כותרת מאמר מספר מאמר
079-2001

החלטת בג"ץ לצמצום צו הביניים – הפשרת קרקעות חקלאיות

להלן נוסח החלטה של שבעת שופטי בג"ץ לצמצום צו הביניים בבג"ץ 244/00 בעניין שינוי יעוד קרקעות חקלאיות.
15-11-2001
להלן נוסח החלטה של שבעת שופטי בג"ץ לצמצום צו הביניים בבג"ץ 244/00 בעניין שינוי יעוד קרקעות חקלאיות.
078-2001

המלצות לרפורמה במערכת מיסוי מקרקעין

בתחילת חודש אוגוסט 2001 מינה סגן ראש הממשלה ושר האוצר מר סילבן שלום ועדה ציבורית לבחינת רפורמה במערכת מיסוי המקרקעין. ביום 7/11/2001 מסרה הועדה את המלצותיה לשר האוצר.
09-11-2001
בתחילת חודש אוגוסט 2001 מינה סגן ראש הממשלה ושר האוצר מר סילבן שלום ועדה ציבורית לבחינת רפורמה במערכת מיסוי המקרקעין. ביום 7/11/2001 מסרה הועדה את המלצותיה לשר האוצר.
077-2001

ביטול תוקף אישורי פטור מניכוי מס במקור

בתחילת שנת 2001 הנפיקו שלטונות מס הכנסה אישורי פטור מניכוי מס במקור השונים לתקופה של שנתיים בתוקף עד 31/03/2003.
08-11-2001
בתחילת שנת 2001 הנפיקו שלטונות מס הכנסה אישורי פטור מניכוי מס במקור השונים לתקופה של שנתיים בתוקף עד 31/03/2003.
076-2001

עדכון תעריפי היטלי הפקה

ביום ג 6/11/01 אושרו בועדת הכספים של הכנסת תקנות המים היטלי הפקה, תיקון התשס"א – 2001 ובהם שינויים בתעריפי הטלי ההפקה.
06-11-2001
ביום ג 6/11/01 אושרו בועדת הכספים של הכנסת תקנות המים היטלי הפקה, תיקון התשס"א – 2001 ובהם שינויים בתעריפי הטלי ההפקה.
075-2001

הקפאת שינוי יעוד הקרקעות- עדכון

ביום 21/10/01 הוציא מנהל מקרקעי ישראל הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בעניין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
05-11-2001
ביום 21/10/01 הוציא מנהל מקרקעי ישראל הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בעניין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
074-2001

הרחבות זכאות חברי הקיבוץ לדמי אבטלה

להלן הנחיות שהוצאו ע"י מר אבי צרפתי מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר, בחוזר ביטוח אבטלה :1352
01-11-2001
להלן הנחיות שהוצאו ע"י מר אבי צרפתי מנהל אגף גמלאות מחליפות שכר, בחוזר ביטוח אבטלה :1352
073-2001

רישום חשבונאי והיבטי מס - הפרשי שומה לביטוח לאומי

לאחרונה ביצע המוסד לביטוח לאומי הפרשי שומה לקיבוצים ולמושבים שיתופיים לשנים 1996 ואילך ראו חוזרנו 38/2000 מיום 18.6.2000 החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים ומושבים שיתופים וחוזרנו מספר 67/2001 הפרשי שומה לביטוח לאומי - התקנות חדשות.
27-10-2001
לאחרונה ביצע המוסד לביטוח לאומי הפרשי שומה לקיבוצים ולמושבים שיתופיים לשנים 1996 ואילך ראו חוזרנו 38/2000 מיום 18.6.2000 החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים ומושבים שיתופים וחוזרנו מספר 67/2001 הפרשי שומה לביטוח לאומי - התקנות חדשות.
072-2001

שיוך הנחלות בקיבוצים לחבריהם

בקיבוצים / מושבים שיתופיים רבים קיים רוב של חברים המבקשים לבצע שינויים כלכליים וחברתיים שתמציתם הפרטה מרבית של הנכסים, זכויות הייצור ומתן אפשרות לחבר לממש / למכור / להוריש את זכויותיו
26-10-2001
בקיבוצים / מושבים שיתופיים רבים קיים רוב של חברים המבקשים לבצע שינויים כלכליים וחברתיים שתמציתם הפרטה מרבית של הנכסים, זכויות הייצור ומתן אפשרות לחבר לממש / למכור / להוריש את זכויותיו
071-2001

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"ב

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב
24-10-2001
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב
070-2001

הנחיות מנהל מקרקעי ישראל - הקפאת שינוי יעוד קרקעות המדינה

מנהל מקרקעי ישראל הוציא ביום 21/10/01 הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בענין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
22-10-2001
מנהל מקרקעי ישראל הוציא ביום 21/10/01 הנחיות מיוחדות המתייחסות להחלטת הבג"ץ בענין הקפאת החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 737, 727 ו- 717 שתכנס לתוקף ב- 15/11/2001.
069-2001

הרחבת ההחלטה בדבר החכרה של קרקע לטיפול במי קולחין

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 (ראו חוזרנו 57/2000 "הקצאת קרקע לטיפול בשופכין ומתקנים לאגירת מי קולחין") קבעה כי ההחלטה חלה על רשות מקומית אשר הוגדרה כעירייה מועצה מקומית או מועצה אזורית או תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות.
18-10-2001
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 (ראו חוזרנו 57/2000 "הקצאת קרקע לטיפול בשופכין ומתקנים לאגירת מי קולחין") קבעה כי ההחלטה חלה על רשות מקומית אשר הוגדרה כעירייה מועצה מקומית או מועצה אזורית או תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות.
068-2001

