כותרת מאמר מספר מאמר
060-2006

ביטול קיפוח של נכים חברי קיבוץ בנוגע לשלילת תוספת התלויים

נכה זכאי, על פי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי, לתוספת בגין תלויים (כגון: ילד). גובה תוספת התלויים עבור ילד הינה 775 ₪ ועבור בן זוג 968 ₪. במידה והנכה הוא בעל הכנסה פסיבית (דוגמת ריבית או דיבידנד) מנוכה הכנסה זו, במלואה, מתוספת התלויים.
12-07-2006
נכה זכאי, על פי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי, לתוספת בגין תלויים (כגון: ילד). גובה תוספת התלויים עבור ילד הינה 775 ₪ ועבור בן זוג 968 ₪. במידה והנכה הוא בעל הכנסה פסיבית (דוגמת ריבית או דיבידנד) מנוכה הכנסה זו, במלואה, מתוספת התלויים.
059-2006

שינויים בהקצאת קרקע באזורי עדיפות – עדכון

בישיבת הממשלה מיום 09/07/06 הוחלט להאריך את תוקף הצו לעידוד השקעות הון, (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג- 2002 (להלן-"הצו") (לעניין אזורי תעשייה) בשלושה חדשים, עד יום 14.10.06 בשינוי אחד לפיו : כל ישובי מגזר המיעוטים יסווגו כאזור פיתוח א'.
07-09-2006
בישיבת הממשלה מיום 09/07/06 הוחלט להאריך את תוקף הצו לעידוד השקעות הון, (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג- 2002 (להלן-"הצו") (לעניין אזורי תעשייה) בשלושה חדשים, עד יום 14.10.06 בשינוי אחד לפיו : כל ישובי מגזר המיעוטים יסווגו כאזור פיתוח א'.
058-2006

שינוי שיעור מע"מ

בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% החל מיום 1.07.06.
28-06-2006
בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 16.5% ל- 15.5% החל מיום 1.07.06.
057-2006

אפליית חברי קיבוצים עם מגבלות בביטוח לאומי

ועדת דולב לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני קיבוץ עם מגבלות, הגישה את המלצותיה לח"כ שאול יהלום יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בתאריך 23/03/2006. בישיבות הועדה הנוגעות לזכויות בעלי מוגבלות במוסד לביטוח לאומי השתתף נציג משרדנו רו"ח אבנר עופר והעלה את המקרים בהם קיימת אפליה כנגד חברי הקיבוץ והצעות להסרת האפליה.
22-06-2006
ועדת דולב לבחינת מעמדם של חברי קיבוץ ובני קיבוץ עם מגבלות, הגישה את המלצותיה לח"כ שאול יהלום יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בתאריך 23/03/2006. בישיבות הועדה הנוגעות לזכויות בעלי מוגבלות במוסד לביטוח לאומי השתתף נציג משרדנו רו"ח אבנר עופר והעלה את המקרים בהם קיימת אפליה כנגד חברי הקיבוץ והצעות להסרת האפליה.
056-2006

זכויות בר רשות בנחלה חקלאית זהות לאלו של חוכר לדורות

לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל, בשתי הזדמנויות שונות, את עמדתו לפיה זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל.
20-06-2006
לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל, בשתי הזדמנויות שונות, את עמדתו לפיה זכויות "בני רשות" בנחלות חקלאיות במקרקעי ישראל זהות לאלו של "חוכרים לדורות" בכל הקשור להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהלי המינהל.
055-2006

ניכוי מס תשומות על נכסים שניזוקו ונתקבלו בגינם פיצויים

לאחרונה הועלתה סוגיית ניכוי מס תשומות על רכישת וגידול עופות שחוסלו בשל שפעת העופות והפיצויים שנתקבלו בגינם אינם חייבים במע"מ (ראו חוזרנו מס' 32/2006 "המס על בעלי כנף שנפגעו משפעת העופות").
18-06-2006
לאחרונה הועלתה סוגיית ניכוי מס תשומות על רכישת וגידול עופות שחוסלו בשל שפעת העופות והפיצויים שנתקבלו בגינם אינם חייבים במע"מ (ראו חוזרנו מס' 32/2006 "המס על בעלי כנף שנפגעו משפעת העופות").
054-2006

שינויים בניהול משק המים והביוב

במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) התשס"ו- 2006 (להלן: "החוק"), אישרה הכנסת בין השאר את הקמת הרשות הממשלתית למים וביוב (פרק י"ב לחוק), גוף שאמור לקבל את מרבית סמכויות משרדי הממשלה השונים שעוסקים בנושאי מים וביוב וכל סמכויות נציבות המים.
16-06-2006
במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006) התשס"ו- 2006 (להלן: "החוק"), אישרה הכנסת בין השאר את הקמת הרשות הממשלתית למים וביוב (פרק י"ב לחוק), גוף שאמור לקבל את מרבית סמכויות משרדי הממשלה השונים שעוסקים בנושאי מים וביוב וכל סמכויות נציבות המים.
053-2006

חישוב מס נפרד לבני זוג בקיבוץ

בחוק ההסדרים לשנת 2006 (חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס”ו-2006) שאושר ביום 6 ביוני 2006, תוקן בין היתר גם סעיף 57(ב) לפקודת מס הכנסה, העוסק בחישוב מס נפרד לבני זוג בקיבוץ. תיקון סעיף זה נעשה בהתאם לתיקונו של סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המפרט את ההוראות והכללים ביחס לחישוב מס נפרד לגבי הכנסתם של בני זוג העובדים בעסק משותף.
14-06-2006
בחוק ההסדרים לשנת 2006 (חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס”ו-2006) שאושר ביום 6 ביוני 2006, תוקן בין היתר גם סעיף 57(ב) לפקודת מס הכנסה, העוסק בחישוב מס נפרד לבני זוג בקיבוץ. תיקון סעיף זה נעשה בהתאם לתיקונו של סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המפרט את ההוראות והכללים ביחס לחישוב מס נפרד לגבי הכנסתם של בני זוג העובדים בעסק משותף.
052-2006

עדכון תעריפי הארנונה

לאחר עיכובים רבים אושר תקציב המדינה לשנת 2006 ויחד עמו אושר גם חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס”ו-2006.
06-12-2006
לאחר עיכובים רבים אושר תקציב המדינה לשנת 2006 ויחד עמו אושר גם חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), התשס”ו-2006.
051-2006

דיני מכרזים החלים על וועד המקומי

בחוזרנו מס' 48/2006, התייחסנו לעובדה כי וועד מקומי אינו כפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.
09-06-2006
בחוזרנו מס' 48/2006, התייחסנו לעובדה כי וועד מקומי אינו כפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.
050-2006

שינויים באזורי עדיפות וביצוע עסקאות מקרקעין לתעסוקה

ב-15/07/2006 יפוג תוקף צווי העידוד הקובעים תחומי אזורי עדיפות א' וב' בהם נקבעים שיעורי דמי חכירה מופחתים להקצאת קרקעות לתעסוקה ( תעשייה, תיירות) .
07-06-2006
ב-15/07/2006 יפוג תוקף צווי העידוד הקובעים תחומי אזורי עדיפות א' וב' בהם נקבעים שיעורי דמי חכירה מופחתים להקצאת קרקעות לתעסוקה ( תעשייה, תיירות) .
049-2006

הרחבת שטח המחנה לבניה למגורים בקיבוץ

בתאריך 1.3.06 החליטה הנהלת המינהל לבטל את החלטתה מיום 15.12.04 מס' 1259 ולהשאיר את סמכות בדיקת התכניות להרחבת שטח המחנה בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ואישורן למחוזות וליחידות התכנון שלהם.
04-06-2006
בתאריך 1.3.06 החליטה הנהלת המינהל לבטל את החלטתה מיום 15.12.04 מס' 1259 ולהשאיר את סמכות בדיקת התכניות להרחבת שטח המחנה בקיבוצים ובמושבים שיתופיים ואישורן למחוזות וליחידות התכנון שלהם.
048-2006

דרישות חוקי המס מהוועד המקומי

החל מיום 1/1/05 צו המועצות מקומיות דורש דיווח כספי נפרד על פעילות הוועד המקומי כדוגמת הדיווח של רשות מקומית. לדרישה זו השלכות אופרטיביות על התנהלות הוועד המקומי מבחינת ניהול הכספים והדיווח החשבונאי תוך יצירת הפרדה ברורה בין ענייניו לבין ענייני האגודה השיתופית החקלאית.
30-05-2006
החל מיום 1/1/05 צו המועצות מקומיות דורש דיווח כספי נפרד על פעילות הוועד המקומי כדוגמת הדיווח של רשות מקומית. לדרישה זו השלכות אופרטיביות על התנהלות הוועד המקומי מבחינת ניהול הכספים והדיווח החשבונאי תוך יצירת הפרדה ברורה בין ענייניו לבין ענייני האגודה השיתופית החקלאית.
047-2006

התמודדות עם דרישות המינהל לתשלום דמי חכירה

בתקופה האחרונה נשלחו ממח' הגזברות של מינהל מקרקעי ישראל התראות חוב שכותרתן "תביעת חובות כספיים". בהתראה נאמר בין השאר: הנכם נדרשים לשלם את השוברים המצורפים תוך 30 יום ממועד מכתבנו זה, אלמלא תעשו כן, תוגש כנגדכם תביעה בבית המשפט על כל המשתמע מכך".
28-05-2006
בתקופה האחרונה נשלחו ממח' הגזברות של מינהל מקרקעי ישראל התראות חוב שכותרתן "תביעת חובות כספיים". בהתראה נאמר בין השאר: הנכם נדרשים לשלם את השוברים המצורפים תוך 30 יום ממועד מכתבנו זה, אלמלא תעשו כן, תוגש כנגדכם תביעה בבית המשפט על כל המשתמע מכך".
046-2006

