גרסת הדפסה
מושבים מספר: 103-2020

משקי עזר – תוספת יחידת דיור לעניין תמ"א 35


בחודש יוני 2018 קיבלה המועצה הארצית לתכנון ובניה את המלצת הולנת"ע לעניין תוספת יחידת דיור לכל משק עזר ובתנאי שהיה קיים תכנונית מלפני שנת 1992 וטרם פוצל ו/או התווספה לו יח"ד נוספת.

להלן נוסח החלטת הולנת"ע כפי שהועבר לאישור המועצה הארצית:

"משקי עזר – לקבל את הבקשה ולאפשר תוספת יחידות דיור שאינה נספרת על פי תמ"א 35, בכל מגרש מגורים (קיים / מאושר) שאינו מוגדר כנחלה, שהיה קיים בינואר 1992 ולא פוצל מאז, זאת בדומה להוראות תמ"א 35 לתוספת יחידות דיור בחלקה א' בנחלה (למעט ההוראות לעניין הרחבת חלקת המגורים ל- 2.5 ד') בתנאי ויתקבל אישור הועדה המחוזית".

נדגיש כי הוראות התיקון לתמ"א 35 לעניין מכסות יח"ד בחלקות המגורים במושבים קבעו כי במחוזות משרד הפנים מרכז חיפה וירושלים "תותר תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות במושב, כאשר זו תגרע ממניין יח"ד הקבוע ליישוב".

החלטת הולנת"ע באה בהמשך לבג"צ שהוגש על ידי בני הזוג אהרון ושרה גינסבורג ממושב רשפון אשר טענו כנגד אפליה בעת עדכון תמ"א 1/35/ב בתוספת היחידה השלישית אך ורק בנחלות ולא במשקי העזר.

בעקבות הבג"צ הוקם צוות היגוי שהמלצתו התקבלה על ידי הולנת"ע ואושרה במועצה הארצית.

עם זאת ההחלטה עדיין אינה בתוקף מכיוון שלאחר אישור המועצה הארצית ההחלטה נשלחה להערות הועדות המחוזיות ומשם בחזרה לאישור המועצה ארצית וכן לאישור הממשלה שטרם הגיע.

מושבים רבים נמצאים כיום בהליך של הכנת תכנית מתאר חדשה למושב ובתוכה תוספת היחידה השלישית בנחלות, נכון להיום אין אפשרות להוסיף יחידת דיור נוספת למשקי העזר מכיוון שההחלטה לא אושרה.

לעניין תוספות יח"ד במשקי העזר במושבים במחוזות מרכז חיפה וירושלים ראו חוזרינו:

מס' 110/2015 "עדכון תמ"א 35 – מכסת יח"ד במגזר הכפרי"
מס' 114/2015 "עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים תיקון לתמ"א 35"
מס' 47/2016 "עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים"

לפרטים, להבהרות ולמציאת פתרון ניתן לפנות למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה 04-6484775.