החכרת קרקע להקמת מפעלי מים והתפלה

בהחלטת הממשלה מיום 24.4.01 בעניין הדרכים לשיפור משק המים בישראל הוטל על מינהל מקרקעי ישראל "להסדיר את תחום החכרת הקרקע להקמת מפעלי מים והתפלה, לרבות נושא דמי החכירה"
16-10-2001
בהחלטת הממשלה מיום 24.4.01 בעניין הדרכים לשיפור משק המים בישראל הוטל על מינהל מקרקעי ישראל "להסדיר את תחום החכרת הקרקע להקמת מפעלי מים והתפלה, לרבות נושא דמי החכירה"
067-2001

הפרשי שומה ביטוח לאומי- התקנות החדשות

בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד – 1954 נקבע:
14-10-2001
בתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד – 1954 נקבע:
066-2001

הקפאת שינוי יעוד קרקעות – פעולות מידיות לביצוע

ב- 15.8.01 ניתנה בבג"ץ החלטת ביניים בעתירה שהגישה עמותת שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי ("הקשת המזרחית" ) בעניין יישום החלטת 717 , 727 ו 737. (ליתר הרחבה בעניין זה ראו חוזרינו 55/01 , 64/01 ).
12-10-2001
ב- 15.8.01 ניתנה בבג"ץ החלטת ביניים בעתירה שהגישה עמותת שיח חדש - למען השיח הדמוקרטי ("הקשת המזרחית" ) בעניין יישום החלטת 717 , 727 ו 737. (ליתר הרחבה בעניין זה ראו חוזרינו 55/01 , 64/01 ).
065-2001

ניכוי הוצאות מימון

לאחרונה התקבל בבית משפט המחוזי בתל אביב פס"ד פז גז בעניין ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה שנלקחה ע"י המערערת למימון חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שחולק בעקבות מיזוג החברה עם חברת פטרולגז.
10-10-2001
לאחרונה התקבל בבית משפט המחוזי בתל אביב פס"ד פז גז בעניין ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה שנלקחה ע"י המערערת למימון חלוקת דיבידנד לבעלי המניות שחולק בעקבות מיזוג החברה עם חברת פטרולגז.
064-2001

צמצום צו הביניים של בג"צ בעניין שינוי ייעוד קרקעות המדינה

ביום 15.8.01 ניתן צו ביניים בבג"צ הקשת המזרחית נגד חוקיות החלטות 717, 727, 737, של מועצת מקרקעי ישראל. צו הביניים יכנס לתוקפו החל מיום 15.11.01 עפ"י הצו יישום ההחלטות הנ"ל יופסק עד למתן פס"ד או החלטה אחרת של בג"צ, למעט כל אותן עסקאות המפורטות בהוראות המעבר של דו"ח מילגרום
04-10-2001
ביום 15.8.01 ניתן צו ביניים בבג"צ הקשת המזרחית נגד חוקיות החלטות 717, 727, 737, של מועצת מקרקעי ישראל. צו הביניים יכנס לתוקפו החל מיום 15.11.01 עפ"י הצו יישום ההחלטות הנ"ל יופסק עד למתן פס"ד או החלטה אחרת של בג"צ, למעט כל אותן עסקאות המפורטות בהוראות המעבר של דו"ח מילגרום
063-2001

חובות אבודים בגין עסקאות עם עוסקים פלסטינים

סוגיית החובות האבודים לעניין חוק מע"מ הינה סוגיה מורכבת אשר יצרה פתח לבעיות ואי הבנות בין הנישומים ושלטונות מע"מ.
28-09-2001
סוגיית החובות האבודים לעניין חוק מע"מ הינה סוגיה מורכבת אשר יצרה פתח לבעיות ואי הבנות בין הנישומים ושלטונות מע"מ.
062-2001

הערכות לשינוי מספר תיק "איחוד עוסקים" במע"מ

בעבר נשלחו הודעות מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק ה"איחוד עוסקים" ממספר התיק של האגודה למספר תיק של שותפות.
20-09-2001
בעבר נשלחו הודעות מטעם אגף המכס והמע"מ לעוסקים שונים בה נמסר כי אגף המכס והמע"מ מתכוון לשנות את מספר תיק ה"איחוד עוסקים" ממספר התיק של האגודה למספר תיק של שותפות.
061-2001

כללים למתן מענקים - היטלי הפקה

בהמשך לחוזרנו מספר 56/01 "החזר עלויות הפקת מים" ,חתמו שרי התשתיות והאוצר על הכללים למענקים למפיקי מים וספקים שעלות המים שלהם גבוהה.
11-09-2001
בהמשך לחוזרנו מספר 56/01 "החזר עלויות הפקת מים" ,חתמו שרי התשתיות והאוצר על הכללים למענקים למפיקי מים וספקים שעלות המים שלהם גבוהה.
060-2001

הטבות המס בהשקעות קיבוצים ומושבים שיתופיים בקופות גמל- 2001

חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
10-09-2001
חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
059-2001

קרנות השתלמות לחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים - 2001

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת.
07-09-2001
בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ”ו - 1996, נקבעה אפשרות תביעת הפקדות לקרנות השתלמות עבור חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים כהוצאה מותרת.
058-2001

שיוך בתי המגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (ג)

בחוזרינו הקודמים 32/2001 ו- 52/2001 סקרנו את היבטי התשלום למינהל והיבטי המיסוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692, 751 (להלן "ההחלטה").
02-09-2001
בחוזרינו הקודמים 32/2001 ו- 52/2001 סקרנו את היבטי התשלום למינהל והיבטי המיסוי בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 692, 751 (להלן "ההחלטה").
057-2001