התחייבות לרישום משכנתא על מגרשי הקיבוץ ו/או חבריו

הנהלת המינהל בהחלטתה מס' 1498 מתאריך 9.11.05 דנה בנושא קפאון הבניה בקיבוצים אשר להם "יום קובע" לשיוך דירות לחברים. ראו חוזרנו 24/2006 "בניה קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים".
25-05-2006
הנהלת המינהל בהחלטתה מס' 1498 מתאריך 9.11.05 דנה בנושא קפאון הבניה בקיבוצים אשר להם "יום קובע" לשיוך דירות לחברים. ראו חוזרנו 24/2006 "בניה קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים".
045-2006

מיסוי עובדים זרים-עדכון

ב 18.05.2006 פורסמה ברשומות הוראות שעה ("כללי מס הכנסה" - נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה) התשס"ו- 2006, על פיה יותרו בחישוב הכנסתו של עובד זר השוהה בישראל כדין בשנת המס 2006 – 2.25 נקודות זיכוי ממס.
23-05-2006
ב 18.05.2006 פורסמה ברשומות הוראות שעה ("כללי מס הכנסה" - נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה) התשס"ו- 2006, על פיה יותרו בחישוב הכנסתו של עובד זר השוהה בישראל כדין בשנת המס 2006 – 2.25 נקודות זיכוי ממס.
044-2006

הקצאת מגרשים לחברים שהצטרפו לאחר "היום הקובע"

בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1594 מיום 4.5.2006 נקבעו בין השאר כללים להקצאת מגרשים לחברים חדשים (אשר הצטרפו לאחר "היום הקובע") בקיבוצים שהחילו עליהם את החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (שיוך דירות).
19-05-2006
בהחלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1594 מיום 4.5.2006 נקבעו בין השאר כללים להקצאת מגרשים לחברים חדשים (אשר הצטרפו לאחר "היום הקובע") בקיבוצים שהחילו עליהם את החלטה 751 של מועצת מקרקעי ישראל (שיוך דירות).
043-2006

דחיית בקשת חברת קיבוץ לתבוע בשם הקיבוץ

חברת קיבוץ בית השיטה (להלן: "המבקשת") הגישה לביהמ"ש המחוזי בנצרת בקשה לאישור תביעה נגזרת של הקיבוץ, נגד תשעה מחבריו (בש"א 3531/05, דליה בר ארגוב נגד קיבוץ בית השיטה ואח'). מאחר והקיבוץ אינו מוצא לנכון להגיש תביעה כנגד חברים אלה, מבקשת החברה לתבוע במקומו, כאשר נשוא התביעה הוא מתן פס"ד הצהרתי, לפיו הבעלות בכספים שנצברו לשמם של החברים אצל מעבידיהם שמחוץ לקבוץ, היא לקיבוץ ולא להם.
18-05-2006
חברת קיבוץ בית השיטה (להלן: "המבקשת") הגישה לביהמ"ש המחוזי בנצרת בקשה לאישור תביעה נגזרת של הקיבוץ, נגד תשעה מחבריו (בש"א 3531/05, דליה בר ארגוב נגד קיבוץ בית השיטה ואח'). מאחר והקיבוץ אינו מוצא לנכון להגיש תביעה כנגד חברים אלה, מבקשת החברה לתבוע במקומו, כאשר נשוא התביעה הוא מתן פס"ד הצהרתי, לפיו הבעלות בכספים שנצברו לשמם של החברים אצל מעבידיהם שמחוץ לקבוץ, היא לקיבוץ ולא להם.
042-2006

תשלום דמי חכירה מלאים בעקבות תכנית חדשה

בפס"ד, שניתן ביום 7/5/06, בעניין ע"א 5492/04 מצלאוי חברה לבנין בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "החברה"), קבע ביהמ"ש העליון כי מינהל מקרקעי ישראל זכאי לדרוש תשלום דמי היתר מהחברה, בגין הגדלת היקף הבניה המותרת במקרקעין, שלגביהם נחתם בין הצדדים הסכם פיתוח, אשר מקורה בתכנית שאושרה לאחר הסכם הפיתוח.
16-05-2006
בפס"ד, שניתן ביום 7/5/06, בעניין ע"א 5492/04 מצלאוי חברה לבנין בע"מ נגד מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "החברה"), קבע ביהמ"ש העליון כי מינהל מקרקעי ישראל זכאי לדרוש תשלום דמי היתר מהחברה, בגין הגדלת היקף הבניה המותרת במקרקעין, שלגביהם נחתם בין הצדדים הסכם פיתוח, אשר מקורה בתכנית שאושרה לאחר הסכם הפיתוח.
041-2006

מועצה אזורית הורשה בפלילים בגין מפגעי סביבה

המועצה האזורית גליל תחתון (להלן: "המועצה") הורשעה בפלילים (רע"פ 7861/03), בעניינם של אתרי פסולת פיראטיים שנמצאו בתחומה ואשר גרמו מפגעי סביבה. יישובים בתחום המועצה יצרו והקימו, כל אחד מהם לעצמו, אתר "פיראטי" לסילוק פסולת. אתרים אלה יוצרים מפגעי סביבה למיניהם: ריחות חזקים ובלתי נעימים, זיהום אויר, זיהום מי תהום ועוד...
05-10-2006
המועצה האזורית גליל תחתון (להלן: "המועצה") הורשעה בפלילים (רע"פ 7861/03), בעניינם של אתרי פסולת פיראטיים שנמצאו בתחומה ואשר גרמו מפגעי סביבה. יישובים בתחום המועצה יצרו והקימו, כל אחד מהם לעצמו, אתר "פיראטי" לסילוק פסולת. אתרים אלה יוצרים מפגעי סביבה למיניהם: ריחות חזקים ובלתי נעימים, זיהום אויר, זיהום מי תהום ועוד...
040-2006

המלצת ועד האגודה הכרחית למתן היתר בנייה

ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של מעש - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, כנגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון (להלן: "הוועדה") אשר אישרה את בקשתו של חבר האגודה להיתר להקמת חוות גידול סוסים וקבע כי הוועדה הייתה חייבת לקבל את המלצתו החיובית של ועד האגודה למתן ההיתר כדי לאשר הבקשה (עתמ 1769/03).
28-04-2006
ביהמ"ש לעניינים מנהליים קיבל את עתירתו של מעש - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, כנגד הועדה המקומית לתכנון ובנייה דרום השרון (להלן: "הוועדה") אשר אישרה את בקשתו של חבר האגודה להיתר להקמת חוות גידול סוסים וקבע כי הוועדה הייתה חייבת לקבל את המלצתו החיובית של ועד האגודה למתן ההיתר כדי לאשר הבקשה (עתמ 1769/03).
039-2006

מיסוי הרחבות בבנייה מרוכזת

בפס"ד שניתן לאחרונה נדונו סוגיות מיסוי בבניה מרוכזת בהרחבת קיבוצים ומושבים ע"י וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה ע"י כב' הנשיא בדימוס ויו"ר הוועדה מ.סלוצקי, וחברי הוועדה ב. ברזילי ו- א. שניאור.
16-04-2006
בפס"ד שניתן לאחרונה נדונו סוגיות מיסוי בבניה מרוכזת בהרחבת קיבוצים ומושבים ע"י וועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בחיפה ע"י כב' הנשיא בדימוס ויו"ר הוועדה מ.סלוצקי, וחברי הוועדה ב. ברזילי ו- א. שניאור.
038-2006

שיוך או אבדן נכסי משבצת הקיבוץ

משבצת הנחלות בקיבוץ משבצת הנחלות בקיבוצים (להלן: "משבצת הקיבוץ") הינה הנכס המשמעותי ביותר אשר נצבר במשך עשרות השנים. ערך המשבצת מוערך במרבית הקיבוצים בעשרות רבות של מיליון $. חוזה משבצת הקיבוץ הינו הטוב ביותר הקיים והוא עולה ביתרונותיו על חוזים אחרים במגזר החקלאי כגון חוזי המושב והכפר השיתופי, המטעים, חברות לעיבוד חקלאי וכו'...
10-04-2006
משבצת הנחלות בקיבוץ משבצת הנחלות בקיבוצים (להלן: "משבצת הקיבוץ") הינה הנכס המשמעותי ביותר אשר נצבר במשך עשרות השנים. ערך המשבצת מוערך במרבית הקיבוצים בעשרות רבות של מיליון $. חוזה משבצת הקיבוץ הינו הטוב ביותר הקיים והוא עולה ביתרונותיו על חוזים אחרים במגזר החקלאי כגון חוזי המושב והכפר השיתופי, המטעים, חברות לעיבוד חקלאי וכו'...
037-2006

החזר תשלומי ייתר של דמי חכירה מהוונים בהרחבות

בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה, האחד בבימ"ש השלום קריות (2596/02, אלישע גל ורויטל נגד ממ"י) והשני בבימ"ש השלום ת"א (213355/02, יערי טליה ויהודה נגד ממ"י), קיבל ביהמ"ש את טענת התובעים וחייב את המינהל להשיב להם כספים ששולמו ביתר בגין תשלומי דמי חכירה מהוונים עבור מגרשים בהרחבה.
04-06-2006
בשני פסקי דין שניתנו לאחרונה, האחד בבימ"ש השלום קריות (2596/02, אלישע גל ורויטל נגד ממ"י) והשני בבימ"ש השלום ת"א (213355/02, יערי טליה ויהודה נגד ממ"י), קיבל ביהמ"ש את טענת התובעים וחייב את המינהל להשיב להם כספים ששולמו ביתר בגין תשלומי דמי חכירה מהוונים עבור מגרשים בהרחבה.
036-2006

