כותרת מאמר מספר מאמר
021-2015

דגשים בהכנת דוח כספי על פעילות המים לשנת 2014

בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ- 15.04.2015 .
16-02-2015
בהתאם לכללי המים (קביעת תנאים ברישיון) התשע"ד-2014 (להלן: הכללים) נדרשים בעלי רישיון כהגדרתם בכללים להגיש דו"ח כספי על פעילות מים לשנת 2014 סקור או מבוקר ע"י רו"ח לא יאוחר מ- 15.04.2015 .
020-2015

פיצול מגרש מנחלה במושב

על פי החלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל, הנחלה מהווה יחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול. מנגד סכומי המס הנדרשים בעת מכירת נחלה הם גבוהים.
12-02-2015
על פי החלטה 1 של מועצת מקרקעי ישראל, הנחלה מהווה יחידה אחת שאינה ניתנת לפיצול. מנגד סכומי המס הנדרשים בעת מכירת נחלה הם גבוהים.
019-2015

התניית רמ"י להיתרי בנייה בקיבוץ בתשלום חוב במחלוקת

בהמרצת פתיחה שהוגשה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט ע"י עוה"ד אביתר קנולר ויניב בירנבאום, מטעם קיבוץ נגבה, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "הקיבוץ") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י"), עולה סוגיית התניית קבלת היתר הבנייה בתשלום דרישת חוב של רמ"י בגין הסדרת שימושים, שאינה מקובלת על הקיבוץ.
10-02-2015
בהמרצת פתיחה שהוגשה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים בפני כבוד השופטת תמר בזק-רפפורט ע"י עוה"ד אביתר קנולר ויניב בירנבאום, מטעם קיבוץ נגבה, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "הקיבוץ") נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן" רמ"י"), עולה סוגיית התניית קבלת היתר הבנייה בתשלום דרישת חוב של רמ"י בגין הסדרת שימושים, שאינה מקובלת על הקיבוץ.
018-2015

פיצוי עבור גריעת שטחי משבצת נחלות לצורך הרחבה למגורים

בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה בקשתו של צפריה – מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המושב") לקבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המושב להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת אגודת המושב, אשר ייעודו שונה מחקלאות למגורים. (ה"פ 16434-03-11 צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית נ' מינהל מקרקעי ישראל)
08-02-2015
בפסק דין שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (מרכז) מפי כב' השופט בנימין ארנון, נדונה בקשתו של צפריה – מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית בע"מ (להלן: "המושב") לקבלת סעד הצהרתי, לפיו, זכאי המושב להגיש תביעת פיצויים לוועדת הפיצויים של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בגין גריעת שטח מקרקעין ממשבצת אגודת המושב, אשר ייעודו שונה מחקלאות למגורים. (ה"פ 16434-03-11 צפריה- מושב עובדים להתיישבות דתית שיתופית נ' מינהל מקרקעי ישראל)
017-2015

הדרישה לסימון שטחי משבצת הנחלות- עדכון

בסעיף נוסף, שהוכנס לאחרונה בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני", ניתן ביטוי לנושא ה"קרקע הנוספת" המגעת לאגודת המושב עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 476 (החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960), מיום
02-02-2015
בסעיף נוסף, שהוכנס לאחרונה בהחלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני", ניתן ביטוי לנושא ה"קרקע הנוספת" המגעת לאגודת המושב עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 476 (החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך - 1960), מיום
016-2015

הוראות מעבר בעקבות ההקפאה החלקית של הרפורמה במקרקעי ישראל

בעקבות עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370 (אשר הרחיבה באופן משמעותי את הרפורמה במקרקעי ישראל), פורסמה ביום 28.1.2015 הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שעניינה: הקפאה חלקית של יישום הרפורמה במקרקעי ישראל וקביעת הוראות מעבר להמשך יישומה.
28-01-2015
בעקבות עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370 (אשר הרחיבה באופן משמעותי את הרפורמה במקרקעי ישראל), פורסמה ביום 28.1.2015 הודעת דוברת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שעניינה: הקפאה חלקית של יישום הרפורמה במקרקעי ישראל וקביעת הוראות מעבר להמשך יישומה.
015-2015

דיווחים לרשות המים לשנת 2014

בתום שנת הרישוי 2014 נדרשים ספקי המים לדיווחים שנתיים לרשות המים: דוח הספקה דוח הספקה מקוון לשנת 2014 מופיע באתר רשות המים, הכניסה לדו"ח הינה באמצעות מספר רישיון ההפקה וסיסמא שנשלחה לכל ספק מים.
27-01-2015
בתום שנת הרישוי 2014 נדרשים ספקי המים לדיווחים שנתיים לרשות המים: דוח הספקה דוח הספקה מקוון לשנת 2014 מופיע באתר רשות המים, הכניסה לדו"ח הינה באמצעות מספר רישיון ההפקה וסיסמא שנשלחה לכל ספק מים.
014-2015

פטור מדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות

תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ותיקון 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, מעניקים פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות למשך החודשיים הראשונים שלאחר השחרור משירות סדיר/שירות לאומי, למי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם החודשית לא עלתה על 5% מהשכר הממוצע במשק.
26-01-2015
תיקון 160 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, ותיקון 55 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד -1994, מעניקים פטור מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח בריאות למשך החודשיים הראשונים שלאחר השחרור משירות סדיר/שירות לאומי, למי שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, והכנסתם החודשית לא עלתה על 5% מהשכר הממוצע במשק.
013-2015

העברת תקבולי הסכם פשרת מניות "מקורות" לבעלי הזכויות

בשבועות הקרובים יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הנאמנים עו"ד אהוד גוט ועו"ד ד"ר ליפא מאיר.
23-01-2015
בשבועות הקרובים יועברו כספי הסכם הפשרה בעניין מניות מקורות לידי הנאמנים עו"ד אהוד גוט ועו"ד ד"ר ליפא מאיר.
012-2015

השהיית חלק מהרפורמה במקרקעי ישראל בעקבות עתירה לבג"ץ

במסגרת בקשה להארכת מועד (שהוגשה ביום 18.1.2015) מטעם הפרקליטות, במסגרת עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370, אשר דנה בהרחבה משמעותית של הרפורמה במקרקעי ישראל, הצהירה הפרקליטות בפני בית המשפט העליון, כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".
21-01-2015
במסגרת בקשה להארכת מועד (שהוגשה ביום 18.1.2015) מטעם הפרקליטות, במסגרת עתירתה של "התנועה לצדק חלוקתי" כנגד החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1370, אשר דנה בהרחבה משמעותית של הרפורמה במקרקעי ישראל, הצהירה הפרקליטות בפני בית המשפט העליון, כי לאחר בחינת הנושא הוחלט כי לא יבוצעו עסקאות עם חוכרים ב"יישובי עולים" ועם חוכרים אשר רכשו בעבר את זכויותיהם במסגרת עסקאות "בינוי בפועל".
011-2015

ביטוח לאומי – עדכון סכומי גמלאות וגביה

להלן עדכוני סכומי גמלאות וגביה לביטוח לאומי לשנת 2015:
19-01-2015
להלן עדכוני סכומי גמלאות וגביה לביטוח לאומי לשנת 2015:
009-2015

תמיכות בפעולות לפיתוח הכפר לשנים 2015-2017

תמיכות בפעולות לפיתוח הכפר לשנים 2015-2017 משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות במרחב הכפרי, הקמה ופיתוח מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות / פסטיבליםבנושא תיירות כפרית חקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ועסקים קטנים במרחב הכפרי.
13-01-2015
תמיכות בפעולות לפיתוח הכפר לשנים 2015-2017 משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל המודיע על האפשרות לקבל, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר במגוון נושאים: תכניות במרחב הכפרי, הקמה ופיתוח מוקדי משיכה תיירותיים במרחב הכפרי, קורסים והדרכות בתחום פיתוח הכפר, קידום מכירות / פסטיבליםבנושא תיירות כפרית חקלאית, מרכזי מבקרים לתיירות כפרית וחקלאית ועסקים קטנים במרחב הכפרי.
008-2015

נוהל המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים - עדכון

בימים אלו מועבר על ידי הנהלת האגף החקלאי ברשות מקרקעי ישראל, למחוזות, נוהל ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317. שם הנוהל "המרת חלקת המגורים למגרשי מגורים בנחלות הפנויות".
11-01-2015
בימים אלו מועבר על ידי הנהלת האגף החקלאי ברשות מקרקעי ישראל, למחוזות, נוהל ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1317. שם הנוהל "המרת חלקת המגורים למגרשי מגורים בנחלות הפנויות".
007-2015

כללי המים תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת

רשות המים פרסמה את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת), התשע"ה – 2014. בכללים אלו נקבע אופן חישוב התשלום המופחת למים חקלאיים במקרים בהם נדרש הצרכן לשאיבה נוספת.
09-01-2015
רשות המים פרסמה את כללי המים (תשלום מופחת בעד שאיבה נוספת), התשע"ה – 2014. בכללים אלו נקבע אופן חישוב התשלום המופחת למים חקלאיים במקרים בהם נדרש הצרכן לשאיבה נוספת.
006-2015