פטור ממס מכירה במכירה לכיסוי חובות

ב- 14/4/99 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג- 1963 . התיקון ביטל את החיוב במס רכוש ובמקום זה הוגדלו שיעורי מס הרכישה ומוטל מס מכירה בשיעור 2.5% החל מ 1/1/2000.
28-08-2001
ב- 14/4/99 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית תיקון מס' 45 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), התשכ"ג- 1963 . התיקון ביטל את החיוב במס רכוש ובמקום זה הוגדלו שיעורי מס הרכישה ומוטל מס מכירה בשיעור 2.5% החל מ 1/1/2000.
056-2001

החזר עלויות הפקת מים

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה , התשנ"ט - 1999 מיום 15.2.99 (תיקון פרק ה' לחוק המים) פורקה קרן האיזון והוטל היטל הפקה בשלב הראשון על אקוויפר החוף ומאוחר יותר גם על אקוויפר ההר. ראו חוזרנו מס'( 46/99 ) מאוקטובר 1999.
24-08-2001
במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה , התשנ"ט - 1999 מיום 15.2.99 (תיקון פרק ה' לחוק המים) פורקה קרן האיזון והוטל היטל הפקה בשלב הראשון על אקוויפר החוף ומאוחר יותר גם על אקוויפר ההר. ראו חוזרנו מס'( 46/99 ) מאוקטובר 1999.
055-2001

השלכות צו הביניים של בג"צ בעניין שינוי יעוד קרקעות המדינה

שבעת שופטי בג"צ הוציאו ב 15.08.01 צו ביניים המקפיא את ביצוע שינוי יעוד קרקעות המדינה עד ההכרעה בעתירות הנדונות בבג"צ
20-08-2001
שבעת שופטי בג"צ הוציאו ב 15.08.01 צו ביניים המקפיא את ביצוע שינוי יעוד קרקעות המדינה עד ההכרעה בעתירות הנדונות בבג"צ
054-2001

תוצאות החתימה על הסכמה להפעיל את סעיף 62 – תנובה ותעמ"ת

לאור פניות רבות של אגודות , מושבים וקיבוצים למשרדנו לקבלת התיחסותינו לפנית תנובה ותעמ"ת (להלן : ת"ת ) לחתימה על הסכמה להפעלת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה על ת"ת וחבריה עלינו להבהיר כדלקמן
15-08-2001
לאור פניות רבות של אגודות , מושבים וקיבוצים למשרדנו לקבלת התיחסותינו לפנית תנובה ותעמ"ת (להלן : ת"ת ) לחתימה על הסכמה להפעלת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה על ת"ת וחבריה עלינו להבהיר כדלקמן
053-2001

חוק תאגידי מים וביוב

הכנסת אישרה ב- 17 ביולי 2001 את חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. כתוצאה ממחלוקות שהתגלו במהלך הדיון בחוק החליטה הממשלה לתקן את החוק במספר נושאים מייד לאחר פגרת הכנסת
10-08-2001
הכנסת אישרה ב- 17 ביולי 2001 את חוק תאגידי מים וביוב התשס"א - 2001. כתוצאה ממחלוקות שהתגלו במהלך הדיון בחוק החליטה הממשלה לתקן את החוק במספר נושאים מייד לאחר פגרת הכנסת
052-2001

שיוך בתי מגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים (ב)

בחוזרינו מס' 32/2001 סקרנו את נושא תשלום דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל. בחוזר זה נסקור את השלכות המיסוי של פעולות שיוך והקצאת הבתים על שם החברים.
08-08-2001
בחוזרינו מס' 32/2001 סקרנו את נושא תשלום דמי ההיוון למינהל מקרקעי ישראל. בחוזר זה נסקור את השלכות המיסוי של פעולות שיוך והקצאת הבתים על שם החברים.
051-2001

שיווק עצמי של מגרשי הרחבה 737

בעקבות פניית נפתלי בן סירא מזכיר תנועת המושבים הועלה נושא שיווק המגרשים בהרחבות על ידי האגודות לבחינה נוספת והוחלט לאפשר לאגודות לבצע שיווק עצמי של מגרשי הרחבה למגורים (737) לפי כללי 727
06-08-2001
בעקבות פניית נפתלי בן סירא מזכיר תנועת המושבים הועלה נושא שיווק המגרשים בהרחבות על ידי האגודות לבחינה נוספת והוחלט לאפשר לאגודות לבצע שיווק עצמי של מגרשי הרחבה למגורים (737) לפי כללי 727
050-2001

פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית

בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואחר כך על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית.
02-08-2001
בשנת 1998 התקבל בועדת ערר מס רכוש פסק דין שמואל בהריר ואחר כך על ידי עורך דין משה ליפקה בעניין פטור ממס רכוש בעת שינוי יעוד קרקע חקלאית.
049-2001

כללי התמיכה בגין הפחתת שימוש במים מרצון לשנת 2001

להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
26-07-2001
להלן הכללים המעודכנים בעניין קיצוץ מים מרצון כפי שפורסמו על ידי משרד החקלאות ב- 17.7.2001.
048-2001

הוצאות פיתוח בהרחבת קיבוצים / מושבים – הנחיות מעודכנות

בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366א שעודכנה השבוע.
24-07-2001
בחוזר זה מובא נוסח מעודכן של הוראת אגף שיווק וכלכלה במנהל מקרקעי ישראל בעניין גביית הוצאות פיתוח, עלויות פינוי ותשתיות על בהרחבות עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מספר 366א שעודכנה השבוע.
047-2001

הרחבות לפי 737 בקיבוצים ובמושבים – הוראות חדשות

הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות בקיבוצים ובמושבים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
18-07-2001
הציפיות להסרת המכשולים ולתנופה מחודשת בהרחבות בקיבוצים ובמושבים טרם מימשו עצמם. נושאים רבים הנמצאים במחלוקת טרם נדונו ונשארו ללא פתרון. הצעתנו לקידום ההרחבות באזורי עדיפות והעדפת בני המשק גם הם טרם יושמו
046-2001

