובעת את הזכויות בחלקת המגורים, קובעת ביחס לקיבוצים ולמושבים שיתופיים בין השאר כדלקמן:
069-2004

רפורמה בעידוד השקעות הון בחקלאות

על פי עקרונות הרפורמה יחולו השינויים הבאים:
16-08-2004
על פי עקרונות הרפורמה יחולו השינויים הבאים:
068-2004

קיבוץ, מושב, ישוב קהילתי ומה שביניהם

במרחב השינויים העומדים לפני קיבוצים ומושבים שיתופיים משתנים קיימת גם האפשרות לשנות סיווג למושב עובדים (או כפר שיתופי) או להפוך לישוב (אגודה) קהילתי.
12-08-2004
במרחב השינויים העומדים לפני קיבוצים ומושבים שיתופיים משתנים קיימת גם האפשרות לשנות סיווג למושב עובדים (או כפר שיתופי) או להפוך לישוב (אגודה) קהילתי.
067-2004

מיסוי "שיוך הדירות" לחברים – הסדר ביניים

בהמשך לחוזרינו מספר 52/2004 ו- 60/2004 בעניין הנדון ובהמשך לתחילתם של דיונים המתנהלים מול נציבות מס הכנסה במטרה להסדיר את מיסוי הקצאת מגרשי דירות המגורים על שם החברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, להלן הסדר ביניים המאפשר המשך הליכי השיוך עד לשלב האחרון של תהליך האישור ב"ועדת עסקאות" המחייב "אישורי מיסים".
03-08-2004
בהמשך לחוזרינו מספר 52/2004 ו- 60/2004 בעניין הנדון ובהמשך לתחילתם של דיונים המתנהלים מול נציבות מס הכנסה במטרה להסדיר את מיסוי הקצאת מגרשי דירות המגורים על שם החברים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים, להלן הסדר ביניים המאפשר המשך הליכי השיוך עד לשלב האחרון של תהליך האישור ב"ועדת עסקאות" המחייב "אישורי מיסים".
066-2004

מענקים למפיקי מים

ביום 28/7/04 פורסמו ברשומות תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראות שעה) (תיקון) התשס"ד - 2004.
01-08-2004
ביום 28/7/04 פורסמו ברשומות תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראות שעה) (תיקון) התשס"ד - 2004.
065-2004

זכות המלצה עפ"י 737 – אינה בגדר "זכות במקרקעין"

טענתם של שלטונות המס היא, כי זכות המלצה זו הינה "זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
30-07-2004
טענתם של שלטונות המס היא, כי זכות המלצה זו הינה "זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").
064-2004

נוהל הפעלת הסמכות לניתוק אספקת מים

1. בעקבות שלוש עתירות שהוגשו לבית הדין הגבוה לצדק בעניין ניתוק מים לחייבי תשלום ברשויות המקומיות, גיבש משרד הפנים נוהל חדש שנוסחו הועבר לבג"צ, אשר ינחה את הרשויות המקומיות בדרך בה עליהן לפעול בגדר סמכותן לניתוק אספקת מים.
27-07-2004
1. בעקבות שלוש עתירות שהוגשו לבית הדין הגבוה לצדק בעניין ניתוק מים לחייבי תשלום ברשויות המקומיות, גיבש משרד הפנים נוהל חדש שנוסחו הועבר לבג"צ, אשר ינחה את הרשויות המקומיות בדרך בה עליהן לפעול בגדר סמכותן לניתוק אספקת מים.
063-2004

הגנת בית מגורים של חבר קיבוץ

בימים אלה עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק להגנת בית מגורים לחבר קיבוץ (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004. הצעת החוק הוגשה מטעם ח"כ אורית נוקד, מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת ובתמיכת הממשלה.
25-07-2004
בימים אלה עברה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק להגנת בית מגורים לחבר קיבוץ (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2004. הצעת החוק הוגשה מטעם ח"כ אורית נוקד, מטעם ועדת הכלכלה של הכנסת ובתמיכת הממשלה.
062-2004

שווי בעסקת קומבינציה וניכוי הוצאות

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין בקשר לקביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה בין בעל המקרקעין ליזם וכן הוצאות שכר טרחה ששולמו לשמאי מקרקעין כהוצאת השבחה לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963.
21-07-2004
לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין בקשר לקביעת שווי המכירה בעסקת קומבינציה בין בעל המקרקעין ליזם וכן הוצאות שכר טרחה ששולמו לשמאי מקרקעין כהוצאת השבחה לפי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963.
061-2004

הטלת מסי ועד מקומי על נכסים בתחום הישוב

פיצול פעילות הועדים המקומיים מהדיווח הכספי של אגודות הישוב, קליטת תושבים שאינם חברים באגודת הישוב וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד 2004 (הרצ"ב) מחדדים את נושא הטלת מסי הועד המקומי.
18-07-2004
פיצול פעילות הועדים המקומיים מהדיווח הכספי של אגודות הישוב, קליטת תושבים שאינם חברים באגודת הישוב וצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (תיקון), התשס"ד 2004 (הרצ"ב) מחדדים את נושא הטלת מסי הועד המקומי.
060-2004

מיסוי הקצאת קרקע לדירות חברים בקיבוצים

בהמשך לפרסומים שהופיעו לאחרונה ובהמשך לחוזרנו מספר 52/2004 "הנחיות חדשות לשיוך דירות בקיבוצים" מיום 9.6.2004, נבקש להבהיר כדלקמן:
15-07-2004
בהמשך לפרסומים שהופיעו לאחרונה ובהמשך לחוזרנו מספר 52/2004 "הנחיות חדשות לשיוך דירות בקיבוצים" מיום 9.6.2004, נבקש להבהיר כדלקמן:
059-2004