חיובי ארנונה לשנת 2015

בימים אלו מתקבלות דרישות תשלום הארנונה לשנת 2015. עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2015, הוא 0.75% לעומת שנת 2014.
08-01-2015
בימים אלו מתקבלות דרישות תשלום הארנונה לשנת 2015. עדכון שיעור העלאת תעריפי הארנונה לשנת 2015, הוא 0.75% לעומת שנת 2014.
005-2015

החלטת הנהלת רמ"י בעניין סימון "שטחים עודפים"

ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת הקרקע שהוקצתה לכל אגודה חקלאית).
07-01-2015
ביום 9.12.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3666 בנושא "חידוש חוזי משבצת – הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת "מתווה עבודה" להסדרת סוגיית ה"שטחים העודפים" (השטחים מעבר למכסת הקרקע שהוקצתה לכל אגודה חקלאית).
004-2015

חובת ההגינות הנדרשת מרמ"י לחידוש רטרואקטיבי של חוזה חכירה

פס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט עודד גרשון) נקבע כי חובת ההגינות מחייבת כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תחתום על חוזה חכירה חדש עם 'השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ' ("התובעת"), באופן רטרואקטיבי מתום תקופת החכירה המקורית, מבלי לדרוש דמי חכירה שוטפים בגין תקופת הביניים מתום החוזה המקורי ועד היום. (ת"א 6674-07-10 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה).
06-01-2015
פס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (מפי כב' השופט עודד גרשון) נקבע כי חובת ההגינות מחייבת כי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תחתום על חוזה חכירה חדש עם 'השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ' ("התובעת"), באופן רטרואקטיבי מתום תקופת החכירה המקורית, מבלי לדרוש דמי חכירה שוטפים בגין תקופת הביניים מתום החוזה המקורי ועד היום. (ת"א 6674-07-10 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל חיפה).
003-2015

שלילת זכאותם של עובדים זרים לנקודות זיכוי ממס – עתירה נוספת

בעתירה נוספת, שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם התאחדות חקלאי ישראל (באמצעות משרד ליפא מאיר ושות'), נתבקש צו לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015, בשל היותן מנוגדות לדין ובעיקר בשל סתירתן את האמנות הבינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל, בעניין מניעת כפל מס. (בג"ץ 8824/14 התאחדות חקלאי ישראל נ' שר האוצר ואח')
06-01-2015
בעתירה נוספת, שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם התאחדות חקלאי ישראל (באמצעות משרד ליפא מאיר ושות'), נתבקש צו לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015, בשל היותן מנוגדות לדין ובעיקר בשל סתירתן את האמנות הבינלאומיות עליהן חתומה מדינת ישראל, בעניין מניעת כפל מס. (בג"ץ 8824/14 התאחדות חקלאי ישראל נ' שר האוצר ואח')
002-2015

היתר לשימוש תכנוני חורג בעצימות נמוכה במקרקעי קיבוץ

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (בפני כב' השופטת זהבה בוסתן) נדונה עתירתו של חבר בוועדה המקומית חוף השרון (להלן: "העותר) כנגד החלטת וועדת הערר המחוזית למחוז מרכז (להלן: "ועדת הערר") אשר דחתה את הערר שהגיש העותר, והותירה על כנה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (להלן: "הוועדה המקומית"), המתירה לקיבוץ שפיים לעשות שימוש חורג בחלק מבנה שנבנה בהיתר, למטרת מרכז למידה ומשרדים.(עת"מ 53607-10-13 אברהם כהן נ' ועדת הערר לתכנו ובנייה- מחוז מרכז).
04-01-2015
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי (בפני כב' השופטת זהבה בוסתן) נדונה עתירתו של חבר בוועדה המקומית חוף השרון (להלן: "העותר) כנגד החלטת וועדת הערר המחוזית למחוז מרכז (להלן: "ועדת הערר") אשר דחתה את הערר שהגיש העותר, והותירה על כנה את החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון (להלן: "הוועדה המקומית"), המתירה לקיבוץ שפיים לעשות שימוש חורג בחלק מבנה שנבנה בהיתר, למטרת מרכז למידה ומשרדים.(עת"מ 53607-10-13 אברהם כהן נ' ועדת הערר לתכנו ובנייה- מחוז מרכז).
001-2015

תעריפי מים לשנת 2015

רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2 ) – התשע"ה- 2014 ו – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה -2014.
01-01-2015
רשות המים פרסמה ברשומות את כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2 ) – התשע"ה- 2014 ו – כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון) התשע"ה -2014.
010-2015

עדכון ערכי טבלה למגרשי מגורים במגזר הכפרי

ביום 7.10.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3637 בעניין "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע". החלטה זו מעדכנת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 3338 שנתקבלה ביום 19.2.2013 ואשר קבעה שימוש בטבלאות שומה לישובים במגזר הכפרי אשר הוכנו על ידי השמאי הממשלתי.
18-01-2015
ביום 7.10.2014 נתקבלה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מס' 3637 בעניין "עדכון ערכי טבלה במגזר הכפרי לצורך תוספת בנייה והקצאות קרקע". החלטה זו מעדכנת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 3338 שנתקבלה ביום 19.2.2013 ואשר קבעה שימוש בטבלאות שומה לישובים במגזר הכפרי אשר הוכנו על ידי השמאי הממשלתי.
115-2014

שלילת זכאותם של עובדים זרים לנקודות זיכוי ממס – עתירה לבג"צ

בעתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם הסתדרות העובדים הכללית (להלן: "ההסתדרות") כנגד שר האוצר, נתבקש צו על תנאי לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015. (בג"ץ 8421/14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' שר האוצר)
30-12-2014
בעתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם הסתדרות העובדים הכללית (להלן: "ההסתדרות") כנגד שר האוצר, נתבקש צו על תנאי לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015. (בג"ץ 8421/14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' שר האוצר)
114-2014

מכירה והורשת משק חקלאי בניגוד להוראות חוזה הנחלה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ (מפי כב' השופטת אסתר שטיין) דן ביהמ"ש ביחס שבין הוראות הצוואה, לפיהן תימכר הנחלה לצד ג' ותמורתה תחולק בין הצדדים ובין הוראות חוזה הנחלה, לפיהן, במקרה שהמנוח לא הותיר בן זוג אחריו, אך הניח צאצא, תועברנה זכויותיו במשק לצאצא, ובלבד שהוא מסוגל ומוכן לקיים את המשק. (תמ"ש 39387-10-10 פלוני נ' פלוני).
28-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ (מפי כב' השופטת אסתר שטיין) דן ביהמ"ש ביחס שבין הוראות הצוואה, לפיהן תימכר הנחלה לצד ג' ותמורתה תחולק בין הצדדים ובין הוראות חוזה הנחלה, לפיהן, במקרה שהמנוח לא הותיר בן זוג אחריו, אך הניח צאצא, תועברנה זכויותיו במשק לצאצא, ובלבד שהוא מסוגל ומוכן לקיים את המשק. (תמ"ש 39387-10-10 פלוני נ' פלוני).
113-2014

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מחייבת את רמ"י לחוזה משק עזר

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: גרוניס, דניצגר וסולברג) דחה ביהמ"ש את ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי וקבע כי, בהתאם לפס"ד במחוזי, יש לראות את אביהם המנוח של המשיבים שהתגורר ב"בית מקצועי" במושב בן זכאי, כמי שהיה זכאי "להחזיק חוזה חכירה תקף למשק עזר", עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 339, במושב מגוריו, וכי זכויות המנוח הנובעות מכך יועברו לידי יורשיו (המשיבים בערעור). (ע"א 7760/12 מינהל מקרקע ישראל נ' חיים עטיה)
26-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: גרוניס, דניצגר וסולברג) דחה ביהמ"ש את ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי וקבע כי, בהתאם לפס"ד במחוזי, יש לראות את אביהם המנוח של המשיבים שהתגורר ב"בית מקצועי" במושב בן זכאי, כמי שהיה זכאי "להחזיק חוזה חכירה תקף למשק עזר", עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 339, במושב מגוריו, וכי זכויות המנוח הנובעות מכך יועברו לידי יורשיו (המשיבים בערעור). (ע"א 7760/12 מינהל מקרקע ישראל נ' חיים עטיה)
125-2014

שלילת זכאותם של עובדים זרים לנקודות זיכוי ממס – עתירה לבג"צ

בעתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם הסתדרות העובדים הכללית (להלן: "ההסתדרות") כנגד שר האוצר, נתבקש צו על תנאי לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015. (בג"ץ 8421/14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' שר האוצר)
30-12-2014
בעתירה שהוגשה לאחרונה לבג"ץ מטעם הסתדרות העובדים הכללית (להלן: "ההסתדרות") כנגד שר האוצר, נתבקש צו על תנאי לביטול תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, השוללות מציבור מהגרי העבודה החוקיים (עובדים זרים) את זכאותם לנקודות זיכוי בחישוב המס החל על הכנסתם, החל מיום 1.1.2015. (בג"ץ 8421/14 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' שר האוצר)
124-2014