פיצויי מים - קריטריון הירידה ברווח– ניתוח חשבונאי

תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996 (פירוט נוסף בחוזר משרדנו 42/01, 33/00).
15-07-2001
תנאי הכרחי לקבלת פיצויי המים לשנת 2000 הוא כי ההכנסה החייבת מחקלאות בשנת 2000 ירדה בשיעור מ- 10% בהשוואה להכנסה החייבת מחקלאות הממוצעת המתואמת למדד המחירים לצרכן בשנים 1998- 1996 (פירוט נוסף בחוזר משרדנו 42/01, 33/00).
045-2001

הנחות ממס לתושבי באר שבע והנגב

ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 125 – הוראת שעה, התשסא – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
10-07-2001
ביום 14.2.2001 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר 125 – הוראת שעה, התשסא – 2001 בעניין זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב. ביום 28 במרץ 2001 התקבל בכנסת חוק ההסדרים המתקן את החוק שבנדון.
044-2001

פיצוי מים – קיצוץ מרצון 2001

ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
06-07-2001
ועדת שרים לענייני כלכלה החליטה בישיבתה מיום 1.7.2001 לאשר פיצוי בגין קיצוץ מרצון של מכסות מים לשנת 2001
043-2001

מעמד השטחים הציבוריים באגודה

סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
02-07-2001
סעיף 90 לצו המועצות האיזוריות קובע שכל ישוב יתנהל על ידי ועד מקומי.
042-2001

קריטריון הירידה ברווח מחקלאות כתנאי לקבלת פיצויי המים

האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
29-06-2001
האגודה תגיש לרשויות מס הכנסה בקשה לתמיכה ע"ג טופס מיוחד וכן תמלא כנדרש טופס "דין וחשבון לחקלאי" בין השנים 1998-1996, 2000
041-2001

דרישות הסוכנות מהאגודות בעת שינוי יעוד מקרקעין

קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
26-06-2001
קיימים עדיין בארץ ישובים רבים הכפופים לחוזה המשולש (ממ"י – סוה"י – אגודה), כוונת ממ"י והגוף המנחה – מועצת מקרקעי ישראל – לכרות חוזי חכירה ישירים מול האגודה (ללא תיווך הסוה"י) טרם התממשו
040-2001

דמי היתר בגין תוספת זכויות מקרקעין

לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
22-06-2001
לאחרונה ניתן פסק דין בבית המשפט העליון בנושא דמי היתר שמינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") גובה.
039-2001

המרת מים שפירים במי קולחין

למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
20-06-2001
למשמעויות המרות מים שפירים במי קולחין משמעויות בכל הנוגע לזכויות המשקים והיבטים נוספים כדלקמן
038-2001

החזרי דמי ביטוח לאומי לקיבוצים /מושבים שיתופיים

בתיקון מספר 30 לחוק הביטוח הלאומי התאמת גמלה לשכר המינימום שאושר בכנסת ב - 30/11/98 נקבע כי גמלאות ביטוח לאומי והבסיס לתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי לא יפחתו משכר המינימום של העובד העומד מאפריל 2001 על 3267 ₪.
18-06-2001
בתיקון מספר 30 לחוק הביטוח הלאומי התאמת גמלה לשכר המינימום שאושר בכנסת ב - 30/11/98 נקבע כי גמלאות ביטוח לאומי והבסיס לתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי לא יפחתו משכר המינימום של העובד העומד מאפריל 2001 על 3267 ₪.
037-2001

תביעת הסוכנות לחלקה בהשבחת קרקעות המדינה

בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
10-06-2001
בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בין הסוכנות היהודית (להלן "הסוכנות") למינהל מקרקעי ישראל (להלן "המינהל") בעינין זכויותיה של הסוכנות במקרקעין שמשנים את יעודם במקרים בהם הסוכנות היא צד לחוזה המשבצת
036-2001

תמצית תקן בינלאומי41 (IAS) - חקלאות

התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית.
30-05-2001
התקן ממליץ על הטיפול החשבונאי, הצגת הדוחו"ת הכספיים והגילוי הנדרש בקשר לפעילות חקלאית.
035-2001

חדרי אירוח (צימרים) – היבטי מע"מ

ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
24-05-2001
ענף הקיט הכפרי ("צימרים") צבר תאוצה רבה בשנים האחרונות והאירוח הכפרי הפך לאחד ממוקדי התיירות הנפוצים והמקובלים בישראל. משפחות רבות מנהלות חדרי אירוח כפרי ברחבי הארץ דבר שהפך בילוי בקרב כל שכבות האוכלוסייה.
034-2001

קיבוץ אינו חייב במקדמות בשל הוצאות עודפות על הוצאות שהן בגדר "אספקת מחייה"

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ברכה אופיר תום קיבלה באופן חלקי את ערעורו של קיבוץ מגדל עוז על ידי עורך דין קובי גולדמן ועורך דין משה היבל על חיובו בתשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות עמה 1085/99 קיבוץ מגדל עוז נ מס הכנסה
21-05-2001
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ברכה אופיר תום קיבלה באופן חלקי את ערעורו של קיבוץ מגדל עוז על ידי עורך דין קובי גולדמן ועורך דין משה היבל על חיובו בתשלום מקדמות בשל הוצאות עודפות עמה 1085/99 קיבוץ מגדל עוז נ מס הכנסה
033-2001