קבלת היתר בנייה במקרקעי המינהל חרף התנגדותו

מי שברשותו קרקע מינהל ומגיש בקשה להיתר בניה – אינו כבול באישור המינהל, כל עוד הוא בעל זכויות בקרקע (חכירה, בר רשות, חוזה תלת שנתי) והבקשה תואמת מצב תכנוני קיים. המינהל יוכל להתנגד במישור התכנוני בלבד וגם אז יזומן בפני הועדה להביע עמדתו.
04-04-2006
מי שברשותו קרקע מינהל ומגיש בקשה להיתר בניה – אינו כבול באישור המינהל, כל עוד הוא בעל זכויות בקרקע (חכירה, בר רשות, חוזה תלת שנתי) והבקשה תואמת מצב תכנוני קיים. המינהל יוכל להתנגד במישור התכנוני בלבד וגם אז יזומן בפני הועדה להביע עמדתו.
035-2006

מימון הורה סיעודי ע"י חבר קיבוץ

השתתפות עצמית במימון הורה סיעודי ע"פ חוק ביטוח בריאות זכאי כל תושב לטיפול ואשפוז סיעודי. שירותי האשפוז הסיעודי ניתנים בהשתתפות המאושפז ומשפחתו בעלות הטיפול.
04-02-2006
השתתפות עצמית במימון הורה סיעודי ע"פ חוק ביטוח בריאות זכאי כל תושב לטיפול ואשפוז סיעודי. שירותי האשפוז הסיעודי ניתנים בהשתתפות המאושפז ומשפחתו בעלות הטיפול.
034-2006

דיווח על עסקאות רווח הון

בהמשך לחוזרנו מספר 76/2005 הרינו להזכירכם כי כללי הדיווח על רווח הון, שנוצר לנישום בשנת המס, שונו בעקבות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, כך שהנישום חייב להגיש דו"ח מפורט על רווח הון תוך 30 יום מיום המכירה.
30-03-2006
בהמשך לחוזרנו מספר 76/2005 הרינו להזכירכם כי כללי הדיווח על רווח הון, שנוצר לנישום בשנת המס, שונו בעקבות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, כך שהנישום חייב להגיש דו"ח מפורט על רווח הון תוך 30 יום מיום המכירה.
033-2006

זכאות הקיבוץ לקצבאות שארים של חברים שנפטרו

בעקבות פעילותו של עו"ד רון רוגין ופעילות משרדנו הן בבג"צ, הן בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והכן ישירות מול המוסד לביטוח לאומי, בוטלה תקנה 5א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושארים) תשל"ז – 1976, שמנעה מאלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לממש את זכותם לקצבת שארים.
28-03-2006
בעקבות פעילותו של עו"ד רון רוגין ופעילות משרדנו הן בבג"צ, הן בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, והכן ישירות מול המוסד לביטוח לאומי, בוטלה תקנה 5א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושארים) תשל"ז – 1976, שמנעה מאלמנים חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים לממש את זכותם לקצבת שארים.
032-2006

המס על בעלי כנף שנפגעו משפעת העופות

מס רווח הון או מס פירותי תרנגולות שלוחות ההטלה הנם אמצעי ייצור וחיסולם מהווה אובדן מקור הכנסה. לפיכך, לדעתנו, יש לדווח על הפיצוי המשולם עבור השמדתם כהכנסה הונית החייבת במס רווח הון. נזכיר כי שיעור המס, על רווח הון שנתקבל לאחר 1.1.06 הוא: 20% בידי יחיד או קיבוץ ו - 25% בידי חבר בני אדם – על הרווח המתייחס לתקופה שלאחר 1/1/03, ושיעור המס הרגיל על הרווח המתייחס לתקופה שקדמה ל-1/01/2003 .
26-03-2006
מס רווח הון או מס פירותי תרנגולות שלוחות ההטלה הנם אמצעי ייצור וחיסולם מהווה אובדן מקור הכנסה. לפיכך, לדעתנו, יש לדווח על הפיצוי המשולם עבור השמדתם כהכנסה הונית החייבת במס רווח הון. נזכיר כי שיעור המס, על רווח הון שנתקבל לאחר 1.1.06 הוא: 20% בידי יחיד או קיבוץ ו - 25% בידי חבר בני אדם – על הרווח המתייחס לתקופה שלאחר 1/1/03, ושיעור המס הרגיל על הרווח המתייחס לתקופה שקדמה ל-1/01/2003 .
031-2006

פטור מלא ממס על התמורה שהועברה לכיסוי חובות

תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א- 1990 (להלן: "התקנות") קובעת פטור ממס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב – 1992 או "הסכם הקיבוצים" או "הסכם נוסף" והמקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בשנים שקדמו לשנת המכירה.
24-03-2006
תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א- 1990 (להלן: "התקנות") קובעת פטור ממס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב – 1992 או "הסכם הקיבוצים" או "הסכם נוסף" והמקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בשנים שקדמו לשנת המכירה.
030-2006

הדיווח למס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ

לאור השינויים המתחוללים באופן התפרנסות חברים בקיבוצים הוצאה הנחיה על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בנוגע לדיווח לרשויות מס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ.
22-03-2006
לאור השינויים המתחוללים באופן התפרנסות חברים בקיבוצים הוצאה הנחיה על ידי מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בנוגע לדיווח לרשויות מס הכנסה על יזמויות עסקיות של חברי קיבוץ.
029-2006

הטלת ארנונה ראשונה ע"י ועד מקומי

ב-19.3.06 פסק בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר הטלת ארנונה ראשונה ע"י הועד המקומי משמר השבעה בשנת 2002 ללא אישור שרי הפנים והאוצר (עע"מ 146/04 חיים דימנשטיין ואח' נ' ועד מקומי-מושב משמר השבעה ואח').
20-03-2006
ב-19.3.06 פסק בית המשפט העליון בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לאשר הטלת ארנונה ראשונה ע"י הועד המקומי משמר השבעה בשנת 2002 ללא אישור שרי הפנים והאוצר (עע"מ 146/04 חיים דימנשטיין ואח' נ' ועד מקומי-מושב משמר השבעה ואח').
028-2006

דחיית ה"הגנה מן הצדק" בשימוש חורג בקרקע חקלאית

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעור המדינה בעניין ע"פ 9847/05 מדינת ישראל נגד אורה – מושב עובדים ואחרים, וביטל את 'ההגנה מן הצדק' שעל בסיסה זיכה בימ"ש השלום את הנאשמים.
17-03-2006
בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את ערעור המדינה בעניין ע"פ 9847/05 מדינת ישראל נגד אורה – מושב עובדים ואחרים, וביטל את 'ההגנה מן הצדק' שעל בסיסה זיכה בימ"ש השלום את הנאשמים.
027-2006

משמעות "היום הקובע" בשיוך דירות לעניין בני זוג של חברים בקיבוץ

האם זכאי הקיבוץ לחייב את בן הזוג שאינו חבר קיבוץ, המתגורר בקיבוץ עם בן זוגו החבר, בתשלומים עבור דמי שימוש בדירה ו/או בתשלום מוניציפאלי ? האם זכאי/ת מי שהינו/ה בן/בת זוגו של חבר קיבוץ (והוא עצמו אינו חבר קיבוץ) להתגורר עמו/ה בדירה שבקיבוץ? בשתי שאלות אלו דן בימ"ש השלום בטבריה בעניין קבלו רונן ואחרים נגד קיבוץ גינוסר, ת.א2249/03 .
15-03-2006
האם זכאי הקיבוץ לחייב את בן הזוג שאינו חבר קיבוץ, המתגורר בקיבוץ עם בן זוגו החבר, בתשלומים עבור דמי שימוש בדירה ו/או בתשלום מוניציפאלי ? האם זכאי/ת מי שהינו/ה בן/בת זוגו של חבר קיבוץ (והוא עצמו אינו חבר קיבוץ) להתגורר עמו/ה בדירה שבקיבוץ? בשתי שאלות אלו דן בימ"ש השלום בטבריה בעניין קבלו רונן ואחרים נגד קיבוץ גינוסר, ת.א2249/03 .
026-2006

הרחבות בישובים הכפריים – עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב- 12.03.2006 התקבלו השינויים הבאים בהחלטה 959 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
13-03-2006
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל שנערכה ב- 12.03.2006 התקבלו השינויים הבאים בהחלטה 959 "בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית".
025-2006

מכירת מים ע"י רשות מקומית לתעשייה ולחקלאות

מרכז השלטון המקומי ו-13 רשויות מקומיות עתרו (להלן: "העותרים"), בבג"צ 9827/04, נגד ממשלת ישראל ואחרים (להלן:"המשיבים") בעניין מוכיר המע"מ במחיר המים שהרשויות המקומיות קונות מחברת "מקורות" ומוכרות לצרכני המים לתעשייה ולחקלאות.
03-10-2006
מרכז השלטון המקומי ו-13 רשויות מקומיות עתרו (להלן: "העותרים"), בבג"צ 9827/04, נגד ממשלת ישראל ואחרים (להלן:"המשיבים") בעניין מוכיר המע"מ במחיר המים שהרשויות המקומיות קונות מחברת "מקורות" ומוכרות לצרכני המים לתעשייה ולחקלאות.
024-2006

בניה קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים

להלן נוסח החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1498 מיום 9.11.2005 בעניין בניה, קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים
07-03-2006
להלן נוסח החלטת הנהלת מינהל מקרקעי ישראל מס' 1498 מיום 9.11.2005 בעניין בניה, קליטה ואכלוס דירות בקיבוצים
023-2006

מיסוי עובדים זרים – הבהרות

1. ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 1.3.06 את תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006, בתחולה מ 1.1.2006.
05-03-2006
1. ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה מיום 1.3.06 את תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ו- 2006, בתחולה מ 1.1.2006.
022-2006

תחולת הקלות במס בהסדרי הסיוע לחקלאים עד 31.12.2006

כפי כפורסם בחוזרנו מס' 27/05 תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) הוארך עד ליום 31/12/06. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים הטבות במס משלושה סוגים:
03-02-2006
כפי כפורסם בחוזרנו מס' 27/05 תוקף הוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט – 1989 (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים) הוארך עד ליום 31/12/06. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו מעניקים הטבות במס משלושה סוגים:
021-2006