פס"ד המאשר עמידה בהוראות מעבר – 972

ביום 25.4.04, נתקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין, בתובענה שהגיש עו"ד עופר גראור, ממשרד אטיאס פרוכטר ושות', בחיפה בשם מושב ציפורי כנגד מינהל מקרקעי ישראל.
08-07-2004
ביום 25.4.04, נתקבל בבית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין, בתובענה שהגיש עו"ד עופר גראור, ממשרד אטיאס פרוכטר ושות', בחיפה בשם מושב ציפורי כנגד מינהל מקרקעי ישראל.
058-2004

הפניית מתיישבים בהרחבה לפי 737 לקבלן – היבטי מס

הפניית מתיישבים בהרחבה לפי 737 לקבלן – היבטי מס.
30-06-2004
הפניית מתיישבים בהרחבה לפי 737 לקבלן – היבטי מס.
057-2004

מעמד בתי המגורים הזמניים בקיבוצים ובמושבים

בשנת 1991 בעקבות גלי העלייה הגדולים והמחסור בדירות התקין שר הפנים תקנות בהם נקבע פטור מהיתר בניה לגבי מבנים ששופצו או הוסבו למגורים.
28-06-2004
בשנת 1991 בעקבות גלי העלייה הגדולים והמחסור בדירות התקין שר הפנים תקנות בהם נקבע פטור מהיתר בניה לגבי מבנים ששופצו או הוסבו למגורים.
056-2004

הנחה בארנונה בגין תשלום מראש או בגין הוראת קבע

סעיף 274ד לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע כי חובת תשלום הארנונה תחול אחת לשנה.
24-06-2004
סעיף 274ד לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע כי חובת תשלום הארנונה תחול אחת לשנה.
055-2004

קצבאות שאירים לאלמנים ותוספות בעד בני זוג של נכים

בעקבות פעילות ממוקדת של משרדנו וטיפול משפטי מוצלח בבג"צ שנעשה ע"י עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס, פרוכטר, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ שאול יהלום האריכה בישיבתה מיום 21.6.2004 ללא הגבלת זמן, הוראת שעה, שנקבעה ביולי 2003.
22-06-2004
בעקבות פעילות ממוקדת של משרדנו וטיפול משפטי מוצלח בבג"צ שנעשה ע"י עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס, פרוכטר, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ שאול יהלום האריכה בישיבתה מיום 21.6.2004 ללא הגבלת זמן, הוראת שעה, שנקבעה ביולי 2003.
054-2004

הנחה ממס מכירה ב"תקופה הקובעת"

חוק מיסוי מקרקעין קבע בתיקון מספר 50 במסגרת הוראת השעה בסעיף 48א1 הנחה זמנית למשך "התקופה הקובעת" בשיעורי המס לגבי זכות במקרקעין שרכישתה לפני יום התחילה – 7.11.2001 באופן הבא:
16-06-2004
חוק מיסוי מקרקעין קבע בתיקון מספר 50 במסגרת הוראת השעה בסעיף 48א1 הנחה זמנית למשך "התקופה הקובעת" בשיעורי המס לגבי זכות במקרקעין שרכישתה לפני יום התחילה – 7.11.2001 באופן הבא:
053-2004

הפרדת פעילות הועד המקומי בדו"חות הכספיים

בתחילת שנת 2004 דרשו חלק מהמועצות האזוריות כי הדיווח הכספי על פעילות הועד המקומי יתבצע במסגרת נפרדת לחלוטין מאגודת הישוב.
11-06-2004
בתחילת שנת 2004 דרשו חלק מהמועצות האזוריות כי הדיווח הכספי על פעילות הועד המקומי יתבצע במסגרת נפרדת לחלוטין מאגודת הישוב.
052-2004

הנחיות חדשות לשיוך דירות בקיבוצים

להלן הנחיות חדשות שהוציאה גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי ביום 2.6.2003 בהמשך למכתבו של מר אהרון אליהו רו"ח, סגן נציבת מס הכנסה ומנהל מיסוי מקרקעין מיום 3.05.2004) המופיע במלואו בסעיף ( ב ) להלן.
09-06-2004
להלן הנחיות חדשות שהוציאה גב' שולה בן צבי מנהלת האגף החקלאי ביום 2.6.2003 בהמשך למכתבו של מר אהרון אליהו רו"ח, סגן נציבת מס הכנסה ומנהל מיסוי מקרקעין מיום 3.05.2004) המופיע במלואו בסעיף ( ב ) להלן.
051-2004

ניכוי נוסף בשל נכסים באזורי פיתוח והתיישבות

ב- 2 ליוני 2004 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בעניין תקנות מס הכנסה של תושבי אילת והערבה שהעניקו ניכוי נוסף בשל נכסים ("תוספת פחת") עד לחקיקת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2004-2003), התשס"ג-2003.
08-06-2004
ב- 2 ליוני 2004 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בעניין תקנות מס הכנסה של תושבי אילת והערבה שהעניקו ניכוי נוסף בשל נכסים ("תוספת פחת") עד לחקיקת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2004-2003), התשס"ג-2003.
050-2004

