כותרת מאמר מספר מאמר
113-2008

הגדרת "שטח עסקה" למאגרי מי קולחין ולמתקני תשתית לאומית

בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1157 "הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצת אזוריות/מקומיות" ומס' 1162 "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית" הוגדר "שטח העסקה" כ"שטח נשוא הפרוייקט כולל שטחים מחוץ לפרוייקט לגביהם הוטלו מגבלות על השימוש המותר על פי תוכנית עקב הקמתו של הפרוייקט" (הדגשה שלי – ב.מ.)
04-12-2008
בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל מס' 1157 "הקצאת קרקע למאגרים בתחום משבצות חקלאיות ומועצת אזוריות/מקומיות" ומס' 1162 "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית" הוגדר "שטח העסקה" כ"שטח נשוא הפרוייקט כולל שטחים מחוץ לפרוייקט לגביהם הוטלו מגבלות על השימוש המותר על פי תוכנית עקב הקמתו של הפרוייקט" (הדגשה שלי – ב.מ.)
112-2008

החזר דמי חכירה מהוונים עבור מגרשים מבונים בישוב חקלאי

בפסק דין שניתן לאחרונה, בבימ"ש השלום חיפה קיבל ביהמ"ש את טענת התובעים וחייב את מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") להשיב כספים שנגבו ביתר בגין תשלומי דמי חכירה מהוונים עבור מגרש מבונה. התובעים יוצגו ע"י משרד עורכי דין אטיאס פרוכטר. (ת.א 1729/06, יוחאי ויעל פינברג נגד ממ"י).
02-12-2008
בפסק דין שניתן לאחרונה, בבימ"ש השלום חיפה קיבל ביהמ"ש את טענת התובעים וחייב את מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") להשיב כספים שנגבו ביתר בגין תשלומי דמי חכירה מהוונים עבור מגרש מבונה. התובעים יוצגו ע"י משרד עורכי דין אטיאס פרוכטר. (ת.א 1729/06, יוחאי ויעל פינברג נגד ממ"י).
111-2008

הערכות ותכנון המס לתום שנת 2008

החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2008 ולתחילת שנת המס 2009: בשנה זו יש משנה חשיבות להערכות לקראת סוף השנה בשל השיקולים הבאים:
30-11-2008
החוזר עוסק בתכנון מס ובהערכות חשבונאית פיננסית לתום שנת המס 2008 ולתחילת שנת המס 2009: בשנה זו יש משנה חשיבות להערכות לקראת סוף השנה בשל השיקולים הבאים:
110-2008

קיזוז הפסדים מניירות ערך

נוכח המשבר החמור הפוקד את שוקי ההון בארץ ובעולם, שנת 2008 צפויה להסתיים בירידות חדות בשערי ניירות הערך. להלן הכללים לקיזוז הפסדי הון מניירות ערך.
24-11-2008
נוכח המשבר החמור הפוקד את שוקי ההון בארץ ובעולם, שנת 2008 צפויה להסתיים בירידות חדות בשערי ניירות הערך. להלן הכללים לקיזוז הפסדי הון מניירות ערך.
109-2008

תחולת היטל השבחה על משבצת ישוב חקלאי

החלטה 949, "החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים", קובעת בסעיף 3.4, כי "היטל השבחה ישולם בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965".
24-11-2008
החלטה 949, "החכרת קרקע למטרת תעסוקה במשבצת ישובים חקלאיים", קובעת בסעיף 3.4, כי "היטל השבחה ישולם בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965".
108-2008

מיסוי הכנסות מהשקעות פיננסיות

ביחס לריבית, המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכניות חיסכון, קיימות מספר הטבות ליחיד כדלהלן:
20-11-2008
ביחס לריבית, המשתלמת על פיקדון בתאגיד בנקאי או על תוכניות חיסכון, קיימות מספר הטבות ליחיד כדלהלן:
107-2008

אמדן המס לשנת 2008

להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2008, רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
16-11-2008
להערכות מיטבית ועל מנת לבצע פעולות לגיטימיות שיקטינו את חבות המס לקראת תום שנת המס 2008, רצ"ב טופס ובו נתונים נדרשים להערכת ההכנסה החייבת וחבות במס.
106-2008

מעמדן של ההחלטות מועצת מקרקעי ישראל

כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בינייש, קבעה בפס"ד שניתן לאחרונה, כי מועצת מקרקעי ישראל קובעת את המדיניות הקרקעית לפיה יפעל מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") וכי החלטות אלו נתפסות כהנחיות מינהליות לפיהן נדרש ממ"י לפעול (בג"צ 2908/05 סלמה אלסנע נ' מינהל מקרקעי ישראל ע"י המינהלה לקידום הבדואים).
12-11-2008
כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בינייש, קבעה בפס"ד שניתן לאחרונה, כי מועצת מקרקעי ישראל קובעת את המדיניות הקרקעית לפיה יפעל מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "ממ"י") וכי החלטות אלו נתפסות כהנחיות מינהליות לפיהן נדרש ממ"י לפעול (בג"צ 2908/05 סלמה אלסנע נ' מינהל מקרקעי ישראל ע"י המינהלה לקידום הבדואים).
105-2008

זכותו של ישוב חקלאי לפטור ממכרז על כל מגרשי ההרחבה

עד כה הוקצו בהרחבות בישובים חקלאיים מעל 23,000 מגרשים. מדובר במפעל ההתיישבותי הגדול ביותר שבוצע בישובים החקלאיים מתחילת שנות התשעים. ההחלטה 1110 שהתקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2007, קבעה בין השאר, כי מגרשי ההרחבה העולים על 115% מתקן הנחלות ישווקו במכרז פומבי.
10-11-2008
עד כה הוקצו בהרחבות בישובים חקלאיים מעל 23,000 מגרשים. מדובר במפעל ההתיישבותי הגדול ביותר שבוצע בישובים החקלאיים מתחילת שנות התשעים. ההחלטה 1110 שהתקבלה בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.5.2007, קבעה בין השאר, כי מגרשי ההרחבה העולים על 115% מתקן הנחלות ישווקו במכרז פומבי.
104-2008

הצלחת הרחבת הישובים החקלאיים בקו עימות צפון

מעל 2,500 מגרשים ששווקו בשלוש השנים האחרונות מתוך קרקעות משבצות הנחלות של הישובים החקלאיים בקו עימות צפון מגשימים בהצלחה רבה את מדיניות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל לרבות סעיף 49 לקווי היסוד של הממשלה הקובע, כי הממשלה "תעשה לפיתוח הנגב והגליל ותראה בהם אזורי עדיפות לאומית תוך הדגשת נושאים אלו כבעלי חשיבות עליונה".
06-11-2008
מעל 2,500 מגרשים ששווקו בשלוש השנים האחרונות מתוך קרקעות משבצות הנחלות של הישובים החקלאיים בקו עימות צפון מגשימים בהצלחה רבה את מדיניות הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל לרבות סעיף 49 לקווי היסוד של הממשלה הקובע, כי הממשלה "תעשה לפיתוח הנגב והגליל ותראה בהם אזורי עדיפות לאומית תוך הדגשת נושאים אלו כבעלי חשיבות עליונה".
103-2008

בחירות לנציגות או לועד מקומי בישובים שיתופיים

המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים הוציא לאחרונה הנחיות מפורטות לבחירות לנציגות או לוועד מקומי בישובים שיתופיים: להלן נוסח סעיף "(1) כללי" להנחיות המפקח הארצי על הבחירות:
04-11-2008
המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים הוציא לאחרונה הנחיות מפורטות לבחירות לנציגות או לוועד מקומי בישובים שיתופיים: להלן נוסח סעיף "(1) כללי" להנחיות המפקח הארצי על הבחירות:
102-2008

תנאים לרישום משכנתא על נחלה חקלאית

בית המשפט המחוזי בת"א פסק לאחרונה, כי עמידה בתנאי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") הוא תנאי לרישום משכנתא על נחלה חקלאית. (המרמן שאול נ'' מינהל מקרקעי ישראל ה"פ, 903/07).
02-11-2008
בית המשפט המחוזי בת"א פסק לאחרונה, כי עמידה בתנאי ההתקשרות עם מינהל מקרקעי ישראל (להלן "ממ"י") הוא תנאי לרישום משכנתא על נחלה חקלאית. (המרמן שאול נ'' מינהל מקרקעי ישראל ה"פ, 903/07).
101-2008

בר רשות בנחלה חקלאית לעומת חוכר לדורות

לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל בהודעה לבית המשפט העליון בעניין "פרשת בלוך" רע"א (725/05) סוגיות המתייחסות למעמד בני רשות בנחלות חקלאיות:
30-10-2008
לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל בהודעה לבית המשפט העליון בעניין "פרשת בלוך" רע"א (725/05) סוגיות המתייחסות למעמד בני רשות בנחלות חקלאיות:
100-2008