שינויים בהקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים

ביום 1.2.2006 קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל את החלטה מס' 1547 (להלן:"החלטת ההנהלה"), בדבר הקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים ולפיה לא יחול עוד פטור ממכרז בהקצאת מגרשים אלו.
03-01-2006
ביום 1.2.2006 קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל את החלטה מס' 1547 (להלן:"החלטת ההנהלה"), בדבר הקצאת מגרשי מגורים הכוללים צימרים ולפיה לא יחול עוד פטור ממכרז בהקצאת מגרשים אלו.
020-2006

הקצאת נחלות בין חברי האגודה

נושא שיוויון הקצאת הנחלות בין חברי האגודה הועלה לדיון משותף בין מינהל מקרקעי ישראל ורשם האגודות השיתופיות והתקבל לגביו סיכום דיון הנהלה מס' 1384 המובא להלן:
28-02-2006
נושא שיוויון הקצאת הנחלות בין חברי האגודה הועלה לדיון משותף בין מינהל מקרקעי ישראל ורשם האגודות השיתופיות והתקבל לגביו סיכום דיון הנהלה מס' 1384 המובא להלן:
019-2006

ניתוק אספקת מים עקב חוב

לאחרונה ניתן פס"ד ע"י השופט יוסף אלון בבית המשפט המחוזי בב"ש (א 004144/05), בתביעת צרכני מי שפד"ן כנגד חברת מקורות הדן בתעריפי מים ובניתוק אספקת מים בגין חוב.
26-02-2006
לאחרונה ניתן פס"ד ע"י השופט יוסף אלון בבית המשפט המחוזי בב"ש (א 004144/05), בתביעת צרכני מי שפד"ן כנגד חברת מקורות הדן בתעריפי מים ובניתוק אספקת מים בגין חוב.
018-2006

אפליית קיבוצים ומושבים בתשלומי דמי קבורה

בתאריך 13/4/2005 התקיים דיון בבג"צ (בפני השופטים: ד' בייניש, עדנה ארבל, וס' ג'ובראן) בעתירה שהגיש עו"ד רון רוגין בשיתוף עם משרדנו בנושא אפליית מושבים, מושבים שיתופים וקיבוצים בתשלום דמי קבורה וחציבה בתקציבי המוסד לבטוח לאומי.
22-02-2006
בתאריך 13/4/2005 התקיים דיון בבג"צ (בפני השופטים: ד' בייניש, עדנה ארבל, וס' ג'ובראן) בעתירה שהגיש עו"ד רון רוגין בשיתוף עם משרדנו בנושא אפליית מושבים, מושבים שיתופים וקיבוצים בתשלום דמי קבורה וחציבה בתקציבי המוסד לבטוח לאומי.
017-2006

חיוב המשכיר במס עבור שיפורים במושכר

בחוזרנו מספר 2/2004 סקרנו את פסה"ד בעניין צבי וייס, שם נקבע כי השקעות בשיפוץ המושכר, ע"י השוכר, יזקפו כהכנסה בידי המשכיר. בימים אלה ניתן פס"ד נוסף, בביהמ"ש המחוזי בת"א, החוזר על אותם עקרונות וקובע כי בנסיבות המקרה שהובא בפניו הוצאות שיפוץ שהוציא השוכר יזקפו כהכנסה בידי המשכיר. נפרט:
15-02-2006
בחוזרנו מספר 2/2004 סקרנו את פסה"ד בעניין צבי וייס, שם נקבע כי השקעות בשיפוץ המושכר, ע"י השוכר, יזקפו כהכנסה בידי המשכיר. בימים אלה ניתן פס"ד נוסף, בביהמ"ש המחוזי בת"א, החוזר על אותם עקרונות וקובע כי בנסיבות המקרה שהובא בפניו הוצאות שיפוץ שהוציא השוכר יזקפו כהכנסה בידי המשכיר. נפרט:
016-2006

המלצות לשינוי סיווג קיבוץ לכפר שיתופי או מושב

המלצות "ועדת עוזי קרן" להלן הצעה להחלטת ממשלה שאושרה "בועדת עוזי קרן" בתאריך 8.2.06 בעניין "התנאים המזכים קיבוץ או מושב שיתופי לשינוי סיווג למעמד של מושב עובדים או כפר שיתופי"
14-02-2006
המלצות "ועדת עוזי קרן" להלן הצעה להחלטת ממשלה שאושרה "בועדת עוזי קרן" בתאריך 8.2.06 בעניין "התנאים המזכים קיבוץ או מושב שיתופי לשינוי סיווג למעמד של מושב עובדים או כפר שיתופי"
015-2006

קיצוץ מכסות מים שפירים ושפד"ן - 2006

ביום 30.1.2006 פורסם ברשומות שינוי לתקנה 8ג' 1 לתקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) התשל"ו-1976. תקנה זו מאפשרת לנציב המים לקצץ במכסות המים השפירים והשפד"ן לחקלאות באזורים השונים. להלן נוסח התיקון:
02-10-2006
ביום 30.1.2006 פורסם ברשומות שינוי לתקנה 8ג' 1 לתקנות המים (שימוש במים באזור קיצוב) התשל"ו-1976. תקנה זו מאפשרת לנציב המים לקצץ במכסות המים השפירים והשפד"ן לחקלאות באזורים השונים. להלן נוסח התיקון:
014-2006

הטלת תשלומי חובה ע"י ועד מקומי

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן "צו המועצות האזוריות") קובע סמכויות לוועד מקומי להטיל כל תשלום חובה שהמועצה האזורית רשאית להטיל וזאת בתנאי שהמועצה האזורית אישרה זאת ובתנאי שתשלום החובה תואם כל תנאי אחר שנקבע על פי חוק.
08-02-2006
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן "צו המועצות האזוריות") קובע סמכויות לוועד מקומי להטיל כל תשלום חובה שהמועצה האזורית רשאית להטיל וזאת בתנאי שהמועצה האזורית אישרה זאת ובתנאי שתשלום החובה תואם כל תנאי אחר שנקבע על פי חוק.
013-2006

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2005

נוכח העלייה הנמוכה במדדים ובחלק מהענפים אף ירידה במדדים סוכם עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים כי העלויות והמחירים הנורמטיביים שנקבעו לשנת 2004 יישארו ללא שינוי וישמשו לעריכת דוחות המס גם לשנת 2005.
02-05-2006
נוכח העלייה הנמוכה במדדים ובחלק מהענפים אף ירידה במדדים סוכם עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים כי העלויות והמחירים הנורמטיביים שנקבעו לשנת 2004 יישארו ללא שינוי וישמשו לעריכת דוחות המס גם לשנת 2005.
012-2006

הטיפול החשבונאי באספקת צרכי החברים בקיבוץ המתחדש

בדצמבר 2005 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה הציבורית לעניין קיבוצים. כפועל יוצא ממהלך זה תוקנו תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו - 2005. תקנות אלו מגדירות, לצד הקיבוץ המסורתי (השיתופי), אגודה מסוג חדש המוגדרת כדלקמן:
30-01-2006
בדצמבר 2005 אימצה ממשלת ישראל את המלצות הוועדה הציבורית לעניין קיבוצים. כפועל יוצא ממהלך זה תוקנו תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות) (תיקון), התשס"ו - 2005. תקנות אלו מגדירות, לצד הקיבוץ המסורתי (השיתופי), אגודה מסוג חדש המוגדרת כדלקמן:
011-2006

קיבוץ שיתופי לעומת קיבוץ מתחדש- מעמד החבר בביטוח לאומי

בהמשך לחוזר מספר 9/2006 "מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח לאומי", להלן השוואה בין חבר בקיבוץ שיתופי לחבר בקיבוץ מתחדש לעניין מעמדו בביטוח לאומי, כפי שהוצגה ע"י הד"ר ז'ק בנדלק – מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי בכנס "הקיבוץ המתחדש וחבריו – שינויים במיסוי ובביטוח לאומי" שנערך ביום 23 לינואר 2006 בשפיים:
30-01-2006
בהמשך לחוזר מספר 9/2006 "מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח לאומי", להלן השוואה בין חבר בקיבוץ שיתופי לחבר בקיבוץ מתחדש לעניין מעמדו בביטוח לאומי, כפי שהוצגה ע"י הד"ר ז'ק בנדלק – מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי בכנס "הקיבוץ המתחדש וחבריו – שינויים במיסוי ובביטוח לאומי" שנערך ביום 23 לינואר 2006 בשפיים:
010-2006

עדכון קצבאות ביטוח לאומי

בחוקי ההסדרים בשנים 2002-2003 נקבעה תקופת הקפאת הקצבאות. בינואר 2006 מסתיימת תקופה זו ולפיכך, יעודכנו הגמלאות המשולמות ע"י ביטוח לאומי. השכר הממוצע המשמש לחישובי הביטוח הלאומי (מבחני הכנסות, גבייה) הוקפא משנת 2001, ובינואר 2006 הוא עודכן לראשונה.
26-01-2006
בחוקי ההסדרים בשנים 2002-2003 נקבעה תקופת הקפאת הקצבאות. בינואר 2006 מסתיימת תקופה זו ולפיכך, יעודכנו הגמלאות המשולמות ע"י ביטוח לאומי. השכר הממוצע המשמש לחישובי הביטוח הלאומי (מבחני הכנסות, גבייה) הוקפא משנת 2001, ובינואר 2006 הוא עודכן לראשונה.
009-2006