הארכת מועדי הוראות המעבר 972

החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת את הוראות המעבר להחלטות 737, 727, 717, בעקבות ביטולן ע"י בג"צ הקרקעות. בהחלטה נקבע בין היתר, כי המועד הקובע לעניין לוחות הזמנים לביצוע עסקאות ע"פ ההחלטות הנ"ל הינו מועד אישור החלטה 972 כדין, דהיינו, ה- 02.10.03.
07-06-2004
החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת את הוראות המעבר להחלטות 737, 727, 717, בעקבות ביטולן ע"י בג"צ הקרקעות. בהחלטה נקבע בין היתר, כי המועד הקובע לעניין לוחות הזמנים לביצוע עסקאות ע"פ ההחלטות הנ"ל הינו מועד אישור החלטה 972 כדין, דהיינו, ה- 02.10.03.
049-2004

אין לחייב היטל השבחה בשל שימוש חורג ללא היתר

בפסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 7210/01-ב' עיריית נתניה נ' עזבון גלמבוצקי), נקבע כי לא ניתן לחייב בעלים של נכס בהיטל השבחה בגין שימוש חורג שנעשה ללא היתר.
02-06-2004
בפסק דין חדש של בית המשפט העליון (ע"א 7210/01-ב' עיריית נתניה נ' עזבון גלמבוצקי), נקבע כי לא ניתן לחייב בעלים של נכס בהיטל השבחה בגין שימוש חורג שנעשה ללא היתר.
048-2004

השינוי במעמד הועדים המקומיים

בימים אלה, אישר שר הפנים נוסח מעודכן וסופי לתיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). התיקון לצו הועבר לאישור משרד המשפטים, כשלאחריו יוחזר לחתימת השר וייכנס לתוקף 60 יום מיום פרסומו ברשומות.
31-05-2004
בימים אלה, אישר שר הפנים נוסח מעודכן וסופי לתיקון לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). התיקון לצו הועבר לאישור משרד המשפטים, כשלאחריו יוחזר לחתימת השר וייכנס לתוקף 60 יום מיום פרסומו ברשומות.
047-2004

פטור מביטוח לאומי ומביטוח בריאות למתגייסים לצבא

להלן הבהרות בדבר תחולת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למתנדבי שנת שירות במסגרת תנועות הנוער ולחניכי מכינות במסגרת אגף הנוער והנח"ל והמשימות הלאומיות.
27-05-2004
להלן הבהרות בדבר תחולת הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות למתנדבי שנת שירות במסגרת תנועות הנוער ולחניכי מכינות במסגרת אגף הנוער והנח"ל והמשימות הלאומיות.
046-2004

תשלומי דמי ביטוח לאומי בקיבוצים שביטלו את סידור העבודה

החיוב בתשלום דמי ביטוח לאומי בקיבוצים נקבע בסעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי הקובע:
22-05-2004
החיוב בתשלום דמי ביטוח לאומי בקיבוצים נקבע בסעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי הקובע:
045-2004

מענק עבודה מועדפת לחיילים משוחררים

בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002. התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת/ נדרשת והמזכה חיילים משוחררים במענק עבודה מועדפת (7,687 ש"ח) בין היתר שורה של עבודות במפעלי התעשייה.
18-05-2004
בתאריך 13.12.02 התקבל בכנסת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58) התשס"ג – 2002. התיקון לחוק הוסיף לרשימת העבודות המוגדרות כעבודה מועדפת/ נדרשת והמזכה חיילים משוחררים במענק עבודה מועדפת (7,687 ש"ח) בין היתר שורה של עבודות במפעלי התעשייה.
044-2004

תעריפי מים לצרכנים ביתיים בהתיישבות

בשנים האחרונות אוכלסו המושבים והקיבוצים בתושבים חדשים שאינם חברי האגודה, הזהות הכמעט מלאה שהייתה קיימת בעבר בין חברי האגודה וצרכני המים השתנתה. בחלק מהישובים מרבית התושבים הינם למעשה צרכנים רגילים של אגודה שיתופית המתפקדת כ"ספק מים".
14-05-2004
בשנים האחרונות אוכלסו המושבים והקיבוצים בתושבים חדשים שאינם חברי האגודה, הזהות הכמעט מלאה שהייתה קיימת בעבר בין חברי האגודה וצרכני המים השתנתה. בחלק מהישובים מרבית התושבים הינם למעשה צרכנים רגילים של אגודה שיתופית המתפקדת כ"ספק מים".
043-2004

הסדר לתשלום מס רכישה על זכויות נוספות בהרחבות ובנחלות

רכישת זכויות בנייה נוספות בהרחבות ובנחלות מהווה רכישת זכות במקרקעין המחייבת דיווח ותשלום מס רכישה.
13-05-2004
רכישת זכויות בנייה נוספות בהרחבות ובנחלות מהווה רכישת זכות במקרקעין המחייבת דיווח ותשלום מס רכישה.
042-2004

תקנות חדשות לחישוב הענקות למפיקי מים

נציבות המים ואגף התקציבים במשרד האוצר מגבשים בימים אלו תקנות חדשות למתן הענקות למפיקי מים-שאמורות להחליף את תקנות המים (חישוב עלות המים) התשנ"ב - 1991 ואת תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה), (הוראת שעה) לשנים 1999, 2000, 2001, 2002 – בהתאמה.
04-05-2004
נציבות המים ואגף התקציבים במשרד האוצר מגבשים בימים אלו תקנות חדשות למתן הענקות למפיקי מים-שאמורות להחליף את תקנות המים (חישוב עלות המים) התשנ"ב - 1991 ואת תקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה), (הוראת שעה) לשנים 1999, 2000, 2001, 2002 – בהתאמה.
041-2004

