גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 079-2020

הוראות מעבר לפיצויי פרק משנה 8.18 - שינוי יעוד למגורים ולתעסוקה

לאחרונה פרסמה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את החלטה מס' 4812 הדנה בהוראות המעבר ליישום השינויים בהקטנת הפיצוי הכספי לקרקע חקלאית בעקבות התיקון מ 4.3.2020 לסימן ב' פרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת קרקעי ישראל שהחליף את החלטה 1470.

ראו פירוט והרחבה בחוזרנו 13/2020 "הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית – עדכון"

 

להלן החלטת ההנהלה

"רקע מקוצר:

בדיון אשר התקיים במועצת מקרקעי ישראל ביום 4.3.2020 בעניין הצעה לתיקונים בסימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, הוחלט כי רשות מקרקעי ישראל )להלן "הרשות") תקבע הוראות מעבר באשר לתיקונים שנעשו בפסקת משנה (2)(ב) (2) ופסקת משנה (ג) בסימן ב׳ לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהתאם לכך נקבע בסימן 8.18.14 (2)(יב) כדלקמן -"הרשות תקבע הוראות מעבר לעניין פסקה זו".

יובהר, כי הוראות המעבר התבקשו לשינויים בהחלטת המועצה האמורה באשר להגבלת השטח ומספר יחידות הדיור אשר יוקצו לחוכר בפטור ממכרז.


הסוגיה לדיון:

קביעת הוראת מעבר לפסקאות המשנה האמורות לפיה חוכר אשר יעמוד בתנאי הוראת המעבר לא יחולו עליו השינויים אשר נעשו בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 4.3.2020 והוא יוכל לרכוש מגרשים בפטור ממכרז לפי ההגבלות אשר היו קיימות בטרם תיקון החלטת המועצה כאמור.

 

הוראות מעבר לפסקת משנה (2)(ב) ופסקת משנה (2)(ג) בסימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

השבת קרקע על פי החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור:

חוכר אשר נשלחה לו הודעה על קליטת תכנית בהתאם לסעיף 29 ב' לחוק לקידום מתחמים מועדפים לדיור, לפני יום 4.3.20 שהינו המועד בו התקבלו השינויים בפסקת משנה (2)(ב) ופסקת משנה (2)(ג) בסימן ב' לפרק משנה 8.18 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא יחולו עליו השינויים בסעיפים האמורים אלא הקבוע בהם בנוסחם הקודם במועד שבו נשלחה ההצעה לחוכר. (ההדגשה שלי- ב.מ)

 

השבת קרקע על פי סימן ב' לפרק 8.18 לקובץ החלטות המועצה:

במקרה של השבת קרקע הדרושה לצורך שיווק מידי בהתאם לסימן ב' לפרק 8.18 לקובץ החלטות מועצה, מכתב הדרישה להשבת המקרקעין אשר נשלח לאחר שינוי היעוד הוא המכתב הרלוונטי לעניין הוראות המעבר.

 

ככל שהחוכר לא חתם על הסכם השבה בתוך המועדים הקבועים בחוק וסימן ג' לפרק 8.18 לקובץ החלטות המועצה, לפי העניין, לא יחולו עליו הוראות מעבר אלה."

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.