אזורי עדיפות בחקלאות

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה ביום 28.10.2008 את פניית שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון בתיאום עם שר האוצר בעניין הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א'' ו-ב'') הוראת שעה, התשס"ט-2008 (להלן "הצו"). תחולת הצו עד 31.12.2009.
28-10-2008
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בישיבתה ביום 28.10.2008 את פניית שר החקלאות ופיתוח הכפר, שלום שמחון בתיאום עם שר האוצר בעניין הצו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א'' ו-ב'') הוראת שעה, התשס"ט-2008 (להלן "הצו"). תחולת הצו עד 31.12.2009.
099-2008

ניוד מכסות מים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הנחיות לביצוע ניוד מים בהסכמה בין צרכני מים כדלקמן:
26-10-2008
משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם הנחיות לביצוע ניוד מים בהסכמה בין צרכני מים כדלקמן:
098-2008

שינוי תעריפי מים ממקורות לשנת 2009

בימים אלו הוצגו לשימוע ציבורי כללי המים לעניין תעריפי מקורות, לשנת 2009. שינוי כללים אלו, יחד עם תיקון כללי המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) התשס"ט- 2008, ראה חוזרנו 96/08 תיקון כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב ) התשס"ט - 2008 אמורים לשנות מהותית את מבנה התעריפים במשק המים. להלן השינויים העיקריים המוצעים:
24-10-2008
בימים אלו הוצגו לשימוע ציבורי כללי המים לעניין תעריפי מקורות, לשנת 2009. שינוי כללים אלו, יחד עם תיקון כללי המים (תעריפי מים ברשויות מקומיות) התשס"ט- 2008, ראה חוזרנו 96/08 תיקון כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים וביוב ) התשס"ט - 2008 אמורים לשנות מהותית את מבנה התעריפים במשק המים. להלן השינויים העיקריים המוצעים:
097-2008

מועד אחרון לדיווחים בקשר לנאמנויות

במסגרת תיקון מס' 165 לפקודת מס הכנסה, שחל רטרואקטיבית מינואר 2006, הומרו חלק מחובות הגשת הדוחות לחובת הגשת הודעות בלבד, בעיקר לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל. לגבי נאמן בנאמנות, חובת הגשת הדוח תחול רק לגבי נאמנות תושבי ישראל (לרבות נאמנות לפי צוואה הנחשבת לתושבת ישראל) או לגבי נאמנות אחרת שהייתה לה הכנסה או נכס בישראל.
20-10-2008
במסגרת תיקון מס' 165 לפקודת מס הכנסה, שחל רטרואקטיבית מינואר 2006, הומרו חלק מחובות הגשת הדוחות לחובת הגשת הודעות בלבד, בעיקר לגבי יוצר ונהנה תושבי ישראל. לגבי נאמן בנאמנות, חובת הגשת הדוח תחול רק לגבי נאמנות תושבי ישראל (לרבות נאמנות לפי צוואה הנחשבת לתושבת ישראל) או לגבי נאמנות אחרת שהייתה לה הכנסה או נכס בישראל.
096-2008

תעריפי מים ברשויות מקומיות – עדכון

רשות המים פרסמה לשימוע ציבורי תיקון לכללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות (תיקון) התשס"ט – 2008 ובמקביל תיקון לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון התשס"ט – 2008. להלן השינויים המוצעים בתעריפי מים ברשויות המקומיות החל מינואר 2009:
16-10-2008
רשות המים פרסמה לשימוע ציבורי תיקון לכללי המים (תעריפים למים ברשויות מקומיות (תיקון) התשס"ט – 2008 ובמקביל תיקון לכללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) תיקון התשס"ט – 2008. להלן השינויים המוצעים בתעריפי מים ברשויות המקומיות החל מינואר 2009:
095-2008

תחולת חוק המיטלטלין על זכות בר רשות

בבימ"ש השלום בנצרת נקבע, מפי כב' השופט אחסאן כנעאן, כי על עסקאות נוגדות של זכות בר רשות יחול חוק המיטלטלין ולא חוק המקרקעין, ה"פ 174-07, שמואל שקד נגד עו"ד מוניר הייב ואח'.
12-10-2008
בבימ"ש השלום בנצרת נקבע, מפי כב' השופט אחסאן כנעאן, כי על עסקאות נוגדות של זכות בר רשות יחול חוק המיטלטלין ולא חוק המקרקעין, ה"פ 174-07, שמואל שקד נגד עו"ד מוניר הייב ואח'.
094-2008

הקצאת קרקע לאתרי קומפוסט ולמיזמים לייצור חשמל

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2008, התקבלה החלטה חדשה ומעודכנת בקשר להקצאת קרקע לאתרי קומפוסט ולמיזמים לייצור חשמל. החלטה זו שכותרתה "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית" מספרה 1162 טעונה אישור שר האוצר ותיכנס לתוקף עם חתימתו. להלן נוסח ההחלטה:
06-10-2008
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2008, התקבלה החלטה חדשה ומעודכנת בקשר להקצאת קרקע לאתרי קומפוסט ולמיזמים לייצור חשמל. החלטה זו שכותרתה "הקצאת קרקע למתקני תשתית לאומית" מספרה 1162 טעונה אישור שר האוצר ותיכנס לתוקף עם חתימתו. להלן נוסח ההחלטה:
093-2008

הקפאת איוש הנחלות – חריגה מתמשכת של המינהל מסמכויותיו

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל פועלת מתחילת שנת 2003 להקפאת איוש נחלות במושבים פעולה, המהווה חריגה מסמכויותיו ועומדת בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
02-10-2008
הנהלת מינהל מקרקעי ישראל פועלת מתחילת שנת 2003 להקפאת איוש נחלות במושבים פעולה, המהווה חריגה מסמכויותיו ועומדת בניגוד להחלטות מועצת מקרקעי ישראל.
092-2008

הסרת מכשולי צמיחה בהתיישבות

לקראת השנה החדשה נאחל לעצמנו שיהיה לנו הכח ולמנהיגנו התבונה להסרת מכשולים המונעים צמיחה בהתיישבות. להלן נמנה עשרה מהם:
28-09-2008
לקראת השנה החדשה נאחל לעצמנו שיהיה לנו הכח ולמנהיגנו התבונה להסרת מכשולים המונעים צמיחה בהתיישבות. להלן נמנה עשרה מהם:
091-2008

הקצאת קרקע למאגרי מי קולחין בישובים חקלאיים

ב- 6.7.2008 דנה מועצת מקרקעי ישראל בהצעת החלטה הדנה בין השאר בהקצאת קרקע למאגרי מי קולחין במשבצת נחלות של ישובים חקלאיים. למרות החשיבות העליונה והדחיפות לקידום הנושא נחתמה ההחלטה מס' 1157 ב- 18.9.2008 (!) בלבד ועדיין נותרו בה מכשולים.
22-09-2008
ב- 6.7.2008 דנה מועצת מקרקעי ישראל בהצעת החלטה הדנה בין השאר בהקצאת קרקע למאגרי מי קולחין במשבצת נחלות של ישובים חקלאיים. למרות החשיבות העליונה והדחיפות לקידום הנושא נחתמה ההחלטה מס' 1157 ב- 18.9.2008 (!) בלבד ועדיין נותרו בה מכשולים.
090-2008

היבטי מיסוי בהחלטות 969, 959, 949

להיבטי המס בשינוי יעוד קרקעות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, משקל רב בקבלת החלטות ניהוליות וכלכליות במיוחד במגזר החקלאי ההתיישבותי המאופיין בגורמי חוסר ודאות וסיכון רבים.
18-09-2008
להיבטי המס בשינוי יעוד קרקעות על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, משקל רב בקבלת החלטות ניהוליות וכלכליות במיוחד במגזר החקלאי ההתיישבותי המאופיין בגורמי חוסר ודאות וסיכון רבים.
089-2008

סוגיית דמי הסכמה בשינוי סיווג קיבוץ למושב

בימים אלו מתגבשת החלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין שינוי סיווג קיבוץ למושב. סלע המחלוקת העיקרי שנותר הוא דרישתו של מינהל מקרקעי ישראל לחייב הקיבוץ בדמי הסכמה.
16-09-2008
בימים אלו מתגבשת החלטת מועצת מקרקעי ישראל בענין שינוי סיווג קיבוץ למושב. סלע המחלוקת העיקרי שנותר הוא דרישתו של מינהל מקרקעי ישראל לחייב הקיבוץ בדמי הסכמה.
088-2008

מימוש הזכויות בהסכם תנובה לשחרור שיעבוד שטח המגורים

מכח הסכם תנובה, לקיבוצים זכויות לשחרור שטח המגורים ב"שטח המחנה" של המשבצת מתחולת השיעבודים לטובת התאגידים הבנקאיים. לשחרור השיעבודים חשיבות מעשית ואסטרטגית מן המעלה הראשונה.
14-09-2008
מכח הסכם תנובה, לקיבוצים זכויות לשחרור שטח המגורים ב"שטח המחנה" של המשבצת מתחולת השיעבודים לטובת התאגידים הבנקאיים. לשחרור השיעבודים חשיבות מעשית ואסטרטגית מן המעלה הראשונה.
087-2008

הוצאת חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים

להלן הנחיות הנהלת מע"מ לפיהן חובה להוציא חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים:
12-09-2008
להלן הנחיות הנהלת מע"מ לפיהן חובה להוציא חשבוניות מס בעסקאות בין חברים באיחוד עוסקים:
086-2008