יחסי עובד מעביד בקיבוץ המתחדש – עתירה לבג"צ

בתאריך 18 למרץ 2014, הגיש חבר קיבוץ תל יוסף, מר אבי בן אהרון, עתירה לבג"צ באמצעות עו"ד יואב אבן, כנגד פסיקת בית הדין הארצי לעבודה לפיה אין מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תאגוד. דיון בעתירה נקבע ליום 7 במאי 2015.
28-12-2014
בתאריך 18 למרץ 2014, הגיש חבר קיבוץ תל יוסף, מר אבי בן אהרון, עתירה לבג"צ באמצעות עו"ד יואב אבן, כנגד פסיקת בית הדין הארצי לעבודה לפיה אין מתקיימים יחסי עובד מעביד בין חבר קיבוץ מתחדש לקיבוצו או בין חבר הקיבוץ לענף של הקיבוץ שעבר תאגוד. דיון בעתירה נקבע ליום 7 במאי 2015.
123-2014

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מחייבת את רמ"י לחוזה משק עזר

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: גרוניס, דניצגר וסולברג) דחה ביהמ"ש את ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי וקבע כי, בהתאם לפס"ד במחוזי, יש לראות את אביהם המנוח של המשיבים שהתגורר ב"בית מקצועי" במושב בן זכאי, כמי שהיה זכאי "להחזיק חוזה חכירה תקף למשק עזר", עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 339, במושב מגוריו, וכי זכויות המנוח הנובעות מכך יועברו לידי יורשיו (המשיבים בערעור). (ע"א 7760/12 מינהל מקרקע ישראל נ' חיים עטיה)
26-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כב' השופטים: גרוניס, דניצגר וסולברג) דחה ביהמ"ש את ערעורה של רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי וקבע כי, בהתאם לפס"ד במחוזי, יש לראות את אביהם המנוח של המשיבים שהתגורר ב"בית מקצועי" במושב בן זכאי, כמי שהיה זכאי "להחזיק חוזה חכירה תקף למשק עזר", עפ"י החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 339, במושב מגוריו, וכי זכויות המנוח הנובעות מכך יועברו לידי יורשיו (המשיבים בערעור). (ע"א 7760/12 מינהל מקרקע ישראל נ' חיים עטיה)
112-2014

הארכת תוקף הוראות חוק בשל פיזור הכנסת

רשות מיסים פרסמה ביום 24.12.2014, לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הודעה לפיה תוקפן של הוראות החוק אשר פורטו בהודעתה, יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.
24-12-2014
רשות מיסים פרסמה ביום 24.12.2014, לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הודעה לפיה תוקפן של הוראות החוק אשר פורטו בהודעתה, יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.
111-2014

שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום באשקלון (מפי כבוד השו' אורית ליפשיץ) נקבע כי תחנת דלק פנימית במושב ניר ישראל, אשר נועדה למטרות חקלאיות בלבד ואשר שימשה כתחנה מסחרית לשימושם של חברי המושב, הינה בניגוד להוראות רמ"י ובניגוד לתנאי חוזה המשבצת. (תל"א 200-07 מינהל מקרקעי ישראל נ' ניר ישראל מושב עובדים).
21-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום באשקלון (מפי כבוד השו' אורית ליפשיץ) נקבע כי תחנת דלק פנימית במושב ניר ישראל, אשר נועדה למטרות חקלאיות בלבד ואשר שימשה כתחנה מסחרית לשימושם של חברי המושב, הינה בניגוד להוראות רמ"י ובניגוד לתנאי חוזה המשבצת. (תל"א 200-07 מינהל מקרקעי ישראל נ' ניר ישראל מושב עובדים).
122-2014

הארכת תוקף הוראות חוק בשל פיזור הכנסת

רשות מיסים פרסמה ביום 24.12.2014, לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הודעה לפיה תוקפן של הוראות החוק אשר פורטו בהודעתה, יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.
24-12-2014
רשות מיסים פרסמה ביום 24.12.2014, לאחר התייעצות שערכה עם היועץ המשפטי לממשלה, הודעה לפיה תוקפן של הוראות החוק אשר פורטו בהודעתה, יוארכו מכוח סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת.
121-2014

שימוש מסחרי בתחנת דלק פנימית בשטח משבצת אגודת המושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום באשקלון (מפי כבוד השו' אורית ליפשיץ) נקבע כי תחנת דלק פנימית במושב ניר ישראל, אשר נועדה למטרות חקלאיות בלבד ואשר שימשה כתחנה מסחרית לשימושם של חברי המושב, הינה בניגוד להוראות רמ"י ובניגוד לתנאי חוזה המשבצת. (תל"א 200-07 מינהל מקרקעי ישראל נ' ניר ישראל מושב עובדים).
21-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום באשקלון (מפי כבוד השו' אורית ליפשיץ) נקבע כי תחנת דלק פנימית במושב ניר ישראל, אשר נועדה למטרות חקלאיות בלבד ואשר שימשה כתחנה מסחרית לשימושם של חברי המושב, הינה בניגוד להוראות רמ"י ובניגוד לתנאי חוזה המשבצת. (תל"א 200-07 מינהל מקרקעי ישראל נ' ניר ישראל מושב עובדים).
110-2014

ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום

בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.
17-12-2014
בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.
120-2014

ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום

בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.
17-12-2014
בעקבות פניות רבות אל משרדינו בסוגיית ניתוק אספקת מים מסרבני תשלום ובהעדר כללים לספקים מקומיים (ספקים שאינם תאגידי מים), אנו ממליצים לפעול לפי הצעת רשות המים אשר פרסמה לאחרונה לשימוע הציבור את כללי תאגידי מים וביוב (הספקה או צמצום מתן שירותי מים או ביוב) התשע"ה- 2014.
109-2014

הבהרת רשות המיסים – תוקף כללי מיסוי עובדים זרים מ-1.1.2015

בעקבות פנייתנו ליועץ המשפטי של רשות המיסים, בעניין הקפאת תוקפם של כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ד-2014, עקב פיזור הכנסת, נתקבלה תשובת רשות המיסים, לפיה, הכללים ייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2015.
15-12-2014
בעקבות פנייתנו ליועץ המשפטי של רשות המיסים, בעניין הקפאת תוקפם של כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ד-2014, עקב פיזור הכנסת, נתקבלה תשובת רשות המיסים, לפיה, הכללים ייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2015.
119-2014

הבהרת רשות המיסים – תוקף כללי מיסוי עובדים זרים מ-1.1.2015

בעקבות פנייתנו ליועץ המשפטי של רשות המיסים, בעניין הקפאת תוקפם של כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ד-2014, עקב פיזור הכנסת, נתקבלה תשובת רשות המיסים, לפיה, הכללים ייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2015.
15-12-2014
בעקבות פנייתנו ליועץ המשפטי של רשות המיסים, בעניין הקפאת תוקפם של כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), התשע"ד-2014, עקב פיזור הכנסת, נתקבלה תשובת רשות המיסים, לפיה, הכללים ייכנסו לתוקף החל מיום 1.1.2015.
108-2014

דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר קביעת הזכויות בחלקת המגורים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.
14-12-2014
לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.
107-2014

בר רשות בחלקת המגורים בנחלה חייב בהיטל השבחה-דחיית עתירה לדיון נוסף

ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.
12-12-2014
ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.
118-2014

דרישת מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר קביעת הזכויות בחלקת המגורים

לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.
14-12-2014
לאחרונה פרסמה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מסמך טיוטה שעניינו "דרישות מיפוי ותכנון להצטרפות להסדר ע"פ החלטות המועצה 823/1355/1366", המפרט את דרישות הסף התכנוניות לכניסה למתווה ההחלטות האמורות.
117-2014

בר רשות בחלקת המגורים בנחלה חייב בהיטל השבחה-דחיית עתירה לדיון נוסף

ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.
12-12-2014
ביום 9.12.2014 דחה ביהמ"ש העליון (בפני כבוד הנשיא השו' א' גרוניס) בקשה לקיום דיון נוסף בפס"ד בלוך (725/05 עוזי ושפרה בלוך נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון) שניתן לאחרונה בעליון.
106-2014

סוגיית חיוב דמי שימוש בגין תקופת עבר

חוכרים רבים בישובים חקלאיים נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לתשלום דמי שימוש בגין "שימושים חורגים" (כהגדרת רמ"י), המחושב עבור תקופת עבר ארוכה מ- 7 שנים, זאת למרות מגבלת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
11-12-2014
חוכרים רבים בישובים חקלאיים נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לתשלום דמי שימוש בגין "שימושים חורגים" (כהגדרת רמ"י), המחושב עבור תקופת עבר ארוכה מ- 7 שנים, זאת למרות מגבלת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
116-2014