הקמת אגודת רפת

להלן ריכוז ההנחיות לטיפול במקרים בהם קיבוץ שהוא אגודה שיתופית והוא יצרן חלב בעל מכסת חלב בהתאם לצו בדבר ייצור חלב, מקים אגודה שיתופית חקלאית יעודית לרפת או אגודה המפעילה את הפעילויות החקלאיות של הקיבוץ לרבות הרפת.
15-05-2001
להלן ריכוז ההנחיות לטיפול במקרים בהם קיבוץ שהוא אגודה שיתופית והוא יצרן חלב בעל מכסת חלב בהתאם לצו בדבר ייצור חלב, מקים אגודה שיתופית חקלאית יעודית לרפת או אגודה המפעילה את הפעילויות החקלאיות של הקיבוץ לרבות הרפת.
032-2001

שיוך בתי מגורים לחברים בקיבוצים ובמושבים שיתופיים – (א)

בהחלטות 692, ו-751 של מועצת מקרקעי ישראל הוחלט לאפשר שיוך בתי המגורים לחברים בדרך של הפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים לרבות אפשרות של הרחבה למגורים
10-05-2001
בהחלטות 692, ו-751 של מועצת מקרקעי ישראל הוחלט לאפשר שיוך בתי המגורים לחברים בדרך של הפרדה בין השטח החקלאי לבין המגורים לרבות אפשרות של הרחבה למגורים
031-2001

פיצוי בשל קיצוץ מכסות מים מרצון בשנת 2001 – עדכון

בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
06-05-2001
בעקבות החלטת ועדת המנכ"לים שדנה במשבר במשק המים, הוחלט לשנות את מתכונת הפיצוי על קיצוץ מרצון במכסות מים לשנת 2001
030-2001

הספקת מי קולחין מרשויות מקומיות לצרכנים

לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי,זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש.
02-05-2001
לאחרונה קיבלנו פניות רבות מלקוחותינו לברור מחירי העברה, באם קיימים כאלו, של מי קולחין ממתקני טיהור שפכים עירוניים לרשות המשתמש החקלאי,זאת ועוד, החקיקה המתהווה של חוק תאגידי מים וביוב מגבירה את אי הבהירות באשר לקביעת מחירי הקולחין בשער המט"ש.
029-2001

הקפאת הפטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:
24-04-2001
ב- 4/12/00 קיבלה הכנסת את תיקון 53 לחוק התכנון והבניה המעניק מספר הקלות שעיקרן הן:
028-2001

תביעה נגד הביטוח הלאומי בעניין קיצבאות ילדים - עדכון

במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
20-04-2001
במהלך יוני 1996 הוגשה ע"י משרד עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל תביעה של כ- 90 קיבוצים ומושבים שיתופיים נגד המוסד לביטוח לאומי בעניין אפליית הקיבוצים לרעה בקשר לקצבאות ילדים.התביעה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו.
027-2001

מיסוי הפיצויים על הקיצוץ במכסות המים

על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001.
17-04-2001
על פי החלטות הממשלה בשנים האחרונות ניתנו פיצויים עבור קיצוץ במכסות המים בשנים 1999, 2000, 2001.
026-2001

הצעת חוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001

הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
10-04-2001
הצעת החוק הנדונה סיימה את הליכי החקיקה לקריאה שניה ושלישית בכנסת ותועלה להצבעה מייד עם חזרת הכנסת מהפגרה (7.5.01)
025-2001

התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצורכי מס לירידה ברמת האינפלציה

בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין.
05-04-2001
בשנות האינפלציה הדוהרת של תחילת שנות השמונים התעוררה בעיה של אי התאמת הדיווח החשבונאי והדיווח לצרכי מס הנומינלי לתוצאה הכלכלית של העסק. עסק יכל להרוויח "על הנייר" סכומים גבוהים כאשר בפועל נשחק ההון העצמי של העסק. על רקע זה גם החשבונאות וגם שלטונות המס יצרו מנגנונים למדידה נכונה, (או קרובה יותר של הכנסה חשבונאית ולצורכי מס) לפי העניין.
024-2001

בוררות בסכסוכים עם הסוכנות היהודית

הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק.
02-04-2001
הסוכנות היהודית להלן "הסוכנות" בתוקף הוראות סעיף 3 לחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל תשי"ג 1952 והאמנה שנכרתה על פיו עוסקת בישוב יהודים על אדמת מקרקעי ישראל כהגדרתם באותו חוק.
023-2001

הארכת ההקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי עד 31.12.2002

במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב 31.12.00 .
29-03-2001
במהלך השנה הקודמת ובמיוחד לקראת סופה הופעלו לחצים כבדים ע"י גורמים מקצועיים על הקיבוצים והמושבים השיתופיים לבצע פעולות חפוזות של מכירת מקרקעין , הפרטות , תיאגוד וארגון מחדש של פעילויות המשק עד תום השנה מהנימוק העיקרי שתוקף ההקלות במס יפוג ב 31.12.00 .
022-2001

פיצויים על קיצוץ מרצון במכסות מים

בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.
22-03-2001
בימים אלו מפרסמים משרד החקלאות ונציבות המים מודעות בעיתונים בקריאה לחקלאים לויתור מרצון על מכסות מים בתמורה למתן פיצוי כספי.
021-2001

מכירת מגרשים בהרחבות קיבוצים – תיקון הוראות המעבר

להלן הוראת האגף החקלאי שהוצאה בעקבות החלטת הנהלת המינהל מיום 7.3.01 :
18-03-2001
להלן הוראת האגף החקלאי שהוצאה בעקבות החלטת הנהלת המינהל מיום 7.3.01 :
020-2001

גבית תמורה במכירת מגרשים ביישובי קו עימות צפון

בחוזרנו מס 52/00 הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון הצגנו את הרקע להחלטה מס 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון.
15-03-2001
בחוזרנו מס 52/00 הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון הצגנו את הרקע להחלטה מס 888 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 המאפשרת לגבות תמורה ממכירת מגרשים בהרחבת יישובים בקו העימות בצפון.
019-2001