בחירות למועצות אזוריות ולועדים מקומיים

ב-20.1.09 יתקיימו בחירות לחלק מהמועצות האזוריות ולועדים המקומיים הנמצאים בתחומן. אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם למספר נושאים:
08-09-2008
ב-20.1.09 יתקיימו בחירות לחלק מהמועצות האזוריות ולועדים המקומיים הנמצאים בתחומן. אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם למספר נושאים:
085-2008

קביעת הנחות אזורי עדיפות לאומית – עדכון החלטה 979

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 6.7.08 התקבלה החלטה מס'' 1155, המעדכנת את החלטה 979 ועיקרה החלת ההנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית על התשלומים המשתלמים לפי החלטה 979, למעט על תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% בעת היוון הזכויות בחלקת המגורים.
05-09-2008
בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 6.7.08 התקבלה החלטה מס'' 1155, המעדכנת את החלטה 979 ועיקרה החלת ההנחות הנהוגות באזורי עדיפות לאומית על התשלומים המשתלמים לפי החלטה 979, למעט על תשלום דמי חכירה בשיעור 3.75% בעת היוון הזכויות בחלקת המגורים.
084-2008

תשלום עבור זכויות בניה נוספות במגרשי מגורים בישוב חקלאי

ההוראה "שאינה מידתית ואינה סבירה" שהתקבלה בהחלטה 1143 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.3.2008 לפיה, ידרש תשלום למלא זכויות הבניה במגרשים חקלאיים תבוטל בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה – 9.9.2008.
02-09-2008
ההוראה "שאינה מידתית ואינה סבירה" שהתקבלה בהחלטה 1143 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.3.2008 לפיה, ידרש תשלום למלא זכויות הבניה במגרשים חקלאיים תבוטל בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה – 9.9.2008.
083-2008

חובת שיקול הדעת בהפקעת מקרקעי ישראל

ביהמ"ש העליון קבע כי חובה על ועדה מקומית לתכנון ובניה להפעיל שיקול דעת ודחה ערעור שהוגש ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון על קביעת ביהמ"ש המחוזי בחיפה, אשר ביטל את החלטתה להפקיע שטחים שבבעלות המדינה, תוך קבלת עתירתם של מינהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל. (עע"ם 3535/03 הוועדה המקומית לתכנון הבניה השומרון נגד הקרן הקיימת לישראל ואח').
31-08-2008
ביהמ"ש העליון קבע כי חובה על ועדה מקומית לתכנון ובניה להפעיל שיקול דעת ודחה ערעור שהוגש ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון על קביעת ביהמ"ש המחוזי בחיפה, אשר ביטל את החלטתה להפקיע שטחים שבבעלות המדינה, תוך קבלת עתירתם של מינהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל. (עע"ם 3535/03 הוועדה המקומית לתכנון הבניה השומרון נגד הקרן הקיימת לישראל ואח').
082-2008

מענק לימודים לשנת הלימודים התשס"ט

הזכאים למענק לימודים לשנת הלימודים התשס"ט נחלקים לשתי קבוצות:
29-08-2008
הזכאים למענק לימודים לשנת הלימודים התשס"ט נחלקים לשתי קבוצות:
081-2008

טיפול וסיוע אישי – עבודה מועדפת

בהתאם להוראות סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי חייל משוחרר זכאי למענק אם עבד במשך שישה חודשים לפחות במהלך שנתיים מיום שחרורו בעבודה מועדפת או נדרשת.
26-08-2008
בהתאם להוראות סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי חייל משוחרר זכאי למענק אם עבד במשך שישה חודשים לפחות במהלך שנתיים מיום שחרורו בעבודה מועדפת או נדרשת.
080-2008

דרישות ממ"י לאישור תוכניות בניה בקיבוץ שהחליט על שיוך דירות

לאחרונה הציב מינהל מקרקעי ישראל דרישות חדשות כתנאי לאישור תוכנית בניה בקיבוצים שהחליטו על שיוך דירות.
24-08-2008
לאחרונה הציב מינהל מקרקעי ישראל דרישות חדשות כתנאי לאישור תוכנית בניה בקיבוצים שהחליטו על שיוך דירות.
079-2008

פיצויים לנפגעי פוליו מלפני קום המדינה - עדכון

המוסד לביטוח לאומי הגדיר נפגע פוליו כמי שחלה בישראל מאז הקמת המדינה (14/05/1948) ודחה תביעות של חולי פוליו שחלו במחלה בישראל לפני התאריך הנ"ל.
22-08-2008
המוסד לביטוח לאומי הגדיר נפגע פוליו כמי שחלה בישראל מאז הקמת המדינה (14/05/1948) ודחה תביעות של חולי פוליו שחלו במחלה בישראל לפני התאריך הנ"ל.
078-2008

סיווג מים מליחים לכל מפיקי המים

חשיבות סיווג המים כמליחים הינה בהקטנה ו/או ביטול של היטלי ההפקה. פסק דין שניתן לאחרונה מאשר את עמדת משרדנו, מקדמת דנן, כי מנהל רשות המים רשאי לשנות סיווג המים למליחים לכל בארות המים. (גן הדרום אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל רשות הממשלתית למים ולביוב וע 000607/07).
17-08-2008
חשיבות סיווג המים כמליחים הינה בהקטנה ו/או ביטול של היטלי ההפקה. פסק דין שניתן לאחרונה מאשר את עמדת משרדנו, מקדמת דנן, כי מנהל רשות המים רשאי לשנות סיווג המים למליחים לכל בארות המים. (גן הדרום אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' מנהל רשות הממשלתית למים ולביוב וע 000607/07).
077-2008

דמי אבטלה לחבר קיבוץ

ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעת חברת קיבוץ לדמי אבטלה וקבע כי לעניין חוק הביטוח הלאומי יש לראות במפעל ובקיבוץ כמעביד במשותף של חברת הקיבוץ ובהתאם לקבוע, כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, (בל 1508/07 פרגר ויניאר אסתר נ' המוסד לביטוח לאומי).
12-08-2008
ביה"ד האזורי לעבודה קיבל תביעת חברת קיבוץ לדמי אבטלה וקבע כי לעניין חוק הביטוח הלאומי יש לראות במפעל ובקיבוץ כמעביד במשותף של חברת הקיבוץ ובהתאם לקבוע, כי בין הצדדים התקיימו יחסי עובד-מעביד, (בל 1508/07 פרגר ויניאר אסתר נ' המוסד לביטוח לאומי).
076-2008

עמותה למטרות ציבור בישוב חקלאי

ישוב חקלאי המעוניין, כי הספקת הצרכים לאוכלוסיות מיוחדות תתבצענה באמצעות עמותות אשר יוקמו על ידו חייב לבדוק היטב אם הוא עומד בקריטריונים שנקבעו ע"י רשות המיסים ואם ניתן גילוי מלא לפעילות העמותה ולאוכלוסיית הזכאים הנהנים מתמיכותיה.
08-08-2008
ישוב חקלאי המעוניין, כי הספקת הצרכים לאוכלוסיות מיוחדות תתבצענה באמצעות עמותות אשר יוקמו על ידו חייב לבדוק היטב אם הוא עומד בקריטריונים שנקבעו ע"י רשות המיסים ואם ניתן גילוי מלא לפעילות העמותה ולאוכלוסיית הזכאים הנהנים מתמיכותיה.
075-2008

פיצוי עבור הפקעת קרקע ממשבצת נחלות חקלאיות

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה לאחרונה, תובענה שהגיש קיבוץ בגין גובה הפיצוי המגיע לו עקב הפקעה מתוך שטחי משבצת הנחלות החקלאיות. ה"פ 755/06 קיבוץ נען – אגודה שיתופית בע"מ נגד רכבת ישראל בע"מ. רקע עובדתי:
05-08-2008
ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה לאחרונה, תובענה שהגיש קיבוץ בגין גובה הפיצוי המגיע לו עקב הפקעה מתוך שטחי משבצת הנחלות החקלאיות. ה"פ 755/06 קיבוץ נען – אגודה שיתופית בע"מ נגד רכבת ישראל בע"מ. רקע עובדתי:
074-2008

שינוי ייעוד לתעסוקה בחוזה משבצת נחלות חקלאיות

בחוזה החכירה לדורות, (סעיף 4 (א) בחוזה הקיבוץ וסעיף 5 (ג) בחוזה המושב) בסעיף המפרט את מטרות החכירה, נכתב מפורשות כי זכותה של האגודה להשתמש בקרקעותיה לצרכי "מפעל", שהם בין היתר, ע"פ ההגדרה בחוזה "... כל מטרה עסקית אחרת שאינה "משק חקלאי" ...". סעיף אחר בחוזה החכירה (9 (א) בחוזה קיבוץ, 8 (א) בחוזה מושב), שעניינו שינוי ייעוד, קובע כי האגודה רשאית לפעול לשינויי ייעוד של המקרקעין שברשותה, בכפוף לשני תנאים: האחד- שתודיע על כך למינהל מקרקעי ישראל, והשני-ששינוי היעוד לא יחרוג ממטרות החכירה.
03-08-2008
בחוזה החכירה לדורות, (סעיף 4 (א) בחוזה הקיבוץ וסעיף 5 (ג) בחוזה המושב) בסעיף המפרט את מטרות החכירה, נכתב מפורשות כי זכותה של האגודה להשתמש בקרקעותיה לצרכי "מפעל", שהם בין היתר, ע"פ ההגדרה בחוזה "... כל מטרה עסקית אחרת שאינה "משק חקלאי" ...". סעיף אחר בחוזה החכירה (9 (א) בחוזה קיבוץ, 8 (א) בחוזה מושב), שעניינו שינוי ייעוד, קובע כי האגודה רשאית לפעול לשינויי ייעוד של המקרקעין שברשותה, בכפוף לשני תנאים: האחד- שתודיע על כך למינהל מקרקעי ישראל, והשני-ששינוי היעוד לא יחרוג ממטרות החכירה.
073-2008