מעמד חבר קיבוץ מתחדש בביטוח לאומי

ב-23 לינואר 2006 התקיים כנס רב משתתפים בנושא: "הקיבוץ המתחדש וחבריו- שינויים במיסוי ובביטוח לאומי". ד"ר ז'ק בנדלק- מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי ירושלים, העלה בכנס במסגרת הרצאתו, את הצעת המוסד לביטוח לאומי, לשינויים במעמד החבר בקיבוץ המתחדש. להלן עיקרי הרצאתו:
24-01-2006
ב-23 לינואר 2006 התקיים כנס רב משתתפים בנושא: "הקיבוץ המתחדש וחבריו- שינויים במיסוי ובביטוח לאומי". ד"ר ז'ק בנדלק- מנהל תחום מחקר ותכנון במוסד לביטוח לאומי ירושלים, העלה בכנס במסגרת הרצאתו, את הצעת המוסד לביטוח לאומי, לשינויים במעמד החבר בקיבוץ המתחדש. להלן עיקרי הרצאתו:
008-2006

הפקעת מקרקעי ישראל ע"י רשות מקומית

חוקים שונים מאפשרים לרשויות מקומיות וועדות תכנון, הפקעת מקרקעין ובלבד שהמקרקעין נדרשים לצרכי ציבור ושההפקעה היא 'המפלט האחרון' להשגת המטרה. כמובן שעל ההפקעה להיעשות תחת שבט הביקורת של חוקי היסוד המגנים על הקניין.
20-01-2006
חוקים שונים מאפשרים לרשויות מקומיות וועדות תכנון, הפקעת מקרקעין ובלבד שהמקרקעין נדרשים לצרכי ציבור ושההפקעה היא 'המפלט האחרון' להשגת המטרה. כמובן שעל ההפקעה להיעשות תחת שבט הביקורת של חוקי היסוד המגנים על הקניין.
007-2006

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2006

סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני.
18-01-2006
סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד, ואת האגודה בה הוא חבר, כמעסיקתו במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני.
006-2006

פטור ממס שבח ומכירה על התמורה לכיסוי חובות

תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א- 1990 (להלן: "התקנות") קובעת פטור ממס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב – 1992 או הסכם הקיבוצים או הסכם נוסף והמקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בשנים שקדמו לשנת המכירה.
16-01-2006
תקנה 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א- 1990 (להלן: "התקנות") קובעת פטור ממס שבח ומס מכירה במכירת מקרקעין שתמורתה משמשת לכיסוי התחייבויות הנישום במסגרת חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי התשנ"ב – 1992 או הסכם הקיבוצים או הסכם נוסף והמקרקעין שימשו אותו בייצור הכנסתו בשנים שקדמו לשנת המכירה.
005-2006

פטור ממס או תאום מס משכר חברים בקיבוץ שיתופי או

להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים, ביום 31 בדצמבר, 2003 בעניין ניכוי מס במקור משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ שיתופי ובקיבוץ מתחדש:
12-01-2006
להלן הנחיות שהוציא מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים, ביום 31 בדצמבר, 2003 בעניין ניכוי מס במקור משכר חברים עובדי חוץ בקיבוץ שיתופי ובקיבוץ מתחדש:
004-2006

ערר על זכאות לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד לקשיש התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה בהתאם להוראות פרק י לחוק הביטוח הלאומי. ההחלטה על מידת התלות של הקשיש והצורך בהשגחה נקבעת ע"י המוסד באמצעות בדיקה של מעריך חיצוני עפ"י הסדרים בין המוסד לבין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה.
01-10-2006
המוסד לביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד לקשיש התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה בהתאם להוראות פרק י לחוק הביטוח הלאומי. ההחלטה על מידת התלות של הקשיש והצורך בהשגחה נקבעת ע"י המוסד באמצעות בדיקה של מעריך חיצוני עפ"י הסדרים בין המוסד לבין שירותי הבריאות ושירותי הרווחה.
003-2006

חוק פסיקת ריבית והצמדה -עדכון

חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – "החוק"), מסדיר את נושא פסיקת ההצמדה והריבית בהליכים שיפוטיים ובין היתר, משמש את בתי המשפט לקביעת שיעורי הריבית שיחולו על סכומים שונים שנפסקים בתביעות חוב כספי, תביעות לתגמולי ביטוח, ועוד.
01-08-2006
חוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 (להלן – "החוק"), מסדיר את נושא פסיקת ההצמדה והריבית בהליכים שיפוטיים ובין היתר, משמש את בתי המשפט לקביעת שיעורי הריבית שיחולו על סכומים שונים שנפסקים בתביעות חוב כספי, תביעות לתגמולי ביטוח, ועוד.
002-2006

מרכיבי תשלום דמי ביטוח לאומי

בהמשך לחוזר מספר 93/2005 להלן טבלאות המפרטות את מרכיבי תשלום דמי הביטוח באחוזים ע"פ ענפים ובהתאם לחלק העובד וחלק המעביד בתשלום.
01-04-2006
בהמשך לחוזר מספר 93/2005 להלן טבלאות המפרטות את מרכיבי תשלום דמי הביטוח באחוזים ע"פ ענפים ובהתאם לחלק העובד וחלק המעביד בתשלום.
001-2006

חיובי ארנונה לשנת 2006

עם תחילת השנה החדשה הנכם צפויים לקבל הודעת חיוב ארנונה. מאחר והתקציב וחוק ההסדרים טרם התקבלו לא ברור אם החיוב שיתקבל יהיה סופי או שיעודכן במהלך 2006. קבלת הודעת החיוב גם מתחילה את המרוץ בן תשעים הימים היום עד למועד האחרון להגשת השגה כחוק. במהלך 90 היום הללו כדאי לבדוק את חיוב הארנונה באמצעות שתי שאלות בסיסיות:
01-01-2006
עם תחילת השנה החדשה הנכם צפויים לקבל הודעת חיוב ארנונה. מאחר והתקציב וחוק ההסדרים טרם התקבלו לא ברור אם החיוב שיתקבל יהיה סופי או שיעודכן במהלך 2006. קבלת הודעת החיוב גם מתחילה את המרוץ בן תשעים הימים היום עד למועד האחרון להגשת השגה כחוק. במהלך 90 היום הללו כדאי לבדוק את חיוב הארנונה באמצעות שתי שאלות בסיסיות:
117-2005

מעמד הנחלות שטרם אוישו לפי "דו"ח הבר"

בהמלצות ועדת הבר נכלל בסעיף 10 "תוקף ההחלטה" ההוראה הבאה: "נחלות במושבים, אשר יוקצו על ידי המינהל החל מיום אישורה כדין של החלטת מועצת מקרקעי ישראל המעגנת את המלצות אלה, ישווקו עם הזכויות הקיימות והעתידיות למגורים והזכויות הקיימות לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים (במידה וקיימות על פי תכנית תקפה), וכן השימושים החקלאיים בנחלה וזאת בהתאם לכללים שיקבעו על ידי המינהל."
30-12-2005
בהמלצות ועדת הבר נכלל בסעיף 10 "תוקף ההחלטה" ההוראה הבאה: "נחלות במושבים, אשר יוקצו על ידי המינהל החל מיום אישורה כדין של החלטת מועצת מקרקעי ישראל המעגנת את המלצות אלה, ישווקו עם הזכויות הקיימות והעתידיות למגורים והזכויות הקיימות לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים (במידה וקיימות על פי תכנית תקפה), וכן השימושים החקלאיים בנחלה וזאת בהתאם לכללים שיקבעו על ידי המינהל."
116-2005

ביצוע עבודות פיתוח במקום תשלום היטלים חייב במע"מ

לא אחת מתחייבת חברה קבלנית (או יזם) לבצע על חשבונה את עבודות הפיתוח הציבוריות בפרויקט המוקם על ידה, בתמורה להתחייבות הרשות המקומית לפטור אותה מהיטלי הפיתוח.
27-12-2005
לא אחת מתחייבת חברה קבלנית (או יזם) לבצע על חשבונה את עבודות הפיתוח הציבוריות בפרויקט המוקם על ידה, בתמורה להתחייבות הרשות המקומית לפטור אותה מהיטלי הפיתוח.
115-2005

ניכוי דמי חכירה שנתיים

ביום 14.11.05 ניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בעניין קר פרי חולון בע"מ ואח' נגד פקיד שומה למפעלים גדולים, עמ"ה 1278/02. ביהמ"ש דן, בעניין זה, בשאלת התרתם כהוצאה לשם הפקת הכנסה, של דמי חכירה שנתיים אותם שילמו החברות למינהל מקרקעי ישראל.
23-12-2005
ביום 14.11.05 ניתן בביהמ"ש המחוזי בת"א פס"ד בעניין קר פרי חולון בע"מ ואח' נגד פקיד שומה למפעלים גדולים, עמ"ה 1278/02. ביהמ"ש דן, בעניין זה, בשאלת התרתם כהוצאה לשם הפקת הכנסה, של דמי חכירה שנתיים אותם שילמו החברות למינהל מקרקעי ישראל.
114-2005

ארנונה על קרקע חקלאית

בחוזר 73/2004 סקרנו את דרכי החיוב של קרקע שייעודה לגידולים חקלאיים. בין היתר התייחסנו לשאלה האם יש לחייב קרקע שכזו שלא נעשה בה שימוש. אנו מבקשים לעדכנכם כי המועצה המקומית זכרון יעקב משכה את ערעורה לבית המשפט העליון בנוגע לחיוב הארנונה של קרקע אך בפועל לא נעשה בה שימוש.
20-12-2005
בחוזר 73/2004 סקרנו את דרכי החיוב של קרקע שייעודה לגידולים חקלאיים. בין היתר התייחסנו לשאלה האם יש לחייב קרקע שכזו שלא נעשה בה שימוש. אנו מבקשים לעדכנכם כי המועצה המקומית זכרון יעקב משכה את ערעורה לבית המשפט העליון בנוגע לחיוב הארנונה של קרקע אך בפועל לא נעשה בה שימוש.
113-2005