הנחות בהקצאות קרקע בישובי הצפון

החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
13-03-2001
החלטה 897 של מועצת מקרקעי ישראל מיום 22.1.01 עוסקת במתן הנחות בהקצאת קרקע בישובי הצפון, להלן נוסח ההחלטה כלשונה:
018-2001

מענקים והטבות מס עפ"י החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות לשנת 2001

במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב
12-03-2001
במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2001 תוקצב סך של כ- 106.2 מלש"ח בהרשאה להתחייב
017-2001

תיקון תקנות הקיבוץ לתקופת ניסיון

בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)
11-03-2001
בתוקף סמכותו לפי סעיף 65 לפקודת האגודות השיתופיות, התקין שר העבודה והרווחה ב- 18.2.01 תקנה חדשה כדלקמן: (פורסם בק. ת 6089 מיום 22.2.01)
016-2001

זיכוי ממס בגין תרומה למוסד ציבורי עפ"י סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

לאחרונה הוצאה על ידי רשויות מס הכנסה חוזר מקצועי בנוגע לנושא זיכוי ממס בגין תרומות למוסד ציבורי. בין הוראות החוזר המקצועי יש הוראות הרלוונטיות לקיבוצים כדלקמן
09-03-2001
לאחרונה הוצאה על ידי רשויות מס הכנסה חוזר מקצועי בנוגע לנושא זיכוי ממס בגין תרומות למוסד ציבורי. בין הוראות החוזר המקצועי יש הוראות הרלוונטיות לקיבוצים כדלקמן
015-2001

עובדים זרים במשק החקלאי – הבהרות

בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
04-03-2001
בחוזרינו 63/2000 מיום 1.12.2000 וחוזרנו 2/2001 מיום 4.1.2001 פרטנו את השינויים ביחס למיסוי עובדים זרים לשנים 2000-2002.
014-2001

מועד חיוב במע"מ על פיצוי כספי בהשבת קרקע לממ"י (727)

בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למנהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין
25-02-2001
בהסכם המשבצת החקלאית המעוגן בסעיף 10 להחלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל נאמר כי בעת שינוי יעודה של קרקע חקלאית ליעוד אחר, יבוא הסכם החכירה לידי גמר והקרקע תוחזר למנהל מקרקעי ישראל. המחזיק יהא זכאי לפיצויים עבור הפקעות זכויותיו במקרקעין
013-2001

הערכות לפיצויים עבור קיצוץ במכסות מים-2001

משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001 .
18-02-2001
משרד החקלאות ומשרד האוצר סיכמו וחתמו השבוע על עקרונות התמיכה עבור הקיצוץ במכסות המים לשנת 2001 .
012-2001

עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים - הבהרות

בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
08-02-2001
בחודש ינואר 2001 הפיץ משרדנו את חוברת "עריכת דוחות כספיים לשנת 2000 - מחירים נורמטיביים" וכן הנחיות נוספות הנוגעות לעריכת מאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
011-2001

השכרה או החכרת משנה של מקרקעי ישראל

החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה
05-02-2001
החלטה 834 של מועצת מקרקעי ישראל מאפשרת השכרה או החכרת משנה ל-25 שנה ללא צורך בקבלת הסכמה של המינהל או בתשלום דמי הסכמה
010-2001

דמי חכירה שנתיים מופחתים

החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש
02-02-2001
החלטה 870 של מועצת מקרקעי ישראל קובעת כי באיזורים בהם נהוגה הנחה בדמי חכירה מהוונים אזי התשלום השנתי עבור השמוש בגין חכירה או הרשאה לזמן קצר יגזר מהמחיר המופחת לתשלום הנהוג באותו מקום לאותה מטרת שמוש
009-2001

המלצות הועדה הבין מושבית בעניין היטל השבחה

להלן המלצות בעניין היטל השבחה שהתקבלו בועדה הבין מושבית בראשותו של ח"כ שלום שמחון מזכיר תנועת המושבים והמרכז החקלאי, הועדה משותפת לכל התנועות המושביות ולהחלטה משקל רב
01-02-2001
להלן המלצות בעניין היטל השבחה שהתקבלו בועדה הבין מושבית בראשותו של ח"כ שלום שמחון מזכיר תנועת המושבים והמרכז החקלאי, הועדה משותפת לכל התנועות המושביות ולהחלטה משקל רב
008-2001

חישוב הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי לעניין מקדמות ביטוח לאומי לשנת 2001

סעיף 5 ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח
31-01-2001
סעיף 5 ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי הביטוח
007-2001

ניוד זכויות בקרקע חקלאית - עדכון

בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי הקיבוצים והמושבים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000- "העמדת קרקע חלקאית לרפת משותפת"). נוכח המציאות הכלכלית ומדיניות הממשלה בעניין איחוד רפתות הוחלט במינהל מקרקעי ישראל לאשר ניוד זכויות בקרקע חקלאית במגבלות שיפורטו להלן
23-01-2001
בחוזי המשבצת החקלאית המצויים בידי הקיבוצים והמושבים נקבע חד משמעית כי לא ניתן לנייד זכויות חקלאיות אלא אם ניתן לכך אישור מפורש של הממונה מטעם חוק ההתישבות (ראו חוזרינו 36/2000- "העמדת קרקע חלקאית לרפת משותפת"). נוכח המציאות הכלכלית ומדיניות הממשלה בעניין איחוד רפתות הוחלט במינהל מקרקעי ישראל לאשר ניוד זכויות בקרקע חקלאית במגבלות שיפורטו להלן
006-2001