החזר מס במקור שנוכה בשל טעות

לאחרונה ניתן בביהמ"ש העליון פס"ד עקרוני בעניין הזכות להשבת מס שנוכה במקור, בשל טעות. ע"א 9670/05 גיל חברה לפיתוח ותעשיות בע"מ, נגד פקיד שומה ת"א. נסיבות פסק הדין:
30-07-2008
לאחרונה ניתן בביהמ"ש העליון פס"ד עקרוני בעניין הזכות להשבת מס שנוכה במקור, בשל טעות. ע"א 9670/05 גיל חברה לפיתוח ותעשיות בע"מ, נגד פקיד שומה ת"א. נסיבות פסק הדין:
072-2008

זכויות בני רשות כזכויות חוכרים לדורות

לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל, בפרשת קיבוץ להבות חביבה (ע"א 1633/05) את עמדתו ביחס לטיב זכויותיו הקרקעיות של קיבוץ, עת נדרש תשלומו של היטל השבחה ממבקשי היתר לבנייה.
27-07-2008
לאחרונה הבהיר מינהל מקרקעי ישראל, בפרשת קיבוץ להבות חביבה (ע"א 1633/05) את עמדתו ביחס לטיב זכויותיו הקרקעיות של קיבוץ, עת נדרש תשלומו של היטל השבחה ממבקשי היתר לבנייה.
071-2008

דמי חכירה מהוונים לבניה למגורים בקיבוצים

מינהל מקרקעי ישראל הודיע לאחרונה לבית המשפט כי הוא אינו גובה בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות דמי חכירה מהוונים גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
25-07-2008
מינהל מקרקעי ישראל הודיע לאחרונה לבית המשפט כי הוא אינו גובה בקיבוצים להם חוזי חכירה לדורות דמי חכירה מהוונים גם ביחס לזכויות בניה מעבר ל - 160 מ"ר.
070-2008

מיסוי הרחבות קהילתיות בישובים חקלאיים

לאחרונה מתגבשת ברשות המיסים התייחסות לאירועי המס הנובעים מהחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל ואופן מיסויה כדלקמן:
24-07-2008
לאחרונה מתגבשת ברשות המיסים התייחסות לאירועי המס הנובעים מהחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל ואופן מיסויה כדלקמן:
069-2008

בתקופת הסכם פיתוח לא ידרש תשלום עבור השלמה למלא זכויות הבניה

מינהל מקרקעי ישראל הבהיר כי החלטה 1143 לפיה ידרש תשלום עבור השלמה למלא זכויות הבנייה בהרחבות הקהילתיות לא תחול על מגרשם בתקופת הסכם הפיתוח.
22-07-2008
מינהל מקרקעי ישראל הבהיר כי החלטה 1143 לפיה ידרש תשלום עבור השלמה למלא זכויות הבנייה בהרחבות הקהילתיות לא תחול על מגרשם בתקופת הסכם הפיתוח.
068-2008

שינויים בתגמולי מילואים מ- 1.8.2008

בתאריך 2.4.2008 אישרה הכנסת את חוק המילואים החדש הכולל את התיקונים הבאים בחוק הביטוח הלאומי:
20-07-2008
בתאריך 2.4.2008 אישרה הכנסת את חוק המילואים החדש הכולל את התיקונים הבאים בחוק הביטוח הלאומי:
067-2008

חלקת המגורים בנחלה כקרקע עירונית

"החלטה מס'' 1 מעגנת את ההבחנה היסודית שנהגה בארץ עוד בטרם קום המדינה, בין קרקע חקלאית לקרקע עירונית... על פי התפיסה הבסיסית המעוגנת בהחלטה מס'' 1, זכויותיו בקרקע של חוכר קרקע עירונית "עמידות" יותר בפני שינויים מזכויותיו של החוכר החקלאי (למעט באשר לחלקת מגוריו של החקלאי)." (הדגשה שלי – ב.מ). כך נאמר בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ 4736/03 אלון חב'' הדלק לישראל בע"מ נ'' שר התעשיה והמסחר ואח'' בו השוותה כב'' השופטת א. פרוקצ''יה את חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית.
18-07-2008
"החלטה מס'' 1 מעגנת את ההבחנה היסודית שנהגה בארץ עוד בטרם קום המדינה, בין קרקע חקלאית לקרקע עירונית... על פי התפיסה הבסיסית המעוגנת בהחלטה מס'' 1, זכויותיו בקרקע של חוכר קרקע עירונית "עמידות" יותר בפני שינויים מזכויותיו של החוכר החקלאי (למעט באשר לחלקת מגוריו של החקלאי)." (הדגשה שלי – ב.מ). כך נאמר בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ 4736/03 אלון חב'' הדלק לישראל בע"מ נ'' שר התעשיה והמסחר ואח'' בו השוותה כב'' השופטת א. פרוקצ''יה את חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית.
066-2008

העלאת תעריפי מים לגינון

ביום 22.6.08 פורסמו "כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון מס' 2) התשס"ח – 2008, להלן התיקון:
16-07-2008
ביום 22.6.08 פורסמו "כללי המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) (תיקון מס' 2) התשס"ח – 2008, להלן התיקון:
065-2008

דמי היתר עבור זכויות בניה נוספות

בע"א 11272/07, מינהל מקרקעי ישראל נגד אסקסלסקי אלברט ואח', דחה ביהמ"ש המחוזי בירושלים את ערעור מינהל מקרקעי ישראל על פסק הדין שניתן כנגדו בבימ"ש השלום ואשר דחה את דרישתו מחוכרים לשלם, בנוסף לדמי חכירה, דמי היתר כתנאי להרחבת בתיהם.
14-07-2008
בע"א 11272/07, מינהל מקרקעי ישראל נגד אסקסלסקי אלברט ואח', דחה ביהמ"ש המחוזי בירושלים את ערעור מינהל מקרקעי ישראל על פסק הדין שניתן כנגדו בבימ"ש השלום ואשר דחה את דרישתו מחוכרים לשלם, בנוסף לדמי חכירה, דמי היתר כתנאי להרחבת בתיהם.
064-2008

מיסוי נאמנויות

מוסד הנאמנות הינו מוסד משפטי ותיק הקיים בשיטות משפט המתבססות על המשפט האנגלי. במוסד הנאמנות נפרד אדם (יוצר הנאמנות) מבעלות בנכס שלו ומוסר את הבעלות בו לידי אדם (הנאמן) שינהלו לטובת אדם שלישי (הנהנה).
11-07-2008
מוסד הנאמנות הינו מוסד משפטי ותיק הקיים בשיטות משפט המתבססות על המשפט האנגלי. במוסד הנאמנות נפרד אדם (יוצר הנאמנות) מבעלות בנכס שלו ומוסר את הבעלות בו לידי אדם (הנאמן) שינהלו לטובת אדם שלישי (הנהנה).
063-2008

זכייה במכרז מהווה רכישת זכות במקרקעין

לאחרונה קבעה ועדת ערר בפס"ד בעניין נוה בניין ופיתוח בע"מ ופנטהאוז חברה לבניין בע"מ נגד מס שבח ת"א, וע 1129/02, כי זוכה במכרז הוא שרכש את מלוא הזכויות מהמינהל אף שבפועל על הסכם הפיתוח חתומים הוא ושותפו.
07-07-2008
לאחרונה קבעה ועדת ערר בפס"ד בעניין נוה בניין ופיתוח בע"מ ופנטהאוז חברה לבניין בע"מ נגד מס שבח ת"א, וע 1129/02, כי זוכה במכרז הוא שרכש את מלוא הזכויות מהמינהל אף שבפועל על הסכם הפיתוח חתומים הוא ושותפו.
062-2008

פחת מואץ לציוד שנרכש מ- 1.6.08 ועד 31.5.09

ביום 22 ביוני 2008 חתם שר האוצר על תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח – 2008.
03-07-2008
ביום 22 ביוני 2008 חתם שר האוצר על תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח – 2008.
061-2008

הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ובעוטף עזה

על פי החלטת ועדת הכלכלה בראשות ח"כ גלעד ארדן מיום 7.11.2007 ובמטרה לעודד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ועוטף עזה הגיש ח"כ גלעד ארדן הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ועוטף עזה. עפ"י הצעת החוק בהרחבת ישובים בקו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה זכאי הישוב החקלאי לגבות כספים מהמתיישבים לכל אחת מהמטרות הבאות:
30-06-2008
על פי החלטת ועדת הכלכלה בראשות ח"כ גלעד ארדן מיום 7.11.2007 ובמטרה לעודד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ועוטף עזה הגיש ח"כ גלעד ארדן הצעת חוק לעידוד ההתיישבות בקו עימות גזרת הלבנון ועוטף עזה. עפ"י הצעת החוק בהרחבת ישובים בקו עימות גזרת לבנון ועוטף עזה זכאי הישוב החקלאי לגבות כספים מהמתיישבים לכל אחת מהמטרות הבאות:
060-2008

תהליך השינויים בקיבוצים – לקט פס"ד

שינוי אורחות החיים בקיבוצים מניב מטבע הדברים מחלוקות משפטיות הקשורות בתהליכי השינוי. להלן סקירה של פסקי דין שניתנו לאחרונה הקשורים בשינויים בקיבוצים:
26-06-2008
שינוי אורחות החיים בקיבוצים מניב מטבע הדברים מחלוקות משפטיות הקשורות בתהליכי השינוי. להלן סקירה של פסקי דין שניתנו לאחרונה הקשורים בשינויים בקיבוצים:
059-2008

ההצעה לצמצום אזורי עדיפות להקצאת קרקע לתיירות

בהצעה שהוכנה לדיון ישיבת במועצת מקרקעי ישראל ב- 22.6.08 אשר מועדה נדחה ל- 6.7.08 העוסקת בתיקון החלטה 817 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" הוצע לצמצם את אזורי העדיפות להקצאת קרקע לתיירות וזאת בניגוד להחלטת הממשלה ולצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) התשס"ז-2007.
24-06-2008
בהצעה שהוכנה לדיון ישיבת במועצת מקרקעי ישראל ב- 22.6.08 אשר מועדה נדחה ל- 6.7.08 העוסקת בתיקון החלטה 817 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" הוצע לצמצם את אזורי העדיפות להקצאת קרקע לתיירות וזאת בניגוד להחלטת הממשלה ולצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) התשס"ז-2007.
058-2008

שינוי הקיבוץ למושב – סוגיית דמי ההסכמה

בהחלטת ממשלת ישראל מס' 1879 מיום 1.07.2007, הוחלט לאמץ את המלצות הועדה לבחינת התנאים לשינוי מעמד של קיבוץ/ מושב שיתופי למעמד למושב עובדים/ כפר שיתופי. ועדה זו הוקמה בהתאם להחלטה קודמת של הממשלה, מפברואר 2003, במטרה לקבוע את התנאים שיאפשרו את שינוי הקיבוץ למושב.
22-06-2008
בהחלטת ממשלת ישראל מס' 1879 מיום 1.07.2007, הוחלט לאמץ את המלצות הועדה לבחינת התנאים לשינוי מעמד של קיבוץ/ מושב שיתופי למעמד למושב עובדים/ כפר שיתופי. ועדה זו הוקמה בהתאם להחלטה קודמת של הממשלה, מפברואר 2003, במטרה לקבוע את התנאים שיאפשרו את שינוי הקיבוץ למושב.
057-2008

מעמד קרקע מחוץ למשבצת הנחלות

בפס"ד בעניין רשות הפיתוח ומדינת ישראל נגד קבוצת שילר, א4292/98 ו- א4292.1/98, בימ"ש השלום ברמלה הורה לקיבוץ לפנות מקרקעין אשר מחוץ למשבצת הנחלות. נסיבות המקרה:
18-06-2008
בפס"ד בעניין רשות הפיתוח ומדינת ישראל נגד קבוצת שילר, א4292/98 ו- א4292.1/98, בימ"ש השלום ברמלה הורה לקיבוץ לפנות מקרקעין אשר מחוץ למשבצת הנחלות. נסיבות המקרה:
056-2008

משמעות המלצת ועד האגודה למתן היתר בניה

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים קבע לאחרונה, בעניין חיים גולדשטיין נגד מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, הועדה המקומית לתו"ב דרום השרון ומינהל מקרקעי ישראל, כי אין בהמלצה שלילית של ועד הכפר כדי לסתום את הגולל על קבלת בקשה להיתר. (עע"מ 6198/06)
15-06-2008
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים מנהליים קבע לאחרונה, בעניין חיים גולדשטיין נגד מעש כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע"מ, הועדה המקומית לתו"ב דרום השרון ומינהל מקרקעי ישראל, כי אין בהמלצה שלילית של ועד הכפר כדי לסתום את הגולל על קבלת בקשה להיתר. (עע"מ 6198/06)
055-2008

שיעורי מס השבח – לפי פיצול ליניארי בלבד

בפסק דינו, ע""א 8569/06 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נגד אלברט אברהם פוליטי, קיבל ביהמ"ש העליון את ערעור מנהל מיסוי מקרקעין חיפה וקבע כי הפיצול הליניארי הקבוע בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק"), הינו בבחינת חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה. זאת בניגוד לקביעתה של ועדת הערר אשר קבעה כי הפיצול הליניארי כאמור אינו חזקה חלוטה וכי ניתן לחלק את השבח הריאלי בהתאם למועד בו נצבר השבח הריאלי בפועל.
10-06-2008
בפסק דינו, ע""א 8569/06 מנהל מיסוי מקרקעין חיפה נגד אלברט אברהם פוליטי, קיבל ביהמ"ש העליון את ערעור מנהל מיסוי מקרקעין חיפה וקבע כי הפיצול הליניארי הקבוע בסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "החוק"), הינו בבחינת חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה. זאת בניגוד לקביעתה של ועדת הערר אשר קבעה כי הפיצול הליניארי כאמור אינו חזקה חלוטה וכי ניתן לחלק את השבח הריאלי בהתאם למועד בו נצבר השבח הריאלי בפועל.
054-2008

מע"מ בקניות עבור אחרים

קיבוצים ומושבים נוהגים לעיתים לרכוש חומרים עבור נותני שירותים שונים, עימם הם עובדים, לקזז את המע"מ ולהוציא חשבונית מס לנותן השירות בסכום הרכישה. רשויות מע"מ התייחסו לשיטה זו, לאחר שנתקלו בה במסגרת ביקורת, כאל 'יחסים מיוחדים', אשר הכלל לגביהם מוסדר בסעיף 10 לחוק מע"מ:
06-06-2008
קיבוצים ומושבים נוהגים לעיתים לרכוש חומרים עבור נותני שירותים שונים, עימם הם עובדים, לקזז את המע"מ ולהוציא חשבונית מס לנותן השירות בסכום הרכישה. רשויות מע"מ התייחסו לשיטה זו, לאחר שנתקלו בה במסגרת ביקורת, כאל 'יחסים מיוחדים', אשר הכלל לגביהם מוסדר בסעיף 10 לחוק מע"מ:
053-2008

תוכנית חירום להתמודדות עם משבר משק המים

בישיבת הממשלה מיום 1.6.08 התקבלה החלטה מס'''' 3533 העוסקת בהחלטות לטיפול במשבר החמור במשק המים, בתחום הגדלת היצע המים וכן הקטנת הביקושים למים. להלן עיקרי ההחלטות:
02-06-2008
בישיבת הממשלה מיום 1.6.08 התקבלה החלטה מס'''' 3533 העוסקת בהחלטות לטיפול במשבר החמור במשק המים, בתחום הגדלת היצע המים וכן הקטנת הביקושים למים. להלן עיקרי ההחלטות:
052-2008

הסרת חסמים בהרחבות ישובים חקלאיים

עד כה הוקצו בהרחבות בישובים חקלאיים מעל 23,000 מגרשים. מדובר במפעל ההתיישבותי הגדול ביותר שבוצע בישובים החקלאיים מתחילת שנות התשעים. הוראות סעיף (25)1 לתקנות חובת מכרזים קובעות כדלקמן:
30-05-2008
עד כה הוקצו בהרחבות בישובים חקלאיים מעל 23,000 מגרשים. מדובר במפעל ההתיישבותי הגדול ביותר שבוצע בישובים החקלאיים מתחילת שנות התשעים. הוראות סעיף (25)1 לתקנות חובת מכרזים קובעות כדלקמן:
051-2008

תעריפי מים ביתיים - עדכון

ההרחבות בקיבוצים ובמושבים מחייבות את האגודות לקבוע מדיניות לתעריפי מים לתושבים, בחוזרנו זה נסקור את תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) תשנ"ד- 1994, שעל פיהן מחייבות הרשויות המקומיות את תושביהן בגין השימוש במים.
25-05-2008
ההרחבות בקיבוצים ובמושבים מחייבות את האגודות לקבוע מדיניות לתעריפי מים לתושבים, בחוזרנו זה נסקור את תקנות המים (תעריפים למים ברשויות המקומיות) תשנ"ד- 1994, שעל פיהן מחייבות הרשויות המקומיות את תושביהן בגין השימוש במים.
050-2008