בקשות לתאום מס לחברי קיבוץ מתחדש

להלן הנחיות חדשות שהוצאו על ידי מר מיכאל גל ,מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה בהמשך להנחיות שהוצאו על ידו ב- 31.12.2003 בעניין תאום ניכוי מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש/דיפרנציאלי.
30-04-2004
להלן הנחיות חדשות שהוצאו על ידי מר מיכאל גל ,מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה בהמשך להנחיות שהוצאו על ידו ב- 31.12.2003 בעניין תאום ניכוי מס משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מתחדש/דיפרנציאלי.
040-2004

תביעת הקיבוצים להחזרי מס אחיד - עדכון

בתאריך ה- 11/2/04, ניתנה החלטה ע"י כבוד השופטת דורנר בבית המשפט העליון, על פיה היא דוחה את הערעור שהוגש ע"י הקיבוצים, כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שדחה את תביעת הקיבוצים להחזר תשלומי מס אחיד ששולמו ביתר.
25-04-2004
בתאריך ה- 11/2/04, ניתנה החלטה ע"י כבוד השופטת דורנר בבית המשפט העליון, על פיה היא דוחה את הערעור שהוגש ע"י הקיבוצים, כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שדחה את תביעת הקיבוצים להחזר תשלומי מס אחיד ששולמו ביתר.
039-2004

הנחות ארנונה על בנין ריק

בפברואר 2004 תיקן שר הפנים את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (להלן: "התקנות"). במסגרת התיקונים תוקנה תקנה 13 העוסקת בהנחה על בנין ריק. בעקבות מחאת הרשויות המקומיות נעשה תיקון נוסף לתקנה זו במרץ 2004
20-04-2004
בפברואר 2004 תיקן שר הפנים את תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (להלן: "התקנות"). במסגרת התיקונים תוקנה תקנה 13 העוסקת בהנחה על בנין ריק. בעקבות מחאת הרשויות המקומיות נעשה תיקון נוסף לתקנה זו במרץ 2004
038-2004

חשבונית מס של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים

בעבר הוצאנו הנחיות בעניין התאמת אישורי ניכוי המס במקור לחשבוניות של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים לצרכי מע"מ. ראו חוזרינו 13/2002, 3/2002, 62/2001, 22/2000.
13-04-2004
בעבר הוצאנו הנחיות בעניין התאמת אישורי ניכוי המס במקור לחשבוניות של עוסק הנכלל באיחוד עוסקים לצרכי מע"מ. ראו חוזרינו 13/2002, 3/2002, 62/2001, 22/2000.
037-2004

שיעורי הריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה

חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – "החוק"), מסדיר את נושא פסיקת ההצמדה והריבית בהליכים שיפוטיים ובין היתר, משמש את בתי המשפט לקביעת שיעורי הריבית שיחולו על סכומים שונים שנפסקים בתביעות חוב כספי, תביעות לתגמולי ביטוח ועוד.
04-04-2004
חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – "החוק"), מסדיר את נושא פסיקת ההצמדה והריבית בהליכים שיפוטיים ובין היתר, משמש את בתי המשפט לקביעת שיעורי הריבית שיחולו על סכומים שונים שנפסקים בתביעות חוב כספי, תביעות לתגמולי ביטוח ועוד.
036-2004

קצבאות שאירים- תחולה וקביעת הכנסה

בעקבות הבג"צ שהגישו אלמנים חברי קיבוצים באמצעות עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר, ובעקבות העתירה המתוקנת שהוגשה לבג"צ ביום 09/03/04, החליטה מנהלת המוסד לביטוח לאומי להמליץ בפני שר העבודה והרווחה לבטל את תקנה 5א באופן מוחלט וללא הגבלת זמן. הנושא יובא להתייעצות בועדת התקנות של המוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי במטרה לקדם החקיקה.
31-03-2004
בעקבות הבג"צ שהגישו אלמנים חברי קיבוצים באמצעות עו"ד רון רוגין ומשרד עו"ד אטיאס פרוכטר, ובעקבות העתירה המתוקנת שהוגשה לבג"צ ביום 09/03/04, החליטה מנהלת המוסד לביטוח לאומי להמליץ בפני שר העבודה והרווחה לבטל את תקנה 5א באופן מוחלט וללא הגבלת זמן. הנושא יובא להתייעצות בועדת התקנות של המוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי במטרה לקדם החקיקה.
035-2004

תיקון החוק לעידוד השקעות הון לחקלאות

החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (להלן- החוק), אשר נכנס לתוקף ביום 1 באפריל 1981, נועד לבטל את האפליה בתמריצי השקעות, שניתנו עד אותו מועד לחקלאות, לעומת התעשייה.
30-03-2004
החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (להלן- החוק), אשר נכנס לתוקף ביום 1 באפריל 1981, נועד לבטל את האפליה בתמריצי השקעות, שניתנו עד אותו מועד לחקלאות, לעומת התעשייה.
034-2004

רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון

להלן העקרונות שסוכמו בין משרד האוצר למשרד התמ"ת לתיקון החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט –1959:
26-03-2004
להלן העקרונות שסוכמו בין משרד האוצר למשרד התמ"ת לתיקון החוק לעידוד השקעות הון התשי"ט –1959:
033-2004