הקצאת קרקע בהרחבה קהילתית בפטור ממכרז

להלן נוסח החלטת הנהלת המינהל מס' 1495 מיום 9.11.2005 בנדון: "הנהלת המינהל דנה בשאלה, מי רשאי לקבל מגרש מגורים בהקצאה בפטור ממכרז בהרחבות קהילתיות של מושבים ו/או קיבוצים או בכל מקום אחר. בסעיף 5.1 להחלטת המועצה 959, מגרשים בהרחבה בקיבוצים או במושבים יוקצו ע"י המינהל למתיישבים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: א) מומלצי האגודה. ב) הם פרטיים. ג) אינם בעלי זכות בנחלה, במשק עזר, או במגרש צמוד קרקע בישוב כלשהו, אשר לא הוקצו במכרז.
18-12-2005
להלן נוסח החלטת הנהלת המינהל מס' 1495 מיום 9.11.2005 בנדון: "הנהלת המינהל דנה בשאלה, מי רשאי לקבל מגרש מגורים בהקצאה בפטור ממכרז בהרחבות קהילתיות של מושבים ו/או קיבוצים או בכל מקום אחר. בסעיף 5.1 להחלטת המועצה 959, מגרשים בהרחבה בקיבוצים או במושבים יוקצו ע"י המינהל למתיישבים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: א) מומלצי האגודה. ב) הם פרטיים. ג) אינם בעלי זכות בנחלה, במשק עזר, או במגרש צמוד קרקע בישוב כלשהו, אשר לא הוקצו במכרז.
112-2005

מיסוי עובדים זרים-עדכון

בהמשך לחוזרינו מספר 21/2005 ו- 53/2005, אנו מביאים לפניכם עדכון נוסף בקשר עם מיסוי העובדים הזרים. ההודעה הבאה פורסמה באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל, ביום 14/12/2005, בזו הלשון:
16-12-2005
בהמשך לחוזרינו מספר 21/2005 ו- 53/2005, אנו מביאים לפניכם עדכון נוסף בקשר עם מיסוי העובדים הזרים. ההודעה הבאה פורסמה באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל, ביום 14/12/2005, בזו הלשון:
111-2005

הארכה נוספת של הוראות מעבר 737,727,717

בעקבות חוו"ד החיובית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הארכת מועד למכירת מגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות ובעקבות בקשת המינהל להארכת מועד לביצוע עסקאות בשל מצוקת כוח אדם אצלו הועברה בין חברי מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדרך של משאל טלפוני.
15-12-2005
בעקבות חוו"ד החיובית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין הארכת מועד למכירת מגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות ובעקבות בקשת המינהל להארכת מועד לביצוע עסקאות בשל מצוקת כוח אדם אצלו הועברה בין חברי מועצת מקרקעי ישראל הצעת החלטה בדרך של משאל טלפוני.
110-2005

חובת בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבת מים

תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה) התשס"ד- 2004, קובעות בין השאר הכללים הבאים:
13-12-2005
תקנות מקורות אנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה) התשס"ד- 2004, קובעות בין השאר הכללים הבאים:
109-2005

זכויות חלקת המגורים בקיבוץ ע"פ ועדת הבר

המלצות "ועדת הבר" מהוות פגיעה קשה בזכויות מוקנות של הקיבוצים וחבריהם בחלקות המגורים ובשטחי המחנה המוחזקים על ידם עשרות שנים ואשר דמי החכירה המלאים בגינם שולמו (ראו פירוט ההמלצות בחוזרנו 103/05– "זכויות חלקת המגורים המלצות ועדת הבר ").
11-12-2005
המלצות "ועדת הבר" מהוות פגיעה קשה בזכויות מוקנות של הקיבוצים וחבריהם בחלקות המגורים ובשטחי המחנה המוחזקים על ידם עשרות שנים ואשר דמי החכירה המלאים בגינם שולמו (ראו פירוט ההמלצות בחוזרנו 103/05– "זכויות חלקת המגורים המלצות ועדת הבר ").
108-2005

חיובי ריבית היטלי הפקת מים

בעקבות עתירת אגודות מים ואחרים לבג"צ (1731/04) בעניין היטלי ומענקי הפקה (ראה חוזרנו מס' 23/2005) נקבע בהסכמה בין העותרים למדינה כי חישוב הריבית יעשה באופן הבא:
07-12-2005
בעקבות עתירת אגודות מים ואחרים לבג"צ (1731/04) בעניין היטלי ומענקי הפקה (ראה חוזרנו מס' 23/2005) נקבע בהסכמה בין העותרים למדינה כי חישוב הריבית יעשה באופן הבא:
107-2005

שלילת קצבאות ילדים בקיבוצים-אפליה פסולה

בית הדין הארצי לעבודה דחה ב- 22.11.05 תביעת קיבוצים ע"י עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל לקבלת קצבאות ילדים לחברי קיבוצים על פי מבחני ההכנסות של כלל האוכלוסיה (קיבוץ אור הנר ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי עב"ל 280/98).
06-12-2005
בית הדין הארצי לעבודה דחה ב- 22.11.05 תביעת קיבוצים ע"י עו"ד מיכל שקד ועו"ד ורד גרטל לקבלת קצבאות ילדים לחברי קיבוצים על פי מבחני ההכנסות של כלל האוכלוסיה (קיבוץ אור הנר ואח' נגד המוסד לביטוח לאומי עב"ל 280/98).
106-2005

מכירה רעיונית של ניירות ערך סחירים

במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (ראו בהרחבה חוזרנו מס' 74/2005), הועלו שיעורי המס החלים על רווח הון ריאלי במכירתם של ניירות ערך הנסחרים בבורסה, משיעור של 15% עד תום 2005, לשיעורים המפורטים להלן, החל מ - 1.1.06: - בידי יחיד שאינו בעל מניות מהותי, לשיעור של 20%. - בידי יחיד שהנו בעל מניות מהותי (10% ומעלה), לשיעור של 25%. - בידי חברה שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים אינן חלות עליה, לשיעור של 25%.
04-12-2005
במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה (ראו בהרחבה חוזרנו מס' 74/2005), הועלו שיעורי המס החלים על רווח הון ריאלי במכירתם של ניירות ערך הנסחרים בבורסה, משיעור של 15% עד תום 2005, לשיעורים המפורטים להלן, החל מ - 1.1.06: - בידי יחיד שאינו בעל מניות מהותי, לשיעור של 20%. - בידי יחיד שהנו בעל מניות מהותי (10% ומעלה), לשיעור של 25%. - בידי חברה שהוראות פרק ב' לחוק התיאומים אינן חלות עליה, לשיעור של 25%.
105-2005

פחת מואץ לרשתות השקיה וחממות בחקלאות

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ה – 2005, פורסמו ביום 6 בנובמבר 2005. פירוט והרחבה ביחס לתקנות אלו ניתן למצוא בחוזרנו מספר 79/2005. בתמציתן, מקנות התקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת. 'ציוד' הוגדר בתקנות אלו כך: "לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בהם שני אלה: (1) יום רכישתם הוא בתקופה הקובעת; (2) הם משמשים בישראל בייצור הכנסה;"
02-12-2005
תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ה – 2005, פורסמו ביום 6 בנובמבר 2005. פירוט והרחבה ביחס לתקנות אלו ניתן למצוא בחוזרנו מספר 79/2005. בתמציתן, מקנות התקנות פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת. 'ציוד' הוגדר בתקנות אלו כך: "לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה שאינו משאית, ובלבד שהתקיימו בהם שני אלה: (1) יום רכישתם הוא בתקופה הקובעת; (2) הם משמשים בישראל בייצור הכנסה;"
104-2005

הערכות ותכנון המס לתום שנת מס 2005

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2005 ולתחילת שנת המס 2006: א. רפורמה במס הכנסה (תיקון 147 לפקודה) ביולי 2005 התקבל בכנסת תיקון רחב ומקיף לפקודת מס הכנסה הכולל בחובו הסדרי מס חדשים, שבעיקרם מקלים על ציבור הנישומים. תחילתו של התיקון החל מינואר 2006, למעט מספר חריגים.
30-11-2005
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2005 ולתחילת שנת המס 2006: א. רפורמה במס הכנסה (תיקון 147 לפקודה) ביולי 2005 התקבל בכנסת תיקון רחב ומקיף לפקודת מס הכנסה הכולל בחובו הסדרי מס חדשים, שבעיקרם מקלים על ציבור הנישומים. תחילתו של התיקון החל מינואר 2006, למעט מספר חריגים.
103-2005

זכויות חלקת המגורים-המלצות ועדת הבר

הועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים ("ועדת הבר") סיימה דיוניה ותניח את המלצותיה על שולחן הממשלה.
28-11-2005
הועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים ("ועדת הבר") סיימה דיוניה ותניח את המלצותיה על שולחן הממשלה.
102-2005

אמדן המס לשנת 2005

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2005. רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
24-11-2005
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות שונות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2005. רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
101-2005

שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות

בהמשך לחוזרנו מספר 108/2003, להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2005: הכנסה מריבית קיימות מספר הטבות להכנסות מריבית: 1. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת 2005 על 50,640 ₪ יהיה זכאי לניכוי בסך של 5,280 ₪ מהכנסתו החייבת בריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו בריבית.
23-11-2005
בהמשך לחוזרנו מספר 108/2003, להלן שיעורי המס על הכנסות מהשקעות פיננסיות בשנת המס 2005: הכנסה מריבית קיימות מספר הטבות להכנסות מריבית: 1. יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו לא עלתה בשנת 2005 על 50,640 ₪ יהיה זכאי לניכוי בסך של 5,280 ₪ מהכנסתו החייבת בריבית, אך לא יותר מכלל הכנסתו בריבית.
100-2005

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2005

א. הפקדות ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
22-11-2005
א. הפקדות ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:
099-2005

