גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 036-2020

החזר קיצוץ ההטבה בסכום המע"מ לחיילי מילואים

בתאריך 4.5.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) הודעה בדבר "מילוי פרטים לצורך קבלת החזר כספי בגין ת.צ 36868-03-18 יובל אדלר ואח' נ' רשות מקרקעי ישראל" זאת בהמשך להודעה על הסכם פשרה שפורסמה בעתונות בתאריך 5.11.2019.

זאת בעקבות אישור בבית המשפט של ההסכם פשרה בין המבקשים והקבוצה ("כל חיילי המילואים הפעילים שבתקופה של 7 שנים שקדמו להגשת התביעה, זכו בהקצאת קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של פרסום הרשמה והגרלה או בפטור ממכרז, ואשר ניתנה להם הנחה של 50,000 ש"ח מכוח החלטה 1261 או החלטות שקדמו לה.")

תוך תשלום פיצוי לחבריה, גמול למבקשים ושכר טרחה לבא כוחם עו"ד ניצן גדות ("בתוך 60 ימים מיום אישור הסדר הפשרה, תפנה רמ"י (באופן המפורט בסעיף 10 להודעה על הסדר הפשרה) לחברי הקבוצה, במכתב אליו תצרף טופס מילוי פרטים ומספרי חשבון לשם ביצוע ההחזר הכספי. ההחזר הכספי יבוצע תוך 90 ימים מעת שרמ"י תקבל את הטופס מאת חבר הקבוצה בחזרה לידיה. לפי רמ"י מדובר ב-133 חיילים, וההערכה הכספית היא כ-900,000 ש"ח").

 

המבקשים יובל ועינת אדלר הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רמ"י על פי פרט 1 לתוספת השניה לחוק תובענות ייצוגיות בעניין החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1261 "הנחות בקרקע לחיילי מילואים" המעניקה הטבה לחיילי מילואים בהקצאת קרקע למגורים בבנייה נמוכה בדרך של פרסום ההרשמה והגרלה או בדרך של פטור ממכרז בהתאם להוראת תקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

לטענת המבקשים לסכום שנקבע במסגרת ההחלטה כהנחה (50,000 ש"ח) היה על רמ"י להוסיף סכום בשיעור המע"מ כדי שההנחה שניתנה בעת ביצוע העסקה תשקף את שווי ההנחה שנגזרה ממחיר הקרקע, ואילו רמ"י הפחיתה משיעור ההנחה את רכיב המע"מ אך חייבה במע"מ את העסקה כולה, בניכוי ההנחות, ובכך הקטינה למעשה את שווי ההטבה.

יצויין כי פס"ד דומה ניתן בת.צ. 12079-05-14 יוסף סיידו נ' רמ"י, בעניין אי מתן הטבה בהקצאה במכרז.

 


ראו לעניין זה חוזרנו מס' 122/2015 "לסכום ההנחה בקרקע לחיילי המילואים יתווסף מע"מ"

ראו גם חוזרנו מס' 75/2018 "הנחות מילואים ומחוסרי דיור באיוש נחלה פנויה"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.