זכות להפעלת תחנת דלק

הדרך להקצאת מקרקעי מדינה, לשם הפעלת תחנת דלק על ידי נכי צה"ל, נקבעה בשנת 1968 על ידי "ועדת צ'חנובר". בהתאם להמלצות הוועדה, מינהל מקרקעי ישראל מקצה לנכה, אשר הומלץ על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון, קרקע לשם הקמת תחנת דלק ללא מכרז. הנכה מחכיר את הקרקע בהחכרת משנה לחברת דלק, לשם הקמת תחנת דלק וחותם עם חברת הדלק על הסכם, להפעלת תחנת הדלק.
22-03-2004
הדרך להקצאת מקרקעי מדינה, לשם הפעלת תחנת דלק על ידי נכי צה"ל, נקבעה בשנת 1968 על ידי "ועדת צ'חנובר". בהתאם להמלצות הוועדה, מינהל מקרקעי ישראל מקצה לנכה, אשר הומלץ על ידי אגף השיקום של משרד הביטחון, קרקע לשם הקמת תחנת דלק ללא מכרז. הנכה מחכיר את הקרקע בהחכרת משנה לחברת דלק, לשם הקמת תחנת דלק וחותם עם חברת הדלק על הסכם, להפעלת תחנת הדלק.
032-2004

הנחה בארנונה לאזרח ותיק

לאחרונה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד-2004, הוכנס תיקון לחוק אזרחים ותיקים התש"ן-1989 (להלן - "החוק").
18-03-2004
לאחרונה במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד-2004, הוכנס תיקון לחוק אזרחים ותיקים התש"ן-1989 (להלן - "החוק").
031-2004

היטל השבחה במקרקעי המדינה-עדכון

ועדות תכנון ובניה רבות בוחרות להטיל היטל השבחה על ברי רשות בקרקע וכן על חוכרים לדורות בקרקע לשימוש חקלאי, שלא כדין ובניגוד להוראות חוק מפורשות ולפסיקת בית המשפט העליון.
16-03-2004
ועדות תכנון ובניה רבות בוחרות להטיל היטל השבחה על ברי רשות בקרקע וכן על חוכרים לדורות בקרקע לשימוש חקלאי, שלא כדין ובניגוד להוראות חוק מפורשות ולפסיקת בית המשפט העליון.
030-2004

פיצול רכישת דירה לרכישת קרקע וקבלת שירותי בנייה

עסקאות במקרקעין משופעות במיסוי עקיף שעיקרו מע"מ ומסי רכישה ומכירה. מתכנני המס מנסים למזער את תשלומי המסים העקיפים בדרך של ביצוע עסקאות מקרקעין בין מי שאינם עוסקים, אשר אינם חייבים במע"מ, להבדיל ממצב בו מעורב קבלן. כמו-כן, ברכישת קרקע והזמנת שירותי בניה, על פי רוב משולם מס רכישה בסכום הנמוך מהסכום המשולם בעת רכישת דירת מגורים בנויה. לפיכך המודל המועדף, הממזער את עלויות המס, הוא רכישת קרקע על ידי יחידים ממי שאינו עוסק והתקשרות להזמנת שירותי בניה.
14-03-2004
עסקאות במקרקעין משופעות במיסוי עקיף שעיקרו מע"מ ומסי רכישה ומכירה. מתכנני המס מנסים למזער את תשלומי המסים העקיפים בדרך של ביצוע עסקאות מקרקעין בין מי שאינם עוסקים, אשר אינם חייבים במע"מ, להבדיל ממצב בו מעורב קבלן. כמו-כן, ברכישת קרקע והזמנת שירותי בניה, על פי רוב משולם מס רכישה בסכום הנמוך מהסכום המשולם בעת רכישת דירת מגורים בנויה. לפיכך המודל המועדף, הממזער את עלויות המס, הוא רכישת קרקע על ידי יחידים ממי שאינו עוסק והתקשרות להזמנת שירותי בניה.
029-2004

מחיקת שעבודים הרשומים לטובת הסוכנות

בימים אלה ניתן פסק דין (ע"א 2181/02) בבית משפט העליון בהרכב השופטים אור, לוי וחיות – בו נדחה ערעור שהגישה הסוכנות היהודית על פסק דין - בו הורה בבית משפט המחוזי בת"א למחוק שעבודים שנרשמו לטובת הסוכנות על מקרקעי מושב בית נחמיה, אשר יוצג ע"י עו"ד שאול ראובני.
12-03-2004
בימים אלה ניתן פסק דין (ע"א 2181/02) בבית משפט העליון בהרכב השופטים אור, לוי וחיות – בו נדחה ערעור שהגישה הסוכנות היהודית על פסק דין - בו הורה בבית משפט המחוזי בת"א למחוק שעבודים שנרשמו לטובת הסוכנות על מקרקעי מושב בית נחמיה, אשר יוצג ע"י עו"ד שאול ראובני.
028-2004

תשלומי יתר לשירותי כבאות

על פי חוות דעת משפטית שקבלנו מעו"ד אורן ששון עולה לכאורה כי בחלק מאיגודי ערים לשירותי כבאות והצלה גובה הרשות לכבאות תמורה בעד שירות שלא עפ"י התקנות שהותקנו וכן מבצעת את החישוב בחלק מהמקרים בניגוד לדין.
09-03-2004
על פי חוות דעת משפטית שקבלנו מעו"ד אורן ששון עולה לכאורה כי בחלק מאיגודי ערים לשירותי כבאות והצלה גובה הרשות לכבאות תמורה בעד שירות שלא עפ"י התקנות שהותקנו וכן מבצעת את החישוב בחלק מהמקרים בניגוד לדין.
027-2004