ניכוי דמי חכירה בגין שימוש חריג בקרקע חקלאית

במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
21-01-2001
במגזר החקלאי ישנן פעילויות לא חקלאיות המתבצעות ללא היתר, בניגוד לחוזי החכירה, תוך הפרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל וחוק התכנון והבניה. ( להלן "שימוש חריג")
005-2001

פטור מהיטל השבחה בהרחבת דירת מגורים

סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים. עד עתה הפטור שניתן היה לדירה בגודל של 120 מ"ר. לאחרונה תוקן חוק התכנון והבניה והפטור הורחב לדירה בגודל של 160 מ"ר. ובכלל זה גם מחסן עד לגודל של 20 מ"ר. להלן נסקור את הוראות החוק והוראות הפטור בעניין זה
16-01-2001
סעיף 19 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה (להלן "התוספת") מעניק פטור מהיטל השבחה לבניה של דירת מגורים. עד עתה הפטור שניתן היה לדירה בגודל של 120 מ"ר. לאחרונה תוקן חוק התכנון והבניה והפטור הורחב לדירה בגודל של 160 מ"ר. ובכלל זה גם מחסן עד לגודל של 20 מ"ר. להלן נסקור את הוראות החוק והוראות הפטור בעניין זה
004-2001

נקודות זיכוי לתושבי חוץ בשנת המס 2000

הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
14-01-2001
הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
003-2001

הנחות בהקצאת קרקע למגורים בישובים בגליל ובצפון – הוראת שעה

הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
11-01-2001
הרחבות במושבים וקיבוצים הינם המפעל ההתיישבותי הגדול והמצליח ביותר שבוצע במדינה בעשור האחרון. בסופו של תהליך תוכפל ואף תשולש האוכלוסייה הכפרית ובמיוחד באזורי העדיפות ולאורך קווי העימות
002-2001

מיסוי עובדים זרים במשק החקלאי

בהמשך לחוזרנו מס 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי הוראת שעה התשסא 2000 ואודות לפעולת חבר כנסת שלום שמחון – מזכל תנועת המושבים והמרכז החקלאי אושרו ביום 3.1.2001 הכללים למתן 2.25 נקודות זיכוי לעובד זר החל מיום הגעתו לישראל.
04-01-2001
בהמשך לחוזרנו מס 57/2000 מיום 1.12.2000 כללי מס הכנסה נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי הוראת שעה התשסא 2000 ואודות לפעולת חבר כנסת שלום שמחון – מזכל תנועת המושבים והמרכז החקלאי אושרו ביום 3.1.2001 הכללים למתן 2.25 נקודות זיכוי לעובד זר החל מיום הגעתו לישראל.
001-2001

עלות מלאי הוצאות מראש ומחירים נורמטיביים ליום 31.12.2000

מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
01-01-2001
מדד המחירים לצרכן וכן מדדי התשומות בחקלאות עלו בשנת 2000 בשיעורים נמוכים.
071-2000

החטאות המס של ועדת מילגרום

בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
31-12-2000
בהמלצותיה קובעת הועדה מהו שיעור הפיצוי שצריכים החקלאים לקבל בעת שינוי יעוד (החלטה 727), וכן מהו התשלום שהחקלאים צריכים לשלם עבור הזכויות במימוש החלטה 737 ו- 717.
070-2000

הערכה מחדש של נכסי הקיבוץ /המושב השיתופי

בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 58/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי בקיבוץ ובמושב עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של הקיבוץ (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
28-12-2000
בעקבות המלצת "ועדת אמרני" (ראו חוזרנו 58/00) שדנה במעמדו של הועד המקומי בקיבוץ ובמושב עלתה במלוא חשיבותה סוגיית מעמדם של הנכסים המשמשים את כלל הציבור והנמצאים במסגרת חוזה המשבצת של הקיבוץ (באגודה השיתופית החקלאית) הערכה מחודשת של נכסים אלו מתבקשת לאור העובדה שהם מוצגים בערכים כמעט אפסיים במרבית הישובים.
069-2000

ועדת מילגרום – שינוי יעוד קרקע חקלאית

"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל
24-12-2000
"ועדת מילגרום" הינה ועדה בין משרדית שמונתה ע"י ראש הממשלה לבחינת מכלול ההיבטים הנוגעים לשינוי יעוד של קרקע חקלאית וכן להמליץ בקשר לביצוע החלטות 717, 727 ו-737 של מועצת מקרקעי ישראל
068-2000

הרחבת ישובים 737 – המלצות מילגרום להוראות מעבר

להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
24-12-2000
להלן המלצות ו. מילגרום בעניין תחולה והוראת מעבר ביחס להרחבות מושבים וקיבוצים לפי 737:
067-2000

"יתרות חוב מדומות" בתיקי הניכויים במס הכנסה

ב- 31/03/2001 יסתיים האישור לפטור מניכוי במקור.
20-12-2000
ב- 31/03/2001 יסתיים האישור לפטור מניכוי במקור.
066-2000

החלת סעיף 61 לפקודה על מושב שיתופי

סעיף 61 לפקודת מס הכנסה מסמיך את נציב מס הכנסה להורות כי הוראת סימן א' לפקודת מס הכנסה יופעלו על מושבים שיתופיים, דהיינו שיטת חישוב המס הנהוגה בקיבוץ תיושם גם במושב שיתופי וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים:
17-12-2000
סעיף 61 לפקודת מס הכנסה מסמיך את נציב מס הכנסה להורות כי הוראת סימן א' לפקודת מס הכנסה יופעלו על מושבים שיתופיים, דהיינו שיטת חישוב המס הנהוגה בקיבוץ תיושם גם במושב שיתופי וזאת בהתקיים שני תנאים מצטברים:
065-2000