סוגיית חיוב דמי שימוש בגין תקופת עבר

חוכרים רבים בישובים חקלאיים נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לתשלום דמי שימוש בגין "שימושים חורגים" (כהגדרת רמ"י), המחושב עבור תקופת עבר ארוכה מ- 7 שנים, זאת למרות מגבלת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
11-12-2014
חוכרים רבים בישובים חקלאיים נדרשים על ידי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לתשלום דמי שימוש בגין "שימושים חורגים" (כהגדרת רמ"י), המחושב עבור תקופת עבר ארוכה מ- 7 שנים, זאת למרות מגבלת ההתיישנות הקבועה בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
115-2014

הארכת מועד זכאותם של עובדים זרים לקבלת נקודות זיכוי ממס

עם קבלת החוק לפיזור הכנסת הוארך, לדעתנו, תוקף תקנות המס הנוכחיות המעניקות נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים. ביום 7.10.2014 פרסם שר האוצר תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי ממס, החל משנת 2015. להלן כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה – 2014:
09-12-2014
עם קבלת החוק לפיזור הכנסת הוארך, לדעתנו, תוקף תקנות המס הנוכחיות המעניקות נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים. ביום 7.10.2014 פרסם שר האוצר תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי ממס, החל משנת 2015. להלן כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה – 2014:
105-2014

הארכת מועד זכאותם של עובדים זרים לקבלת נקודות זיכוי ממס

עם קבלת החוק לפיזור הכנסת הוארך, לדעתנו, תוקף תקנות המס הנוכחיות המעניקות נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים. ביום 7.10.2014 פרסם שר האוצר תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי ממס, החל משנת 2015. להלן כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה – 2014:
09-12-2014
עם קבלת החוק לפיזור הכנסת הוארך, לדעתנו, תוקף תקנות המס הנוכחיות המעניקות נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים. ביום 7.10.2014 פרסם שר האוצר תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי ממס, החל משנת 2015. להלן כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (ביטול), התשע"ה – 2014:
104-2014

גידול ומכירת דגים במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בת"א, מפי כבוד השו' אהוד שוורץ, נדחתה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לדמי שימוש, סילוק יד, הריסה ומתן צו מניעה כנגד בעלי נחלה באגודה חקלאית שיתופית כפר אז"ר, המחזיקים במקרקעין כבני-רשות, ואשר הקימו בשטח הנחלה בריכות דגים מסחריות, שטח לאחסון דגים, וחנות למכירתם. (תא"מ 32707-04-10 מינהל מקרקעי ישראל נ' דב רונן).
04-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בת"א, מפי כבוד השו' אהוד שוורץ, נדחתה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לדמי שימוש, סילוק יד, הריסה ומתן צו מניעה כנגד בעלי נחלה באגודה חקלאית שיתופית כפר אז"ר, המחזיקים במקרקעין כבני-רשות, ואשר הקימו בשטח הנחלה בריכות דגים מסחריות, שטח לאחסון דגים, וחנות למכירתם. (תא"מ 32707-04-10 מינהל מקרקעי ישראל נ' דב רונן).
103-2014

שימוש ממושך שטרם הוסדר במשבצת נחלות של בר רשות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בחיפה (מפי כבוד השו' כאמלה ג'דעון), נקבע כי השימוש רב השנים שעשה קיבוץ אפק בקרקע החקלאית בתחום משבצת הקיבוץ לצרכי מפעל תעשייתי, אינו מקנה לו זכות כלשהי במקרקעין ו/או חסינות מפני תביעות סילוק יד.
30-11-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בחיפה (מפי כבוד השו' כאמלה ג'דעון), נקבע כי השימוש רב השנים שעשה קיבוץ אפק בקרקע החקלאית בתחום משבצת הקיבוץ לצרכי מפעל תעשייתי, אינו מקנה לו זכות כלשהי במקרקעין ו/או חסינות מפני תביעות סילוק יד.
114-2014

גידול ומכירת דגים במשק חקלאי במושב

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בת"א, מפי כבוד השו' אהוד שוורץ, נדחתה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לדמי שימוש, סילוק יד, הריסה ומתן צו מניעה כנגד בעלי נחלה באגודה חקלאית שיתופית כפר אז"ר, המחזיקים במקרקעין כבני-רשות, ואשר הקימו בשטח הנחלה בריכות דגים מסחריות, שטח לאחסון דגים, וחנות למכירתם. (תא"מ 32707-04-10 מינהל מקרקעי ישראל נ' דב רונן).
04-12-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בת"א, מפי כבוד השו' אהוד שוורץ, נדחתה תביעתה של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לדמי שימוש, סילוק יד, הריסה ומתן צו מניעה כנגד בעלי נחלה באגודה חקלאית שיתופית כפר אז"ר, המחזיקים במקרקעין כבני-רשות, ואשר הקימו בשטח הנחלה בריכות דגים מסחריות, שטח לאחסון דגים, וחנות למכירתם. (תא"מ 32707-04-10 מינהל מקרקעי ישראל נ' דב רונן).
113-2014

שימוש ממושך שטרם הוסדר במשבצת נחלות של בר רשות

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בחיפה (מפי כבוד השו' כאמלה ג'דעון), נקבע כי השימוש רב השנים שעשה קיבוץ אפק בקרקע החקלאית בתחום משבצת הקיבוץ לצרכי מפעל תעשייתי, אינו מקנה לו זכות כלשהי במקרקעין ו/או חסינות מפני תביעות סילוק יד.
30-11-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש השלום בחיפה (מפי כבוד השו' כאמלה ג'דעון), נקבע כי השימוש רב השנים שעשה קיבוץ אפק בקרקע החקלאית בתחום משבצת הקיבוץ לצרכי מפעל תעשייתי, אינו מקנה לו זכות כלשהי במקרקעין ו/או חסינות מפני תביעות סילוק יד.
112-2014

עדכוני שנת 2014 בנושא מיסוי מקרקעין

שינויי חקיקה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014, שפורסם בתחילת יוני 2014, קבע כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, תהפוך להוראת קבע ותחול על מכירות שנעשו החל מיום 1.6.2014. בנוסף הוספו הוראות חדשות ונעשו מספר שינויים במנגנון הקיים:
27-11-2014
שינויי חקיקה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014, שפורסם בתחילת יוני 2014, קבע כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, תהפוך להוראת קבע ותחול על מכירות שנעשו החל מיום 1.6.2014. בנוסף הוספו הוראות חדשות ונעשו מספר שינויים במנגנון הקיים:
111-2014

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2014

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2014:
24-11-2014
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2014:
110-2014

עדכוני שנת 2014 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשנת 2014:
20-11-2014
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשנת 2014:
109-2014

בקשות להיתרי בניה בקיבוץ שאינו משייך דירות

לאחרונה, פנתה התנועה הקיבוצית, באמצעות משרד עו"ד מיתר ליקוורניק טל ושות'', למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), עו"ד בנצי ליברמן, בבקשה לשינוי מדיניות רמ"י בעניין דרישתה מקיבוצים, אשר לא קיבלו החלטה על שיוך דירות לחברים ואשר פונים לרמ"י על מנת לקבל הסכמה למתן היתרי בניה, למסור הצהרה, לפיה לא נערך הסכם שיוך והמימון לבנייה מבוצע על ידי הקיבוץ. להלן עיקר הדברים וציטוטים נבחרים מהמכתב האמור לעיל:
18-11-2014
לאחרונה, פנתה התנועה הקיבוצית, באמצעות משרד עו"ד מיתר ליקוורניק טל ושות'', למנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), עו"ד בנצי ליברמן, בבקשה לשינוי מדיניות רמ"י בעניין דרישתה מקיבוצים, אשר לא קיבלו החלטה על שיוך דירות לחברים ואשר פונים לרמ"י על מנת לקבל הסכמה למתן היתרי בניה, למסור הצהרה, לפיה לא נערך הסכם שיוך והמימון לבנייה מבוצע על ידי הקיבוץ. להלן עיקר הדברים וציטוטים נבחרים מהמכתב האמור לעיל:
102-2014

עדכוני שנת 2014 בנושא מיסוי מקרקעין

שינויי חקיקה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014, שפורסם בתחילת יוני 2014, קבע כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, תהפוך להוראת קבע ותחול על מכירות שנעשו החל מיום 1.6.2014. בנוסף הוספו הוראות חדשות ונעשו מספר שינויים במנגנון הקיים:
27-11-2014
שינויי חקיקה: חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 78), התשע"ד – 2014, שפורסם בתחילת יוני 2014, קבע כי חובת תשלום המקדמה על הרוכש, תהפוך להוראת קבע ותחול על מכירות שנעשו החל מיום 1.6.2014. בנוסף הוספו הוראות חדשות ונעשו מספר שינויים במנגנון הקיים:
101-2014

עדכוני ביטוח לאומי לשנת 2014

להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2014:
24-11-2014
להלן הנחיות ועדכונים בנושאי ביטוח לאומי בשנת 2014:
100-2014

עדכוני שנת 2014 בנושאי רשות מקרקעי ישראל

להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשנת 2014:
20-11-2014
להלן עדכונים בנושאי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) בשנת 2014:
099-2014