תושבות לעניין הביטוח הלאומי

חוק הביטוח הלאומי קובע ביטוח חובה שחל על כל תושב ישראל שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 70 שנה לגבר ו- 65 לאישה. תקופת חובת הביטוח יכולה להסתיים בהגיע המבוטח לגיל 65 לגבר ו- 60 לאישה- מהמועד שבו אושרה להם קצבת זקנה.
07-03-2004
חוק הביטוח הלאומי קובע ביטוח חובה שחל על כל תושב ישראל שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 70 שנה לגבר ו- 65 לאישה. תקופת חובת הביטוח יכולה להסתיים בהגיע המבוטח לגיל 65 לגבר ו- 60 לאישה- מהמועד שבו אושרה להם קצבת זקנה.
026-2004

חישוב מס נפרד לבני זוג במכירת מקרקעין

פקודת מס הכנסה, קובעת כי מיסוי כל הכנסות התא המשפחתי נעשה במאוחד כיחידת מיסוי אחת והחיוב נעשה על שם בן הזוג הרשום. משמעות הקביעה היא, שמדרגות שעורי המס, הניכויים והזיכויים בגין הכנסות שני בני- הזוג ניתן לקבלם פעם אחת בלבד, בחישוב המס הנעשה לתא המשפחתי.
05-03-2004
פקודת מס הכנסה, קובעת כי מיסוי כל הכנסות התא המשפחתי נעשה במאוחד כיחידת מיסוי אחת והחיוב נעשה על שם בן הזוג הרשום. משמעות הקביעה היא, שמדרגות שעורי המס, הניכויים והזיכויים בגין הכנסות שני בני- הזוג ניתן לקבלם פעם אחת בלבד, בחישוב המס הנעשה לתא המשפחתי.
025-2004

שינויים צפויים בתקנות המים

משרד התשתיות ונציבות המים הניחו על שולחן הכנסת הצעות לתיקוני תקנות מים שונות, שלמקצתן השפעות רבות על המגזר החקלאי, להלן ההצעות:
03-03-2004
משרד התשתיות ונציבות המים הניחו על שולחן הכנסת הצעות לתיקוני תקנות מים שונות, שלמקצתן השפעות רבות על המגזר החקלאי, להלן ההצעות:
024-2004

מס שבח בהפקעה

הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין) (להלן: "חוק") הוסיפה כהוראת שעה את סעיף 48א1(א) המעניק זיכוי ממס שבח בשיעור 20% בתקופה שמיום 7.11.01 ועד 31.12.02 ובשיעור 10% בתקופה שמיום 1.1.03 ועד 31.12.03 הזיכוי הוגבל בסעיף 48א1(ג) שנוסחו הוא:
01-03-2004
הרפורמה במיסוי מקרקעין (תיקון מס' 50 לחוק מיסוי מקרקעין) (להלן: "חוק") הוסיפה כהוראת שעה את סעיף 48א1(א) המעניק זיכוי ממס שבח בשיעור 20% בתקופה שמיום 7.11.01 ועד 31.12.02 ובשיעור 10% בתקופה שמיום 1.1.03 ועד 31.12.03 הזיכוי הוגבל בסעיף 48א1(ג) שנוסחו הוא:
023-2004

השגה, ערר והליכים משפטיים על חיובי ארנונה

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992 קובע כי רשות מקומית חייבת להטיל ארנונה כללית על כל הנכסים שבתחומה מלבד על "אדמת בנין" והיא תוטל על ה"מחזיק" בנכס. חובת תשלום הארנונה, כפי שנקבעה בפקודת העיריות (נוסח חדש) היא אחת לשנה.
24-02-2004
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג- 1992 קובע כי רשות מקומית חייבת להטיל ארנונה כללית על כל הנכסים שבתחומה מלבד על "אדמת בנין" והיא תוטל על ה"מחזיק" בנכס. חובת תשלום הארנונה, כפי שנקבעה בפקודת העיריות (נוסח חדש) היא אחת לשנה.
022-2004

עלות עגלים ליום 31.12.03

המחיר הממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.56 ש"ח/ק"ג עליה נומינלית בת 6.9% לעומת שנה קודמת, אולם ממוצע הוצאות הגידול לעומת שנה קודמת עלה ב 2.8%. מחיר ולד עגל ממוצע עלה ב 17.7% לעומת שנה קודמת.
20-02-2004
המחיר הממוצע לק"ג בשר בשנת המס היה 8.56 ש"ח/ק"ג עליה נומינלית בת 6.9% לעומת שנה קודמת, אולם ממוצע הוצאות הגידול לעומת שנה קודמת עלה ב 2.8%. מחיר ולד עגל ממוצע עלה ב 17.7% לעומת שנה קודמת.
021-2004

עלות נורמטיבית בענף הלול ליום 31.12.03

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.
19-02-2004
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית.
020-2004

עלות עדר בקר לחלב ליום 31.12.03

להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית, בנושא הערכת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
18-02-2004
להלן הסכומים שסוכמו בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ויחידת המיסוי הבין מושבית, בנושא הערכת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
019-2004

חישוב מס נפרד לבני זוג חברי קיבוץ

להלן הודעת רו"ח פרידה ישראלי, סגנית נציבת מס הכנסה:
17-02-2004
להלן הודעת רו"ח פרידה ישראלי, סגנית נציבת מס הכנסה:
018-2004