קופות גמל לתגמולים בשנת 2005

בנוסף לשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות עבר תחום קופות הגמל שינויים קלים גם בשנת המס 2005. החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2005.
21-11-2005
בנוסף לשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות עבר תחום קופות הגמל שינויים קלים גם בשנת המס 2005. החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2005.
098-2005

קופות גמל לקצבה בשנת 2005

בנוסף לשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות עבר תחום קופות הגמל שינויים קלים גם בשנת המס 2005. החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2005 . להלן הגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
20-11-2005
בנוסף לשינויים שהתרחשו בשנים האחרונות עבר תחום קופות הגמל שינויים קלים גם בשנת המס 2005. החוזר מתייחס להפקדות ומשיכות שבוצעו בשנת המס 2005 . להלן הגדרות בהן נעסוק בחוזר זה:
097-2005

הארכת המועד למכירת מגרשים לכיסוי חובות עד 31.12.2006

החלטת המועצה – 27.7.2005 1. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.7.05 הוחלט לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתו בקשר להחלטה שעמדתה להתקבל לעניין הארכת המועד להוראות המעבר להחלטה 737, על פי סעיף א(4) להחלטה 972 לביצוע עסקאות למכירת מגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות על פי פסק משקם שניתן עד 31.3.99.
18-11-2005
החלטת המועצה – 27.7.2005 1. בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.7.05 הוחלט לפנות ליועץ המשפטי לממשלה לקבלת עמדתו בקשר להחלטה שעמדתה להתקבל לעניין הארכת המועד להוראות המעבר להחלטה 737, על פי סעיף א(4) להחלטה 972 לביצוע עסקאות למכירת מגרשים שתמורתם מיועדת לכיסוי חובות על פי פסק משקם שניתן עד 31.3.99.
096-2005

זכויות חברי האגודה על מגרשים המיועדים להחזר חובות

כללי א. סוגיית זכויות חברי אגודה על מגרשים המיועדים להחזר חובות עלתה לדיון בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בעניין תבורי יוסף ואח' נגד בקוע – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח', ה"פ 3349/04.
14-11-2005
כללי א. סוגיית זכויות חברי אגודה על מגרשים המיועדים להחזר חובות עלתה לדיון בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בעניין תבורי יוסף ואח' נגד בקוע – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח', ה"פ 3349/04.
095-2005

קבלת מענקים במסגרת הרפורמה ברפת החלב

החלטת הממשלה מס' 4173 מיום 12.8.98, מחייבת את משקי רפת החלב לבצע שינויים והשקעות כבדות בעקבות הדרישות המחמירות של המשרד לאיכות הסביבה. להשקעות אלו ולגודל המענקים הניתנים על ידי משרד החקלאות משקל מכריע בשיקולי המשך כדאיות הפעלת הרפת.
10-11-2005
החלטת הממשלה מס' 4173 מיום 12.8.98, מחייבת את משקי רפת החלב לבצע שינויים והשקעות כבדות בעקבות הדרישות המחמירות של המשרד לאיכות הסביבה. להשקעות אלו ולגודל המענקים הניתנים על ידי משרד החקלאות משקל מכריע בשיקולי המשך כדאיות הפעלת הרפת.
094-2005

הפקעת מקרקעין בטרם אושרה תכנית המתאר

כללי ביהמ"ש העליון בעניין ע"א 1528/05, רשות הנמלים והרכבות - רכבת ישראל נגד הגב' הדסה אביגדורוב, מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ דן בשאלה: האם חוקיותם של צווי הפקעה, שהוצאו מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 (להלן: " פקודת הדרכים ") מותנית בכך שעובר להוצאתם אושרה תוכנית מתאר.
06-11-2005
כללי ביהמ"ש העליון בעניין ע"א 1528/05, רשות הנמלים והרכבות - רכבת ישראל נגד הגב' הדסה אביגדורוב, מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ דן בשאלה: האם חוקיותם של צווי הפקעה, שהוצאו מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 (להלן: " פקודת הדרכים ") מותנית בכך שעובר להוצאתם אושרה תוכנית מתאר.
093-2005

שינויים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות החל מ-1 בינואר 2006

בתאריך 10 באוגוסט 2005 התפרסמו ברשומות תיקון 82 לחוק הביטוח הלאומי ותיקון מספר 33 לחוק ביטוח בריאות. להלן השינויים בחוק הביטוח הלאומי ובחוק ביטוח בריאות בעקבות התיקונים הנ"ל. 1. הכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע במשק במקום עד 50% מהשכר הממוצע במשק.
04-11-2005
בתאריך 10 באוגוסט 2005 התפרסמו ברשומות תיקון 82 לחוק הביטוח הלאומי ותיקון מספר 33 לחוק ביטוח בריאות. להלן השינויים בחוק הביטוח הלאומי ובחוק ביטוח בריאות בעקבות התיקונים הנ"ל. 1. הכנסה שממנה ישולמו וינוכו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מופחתים תהיה עד 60% מהשכר הממוצע במשק במקום עד 50% מהשכר הממוצע במשק.
092-2005

העלאה פסולה של דמי חכירה ע"י ממ"י

פסה"ד בעניין מינהל מקרקעי ישראל נגד ייצור חלפי פליטה בע"מ, שניתן על ידי ביהמ"ש ביום 26 באוקטובר 2005 עוסק בין השאר בהעלאה פסולה של דמי חכירה ע"י ממ"י. בעניין זה נדונה תביעה לתשלום חוב בגין דמי חכירה שנתיים.
02-11-2005
פסה"ד בעניין מינהל מקרקעי ישראל נגד ייצור חלפי פליטה בע"מ, שניתן על ידי ביהמ"ש ביום 26 באוקטובר 2005 עוסק בין השאר בהעלאה פסולה של דמי חכירה ע"י ממ"י. בעניין זה נדונה תביעה לתשלום חוב בגין דמי חכירה שנתיים.
091-2005

פיצוי למקרקעין גובלים

ביום 4.9.2005 ניתן פס"ד עקרוני מפי ביהמ"ש העליון, עע"מ 2775/01 שרגא ויטנר ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים ואח', ובו הותווה המבחן לשאלה מתי ייחשבו מקרקעין כמקרקעין הגובלים בתחומה של תוכנית פוגעת לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף 197(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: סעיף 197 והחוק, בהתאמה).
30-10-2005
ביום 4.9.2005 ניתן פס"ד עקרוני מפי ביהמ"ש העליון, עע"מ 2775/01 שרגא ויטנר ואח' נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים ואח', ובו הותווה המבחן לשאלה מתי ייחשבו מקרקעין כמקרקעין הגובלים בתחומה של תוכנית פוגעת לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף 197(א) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: סעיף 197 והחוק, בהתאמה).
090-2005

הקצאת קרקע בעדיפות לבני המקום

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1032 אשר עניינה הקצאת קרקע לבניה עצמית לבני המקום והרשמה והגבלה קובעת כי, ככלל, קרקע לבנייה עצמית תשווק בדרך של מכרז פומבי, וזאת במגמה לעודד את שוק הדירות וליצור שוק משוכלל בו תתקיים תחרות על מחירי הקרקע. יחד עם זאת, ההחלטה מאפשרת הקצאת קרקע לבנייה עצמית בדרך של הרשמה והגרלה לבני המקום ולכלל האוכלוסיה באזורי עדיפות לאומית א' וב' בלבד.
26-10-2005
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1032 אשר עניינה הקצאת קרקע לבניה עצמית לבני המקום והרשמה והגבלה קובעת כי, ככלל, קרקע לבנייה עצמית תשווק בדרך של מכרז פומבי, וזאת במגמה לעודד את שוק הדירות וליצור שוק משוכלל בו תתקיים תחרות על מחירי הקרקע. יחד עם זאת, ההחלטה מאפשרת הקצאת קרקע לבנייה עצמית בדרך של הרשמה והגרלה לבני המקום ולכלל האוכלוסיה באזורי עדיפות לאומית א' וב' בלבד.
089-2005

"הגנה מן הצדק" לשימוש חורג בקרקע חקלאית

ביום 29 ביוני 2003, קיבל בימ"ש השלום בירושלים טענה מקדמית להגנה מן הצדק והחליט לבטל את כתב האישום שהוגש נגד מושב אורה וכמה מחבריו (להלן: "הנאשמים") בגין שימוש חורג, בשל הקמת עסקים שונים במבני לולים במושב. במסגרת אותה החלטה נדחתה אף בקשת המדינה למתן צו המורה על הפסקת השימוש החורג.
20-10-2005
ביום 29 ביוני 2003, קיבל בימ"ש השלום בירושלים טענה מקדמית להגנה מן הצדק והחליט לבטל את כתב האישום שהוגש נגד מושב אורה וכמה מחבריו (להלן: "הנאשמים") בגין שימוש חורג, בשל הקמת עסקים שונים במבני לולים במושב. במסגרת אותה החלטה נדחתה אף בקשת המדינה למתן צו המורה על הפסקת השימוש החורג.
088-2005

תנאים לקבלת חבר לאגודה שיתופית

בספטמבר 2005 ניתן פס"ד מפי ביהמ"ש העליון, ע"א 10419/03 תומר דור ואח' נגד רמת הדר – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, שקבע כי החלטת אגודה שיתופית על קבלת או אי-קבלת חברים לשורותיה היא מקרה פרטי של החלטות המתקבלות בוועד האגודה ובאסיפה הכללית שלה, ולכן חלים כללי הביקורת השיפוטית הרגילים ולא אלה החלים על מקרה במגזר הציבורי.
16-10-2005
בספטמבר 2005 ניתן פס"ד מפי ביהמ"ש העליון, ע"א 10419/03 תומר דור ואח' נגד רמת הדר – כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, שקבע כי החלטת אגודה שיתופית על קבלת או אי-קבלת חברים לשורותיה היא מקרה פרטי של החלטות המתקבלות בוועד האגודה ובאסיפה הכללית שלה, ולכן חלים כללי הביקורת השיפוטית הרגילים ולא אלה החלים על מקרה במגזר הציבורי.
087-2005