שינויים מתוכננים בתעריפי המים לשנת 2015

לאחרונה פרסמה רשות המים שינויים מתוכננים ל-כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשע"ה – 2014 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשע"ה – 2014, לשימוע הציבור.
16-11-2014
לאחרונה פרסמה רשות המים שינויים מתוכננים ל-כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשע"ה – 2014 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשע"ה – 2014, לשימוע הציבור.
098-2014

נוהל ליישום החלטה 1317 – שיווק מגרשים ללא מכרז חלף נחלות

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שהתקיימה ביום 11.11.2014 אושרו, באופן עקרוני, נהלי האגף החקלאי ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1317 שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (מיום 12.2.2014). בכנס רב משתתפים שיזם משרדינו, אשר התקיים ביום 13.11.2014 במ.א. עמק יזרעאל, הוצגו לראשונה, על ידי מנהל האגף החקלאי ברמ"י, מר אסף רפלד, נוהלי רמ"י לאיוש הנחלות הפנויות ולשיווק מגרשים חלף נחלות במושבים. בחוזר זה נביא את עיקר ההוראות בנוהל לשיווק מגרשים חלף נחלות (טרם פורסמו באופן רשמי), ונעמוד על הסוגיות המרכזיות העולות מנוהל זה.
14-11-2014
בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שהתקיימה ביום 11.11.2014 אושרו, באופן עקרוני, נהלי האגף החקלאי ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1317 שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (מיום 12.2.2014). בכנס רב משתתפים שיזם משרדינו, אשר התקיים ביום 13.11.2014 במ.א. עמק יזרעאל, הוצגו לראשונה, על ידי מנהל האגף החקלאי ברמ"י, מר אסף רפלד, נוהלי רמ"י לאיוש הנחלות הפנויות ולשיווק מגרשים חלף נחלות במושבים. בחוזר זה נביא את עיקר ההוראות בנוהל לשיווק מגרשים חלף נחלות (טרם פורסמו באופן רשמי), ונעמוד על הסוגיות המרכזיות העולות מנוהל זה.
097-2014

נוהל ליישום החלטה 1317 – איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שהתקיימה ביום 11.11.2014 אושרו, באופן עקרוני, נהלי האגף החקלאי ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1317 שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (מיום 12.2.2014) בכנס רב משתתפים שיזם משרדינו, אשר התקיים ביום 13.11.2014 במ.א עמק יזרעאל, הוצגו לראשונה, על ידי מנהל האגף החקלאי ברמ"י, מר אסף רפלד, נוהלי רמ"י לאיוש הנחלות הפנויות ולשיווק מגרשים חלף נחלות במושבים. בחוזר זה נביא את עיקר ההוראות שנקבעו בנוהל לאיוש נחלות פנויות (טרם פורסם באופן רשמי), הרלוונטי ביישובי הנגב והגליל ונעמוד על הסוגיות המרכזיות העולות מנוהל זה.
13-11-2014
בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שהתקיימה ביום 11.11.2014 אושרו, באופן עקרוני, נהלי האגף החקלאי ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1317 שעניינה: "איוש נחלות פנויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים" (מיום 12.2.2014) בכנס רב משתתפים שיזם משרדינו, אשר התקיים ביום 13.11.2014 במ.א עמק יזרעאל, הוצגו לראשונה, על ידי מנהל האגף החקלאי ברמ"י, מר אסף רפלד, נוהלי רמ"י לאיוש הנחלות הפנויות ולשיווק מגרשים חלף נחלות במושבים. בחוזר זה נביא את עיקר ההוראות שנקבעו בנוהל לאיוש נחלות פנויות (טרם פורסם באופן רשמי), הרלוונטי ביישובי הנגב והגליל ונעמוד על הסוגיות המרכזיות העולות מנוהל זה.
108-2014

שינויים מתוכננים בתעריפי המים לשנת 2015

לאחרונה פרסמה רשות המים שינויים מתוכננים ל-כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשע"ה – 2014 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשע"ה – 2014, לשימוע הציבור.
16-11-2014
לאחרונה פרסמה רשות המים שינויים מתוכננים ל-כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשע"ה – 2014 ו- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשע"ה – 2014, לשימוע הציבור.
107-2014

חלופת רכישת זכויות המגורים על ידי אגודת הקיבוץ – החלטה 1380

ביום 9.11.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1380 שעניינה "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי", המאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, והחכרתם לחברים, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751, 1155 ו- 1366.
12-11-2014
ביום 9.11.2014 נכנסה לתוקפה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1380 שעניינה "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי", המאפשרת רכישת זכויות מגורים על ידי האגודה, והחכרתם לחברים, בנוסף למסלולי השיוך כפי שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 751, 1155 ו- 1366.
096-2014

הצעה לתיקון החלטה 1355 בעניין זכויות חלקת המגורים במושב

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 18.11.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה המתקנת את החלטת המועצה מס' 1355 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". במסגרת הצעה זו הובהרו מספר סעיפים וניתנו הקלות מסוימות לעומת החלטה 1355.
05-11-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 18.11.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה המתקנת את החלטת המועצה מס' 1355 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, או אגודה חקלאית שיתופית". במסגרת הצעה זו הובהרו מספר סעיפים וניתנו הקלות מסוימות לעומת החלטה 1355.
095-2014

תקפות מינוי בן ממשיך בנחלה – פס"ד

בפס"ד בהליך ערעור אשר ניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב' השופטים: יצחק כהן, ד"ר מנחם רניאל ותמר שרון נתנאל) נדונה סוגיית מינויו של "בן ממשיך" בנחלה במושב גבע כרמל, על ידי הוריו המנוחים. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב תקפות המינוי, אשר בוצע ללא הסכם בכתב, ללא רישום בספרי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומבלי להשלים את ההליך הפרוצדוראלי הנדרש לצורך מינוי זה.
30-10-2014
בפס"ד בהליך ערעור אשר ניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי בחיפה (בפני כב' השופטים: יצחק כהן, ד"ר מנחם רניאל ותמר שרון נתנאל) נדונה סוגיית מינויו של "בן ממשיך" בנחלה במושב גבע כרמל, על ידי הוריו המנוחים. עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב תקפות המינוי, אשר בוצע ללא הסכם בכתב, ללא רישום בספרי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומבלי להשלים את ההליך הפרוצדוראלי הנדרש לצורך מינוי זה.
094-2014

דינן של זכויות מותנות לעניין חבות בהיטל השבחה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כבוד השופטים: רובינשטיין, פוגלמן ועמית), נדונה השאלה: מה דינן של זכויות מותנות (במקרה דנן מותנות באישור הועדה המקומית), שנכללו בתכנית מתאר מקומית, ואשר אושרו לאחר שהקרקע נמכרה לאחר, לצורך חיובו בהיטל השבחה. כלומר, האם קמה חבות בהיטל השבחה נוסף עקב אישור הזכויות המותנות, ואם כן מהו "התאריך הקובע" לחישוב ההשבחה בגינן? (רע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון).
26-10-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כבוד השופטים: רובינשטיין, פוגלמן ועמית), נדונה השאלה: מה דינן של זכויות מותנות (במקרה דנן מותנות באישור הועדה המקומית), שנכללו בתכנית מתאר מקומית, ואשר אושרו לאחר שהקרקע נמכרה לאחר, לצורך חיובו בהיטל השבחה. כלומר, האם קמה חבות בהיטל השבחה נוסף עקב אישור הזכויות המותנות, ואם כן מהו "התאריך הקובע" לחישוב ההשבחה בגינן? (רע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון).
106-2014

הצעה לתיקון החלטה 1366 בעניין הזכויות בחלקת המגורים בקיבוץ

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 18.11.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה המתקנת את החלטת המועצה מס' 1366 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". במסגרת הצעה זו הובהרו מספר סעיפים וניתנו הקלות מסוימות לעומת החלטה 1366.
05-11-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה (הקבועה ליום 18.11.2014) אמורה לעלות לאישור, בין היתר, הצעת החלטה המתקנת את החלטת המועצה מס' 1366 שעניינה "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי". במסגרת הצעה זו הובהרו מספר סעיפים וניתנו הקלות מסוימות לעומת החלטה 1366.
105-2014

דינן של זכויות מותנות לעניין חבות בהיטל השבחה

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כבוד השופטים: רובינשטיין, פוגלמן ועמית), נדונה השאלה: מה דינן של זכויות מותנות (במקרה דנן מותנות באישור הועדה המקומית), שנכללו בתכנית מתאר מקומית, ואשר אושרו לאחר שהקרקע נמכרה לאחר, לצורך חיובו בהיטל השבחה. כלומר, האם קמה חבות בהיטל השבחה נוסף עקב אישור הזכויות המותנות, ואם כן מהו "התאריך הקובע" לחישוב ההשבחה בגינן? (רע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון).
26-10-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (בפני כבוד השופטים: רובינשטיין, פוגלמן ועמית), נדונה השאלה: מה דינן של זכויות מותנות (במקרה דנן מותנות באישור הועדה המקומית), שנכללו בתכנית מתאר מקומית, ואשר אושרו לאחר שהקרקע נמכרה לאחר, לצורך חיובו בהיטל השבחה. כלומר, האם קמה חבות בהיטל השבחה נוסף עקב אישור הזכויות המותנות, ואם כן מהו "התאריך הקובע" לחישוב ההשבחה בגינן? (רע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון).
093-2014