הוצאות מראש בענפים צמחיים ליום 31.12.2003

שיעור ירידת מדד המחירים לצרכן בשנת 2003 היה 1.88% ושיעור עליית המדדים החקלאים בענפים הצמחיים היה נמוך ביחס לשנים עברו.
16-02-2004
שיעור ירידת מדד המחירים לצרכן בשנת 2003 היה 1.88% ושיעור עליית המדדים החקלאים בענפים הצמחיים היה נמוך ביחס לשנים עברו.
017-2004

החזר תשלומים על תוספת זכויות בנייה במגרשי הרחבה

החלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל, קובעת כי חוכרי מגרשים ישלמו למינהל דמי חכירה מהוונים בשיעורים מופחתים מערך הקרקע.
15-02-2004
החלטה 737 של מועצת מקרקעי ישראל, קובעת כי חוכרי מגרשים ישלמו למינהל דמי חכירה מהוונים בשיעורים מופחתים מערך הקרקע.
016-2004

השבת " דמי הסכמה" ששולמו לסוכנות

בימים אלה ניתנה החלטה בידי כבוד השופט רביד בבית המשפט המחוזי בירושלים - על פיה דחה את בקשת הסוכנות היהודית לתן צו מניעה זמני למניעת התקשרותם של מושב בית נחמיה, אשר יוצג ע"י עו"ד שאול ראובני, וקיבוץ מגל בהסכם משבצת "דו צדדי" עם המינהל.
03-02-2004
בימים אלה ניתנה החלטה בידי כבוד השופט רביד בבית המשפט המחוזי בירושלים - על פיה דחה את בקשת הסוכנות היהודית לתן צו מניעה זמני למניעת התקשרותם של מושב בית נחמיה, אשר יוצג ע"י עו"ד שאול ראובני, וקיבוץ מגל בהסכם משבצת "דו צדדי" עם המינהל.
015-2004

תהליך קבלת קצבאות שארים עבור חברי קיבוצים

תהליך קבלת קצבאות שארים עבור חברי קיבוצים.
02-02-2004
תהליך קבלת קצבאות שארים עבור חברי קיבוצים.
014-2004

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2004

סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי ביטוח לאומי.
30-01-2004
סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי ביטוח לאומי.
013-2004

הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי החקלאות

בחוזרנו 90/2003 ("הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי חובות" מיום 22.10.2003) התרענו לפניכם שלא להיחפז ולבצע עסקאות עד תום השנה, אך ורק כדי להיכלל בתחולת חוקי ההקלות במס, זאת לאור הסבירות הגבוהה להארכת תוקף ההקלות במס עד 31/12/2004
28-01-2004
בחוזרנו 90/2003 ("הארכת תוקף ההקלות במס בהסדרי חובות" מיום 22.10.2003) התרענו לפניכם שלא להיחפז ולבצע עסקאות עד תום השנה, אך ורק כדי להיכלל בתחולת חוקי ההקלות במס, זאת לאור הסבירות הגבוהה להארכת תוקף ההקלות במס עד 31/12/2004
012-2004

ניכוי נוסף לנכסים באזורי פיתוח

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, לפני תיקונו בחוק התוכנית הכלכלית, הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות להנחות במס בשטח התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח וכן לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים ומפעלים.
26-01-2004
סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, לפני תיקונו בחוק התוכנית הכלכלית, הסמיך את שר האוצר להתקין תקנות להנחות במס בשטח התיישבות חדשה או בשטחי פיתוח וכן לקבוע ניכוי נוסף בשל נכסים ומפעלים.
011-2004

תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי-עדכון

בחוזרנו 22/03 ("תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי-עדכונים" מיום 10.2.2004) הבאנו בפניכם את כללי הזכאות לקבלת תמריץ מעסיקים. ע"פ כללים אלו נקבע כי את הבקשה לתמריץ יש להגיש לא יאוחר מתום שלושה חודשים מתום הרבעון עבורו מוגשת הבקשה לתמריץ .
23-01-2004
בחוזרנו 22/03 ("תמרוץ מעסיקים במגזר העסקי-עדכונים" מיום 10.2.2004) הבאנו בפניכם את כללי הזכאות לקבלת תמריץ מעסיקים. ע"פ כללים אלו נקבע כי את הבקשה לתמריץ יש להגיש לא יאוחר מתום שלושה חודשים מתום הרבעון עבורו מוגשת הבקשה לתמריץ .
010-2004

פטור מניכוי מס משכר חברים בקיבוץ מסורתי ותאום ניכוי מס משכר חברים

להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, ביום 31 בדצמבר 2003 בעניין ניכוי מס במקור משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מסורתי ובקיבוץ החדש.
21-01-2004
להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה, ביום 31 בדצמבר 2003 בעניין ניכוי מס במקור משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ מסורתי ובקיבוץ החדש.
009-2004

יישום הוראות המעבר- 972 בתקופת העתירה בבג"צ

בחוזרנו הקודם 8/2004, הבאנו לפניכם את ההנחיות לביצוע הוראות המעבר כפי שפורסמו בהוראת אגף חקלאי 103 מיום 20.1.2004.
20-01-2004
בחוזרנו הקודם 8/2004, הבאנו לפניכם את ההנחיות לביצוע הוראות המעבר כפי שפורסמו בהוראת אגף חקלאי 103 מיום 20.1.2004.
008-2004