הרחבות למגורים בישובים חקלאיים בדרך של בנייה מרוכזת – עדכון

חדשות לבקרים חלים שינויים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובנוהלי מינהל מקרקעי ישראל בקשר לבניה מרוכזת בהרחבות למגורים בקיבוצים ובמושבים. לאחרונה, 14.5.2008, קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל את החלטתה מס' 2180 בקשר ל"הבהרות להחלטת הנהלה 1320 בדבר בניה מרוכזת". להלן נוסח ההחלטה:
20-05-2008
חדשות לבקרים חלים שינויים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובנוהלי מינהל מקרקעי ישראל בקשר לבניה מרוכזת בהרחבות למגורים בקיבוצים ובמושבים. לאחרונה, 14.5.2008, קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל את החלטתה מס' 2180 בקשר ל"הבהרות להחלטת הנהלה 1320 בדבר בניה מרוכזת". להלן נוסח ההחלטה:
049-2008

דינן של הוצאות פיתוח בהרחבה קהילתית לענין מע"מ

לאחרונה נדונה בביהמ"ש העליון, סוגיית החיוב במע"מ בגין עבודות פיתוח ותשתית כנגד פטור מתשלומי אגרה, בענין קרית שדה התעופה בע"מ והחברה לפיתוח מקרקעי בארות יצחק בע"מ נגד מנהל מע"מ (ע"א 10252/05).
16-05-2008
לאחרונה נדונה בביהמ"ש העליון, סוגיית החיוב במע"מ בגין עבודות פיתוח ותשתית כנגד פטור מתשלומי אגרה, בענין קרית שדה התעופה בע"מ והחברה לפיתוח מקרקעי בארות יצחק בע"מ נגד מנהל מע"מ (ע"א 10252/05).
048-2008

תשלום עבור השלמה למלא זכויות בניה – החלטת מועצה 1143

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1143 בענין תשלום להשלמת מלא זכויות הבניה לא תחול על תכניות שהוגשו למינהל ולא טופלו עד 19.3.2008 כך החליטה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל. להלן נוסח החלטת הנהלת המינהל מס' 2168 מיום 30.4.2008 "תוספת בניה, שינוי יעוד, פיצול– תשלום דמי היתר – הוראות מעבר להחלטת מועצה 1143":
11-05-2008
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1143 בענין תשלום להשלמת מלא זכויות הבניה לא תחול על תכניות שהוגשו למינהל ולא טופלו עד 19.3.2008 כך החליטה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל. להלן נוסח החלטת הנהלת המינהל מס' 2168 מיום 30.4.2008 "תוספת בניה, שינוי יעוד, פיצול– תשלום דמי היתר – הוראות מעבר להחלטת מועצה 1143":
047-2008

הכנסה פטורה של חבר קיבוץ לענין ביטוח לאומי

תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי אשר תחולתו מיום 1 בינואר 2008 קבע כי מבוטח שיש לו הכנסה פסיבית ההכנסה תחויב בדמי ביטוח לאומי, ללא קשר להכנסותיו של המבוטח מעסק/משלח יד או עבודה למעט הכנסות פסיביות הפטורות מדמי ביטוח כמפורט להלן:
06-05-2008
תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי אשר תחולתו מיום 1 בינואר 2008 קבע כי מבוטח שיש לו הכנסה פסיבית ההכנסה תחויב בדמי ביטוח לאומי, ללא קשר להכנסותיו של המבוטח מעסק/משלח יד או עבודה למעט הכנסות פסיביות הפטורות מדמי ביטוח כמפורט להלן:
046-2008

פטור ממיסוי זכויות בניה מכוח תכנית חיזוק מבנים

במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל לאפשרות של רעידות אדמה, התקבלה ביום 27 במרס 2005 החלטת ממשלה המאשרת את תכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38 (להלן – תכנית החיזוק). מטרתה של תכנית זו היא ליצור כלים המיועדים להקל על ביצוע חיזוקם של מבנים כאמור וכן לעודד בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה. בעקבות המלצות הוועדה חוקקה הכנסת שלושה חוקים:
02-05-2008
במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל לאפשרות של רעידות אדמה, התקבלה ביום 27 במרס 2005 החלטת ממשלה המאשרת את תכנית המיתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה – תמ"א 38 (להלן – תכנית החיזוק). מטרתה של תכנית זו היא ליצור כלים המיועדים להקל על ביצוע חיזוקם של מבנים כאמור וכן לעודד בעלי בתים לחזק את נכסיהם ולשפר את עמידותם מפני רעידות אדמה. בעקבות המלצות הוועדה חוקקה הכנסת שלושה חוקים:
045-2008

היבטי מיסוי מקרקעין בצמיחה דמוגרפית בקיבוץ

בקליטת חברים חדשים בקיבוץ במסגרת צמיחה דמוגרפית מקצה הקיבוץ לחבר החדש מגרש להקמת בית מגורים.
30-04-2008
בקליטת חברים חדשים בקיבוץ במסגרת צמיחה דמוגרפית מקצה הקיבוץ לחבר החדש מגרש להקמת בית מגורים.
044-2008

תכנית חירום לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל

להיפוך מגמת ההגירה השלילית מהנגב ומהגליל נדרשת הממשלה לתכנית חירום בה ינקטו צעדים יעילים לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל.
28-04-2008
להיפוך מגמת ההגירה השלילית מהנגב ומהגליל נדרשת הממשלה לתכנית חירום בה ינקטו צעדים יעילים לעידוד ההתיישבות בנגב ובגליל.
043-2008

מס רכישה על דירה מוגמרת בהרחבת ישוב חקלאי

בפסק דין שניתן ביום 17 באפריל 2008, בעניין גולן עמוס ואחרים נגד מנהל מס שבח, וע4006/03, קבעה ועדת הערר כי בהרחבה במושב שיתופי רגבה רכשו המשתכנים דירות מגורים מוגמרות מקבלן ולפיכך הם חייבים בתשלום מס רכישה בגינן.
24-04-2008
בפסק דין שניתן ביום 17 באפריל 2008, בעניין גולן עמוס ואחרים נגד מנהל מס שבח, וע4006/03, קבעה ועדת הערר כי בהרחבה במושב שיתופי רגבה רכשו המשתכנים דירות מגורים מוגמרות מקבלן ולפיכך הם חייבים בתשלום מס רכישה בגינן.
042-2008

דחיית דרישת המינהל לתוספת דמי היתר ודמי חכירה מהוונים

שני פסקי דין שניתנו לאחרונה עוסקים בדרישות מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), לתוספת תשלומים כגון דמי היתר ודמי חכירה מהוונים.
21-04-2008
שני פסקי דין שניתנו לאחרונה עוסקים בדרישות מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), לתוספת תשלומים כגון דמי היתר ודמי חכירה מהוונים.
041-2008

צמצום במבצע ההנחות להסדרי חובות דח"ש

לאחרונה נמצא שמינהל מקרקעי ישראל חורג מסמכויותיו ביישום מצמצם של החלטה 1139, וזאת בניגוד לכללים הקבועים בהחלטה עצמה, כפי שיפורט להלן:
14-04-2008
לאחרונה נמצא שמינהל מקרקעי ישראל חורג מסמכויותיו ביישום מצמצם של החלטה 1139, וזאת בניגוד לכללים הקבועים בהחלטה עצמה, כפי שיפורט להלן:
040-2008

מבני מגורים ארעיים בחלקת המגורים

בניגוד מפורש להוראת חוזה משבצת הנחלות בקיבוץ ובמושב, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת מינהל מקרקעי ישראל בענין: מבני מגורים להלנת פועלים חקלאיים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ יש לצפות מהגורמים המייצגים, כי יפעלו מיידית בכל הדרכים לרבות משפטיות להסרת הגזרה. להלן נוסח ההחלטה אשר מספרה הוא 1150:
11-04-2008
בניגוד מפורש להוראת חוזה משבצת הנחלות בקיבוץ ובמושב, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את הצעת מינהל מקרקעי ישראל בענין: מבני מגורים להלנת פועלים חקלאיים בחלקה א' בנחלה ובשטח המחנה בקיבוץ יש לצפות מהגורמים המייצגים, כי יפעלו מיידית בכל הדרכים לרבות משפטיות להסרת הגזרה. להלן נוסח ההחלטה אשר מספרה הוא 1150:
039-2008

כללי IFRS לא יחולו בחישוב המס בשנים 2008, 2007

בחודש יולי 2006 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 29 – אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "כללי IFRS") (להלן: "תקן 29"). תקן 29 קובע, כי ככלל, חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומדווחות לפיו, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי IFRS, לתקופות החל מ-1 בינואר 2008.
08-04-2008
בחודש יולי 2006 אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 29 – אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "כללי IFRS") (להלן: "תקן 29"). תקן 29 קובע, כי ככלל, חברות הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ומדווחות לפיו, יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי כללי IFRS, לתקופות החל מ-1 בינואר 2008.
038-2008

ניכוי הוצאות בגין השגחה על ילדים

ביהמ"ש המחוזי, מפי כב' השופט מגן אלטוביה, קבע בעמה (ת"א) 1213/04 ורד פרי נ' פ"ש גוש דן, כי על פקיד השומה להתיר בניכוי הוצאות, שנתבעו ע"י המערערת, בגין השגחת הילדים במסגרות. נסיבות פסק הדין:
06-04-2008
ביהמ"ש המחוזי, מפי כב' השופט מגן אלטוביה, קבע בעמה (ת"א) 1213/04 ורד פרי נ' פ"ש גוש דן, כי על פקיד השומה להתיר בניכוי הוצאות, שנתבעו ע"י המערערת, בגין השגחת הילדים במסגרות. נסיבות פסק הדין:
037-2008