תוספת גמלה לנכים בעלי אי כושר 75% ומעלה

כחלק מהטיפול המקיף של משרדינו בנושאי הביטוח הלאומי של הקיבוץ וחבריו כולל מיצוי זכויות לנכים, עלתה סוגיית ביצוע ניכוי בשל הכנסות מנכי נכות כללית עובדים, בעלי אי כושר 75% ומעלה (נכים המבוטחים בסוג 06). חוק הביטוח הלאומי קובע כי במידה והכנסתו מעבודה של נכה עולה על 40% מהשכר הממוצע במשק (2,820 ש"ח) ינוכו מתוספת התלויים לה הוא זכאי 60% מההכנסה העודפת.
13-10-2005
כחלק מהטיפול המקיף של משרדינו בנושאי הביטוח הלאומי של הקיבוץ וחבריו כולל מיצוי זכויות לנכים, עלתה סוגיית ביצוע ניכוי בשל הכנסות מנכי נכות כללית עובדים, בעלי אי כושר 75% ומעלה (נכים המבוטחים בסוג 06). חוק הביטוח הלאומי קובע כי במידה והכנסתו מעבודה של נכה עולה על 40% מהשכר הממוצע במשק (2,820 ש"ח) ינוכו מתוספת התלויים לה הוא זכאי 60% מההכנסה העודפת.
086-2005

פטור ממס רווח הון ממכירת זכויות בתאגידים

בישיבת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי כלכלי) מיום 10.10.2005 בנושא " שכלול מבנה האחזקות בקואופרטיבים ובנכסים חקלאיים,"
11-10-2005
בישיבת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי כלכלי) מיום 10.10.2005 בנושא " שכלול מבנה האחזקות בקואופרטיבים ובנכסים חקלאיים,"
085-2005

חלוקת "מניות תנובה" לחברים במושב

ערעור על פסק הבוררות א) מושב ניר בנים הגיש ערעור על פסק בוררות שקבע כי חלק מיחידות ההשתתפות ("ממניות") תנובה שהוקצו למושב בעקבות ועידת תנובה מ- 1999 שייכות לרפתנים בלבד.
10-10-2005
ערעור על פסק הבוררות א) מושב ניר בנים הגיש ערעור על פסק בוררות שקבע כי חלק מיחידות ההשתתפות ("ממניות") תנובה שהוקצו למושב בעקבות ועידת תנובה מ- 1999 שייכות לרפתנים בלבד.
084-2005

פיצוי נזיקין על הפקעת מקרקעין

לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, בעניין ת.א ע"י השופטת רות רונן 1020/01 הקדש שערי תורה נגד מנהל מקרקעי ישראל, בו חויב ממ"י לשלם פיצויים להקדש בגין הפקעת מקרקעין משנת 1961. החידוש בפס"ד זה הוא שבנוסף לעובדה שההקדש זכאי מכוח פקודת הקרקעות לפיצוי המבוסס על שווי הקרקע במועד הפרסום ברשומות, פסק לו ביהמ"ש פיצויים מכוח פקודת הנזיקין.
02-10-2005
לאחרונה ניתן פס"ד בביהמ"ש המחוזי בת"א, בעניין ת.א ע"י השופטת רות רונן 1020/01 הקדש שערי תורה נגד מנהל מקרקעי ישראל, בו חויב ממ"י לשלם פיצויים להקדש בגין הפקעת מקרקעין משנת 1961. החידוש בפס"ד זה הוא שבנוסף לעובדה שההקדש זכאי מכוח פקודת הקרקעות לפיצוי המבוסס על שווי הקרקע במועד הפרסום ברשומות, פסק לו ביהמ"ש פיצויים מכוח פקודת הנזיקין.
083-2005

זכות לפיצויים בעקבות רשלנות מינהל מקרקעי ישראל

ביהמ"ש המחוזי דחה לאחרונה את ערעורו של ממ"י על הצהרת בימ"ש השלום בכפר סבא, מיום 28.5.00, כי מושב שדי חמד ואח' זכאים היו להיכלל בהוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 612 מיום 13.10.93.(ע"א 2595/00 ) רקע ביום 13.10.93 ניתנה על ידי מועצת מקרקעי ישראל החלטה 612, שעניינה הרחבת ישובים חקלאיים למטרת מגורים, באופן שבו מוענקות למומלצי המושב ו/או חבריו זכויות לרכישת קרקע בתנאים נוחים (להלן: "החלטה 612").
28-09-2005
ביהמ"ש המחוזי דחה לאחרונה את ערעורו של ממ"י על הצהרת בימ"ש השלום בכפר סבא, מיום 28.5.00, כי מושב שדי חמד ואח' זכאים היו להיכלל בהוראות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 612 מיום 13.10.93.(ע"א 2595/00 ) רקע ביום 13.10.93 ניתנה על ידי מועצת מקרקעי ישראל החלטה 612, שעניינה הרחבת ישובים חקלאיים למטרת מגורים, באופן שבו מוענקות למומלצי המושב ו/או חבריו זכויות לרכישת קרקע בתנאים נוחים (להלן: "החלטה 612").
082-2005

דיווח על רווח הון במכירת נכס

בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה הופחת שיעור המס על רווח הון כפי שפרטנו בחוזרנו מס' 74/2005 "רפורמה נוספת במס – תיקון 147". בנוסף, שונו גם כללי הדיווח על רווח הון ממכירת נכס שנוצר לנישום בשנת המס בכך שהנישום חייב להגיש החל מ- 1 בינואר 2006 דו"ח מפורט על רווח הון תוך 30 יום מיום המכירה.
23-09-2005
בתיקון 147 לפקודת מס הכנסה הופחת שיעור המס על רווח הון כפי שפרטנו בחוזרנו מס' 74/2005 "רפורמה נוספת במס – תיקון 147". בנוסף, שונו גם כללי הדיווח על רווח הון ממכירת נכס שנוצר לנישום בשנת המס בכך שהנישום חייב להגיש החל מ- 1 בינואר 2006 דו"ח מפורט על רווח הון תוך 30 יום מיום המכירה.
081-2005

החזר בלו על סולר

החל ב- 1/9/2005 יצאה לאוויר העולם הרפורמה במיסוי משק האנרגיה שמטרתה, בין השאר, להעלות בהדרגה את הבלו על הסולר עד להשוואתו לבלו על בנזין. התהליך יהיה הדרגתי ויסתיים ב- 1/9/2009.
22-09-2005
החל ב- 1/9/2005 יצאה לאוויר העולם הרפורמה במיסוי משק האנרגיה שמטרתה, בין השאר, להעלות בהדרגה את הבלו על הסולר עד להשוואתו לבלו על בנזין. התהליך יהיה הדרגתי ויסתיים ב- 1/9/2009.
080-2005

דיווחים מפורטים לקיבוץ על מקבלי גמלאות

בטיפולנו במספר רב של קיבוצים, נחשפנו לבעיה כי בהעברת תשלומים חד פעמיים לחשבון הבנק של הקיבוץ ולעיתים אף בהעברת הגמלאות החודשית לא נרשמים פרטים לגבי זהות מקבל הגמלה ומהות התשלום.
20-09-2005
בטיפולנו במספר רב של קיבוצים, נחשפנו לבעיה כי בהעברת תשלומים חד פעמיים לחשבון הבנק של הקיבוץ ולעיתים אף בהעברת הגמלאות החודשית לא נרשמים פרטים לגבי זהות מקבל הגמלה ומהות התשלום.
079-2005

פחת מואץ למכונות ולציוד

כחלק מתוכנית המיסים הרב שנתית, שאושרה ע"י הממשלה ויצאה אל הפועל בחודש יולי 2005 ואשר סקרנו אותה בחוזרנו מספר 74/2005, אישרה ועדת הכספים של הכנסת, ביום 13 בספטמבר2005, את תקנות מס הכנסה המעניקות בהוראת שעה פחת מואץ למכונות ולציוד בענפי התעשייה, הבנייה, החקלאות והתיירות שנרכשו החל מ- 1 ביולי 2005.
18-09-2005
כחלק מתוכנית המיסים הרב שנתית, שאושרה ע"י הממשלה ויצאה אל הפועל בחודש יולי 2005 ואשר סקרנו אותה בחוזרנו מספר 74/2005, אישרה ועדת הכספים של הכנסת, ביום 13 בספטמבר2005, את תקנות מס הכנסה המעניקות בהוראת שעה פחת מואץ למכונות ולציוד בענפי התעשייה, הבנייה, החקלאות והתיירות שנרכשו החל מ- 1 ביולי 2005.
078-2005

ניהול מפעל המים בישוב חקלאי

מושבים וקיבוצים רבים פונים אלינו בשאלות לעניין כדאיות המשך ההפעלה העצמית של מפעלי המים במושב ובקיבוץ וריבוי הצעות של תאגידים עסקיים להפעלת מפעלי המים כמיקור חוץ ו/או שיטת B.O.T או שיטות אחרות. להלן התייחסותנו לסוגיה של הפעלת מפעל המים במושב/בקיבוץ, בדגש על מפעל מים המפיק/מספק מים חקלאיים ומים ביתיים.
15-09-2005
מושבים וקיבוצים רבים פונים אלינו בשאלות לעניין כדאיות המשך ההפעלה העצמית של מפעלי המים במושב ובקיבוץ וריבוי הצעות של תאגידים עסקיים להפעלת מפעלי המים כמיקור חוץ ו/או שיטת B.O.T או שיטות אחרות. להלן התייחסותנו לסוגיה של הפעלת מפעל המים במושב/בקיבוץ, בדגש על מפעל מים המפיק/מספק מים חקלאיים ומים ביתיים.