הנחיות לביצוע הוראות מעבר - 972

להלן הנחיות שהוצאו על ידי גברת שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל, לביצוע החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל בענין הוראות מעבר להחלטות 717, 727 ו- 737 (הוראת אגף חקלאי 103 מיום 20.1.04).
20-01-2004
להלן הנחיות שהוצאו על ידי גברת שולה בן צבי, מנהלת האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל, לביצוע החלטה 972 של מועצת מקרקעי ישראל בענין הוראות מעבר להחלטות 717, 727 ו- 737 (הוראת אגף חקלאי 103 מיום 20.1.04).
007-2004

המס על שכר העובדים הזרים- הבהרה

נוכח שאלות רבות מלקוחותינו ומספר פרסומים מטעים בנושא, נבהיר כי לא חל כל שינוי במצב החוקי כפי שפורט בחוזרינו הקודמים.
18-01-2004
נוכח שאלות רבות מלקוחותינו ומספר פרסומים מטעים בנושא, נבהיר כי לא חל כל שינוי במצב החוקי כפי שפורט בחוזרינו הקודמים.
006-2004

הוראות בעניין קצבאות שאירים לאלמנים בקיבוצים

גב' יפה מרוז, מנהלת אגף זקנה שאירים והבטחת קיום, הוציאה ב- 14.1.2004 הוראות והנחיות לתשלום קצבאות שאירים לאלמנים בקיבוצים (חוזר בט"ל 275/03 הרצ"ב על נספחיו).
16-01-2004
גב' יפה מרוז, מנהלת אגף זקנה שאירים והבטחת קיום, הוציאה ב- 14.1.2004 הוראות והנחיות לתשלום קצבאות שאירים לאלמנים בקיבוצים (חוזר בט"ל 275/03 הרצ"ב על נספחיו).
005-2004

מקדמות מס הכנסה לשנת 2004

סעיף 175 לפקודת מס הכנסה קובע כי כל נישום חייב לשלם בכל חודש מקדמות על חשבון המס לאותה שנה בשיעור מסוים ממחזור עסקאותיו או בסכום קבוע בכל חודש.
14-01-2004
סעיף 175 לפקודת מס הכנסה קובע כי כל נישום חייב לשלם בכל חודש מקדמות על חשבון המס לאותה שנה בשיעור מסוים ממחזור עסקאותיו או בסכום קבוע בכל חודש.
004-2004

פיצויי קיצוץ מכסות מים- עדכון

לאחר התייעצות עם משרד עו"ד בלטר, גוט, אלוני ושות' הגענו למסקנה שיש מקום להגיש תביעות כספיות במספר סוגיות השנויות במחלוקת עם הרשויות לעניין זכאות חקלאים לפיצויים על קיצוץ מכסות מים.
10-01-2004
לאחר התייעצות עם משרד עו"ד בלטר, גוט, אלוני ושות' הגענו למסקנה שיש מקום להגיש תביעות כספיות במספר סוגיות השנויות במחלוקת עם הרשויות לעניין זכאות חקלאים לפיצויים על קיצוץ מכסות מים.
003-2004

חישוב מס נפרד לבני זוג בקיבוץ- תיקון החוק

בחוזרנו 92/2003 הבאנו את יזמתו של ח"כ אבשלום וילן לתיקון פקודת מס הכנסה כך שבחישוב המס של קיבוץ יעשה חישוב נפרד לבני זוג .
09-01-2004
בחוזרנו 92/2003 הבאנו את יזמתו של ח"כ אבשלום וילן לתיקון פקודת מס הכנסה כך שבחישוב המס של קיבוץ יעשה חישוב נפרד לבני זוג .
002-2004

שיפורים במושכר- הכנסה ועיתויה

מר צבי וייס (להלן "המשכיר") בעל נחלה במושב גינתון השכיר בשנת 1996 מבנה רפת בשטח 1000מ"ר (להלן "המושכר") לחברת הגיפור (1975) בע"מ (להלן "השוכרת").
04-01-2004
מר צבי וייס (להלן "המשכיר") בעל נחלה במושב גינתון השכיר בשנת 1996 מבנה רפת בשטח 1000מ"ר (להלן "המושכר") לחברת הגיפור (1975) בע"מ (להלן "השוכרת").
001-2004

אישור לגביית כספים ממכירת מגרשים לכיסוי חובות

על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 972 "הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717", נדרש היועץ המשפטי לממשלה "להארכת מועדים ולקביעת מועדים ראויים שיאפשרו לאגודות גביית תשלומים בעסקאות עפ"י סעיף א(4) לעיל".
01-01-2004
על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 972 "הוראות מעבר להחלטות מועצת מקרקעי ישראל 737, 727, 717", נדרש היועץ המשפטי לממשלה "להארכת מועדים ולקביעת מועדים ראויים שיאפשרו לאגודות גביית תשלומים בעסקאות עפ"י סעיף א(4) לעיל".
114-2003

תהליך שינוי סיווג הקיבוץ למושב

תהליך העברת האחריות לפרנסת החבר מהקיבוץ לחבר עצמו, מחייב התאמת המסגרת המשפטית ההתיישבותית על מנת שיינתן ביטוי לשינוי כלכלי חברתי זה.
26-12-2003
תהליך העברת האחריות לפרנסת החבר מהקיבוץ לחבר עצמו, מחייב התאמת המסגרת המשפטית ההתיישבותית על מנת שיינתן ביטוי לשינוי כלכלי חברתי זה.