גרסת הדפסה
מושבים מספר: 055-2017

חתימה חוזה לדורות לחלקה א' וליתרת משבצת האגודה - התייחסות רמ"י

להלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן רמ"י) המובאת באתר רמ"י "חתימת חוזה לדורות לחלקה א' של נחלה, חוזה ליתרת המשבצת החקלאית וחוזה הרשאה זמני במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים"


" הסבר

- מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של החלטות מדיניות שמטרתן לאפשר לחברי אגודות חקלאיות לעגן את זכויותיהם בחוזה חכירה לדורות.

- במסגרת זו אישרה מועצת מקרקעי ישראל החלטות אשר התוו את מדיניות עיגון הזכויות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים.

- בהתאם למדיניות המועצה, באגודה חקלאית שהיא מושב עובדים או כפר שיתופי רשאים בעלי הנחלות לחתום על חוזה חכירה לדורות לגבי חלקה א' של הנחלה. לאחר שחלקות א' של הנחלות הוסדרו בחוזים פרטניים, האגודות יכולות לחתום על חוזי חכירה לדורות על יתרת שטחי המשבצת ועל חוזי הרשאה זמניים כפי שיפורט להלן.

 

תנאים מקדימים לחתימה על החוזים:

- תוכנית לצורכי רישום (תצ"ר) לחלקות א' של הנחלות, הרשומה בלשכת רישום מקרקעין (טאבו).

- הסדרת כל השימושים הן בחלקות א' וב' של בעלי הנחלות והן ביתרת שטח המשבצת שייוותר בידי האגודה, לרבות תשלום והסדרת חובות עבר.

 

החוזים שייחתמו:

- בעל הנחלה יחתום על חוזה חכירה לדורות ל-4 תקופות מתחדשות של 49 שנים כל אחת.

- האגודות יחתמו על שני חוזים:

חוזה זמני מתחדש כל 5 שנים, הכולל:

- שטחים שייעודם לצורכי ציבור.
- שטחים מתוכננים לתעסוקה בתוכנית תקפה שלא מומשו.
- חלקות א' של נחלות שלגביהן לא ניתן לחתום על חוזה חכירה עקב שימוש/ים לא מוסדר/ים.
- נחלות לא מאוישות, כולל חלקות ב' של נחלות אלה.
- נחלות שבהן זהותם של בעלי הזכויות אינה ברורה.
- 5 נחלות לא מאוישות לקליטה פוטנציאלית (בנגב ובגליל בלבד).

חוזה חכירה לדורות ליתרת שטח המשבצת (לאחר גריעת חלקות א' שלגביהן נחתמו חוזים פרטניים, וגריעת השטח הכלול בחוזה הזמני).

 

הגשת בקשה:

- רשאים להגיש בקשה אגודה חקלאית שהיא מושב עובדים או כפר שיתופי / בעל נחלה במושב חקלאי או כפר שיתופי אשר עומדים בתנאים המקדימים המפורטים לעיל.

במקרים בהם מוגשת בקשה על ידי האגודה, תצרף האגודה את בקשותיהם הפרטניות של בעלי הנחלות.

- הטיפול בבקשה על ידי (רמ"י) מותנה בהגשת טופס בקשה וכל מסמכי החובה כמפורט בטופס הבקשה לאגף "חוזים לדורות" במטה החטיבה העסקית של רמ"י.

אם המסמכים הוגשו כראוי, הבקשה תועבר להמשך טיפול אגף חוזים לדורות בהתיישבות, והודעה על כך, בצירוף מספר התיק, תישלח לפונה. אחרת, הבקשה תוחזר לפונה בלוויית כל המסמכים שהוגשו, לצורך תיקון והגשה חוזרת. אם תדחה הבקשה, תישלח הודעה בכתב.

ייתכן שבמהלך הטיפול בבקשה תידרש על ידי רמ"י להמציא מסמכים נוספים, לצורך השלמת הטיפול:

- טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות ליתרת משבצת המושב ולחתימה על חוזה זמני.

- טופס בקשה לחתימה על חוזה חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו בת"א.