הפקעת מקרקעין ע"י רשות מקומית

קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
10-12-2000
קיימים מספר חוקים המאפשרים לרשויות השלטוניות להפקיע מקרקעין . להלן נסקור מספר חוקים:
064-2000

דרישת חשבוניות מס תקינות

לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
03-12-2000
לאחרונה עדים אנו למצבים בהם אין שלטונות המע"מ מתירים בניכוי מס תשומות על שרותי עבודה למרות שהתשלום ע"י העוסק שולם במלואו וזאת בין היתר משום שנותן השירות אינו רשום כדין במע"מ, והוציא חשבונית מס של עוסק אחר שלא ביצע העבודה בפועל.
063-2000

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) (תיקון), התשס"א –2000, כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א - 2000

רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
01-12-2000
רצ"ב תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ), התשס"א – 2000, (להלן- "התקנות") וכללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א – 2000 (להלן – "הכללים").
062-2000

הרחבה למגורים (737) בתנאי 727, הארכת המועד להקצאת מגרשים 737 – לפי הוראות המעבר

סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
28-11-2000
סעיף 10(ג) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 737 קובע:
061-2000

תקנות האגודות השיתופיות - תיקוני חקיקה

ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
24-11-2000
ביום 7 בנובמבר 2000 אישרה ועדת העבודה והרווחה של הכנסת את התיקון ל"תקנות האגודות השיתופיות" (ניהול וביקורת חשבונות) ו-"תקנות האגודות השיתופיות" (מאזנים, פנקסים ודוחות) . עיקרי השינוי הינם כדלהלן:
060-2000

הערכות ותכנון המס לתום שנת המס 2000

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
20-11-2000
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2000 :
059-2000

הטבות המס בהשקעות קיבוצים ומושבים שיתופיים בקופות גמל

חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
11-11-2000
חישוב הניכויים והזיכויים בגין השקעות בקופות גמל (לתגמולים) "עמית קיבוץ"/"עמית מושב שיתופי" נעשה במרוכז כאשר ההשקעה מחולקת שווה לכל החברים שהיו בקיבוץ בתום שנת המס לפי העיקרון בו מחושבת שומת הקיבוץ והמושב השיתופי. (סעיף 57 לפקודת מס הכנסה).
058-2000

מעמדו של הוועד המקומי במועצה האזורית

עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
09-11-2000
עקב שינויים שחלו בשנים האחרונות בהתיישבות השיתופית גדל במידה ניכרת מספר התושבים הגרים במושבים ובקיבוצים שאינם חברי האגודה השיתופית.
057-2000

הקצאת קרקע למתקנים לטיפול בשופכין ולמתקנים לאגירת מי קולחין, רישום תאגיד העוסק בטיהור שפכים כעוסק לצרכי מס ערך מוסף

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
05-11-2000
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 12.10.00 נתקבלה ההחלטה הבאה:
056-2000

סוגיות מיסוי – ברפורמה במשק החלב

להלן נוסח הצעת החוק (חוק תכנון משק החלב (תיקון) התשס"א – 2000) שאושרה בועדת שרים ב - 30.10.00 .
30-10-2000
להלן נוסח הצעת החוק (חוק תכנון משק החלב (תיקון) התשס"א – 2000) שאושרה בועדת שרים ב - 30.10.00 .
055-2000

הארכת תוקף הקלות במס בהסדרי המגזר החקלאי

לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
28-10-2000
לבקשת המינהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ ,הואיל וטרם הסתיים הטיפול בהסדרת החובות , הוכנה במשרד האוצר טיוטת הצעת חוק להארכת תוקף חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (התשמ"ט - 1989) (תיקון מס' 8) בהצעת החוק נקבע:
054-2000

פטור ממיסוי מקרקעין באיחוד ובהחלפת מקרקעין - הצעה

בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
26-10-2000
בחוק התכנון והבניה בפרק ג' סימן ז' סעיף 121 , נקבע כי בתכנית מתאר מקומית ובתכנית מפורטת מותר לקבוע גם הוראות בדבר איחוד מגרשים ובדבר חלוקתם של מגרשים שאוחדו בין בעליהם , הן בהסכמת הבעלים והן שלא בהסכמתם . פעולות איחוד וחלוקה מהוות שלב מרכזי והכרחי בתכנון מתחמי קרקע לבנייה בכלל ובמסגרת פרויקטי פינוי בינוי ופרויקטים לבניה רוויה במתחמים עירוניים בפרט.
053-2000

תביעה לפיצוי מים -עדכון

כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
15-10-2000
כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי לשחרור המקדמה הראשונה עבור הקיצוץ במכסות מים 2000 טרם טופלו עשרות בקשות שהוגשו על ידנו במחצית השניה של חודש אוגוסט. אנו צופים כי תשלומי המקדמה הראשונה יועברו מיד לאחר החגים.
052-2000

הרחבות למגורים על פי החלטה 737 ביישובי קו העימות בצפון

בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
12-10-2000
בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון בעניין בארותיים (ע"א 4014/97 ) ניתנה ביום י"ז בשבט תשנ"ס (3.2.99) חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה בעניין החלטה 737 של המועצה, לפיה גביית תשלום מהמועמד, ע"י האגודה או מי שהורשה על ידה להמליץ למינהל על המועמד, מהווה "התעשרות שלא כדין ממקרקעי ישראל, תוך ניצול פסול של מדיניות מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 737 להחכיר את המגרשים בהרחבה בדמי חכירה מופחתים".
051-2000

דמי חכירה של נחלה וקרקע חקלאית לשנת תשס"א

שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.
28-09-2000
שטח משבצת המושב נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע חקלאית המוחכרת למתיישב או לאגודה לצורך פרנסתו ומגוריו של המתיישב.