גרסת הדפסה
מושבים מספר: 013-2020

הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

בתאריך 25.03.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") החלטת הנהלת רמ"י מס' 4787 שכותרתה "הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים - הוראת שעה למשבר מגפת הקורונה".

להלן נוסח ההחלטה:

" רקע:

בהתאם לפרק משנה 8.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל ונוהל B37.07 הרשות מאשרת הצבת מבנים יבילים עבור עובדים זרים.

אישור הרשות נעשה בכפוף לאישור עסקה מתאימה.

משבר מגפת הקורונה מחייב מציאת פתרון מגורים נוסף ומיידי בכדי למתן את אפשרות ההדבקה ולאפשר בידוד ככל שהמחלה תתפרץ בקרב העובדים.


הצעת החלטה

1. תקופת משבר הקורונה יוכל חקלאי להוסיף מבנה יביל נוסף ללא ביצוע עסקה מול הרשות וזאת בכפוף להתחייבות להסדרת המבנה בהתאם לנהלים או פינויו מהשטח, עם סיום המשבר.

2. הצבה של יותר ממבנה יביל אחד מחוייבת את אישור מנהל המרחב.

3. מאחר ומדובר בתקופה המוערכת כיום במספר חודשים לכל היותר, החקלאי יהיה פטור מתשלום דמי שימוש, אלא אם יבחר להשאיר את המבנה בתום תקופת המשבר. במקרה והמבנה יישאר התשלום יחול מיום הצבתו.

4. לא יהיה צורך בהמצאת ערבות נוספת על הערבות הקיימת.

5. אין באמור כדי לפטור את החקלאי מכל הסדרה שתדרש עפ"י כל דין ובכלל זה מול הועדה המקומית.
בתאריך 25/03/2020 סוכם:

ההצעה מאושרת. החלטה זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31.7.2020.

לאחר מועד זה ידרש פינוי או הסדרת המבנה/מבנים.

מצורף להלן טופס של הודעה לרשות על הצבת מבנה יביל לעובדים זרים בהתאם להוראת שעה זו והתחייבות לפעול לפיה. "

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.