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ה

1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
22-10-2014
1.שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
092-2014

דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.
19-10-2014
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.
091-2014

הכבדה במיסוי עובדים זרים משנת 2015

שר האוצר פרסם ב- 7.10.2014 בקובץ התקנות 7430, מתוקף סמכותו לפי סעיף 48 א לפקודת מס הכנסה, תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי מס, החל משנת 2015.
14-10-2014
שר האוצר פרסם ב- 7.10.2014 בקובץ התקנות 7430, מתוקף סמכותו לפי סעיף 48 א לפקודת מס הכנסה, תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי מס, החל משנת 2015.
104-2014

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית – תשע"ה

1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
22-10-2014
1. שטח משבצת אגודת ישוב חקלאי נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת למתיישב ו/או לאגודה לצורך פרנסתו, מגוריו ולצרכיו האחרים של המתיישב. (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
103-2014

דמי הסכמה במכירת נחלה ושטחי עיבוד- עדכון

בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.
19-10-2014
בעת בקשה להעברת הזכויות במקרקעי המדינה מחוכר לחוכר מתנה רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י) את מתן הסכמתה בתשלום דמי הסכמה. בית המשפט העליון, במספר פסקי דין, הכיר בזכותה של הרשות לדרוש תמורה עבור הסכמתה להעברת החכירה בקרקע.
102-2014

הכבדה במיסוי עובדים זרים משנת 2015

שר האוצר פרסם ב- 7.10.2014 בקובץ התקנות 7430, מתוקף סמכותו לפי סעיף 48 א לפקודת מס הכנסה, תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי מס, החל משנת 2015.
14-10-2014
שר האוצר פרסם ב- 7.10.2014 בקובץ התקנות 7430, מתוקף סמכותו לפי סעיף 48 א לפקודת מס הכנסה, תקנות חדשות השוללות את זכאותם של עובדים זרים (שאינם בתחום הסיעוד), לקבלת נקודות זיכוי מס, החל משנת 2015.
090-2014

שינויים מוצעים בהיטלי ההפקה למים בחקלאות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לשינוי התוספת השניה לחוק המים, תוספת בה קבועים הוראות לעניין היטלי ההפקה.
10-10-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לשינוי התוספת השניה לחוק המים, תוספת בה קבועים הוראות לעניין היטלי ההפקה.
101-2014

שינויים מוצעים בהיטלי ההפקה למים בחקלאות

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לשינוי התוספת השניה לחוק המים, תוספת בה קבועים הוראות לעניין היטלי ההפקה.
10-10-2014
רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את הצעתה לשינוי התוספת השניה לחוק המים, תוספת בה קבועים הוראות לעניין היטלי ההפקה.
100-2014

השבת דמי ביטוח ששולמו עבור עובדי חוץ – ערעור בבית הדין הארצי

בפסק דין מיום 27 ליולי 2014 , קיבלה כבוד השופטת אורית יעקבס, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, את עמדת הקיבוצים כי דמי ביטוח עבור עובדי חוץ שלא עבדו במשק נגבו שלא כדין, אך דחתה את התביעה להשבת דמי ביטוח ששולמו עבור החברים הנ"ל לתקופה שקדמה ל-1 בינואר 2009.
07-10-2014
בפסק דין מיום 27 ליולי 2014 , קיבלה כבוד השופטת אורית יעקבס, מבית הדין האזורי לעבודה בנצרת, את עמדת הקיבוצים כי דמי ביטוח עבור עובדי חוץ שלא עבדו במשק נגבו שלא כדין, אך דחתה את התביעה להשבת דמי ביטוח ששולמו עבור החברים הנ"ל לתקופה שקדמה ל-1 בינואר 2009.
099-2014

"התר אגודות מוטה" – תשע"ה

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
30-09-2014
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
089-2014

"התר אגודות מוטה" – תשע"ה

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
30-09-2014
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, ריכזנו כאן, כמידי שנה בשנה, חלק מהנושאים החשובים אשר העסיקו את אנשי ההתיישבות החקלאית. הנושאים המפורטים להלן מהווים את הסוגיות הבוערות ביותר בתחום ההתיישבות הכפרית החקלאית בהיבטים שונים הנוגעים לזכויות במקרקעין.
088-2014

חוקתיות ועדות הקבלה בישובי הנגב והגליל

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים, נדונו שתי עתירות חוקתיות בעניין החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א–2011, המכונה "חוק ועדות הקבלה" ואשר מאפשר לישובים קטנים בנגב או בגליל, העומדים בקריטריונים שנקבעו בפקודה, לקיים ועדות קבלה למועמדים אשר מבקשים לבנות את ביתם באותם ישובים. בדעת רוב של: הנשיא א' גרוניס, המשנה לנשיא מ' נאור והשופטים א' רובינשטיין, א' חיות ו-ח' מלצר ובניגוד לדעתם החולקת של השופטים: ע' ארבל, ס' ג'ובראן ו-י' דנציגר, הוחלט לדחות את העתירות בשל כך שאינן "בשלות" להכרעה. (בג"ץ 2311/11, 2504/11 סבח נ' הכנסת).
22-09-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים, נדונו שתי עתירות חוקתיות בעניין החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א–2011, המכונה "חוק ועדות הקבלה" ואשר מאפשר לישובים קטנים בנגב או בגליל, העומדים בקריטריונים שנקבעו בפקודה, לקיים ועדות קבלה למועמדים אשר מבקשים לבנות את ביתם באותם ישובים. בדעת רוב של: הנשיא א' גרוניס, המשנה לנשיא מ' נאור והשופטים א' רובינשטיין, א' חיות ו-ח' מלצר ובניגוד לדעתם החולקת של השופטים: ע' ארבל, ס' ג'ובראן ו-י' דנציגר, הוחלט לדחות את העתירות בשל כך שאינן "בשלות" להכרעה. (בג"ץ 2311/11, 2504/11 סבח נ' הכנסת).
087-2014

היטל השבחה על בר רשות בנחלה חקלאית במושב בעקבות פס"ד בלוך

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נהפכה הקערה על פיה ונקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בנחלות במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
17-09-2014
בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נהפכה הקערה על פיה ונקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בנחלות במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
098-2014

חוקתיות ועדות הקבלה בישובי הנגב והגליל

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים, נדונו שתי עתירות חוקתיות בעניין החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א–2011, המכונה "חוק ועדות הקבלה" ואשר מאפשר לישובים קטנים בנגב או בגליל, העומדים בקריטריונים שנקבעו בפקודה, לקיים ועדות קבלה למועמדים אשר מבקשים לבנות את ביתם באותם ישובים. בדעת רוב של: הנשיא א' גרוניס, המשנה לנשיא מ' נאור והשופטים א' רובינשטיין, א' חיות ו-ח' מלצר ובניגוד לדעתם החולקת של השופטים: ע' ארבל, ס' ג'ובראן ו-י' דנציגר, הוחלט לדחות את העתירות בשל כך שאינן "בשלות" להכרעה. (בג"ץ 2311/11, 2504/11 סבח נ' הכנסת).
22-09-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון, על ידי הרכב מורחב של תשעה שופטים, נדונו שתי עתירות חוקתיות בעניין החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 8), התשע"א–2011, המכונה "חוק ועדות הקבלה" ואשר מאפשר לישובים קטנים בנגב או בגליל, העומדים בקריטריונים שנקבעו בפקודה, לקיים ועדות קבלה למועמדים אשר מבקשים לבנות את ביתם באותם ישובים. בדעת רוב של: הנשיא א' גרוניס, המשנה לנשיא מ' נאור והשופטים א' רובינשטיין, א' חיות ו-ח' מלצר ובניגוד לדעתם החולקת של השופטים: ע' ארבל, ס' ג'ובראן ו-י' דנציגר, הוחלט לדחות את העתירות בשל כך שאינן "בשלות" להכרעה. (בג"ץ 2311/11, 2504/11 סבח נ' הכנסת).
097-2014

היטל השבחה על בר רשות בנחלה חקלאית במושב בעקבות פס"ד בלוך

בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נהפכה הקערה על פיה ונקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בנחלות במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
17-09-2014
בעקבות פס"ד בלוך (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך), אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, נהפכה הקערה על פיה ונקבע כי יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים בנחלות במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה.
086-2014

רשיון מורחב להספקת מים שפירים בחקלאות

להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:
14-09-2014
להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:
096-2014

רשיון מורחב להספקת מים שפירים בחקלאות

להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:
14-09-2014
להלן, החלטת מנהל רשות המים בדבר מתן היתר לאספקת כמות מים נחרגת לחקלאות, בהתאם לכללי המים (השימוש במים באזור קיצוב) (הוראת שעה), התשע"ד -2014:
085-2014

