גרסת הדפסה
מושבים מספר: 046-2020

מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה – עדכון

בישיבת הממשלה ביום 21.6.2020 אושר בין השאר "תזכיר חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת השעה – נגיף הקורונה החדש). התש"ף – 2020."

להלן ההסבר לעיקרי הוראות תזכיר החוק:

"במטרה לסייע לבני 67 ומעלה אשר נפלטו משוק העבודה כך שתינתן להם האפשרות להסתגל לעובדה שנפלטו באופן פתאומי משוק העבודה כתוצאה מהתפשטות הנגיף בישראל , ביום ב׳ בניסן התש״ף (27 במרס 2020) התקינה הממשלה את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה( התש״ף־2020 (להלן "התקנות") בתקנות נקבע כי ישולם מענק הסתגלות מיוחד לזכאים לפי התקנות שהופסקה עבודתם בחודשים מרס ואפריל. סכום המענק נגזר מהכנסת הזכאים לאחר הפסקת העסקתם, כך שסכום המענק בעד חודש מרס לא עלה על 2,000 שקלים חדשים, וסכום המענק בעד חודש אפריל לא עלה על 4,000 שקלים חדשים. ביום ל׳ בניסן התש״ף )24 באפריל 2020) התקבל בממשלה תיקון לתקנות ונוסף לתקנות מענק לחודש מאי שלא עלה על 4,000 שקלים חדשים.

בשל העדיפות החוקתית לעיגון ההסדר המעוגן בתקש״ח כאמור בחקיקה ראשית של הכנסת, מוצע בתזכיר החוק לעגן בחקיקה ראשית, כהוראת שעה את ההוראות שעוגנו בתקנות בנוסחן המעודכן וכן להוסיף מענק כמפורט להלן.

על מנת לסייע לבני ה-67 מוצע כעת להעניק מענק שלא יעלה על 4,000 ש״ח גם בעבור חודש יוני, ובהתאם לתנאי הזכאות אשר היו נהוגים לגבי תשלום המענקים הקודמים. בנוסף, מוצע לתת מענק חלקי בעבור החודשים מאי ויוני, לבני 67 שהיו מחוסרי עבודה בחלק מהימים בחודשים הללו, וחזרו לעבוד."

 

הצעת חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת השעה – נגיף הקורונה החדש) התש"ף 2020 פורסמה ב 22.6.2020 ותדון בועדת העבודה והרווחה של הכנסת ב 29.2.2020.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.