הגדלת קצבאות זקנה ושאירים

סכומי הגמלה מחושבים בשיעורים מ"סכום הבסיסי" שהוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי לעניין קצבאות זקנה ושארים הוא 7,352 ₪. להלן נתוני הגמלאות לפני ואחרי תיקון 106 בהתאם לשיעור מה"סכום הבסיסי":
04-04-2008
סכומי הגמלה מחושבים בשיעורים מ"סכום הבסיסי" שהוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות החל מינואר 2006 (עד ינואר 2006 חושבו הגמלאות בהתאם לשכר הממוצע). הסכום הבסיסי לעניין קצבאות זקנה ושארים הוא 7,352 ₪. להלן נתוני הגמלאות לפני ואחרי תיקון 106 בהתאם לשיעור מה"סכום הבסיסי":
036-2008

הנחות בהקצאת קרקע לתיירות

על הקצאת קרקע למטרות תיירות לרבות צימרים יחולו הנחות על פי אזורי עדיפות לתיירות שנקבעו ע"י ממשלת ישראל. לאחרונה קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החלטה התואמת את מדיניות הממשלה. להלן החלטה מס' 2097 של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בנושא "עסקות תיירות – הוראות מעבר וצימרים":
02-04-2008
על הקצאת קרקע למטרות תיירות לרבות צימרים יחולו הנחות על פי אזורי עדיפות לתיירות שנקבעו ע"י ממשלת ישראל. לאחרונה קיבלה הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החלטה התואמת את מדיניות הממשלה. להלן החלטה מס' 2097 של הנהלת מינהל מקרקעי ישראל בנושא "עסקות תיירות – הוראות מעבר וצימרים":
035-2008

שימוש חקלאי במקרקעי המדינה

לאחרונה ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בנתניה, אשר נתן פירוש מצומצם לסוגיית השימוש בקרקע חקלאית. בפסק דין זה, הרחיבה השופטת אברמוביץ קולנדר את האיסור על שימוש בקרקע חקלאית כך שיחול גם על כלבייה ומרפאה וטרינרית (א9059/04, א12079/04 מינהל מקרקעי ישראל נ' כפר ידידיה).
30-03-2008
לאחרונה ניתן פסק-דין בבית משפט השלום בנתניה, אשר נתן פירוש מצומצם לסוגיית השימוש בקרקע חקלאית. בפסק דין זה, הרחיבה השופטת אברמוביץ קולנדר את האיסור על שימוש בקרקע חקלאית כך שיחול גם על כלבייה ומרפאה וטרינרית (א9059/04, א12079/04 מינהל מקרקעי ישראל נ' כפר ידידיה).
034-2008

הוראות מעבר לאגודות שיתופיות לאחר חוק התיאומים בשל אינפלציה

תחולתו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-1985 הסתיימה ב-31.12.07, לאחריו יחולו הוראות המעבר בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק. כמו כן יחולו הוראת מעבר על אגודות שיתופיות כפי שיפורט להלן.
27-03-2008
תחולתו של חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) התשמ"ה-1985 הסתיימה ב-31.12.07, לאחריו יחולו הוראות המעבר בהתאם לתיקון מס' 20 לחוק. כמו כן יחולו הוראת מעבר על אגודות שיתופיות כפי שיפורט להלן.
033-2008

שינוי בכללי היטלי הפקת מים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה בימים אלו שינויים, בכללי היטלי הפקת מים. להלן השינויים בתוספת השניה לחוק המים התשי"ט-1959, אשר תחולתן מ 1.4.2008:
25-03-2008
ועדת הכספים של הכנסת אישרה בימים אלו שינויים, בכללי היטלי הפקת מים. להלן השינויים בתוספת השניה לחוק המים התשי"ט-1959, אשר תחולתן מ 1.4.2008:
032-2008

סיווג אגודה חקלאית ע"י רשם האגודות השיתופיות

ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, דחה ערעור נגד אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזיכרון יעקב בע"מ (להלן:"האגודה"), וקיבל את החלטת רשם האגודות השיתופיות לדחות בקשה לשינוי סיווג אגודה מאגודה חקלאית לאגודה יצרנית(עמ"נ 223/07).
23-03-2008
ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בשבתו כבימ"ש לעניינים מינהליים, דחה ערעור נגד אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשון לציון וזיכרון יעקב בע"מ (להלן:"האגודה"), וקיבל את החלטת רשם האגודות השיתופיות לדחות בקשה לשינוי סיווג אגודה מאגודה חקלאית לאגודה יצרנית(עמ"נ 223/07).
031-2008

תאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ

להלן ההנחיות החדשות שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים לעניין "תאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ":
21-03-2008
להלן ההנחיות החדשות שהוציא מר מיכאל גל מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים לעניין "תאומי מס והחזרי מס לחברי קיבוץ":
030-2008

פיצויים באזור עוטף עזה ושדרות מ-1 בנובמבר 2006

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 17/3/2008, את התקנות בנושא הסדרי הפיצויים שיחולו באזור עוטף עזה ושדרות, בעקבות המצב הביטחוני באזור זה. בהתאם להחלטת ועדת הכספים, ישולם הפיצוי החל מיום ה-1 בנובמבר 2006 ועד ליום 31 בדצמבר 2008.
17-03-2008
ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 17/3/2008, את התקנות בנושא הסדרי הפיצויים שיחולו באזור עוטף עזה ושדרות, בעקבות המצב הביטחוני באזור זה. בהתאם להחלטת ועדת הכספים, ישולם הפיצוי החל מיום ה-1 בנובמבר 2006 ועד ליום 31 בדצמבר 2008.
029-2008

דחיית בקשת המוסד לביטוח לאומי לאיחוד תביעות קיבוצים

המוסד לביטוח לאומי פנה לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להפעיל את סמכותו הקבועה בתקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ולאחד את הדיון בשתי סוגיות של תביעות קיבוצים שהוגשו נגדו האחת בענין הפסקת והשבת תשלומי 05 (עובדי חוץ) ע"י עו"ד רון רוגין והאחרת בענין ביטול תחולת חוק שכר מינימום בקביעת הכנסת חבר הקיבוץ ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד.
14-03-2008
המוסד לביטוח לאומי פנה לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להפעיל את סמכותו הקבועה בתקנה 6 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ולאחד את הדיון בשתי סוגיות של תביעות קיבוצים שהוגשו נגדו האחת בענין הפסקת והשבת תשלומי 05 (עובדי חוץ) ע"י עו"ד רון רוגין והאחרת בענין ביטול תחולת חוק שכר מינימום בקביעת הכנסת חבר הקיבוץ ע"י עו"ד ד"ר מיכל שקד.
028-2008

מבצע הנחות להסדרי חובות דמי חכירה שנתיים

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.08 על מבצע ההנחות להסדר חובות דמי חכירה שנתיים - קיבלה תוקף בתאריך 2.3.08 ומספרה 1139. ניתן לעיין בה באתר המינהל: www.mmi.gov.il. התייחסות למשמעויות הנוספות והמשפטיות של ההחלטה ראו חוזרנו מס' 11/2008.
12-03-2008
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 27.1.08 על מבצע ההנחות להסדר חובות דמי חכירה שנתיים - קיבלה תוקף בתאריך 2.3.08 ומספרה 1139. ניתן לעיין בה באתר המינהל: www.mmi.gov.il. התייחסות למשמעויות הנוספות והמשפטיות של ההחלטה ראו חוזרנו מס' 11/2008.
027-2008

תקופה נוספת להרחבות ע"פ 737 בישובי הצפון ובאזורי עדיפות

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1141 קבעה תקופה נוספת ומצומצמת עד 30.4.2008 "להגשת בקשות למינהל" לשיווק מגרשים על פי החלטה 737 בישובי הצפון ובמגרשים שתמורתם מיועדת להחזר חובות על פי פסקי "משקם" - באזורי עדיפות א' ובישובי מתחם התפר. ראו פירוט והרחבה בחוזרנו מס' 23/2008 – "ארכה לשיווק מגרשים לפי 737 עד 30.4.2008". להלן טבלה המרכזת את אפשרויות שיווק המגרשים על פי כללי החלטה 737 עד 30.4.2008 ובתנאים שנקבעו:
09-03-2008
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1141 קבעה תקופה נוספת ומצומצמת עד 30.4.2008 "להגשת בקשות למינהל" לשיווק מגרשים על פי החלטה 737 בישובי הצפון ובמגרשים שתמורתם מיועדת להחזר חובות על פי פסקי "משקם" - באזורי עדיפות א' ובישובי מתחם התפר. ראו פירוט והרחבה בחוזרנו מס' 23/2008 – "ארכה לשיווק מגרשים לפי 737 עד 30.4.2008". להלן טבלה המרכזת את אפשרויות שיווק המגרשים על פי כללי החלטה 737 עד 30.4.2008 ובתנאים שנקבעו:
026-2008

סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים

לאחרונה פורסמו המלצות הצוות לגיבוש מדיניות ליישום חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים) - )להלן: "חוק ההתיישבות החקלאית"), אשר עומדות לחולל מהפך של ממש בהתייחסות המדינה בכלל ומינהל מקרקעי ישראל בפרט לסוגיית השימוש החקלאי בקרקע והיקף תחולתו על מקורות הפרנסה של חקלאי ישראל. בראש הצוות עמד מר יוסי ישי המשנה למנכ"ל משרד החקלאות ומנהל הרשות לתכנון.
05-03-2008
לאחרונה פורסמו המלצות הצוות לגיבוש מדיניות ליישום חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ומים) - )להלן: "חוק ההתיישבות החקלאית"), אשר עומדות לחולל מהפך של ממש בהתייחסות המדינה בכלל ומינהל מקרקעי ישראל בפרט לסוגיית השימוש החקלאי בקרקע והיקף תחולתו על מקורות הפרנסה של חקלאי ישראל. בראש הצוות עמד מר יוסי ישי המשנה למנכ"ל משרד החקלאות ומנהל הרשות לתכנון.
025-2008

ההיבט החוזי של שימוש חורג בחלקת המגורים בנחלה

בית משפט השלום קריות דחה את תביעת מינהל מקרקעי ישראל למנוע מקיבוץ פרוד להפעיל דירות קיט-כפר נופש בתחומו ופסק כי שאלת המשך הפעלת דירות קיט בנחלה בקיבוץ פרוד למרות התנגדות המינהל תבוא על פתרונה בתשלום דמי שימוש בגובה כלשהו שיש לקבעו ולא ע"י צו מניעה האוסר להמשיך בביצוע השימוש החורג (א 004026/04 מינהל מקרקעי ישראל קיבוץ פרוד אגודה שיתופית).
02-03-2008
בית משפט השלום קריות דחה את תביעת מינהל מקרקעי ישראל למנוע מקיבוץ פרוד להפעיל דירות קיט-כפר נופש בתחומו ופסק כי שאלת המשך הפעלת דירות קיט בנחלה בקיבוץ פרוד למרות התנגדות המינהל תבוא על פתרונה בתשלום דמי שימוש בגובה כלשהו שיש לקבעו ולא ע"י צו מניעה האוסר להמשיך בביצוע השימוש החורג (א 004026/04 מינהל מקרקעי ישראל קיבוץ פרוד אגודה שיתופית).
024-2008

הסדרי פיצוי עקיף באזור שדרות ועוטף עזה

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ ,על ידי בעלי עסקים בשדרות ובישובי עוטף עזה, העביר שר האוצר בר און , ביום 26.2.08 ,את החלטתו לבג"ץ בנושא הסדרי הפיצוי העקיף שיחולו באזור שדרות ועוטף עזה.מלבד פיצוי על הנזק הממשי יתווספו שני מסלולים על נזקים עקיפים – מסלול אדום ושני מסלולים ירוקים.הפיצוי יהיה רטרואקטיבית מ-1 במאי 2007 ויחול גם על מי שכבר הגיש תביעה בעבר (התובע יוכל לקבל את ההפרש בין התביעות).
28-02-2008
בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ ,על ידי בעלי עסקים בשדרות ובישובי עוטף עזה, העביר שר האוצר בר און , ביום 26.2.08 ,את החלטתו לבג"ץ בנושא הסדרי הפיצוי העקיף שיחולו באזור שדרות ועוטף עזה.מלבד פיצוי על הנזק הממשי יתווספו שני מסלולים על נזקים עקיפים – מסלול אדום ושני מסלולים ירוקים.הפיצוי יהיה רטרואקטיבית מ-1 במאי 2007 ויחול גם על מי שכבר הגיש תביעה בעבר (התובע יוכל לקבל את ההפרש בין התביעות).
023-2008

ארכה לשיווק מגרשים לפי 737 עד 30.4.2008

שר האוצר חתם על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1141 המאריכה את המועד לשיווק מגרשים בהרחבות עפ"י החלטה 737 עד 30.4.2008. להלן נוסח החלטה 1141 "הארכת מועד להוראות המעבר על פי החלטת 972":
26-02-2008
שר האוצר חתם על החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1141 המאריכה את המועד לשיווק מגרשים בהרחבות עפ"י החלטה 737 עד 30.4.2008. להלן נוסח החלטה 1141 "הארכת מועד להוראות המעבר על פי החלטת 972":
022-2008

פיצויים לנפגעי פוליו מלפני קום המדינה

בתאריך 19/03/2007 התקבל בכנסת חוק הפיצוי לנפגעי פוליו. מטרת החוק לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם. תביעות חולי הפוליו אשר נולדו וחיו בארץ ישראל לפני ההכרזה על המדינה נדחו.
21-02-2008
בתאריך 19/03/2007 התקבל בכנסת חוק הפיצוי לנפגעי פוליו. מטרת החוק לפצות את נפגעי הפוליו שלקו בישראל במחלת שיתוק ילדים ובכך לבטא את מחויבותה של מדינת ישראל כלפיהם. תביעות חולי הפוליו אשר נולדו וחיו בארץ ישראל לפני ההכרזה על המדינה נדחו.
021-2008

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית - תשס"ח

שטח משבצת הקיבוץ נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת לקיבוץ לשם פרנסת חבריו למגוריהם ולצרכיהם האחרים (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
17-02-2008
שטח משבצת הקיבוץ נקבע לפי תקן הנחלות שנקבע ע"י ועדת הפרוגרמות של משרד החקלאות מוכפל בשטח הנחלות. הנחלה היא קרקע אשר רובה חקלאית המוחכרת לקיבוץ לשם פרנסת חבריו למגוריהם ולצרכיהם האחרים (החלטה מס' 1 של מועצת מקרקעי ישראל).
020-2008

ביטול מס מכירה והעלאה הדרגתית של שיעורי מס השבח המופחתים לותיקים

ביום 11/2/2008 אישרה הכנסת את הצעת החוק לביטול מס המכירה ולהעלאת שיעורי מס השבח המופחתים לותיקים. מס המכירה שהיה מוטל על מכירת קרקע, בשיעור של 2.5 אחוז משווי התמורה בוטל רטרואקטיבית החל מ- 1 באוגוסט 2007.
14-02-2008
ביום 11/2/2008 אישרה הכנסת את הצעת החוק לביטול מס המכירה ולהעלאת שיעורי מס השבח המופחתים לותיקים. מס המכירה שהיה מוטל על מכירת קרקע, בשיעור של 2.5 אחוז משווי התמורה בוטל רטרואקטיבית החל מ- 1 באוגוסט 2007.
019-2008

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2007

להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו ללקוחותינו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2007" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם רשות המיסים והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.
12-02-2008
להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו ללקוחותינו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2007" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם רשות המיסים והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.
018-2008

עלות תבלינים ירוקים ליום 31.12.07

הסכומים הנורמטיביים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
11-02-2008
הסכומים הנורמטיביים המופיעים ברשימה שלהלן פורסמו ע"י רשות המסים ומהווים את סה"כ עלות הגידול לדונם, למעט עלות הקטיף והשיווק.
017-2008

עלות בעלי כנף ליום 31/12/2007

בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות ברשות המיסים.
10-02-2008
בחוזר זה מובאים לפניכם הסכומים הנורמטיביים לענף הלול כפי שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום החקלאות ברשות המיסים.
016-2008

עלות נורמטיבית לעגלים ליום 31.12.07

הסכומים הנורמטיביים כפי שיפורטו להלן הם אותם סכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. מחירי העגלים שסוכמו הינם מחירים סופיים ללא קשר למחירי הקנייה של הוולדות במהלך שנת המס. למחירי העגלים הקנויים מעדר בקר לחלב יש להוסיף את עלות רכישת העגל.
08-02-2008
הסכומים הנורמטיביים כפי שיפורטו להלן הם אותם סכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים. מחירי העגלים שסוכמו הינם מחירים סופיים ללא קשר למחירי הקנייה של הוולדות במהלך שנת המס. למחירי העגלים הקנויים מעדר בקר לחלב יש להוסיף את עלות רכישת העגל.
015-2008

עלות עדר בקר לחלב ליום 31/12/07

להלן הסכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בנושא קביעת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
07-02-2008
להלן הסכומים שסוכמו עם מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים בנושא קביעת ההכנסה החייבת מעדר בקר לחלב:
014-2008

תקופה נוספת להרחבות ע"פ 737 ביישובי הצפון – הארכת החלטה 1102

היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו מיום 16.1.2008 "החלת החלטת מועצה מס' 888 על הרחבות למגורים המתבצעות בהתאם להחלטת מועצת 1102", התנגד להארכת החלטה 888, המאפשרת גבית כספים בישובי קו עימות בגבול הלבנון "לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של הישוב" במסגרת הרחבה לפי 959.
06-02-2008
היועץ המשפטי לממשלה, בחוות דעתו מיום 16.1.2008 "החלת החלטת מועצה מס' 888 על הרחבות למגורים המתבצעות בהתאם להחלטת מועצת 1102", התנגד להארכת החלטה 888, המאפשרת גבית כספים בישובי קו עימות בגבול הלבנון "לצורך פירעון חובות האגודה ו/או לצורך חיזוקו של הישוב" במסגרת הרחבה לפי 959.