בר רשות בחלקת מגורים חייב בהיטל השבחה – פס"ד בביהמ"ש עליון

בפס"ד תקדימי לו השלכות רחבות היקף על המגזר החקלאי שניתן בביהמ"ש העליון במסגרת ערעור (מפי כבוד השו': ארבל, מלצר ופוגלמן) נדונה חבותם של בני רשות, חברי אגודה שיתופית (להלן: "המשיבים") בתשלום היטל השבחה בגין תכנית החלה על מקרקעיהם. נקבע כי יש לאמץ פרשנות מהותית למונח "חוכר לדורות" שבחוק התכנון והבניה, לפיה, יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך).
07-09-2014
בפס"ד תקדימי לו השלכות רחבות היקף על המגזר החקלאי שניתן בביהמ"ש העליון במסגרת ערעור (מפי כבוד השו': ארבל, מלצר ופוגלמן) נדונה חבותם של בני רשות, חברי אגודה שיתופית (להלן: "המשיבים") בתשלום היטל השבחה בגין תכנית החלה על מקרקעיהם. נקבע כי יש לאמץ פרשנות מהותית למונח "חוכר לדורות" שבחוק התכנון והבניה, לפיה, יש לראות בבני רשות בחלקות המגורים במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות, לצורך חיובם בתשלום היטל השבחה. (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך).
084-2014

שיעור דמי היוון ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב

להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה המושב, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1355 (אשר החליפה את החלטה 1155):
02-09-2014
להלן שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") ברכישת זכויות בחלקת המגורים בנחלה המושב, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1355 (אשר החליפה את החלטה 1155):
083-2014

שווי רכישה לפי שווי שוק ולא לפי התמורה שהושפעה מיחסים מיוחדים

לאחרונה דן ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בערר שעסק בשומת מס רכישה, בו חויב מושב בלפוריה (להלן: "האגודה"), בגין רכישת זכויות מקרן היסוד. המחלוקת, נשוא הערר, היתה האם שווי הרכישה יקבע על פי שווי שוק או שמא בהתאם לתמורה שנקבעה בין הצדדים במסגרת ההסכם. וע 20580-02-11 מושב בלפוריה- אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה.
08-03-2014
לאחרונה דן ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בערר שעסק בשומת מס רכישה, בו חויב מושב בלפוריה (להלן: "האגודה"), בגין רכישת זכויות מקרן היסוד. המחלוקת, נשוא הערר, היתה האם שווי הרכישה יקבע על פי שווי שוק או שמא בהתאם לתמורה שנקבעה בין הצדדים במסגרת ההסכם. וע 20580-02-11 מושב בלפוריה- אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה.
095-2014

שווי רכישה לפי שווי שוק ולא לפי התמורה שהושפעה מיחסים מיוחדים

לאחרונה דן ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בערר שעסק בשומת מס רכישה, בו חויב מושב בלפוריה (להלן: "האגודה"), בגין רכישת זכויות מקרן היסוד. המחלוקת, נשוא הערר, היתה האם שווי הרכישה יקבע על פי שווי שוק או שמא בהתאם לתמורה שנקבעה בין הצדדים במסגרת ההסכם. וע 20580-02-11 מושב בלפוריה- אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה.
09-09-2014
לאחרונה דן ביהמ"ש המחוזי בחיפה, בשבתו כבימ"ש לעניינים מנהליים, בערר שעסק בשומת מס רכישה, בו חויב מושב בלפוריה (להלן: "האגודה"), בגין רכישת זכויות מקרן היסוד. המחלוקת, נשוא הערר, היתה האם שווי הרכישה יקבע על פי שווי שוק או שמא בהתאם לתמורה שנקבעה בין הצדדים במסגרת ההסכם. וע 20580-02-11 מושב בלפוריה- אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה.
094-2014

בר רשות בחלקת מגורים חייב בהיטל השבחה – פס"ד בביהמ"ש עליון

בפס"ד תקדימי אשר לו השלכות רחבות היקף על המגזר החקלאי שניתן בביהמ"ש העליון במסגרת ערעור (מפי כבוד השו': ארבל, מלצר ופוגלמן) נדונה חבותם של בני רשות, חברי אגודה שיתופית (להלן: "המשיבים") בתשלום היטל השבחה בגין תכנית החלה על מקרקעיהם. בפסה"ד, נקבע כי יש לאמץ פרשנות מהותית למונח "חוכר לדורות" שבחוק התכנון והבניה, לפיה, יש לראות בבני רשות בחלקת המגורים במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות לעניין חבותם בהיטל השבחה. (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך).
07-09-2014
בפס"ד תקדימי אשר לו השלכות רחבות היקף על המגזר החקלאי שניתן בביהמ"ש העליון במסגרת ערעור (מפי כבוד השו': ארבל, מלצר ופוגלמן) נדונה חבותם של בני רשות, חברי אגודה שיתופית (להלן: "המשיבים") בתשלום היטל השבחה בגין תכנית החלה על מקרקעיהם. בפסה"ד, נקבע כי יש לאמץ פרשנות מהותית למונח "חוכר לדורות" שבחוק התכנון והבניה, לפיה, יש לראות בבני רשות בחלקת המגורים במשבצות הישובים החקלאיים כחוכרים לדורות לעניין חבותם בהיטל השבחה. (רע"א 725/05 הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון נ' עוזי ושפרה בלוך).
093-2014

שיעורי דמי היוון בהקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ

ביום 31.8.2014 אישרה מועצת מקרקעי ישראל, את הצעת חלופת האגודה, שעניינה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" (להלן: "חלופת האגודה"). חלופת האגודה מאפשרת רכישת זכויות המגורים בקיבוץ על ידי האגודה, כחלופה למסלולי השיוך שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 ו- 1366.
04-09-2014
ביום 31.8.2014 אישרה מועצת מקרקעי ישראל, את הצעת חלופת האגודה, שעניינה "הקניית זכויות למגורים לאגודת הקיבוץ" (להלן: "חלופת האגודה"). חלופת האגודה מאפשרת רכישת זכויות המגורים בקיבוץ על ידי האגודה, כחלופה למסלולי השיוך שנקבעו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 751 ו- 1366.
092-2014

שיעורי דמי היוון בשיוך דירות בקיבוץ – החלטה 1366

בחוזר זה נעמוד על שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1366 (אשר החליפה את החלטה 1155).
02-09-2014
בחוזר זה נעמוד על שיעורי דמי החכירה ודמי הרכישה (להלן: "דמי ההיוון") בשיוך דירות בחלקת המגורים בקיבוץ, לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס'' 1366 (אשר החליפה את החלטה 1155).
082-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזה חכירה הסטורי - פס"ד נוסף

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (לפני כבוד השופטים: רובינשטיין, ברק-ארז ועמית), נקבע, פעם נוספת, כי לא ניתן לחייב את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להאריך חוזה חכירה באותם תנאים זהים לאלו שנקבעו בחוזי החכירה המקורי וכי זו רשאית להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת תקופת החכירה. פסיקה זו נקבעה עפ"י העקרונות שהתווה לא מזמן ביהמ"ש העליון בע"א 8325/12 בעניין מהדרין. (ע"א 465/12 רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל נ' חברת הדרי החוף מספר 63 בע"מ).
26-08-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (לפני כבוד השופטים: רובינשטיין, ברק-ארז ועמית), נקבע, פעם נוספת, כי לא ניתן לחייב את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להאריך חוזה חכירה באותם תנאים זהים לאלו שנקבעו בחוזי החכירה המקורי וכי זו רשאית להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת תקופת החכירה. פסיקה זו נקבעה עפ"י העקרונות שהתווה לא מזמן ביהמ"ש העליון בע"א 8325/12 בעניין מהדרין. (ע"א 465/12 רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל נ' חברת הדרי החוף מספר 63 בע"מ).
081-2014

פיצויי הפקעת מקרקעי משבצת חקלאית עפ"י החלטה 1285 - תיקון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.8.2014, תעלה לאישור, בין היתר, הצעת החלטה לתיקון החלטה 1285 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". על פי נוסח ההצעה, מדובר בשני תיקונים עיקריים.
24-08-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.8.2014, תעלה לאישור, בין היתר, הצעת החלטה לתיקון החלטה 1285 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". על פי נוסח ההצעה, מדובר בשני תיקונים עיקריים.
080-2014

דמי תיווך במכירת נחלה במשק חקלאי

עסקת מכירת נחלה היא עסקה עתירת מיסים: מס שבח, מס רכישה, מס רווח הון, דמי הסכמה/דמי רכישה, דמי שימוש, מע"מ והיטל השבחה. למיסים אלו מתווספות הוצאות נוספות כגון שכ"ט עו"ד, הוצאות שמאי וכד'. בנוסף, במקרים רבים נעזרים המוכרים בשרותיו של מתווך לצורך מכירת הנחלה.
20-08-2014
עסקת מכירת נחלה היא עסקה עתירת מיסים: מס שבח, מס רכישה, מס רווח הון, דמי הסכמה/דמי רכישה, דמי שימוש, מע"מ והיטל השבחה. למיסים אלו מתווספות הוצאות נוספות כגון שכ"ט עו"ד, הוצאות שמאי וכד'. בנוסף, במקרים רבים נעזרים המוכרים בשרותיו של מתווך לצורך מכירת הנחלה.
091-2014

פיצויי הפקעת מקרקעי משבצת חקלאית עפ"י החלטה 1285 - תיקון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.8.2014, תעלה לאישור, בין היתר, הצעת החלטה לתיקון החלטה 1285 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". על פי נוסח ההצעה, מדובר בשני תיקונים עיקריים.
24-08-2014
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה, אשר צפויה להתקיים ביום 31.8.2014, תעלה לאישור, בין היתר, הצעת החלטה לתיקון החלטה 1285 שעניינה "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים ותעסוקה". על פי נוסח ההצעה, מדובר בשני תיקונים עיקריים.
090-2014

הוספת תניית שינוי יעוד בחידוש חוזה חכירה הסטורי - פס"ד נוסף

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (לפני כבוד השופטים: רובינשטיין, ברק-ארז ועמית), נקבע, פעם נוספת, כי לא ניתן לחייב את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להאריך חוזה חכירה באותם תנאים זהים לאלו שנקבעו בחוזי החכירה המקורי וכי זו רשאית להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת תקופת החכירה. פסיקה זו נקבעה עפ"י העקרונות שהתווה לא מזמן ביהמ"ש העליון בע"א 8325/12 בעניין מהדרין. (ע"א 465/12 רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל נ' חברת הדרי החוף מספר 63 בע"מ).
26-08-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (לפני כבוד השופטים: רובינשטיין, ברק-ארז ועמית), נקבע, פעם נוספת, כי לא ניתן לחייב את רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) להאריך חוזה חכירה באותם תנאים זהים לאלו שנקבעו בחוזי החכירה המקורי וכי זו רשאית להוסיף תניית שינוי יעוד בעת הארכת תקופת החכירה. פסיקה זו נקבעה עפ"י העקרונות שהתווה לא מזמן ביהמ"ש העליון בע"א 8325/12 בעניין מהדרין. (ע"א 465/12 רשות הפיתוח מינהל מקרקעי ישראל נ' חברת הדרי החוף מספר 63 בע"מ).
079-2014

פיצוי בתום תקופת חכירת מקרקעין החייב בתשלום מס רווח הון

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי כבוד השופט א' שהם, בהסכמת הנשיא א' גרוניס והשופטת (בדימ') ע' ארבל), נקבע כי התקבול ששולם לחברת ממגורות דגון, אשר החזירה קרקע למדינה בתום תקופת החכירה, לא ניתן בעבור זכויות במקרקעין (כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין) או במבנים אלא בעבור ערכם של הממגורות כעסק פעיל, ולכן יש לסווג את התקבול כפיצוי בגין זכות כספית של החברה, אשר חייבת בגינו בתשלום מס רווחי הון. (ע"א 5865/11 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ).
18-08-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי כבוד השופט א' שהם, בהסכמת הנשיא א' גרוניס והשופטת (בדימ') ע' ארבל), נקבע כי התקבול ששולם לחברת ממגורות דגון, אשר החזירה קרקע למדינה בתום תקופת החכירה, לא ניתן בעבור זכויות במקרקעין (כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין) או במבנים אלא בעבור ערכם של הממגורות כעסק פעיל, ולכן יש לסווג את התקבול כפיצוי בגין זכות כספית של החברה, אשר חייבת בגינו בתשלום מס רווחי הון. (ע"א 5865/11 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ).
078-2014

הפעלת מרכז מבקרים בנחלה במשק חקלאי

בפס"ד בהליך ערעור שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד (בפני כב' השופטים: שילה, שטמר ונד"ב), נקבע כי המערערת, המחזיקה נחלה חקלאית כברת רשות של אגודת מושב כפר חב"ד ואשר הפעילה במשק מכוורת לגידול דבורים, חנות ומרכז מבקרים, עושה שימוש שאינו חקלאי במקרקעין. נקבע כי הפעלת מרכז מבקרים אינה יכולה להיחשב לפעילות נלווית או משלימה לחקלאות ויש להפסיקה. (ע"א 1825-12-12 עוזית שניאורסון נ' רמ"י)
14-08-2014
בפס"ד בהליך ערעור שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד (בפני כב' השופטים: שילה, שטמר ונד"ב), נקבע כי המערערת, המחזיקה נחלה חקלאית כברת רשות של אגודת מושב כפר חב"ד ואשר הפעילה במשק מכוורת לגידול דבורים, חנות ומרכז מבקרים, עושה שימוש שאינו חקלאי במקרקעין. נקבע כי הפעלת מרכז מבקרים אינה יכולה להיחשב לפעילות נלווית או משלימה לחקלאות ויש להפסיקה. (ע"א 1825-12-12 עוזית שניאורסון נ' רמ"י)
089-2014

פיצוי בתום תקופת חכירת מקרקעין החייב בתשלום מס רווח הון

בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי כבוד השופט א' שהם, בהסכמת הנשיא א' גרוניס והשופטת (בדימ') ע' ארבל), נקבע כי התקבול ששולם לחברת ממגורות דגון, אשר החזירה קרקע למדינה בתום תקופת החכירה, לא ניתן בעבור זכויות במקרקעין (כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין) או במבנים אלא בעבור ערכם של הממגורות כעסק פעיל, ולכן יש לסווג את התקבול כפיצוי בגין זכות כספית של החברה, אשר חייבת בגינו בתשלום מס רווחי הון. (ע"א 5865/11 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ).
18-08-2014
בפס"ד שניתן לאחרונה בביהמ"ש העליון (מפי כבוד השופט א' שהם, בהסכמת הנשיא א' גרוניס והשופטת (בדימ') ע' ארבל), נקבע כי התקבול ששולם לחברת ממגורות דגון, אשר החזירה קרקע למדינה בתום תקופת החכירה, לא ניתן בעבור זכויות במקרקעין (כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין) או במבנים אלא בעבור ערכם של הממגורות כעסק פעיל, ולכן יש לסווג את התקבול כפיצוי בגין זכות כספית של החברה, אשר חייבת בגינו בתשלום מס רווחי הון. (ע"א 5865/11 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נ' דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ).
088-2014

הפעלת מרכז מבקרים בנחלה במשק חקלאי

בפס"ד בהליך ערעור שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד (בפני כב' השופטים: שילה, שטמר ונד"ב), נקבע כי המערערת, המחזיקה נחלה חקלאית כברת רשות של אגודת מושב כפר חב"ד ואשר הפעילה במשק מכוורת לגידול דבורים, חנות ומרכז מבקרים, עושה שימוש שאינו חקלאי במקרקעין. נקבע כי הפעלת מרכז מבקרים אינה יכולה להיחשב לפעילות נלווית או משלימה לחקלאות ויש להפסיקה. (ע"א 1825-12-12 עוזית שניאורסון נ' רמ"י)
14-08-2014
בפס"ד בהליך ערעור שניתן לאחרונה בביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד (בפני כב' השופטים: שילה, שטמר ונד"ב), נקבע כי המערערת, המחזיקה נחלה חקלאית כברת רשות של אגודת מושב כפר חב"ד ואשר הפעילה במשק מכוורת לגידול דבורים, חנות ומרכז מבקרים, עושה שימוש שאינו חקלאי במקרקעין. נקבע כי הפעלת מרכז מבקרים אינה יכולה להיחשב לפעילות נלווית או משלימה לחקלאות ויש להפסיקה. (ע"א 1825-12-12 עוזית שניאורסון נ' רמ"י)
087-2014

מימוש ההסדר לקבלת קצבאות שאירים לחברי קיבוץ ומושב שיתופי

המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה נוהל חדש לטיפול בתביעות של חברי קיבוץ לקצבאות שאירים, לזקנה, לדמי מחייה ולתוספת בעד תלויים.
12-08-2014
המוסד לביטוח לאומי פרסם לאחרונה נוהל חדש לטיפול בתביעות של חברי קיבוץ לקצבאות שאירים, לזקנה, לדמי מחייה ולתוספת בעד תלויים.
077-2014

פיצוי נזק עקיף בתקופת מבצע "צוק איתן" – הגשת תביעות

רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים 8 ביולי 2014 ועד לסיום מבצע 'צוק איתן' או עד 31.8.2014 (המוקדם מבניהם).
11-08-2014
רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים 8 ביולי 2014 ועד לסיום מבצע 'צוק איתן' או עד 31.8.2014 (המוקדם מבניהם).
086-2014

פיצוי נזק עקיף בתקופת מבצע "צוק איתן" – הגשת תביעות

רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים 8 ביולי 2014 ועד לסיום מבצע 'צוק איתן' או עד 31.8.2014 (המוקדם מבניהם).
11-08-2014
רשות המסים פרסמה את התקנות, הטפסים וההנחיות להגשת תביעה לפיצויים בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים 8 ביולי 2014 ועד לסיום מבצע 'צוק איתן' או עד 31.8.2014 (המוקדם מבניהם).