גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 053-2017

חידוש חכירת יובל בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני

ביום 7.6.2017 פורסם באתר רמ"י נוהל ל"חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני" (לצרף לינק לנוהל). הנוהל מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור. מהות העדכון בנוהל הוא חידוש חכירה בתנאי דח"ש 40% תוקן ל-39% ומעלה (מערך הקרקע) ו-41% תוקן ל-40% ומעלה (מערך הקרקע). כמו כן, נוסף סעיף המתייחס לתנאים להארכת חוזה לתקופת חכירה שניה בנכס לצרכי ציבור שהוקצה לרשות המקומית.

להלן הוראות מתוך הנוהל:

א. "רקע כללי ומדיניות

1. הנוהל מגדיר את התהליך והתנאים: להיוון זכויות החכירה; לחידוש חכירה שתוקפה פג או עומד לפוג.
2. חוכר המבקש למצות זכויות שבחוזה החכירה הפרטני אשר הינו צד לו המיטיבות ביחס להסדרים תקפים שנקבעו ע"י מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה, לא יהיה זכאי להקלות ולתנאים מיטיבים לפיהם נוהג רמ"י עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל המאוחרות למועד תחילת החכירה, ויחולו עליו, לכל דבר ועניין, הוראות חוזה החכירה הפרטני.
3. בכפוף להוראות חוזה החכירה זכאי החוכר לחדש את חוזה החכירה, שנחתם עימו לתקופת חכירה נוספת. למרות זאת, רמ"י רשאית לקבוע תנאים מיוחדים להארכת תקופת החכירה או שלא להאריכה .
4. בעת חידוש תקופת החכירה תאפשר רמ"י לחוכר לבחור אם לשלם דמי חכירה שנתיים או להוונם לכל תקופת החכירה.
5. עת מוגשת בקשה לחידוש חכירה בהקצאות של תחנות דלק לנכי צה"ל שהומלצו על ידי אגף השיקום במשרד הבטחון, יש לבדוק את תנאי החוזה לעניין החידוש וזאת בהתאם להחלטת הנהלה 3473. בנוסף יש לבחון האם נדרש להחזיר את תחנת הדלק לחזקת רמ"י.

 

ב. דגשים ותנאים לפי סוג נכס

תעסוקה

1. היוון זכויות במהלך תקופת החכירה הראשונה

• בחוזה חכירה למטרת תעסוקה שאינו מהוון, רמ"י תאפשר היוון זכויות החכירה עד לתום תקופת החכירה המקורית. אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז הדח"ש בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.
• בחוזה חכירה למטרת תעסוקה שאינו מהוון, רמ"י תאפשר היוון זכויות החכירה עד לתום תקופת החכירה המקורית גם אם נותרה תקופת חכירה הפחותה מ-7 שנים וזאת בתנאי שיצטרף למסלול הקניית בעלות.
• דמי ההיוון יחושבו החל משנת החכירה הבאה (בגין השנה הנוכחית יחוייב בדח"ש שוטף).
• דמי ההיוון יחוייבו מיום אישור ההיוון.

2. חידוש חכירה (יובל מוקדם)

ניתן לחדש את החכירה לתקופה נוספת כאשר נותרו פחות מ- 7 שנים לסיום תקופת החכירה. החכירה תחודש בתנאי תשלום זהים כפי שמבוצע בחידוש חכירה לתקופה נוספת (יובל).
התקופה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון.

3. חידוש חכירה (יובל)

בעת חידוש חוזה חכירה לתקופה נוספת ישולמו דמי היוון כמפורט להלן:
א. כאשר שולמו דמי חכירה ראשוניים נמוכים בשיעור של עד 39% (כולל) מערך הקרקע –דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1.25% מערך הקרקע, למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השניה או ליתרתה.
ב. כאשר שולמו דמי חכירה ראשוניים גבוהים בשיעור של 40% ומעלה מערך הקרקע–דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 0.75% מערך הקרקע, למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השניה או ליתרתה.
ג. באזורי עדיפות לאומית וקו עימות יופחתו דמי ההיוון ויותאמו לשיעור דמי החכירה המהוונים המופחתים שנקבעו באותו אזור.

אזור עדיפות דמי היוון לחוכר ששילם דח"ר נמוך דמי היוון לחוכר ששילם דח"ר גבוה
א' 7.75%=91% : 31%X22.75% 4.65%=91%: 31%X13.65%
ב' 12.75%=91%: 51%X22.75% 7.65%=  91%: 51%X13.65%
קו עימות* 3.6% 2.2%

*בהתאם להחלטת מועצה 851.
**בחוזה למטרת תעשיה איזור העדיפות הינו בהתאם לטבלת איזורי העדיפות של משרד הכלכלה להקמת מפעל חדש.

4. חידוש חכירה בתנאי דח"ש

דמי החכירה השנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה כמפורט להלן: חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של עד 39% (כולל) מערך הקרקע– ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 3% מערך הקרקע. חוכר ששילם דמי חכירה ראשוניים בשיעור של 40% ומעלה מערך הקרקע – ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 1% לשנה מערך הקרקע.

5. חידוש חכירה במהלך תקופת החכירה השנייה

במקרים בהם החוכר לא ביצע חידוש החכירה בתום התקופה הראשונה, בעת ביצוע החידוש יחושב התשלום באופן הבא:

• במקרים בהם לא שולם דח"ש במהלך התקופה הנוספת, החוכר יחוייב בדח"ש בגין השנים שחלפו בהתאם לסעיף 3.1.4 לעיל ודמי היוון בגין יתרת התקופה בהתאם לסעיף 3.1.3 לעיל.
• במקרים בהם המשיכו לשלם דמי חכירה שנתיים במהלך התקופה השנייה, לפי מכסת הדח"ש המקורית בתקופה הראשונה, יקוזז סכום זה מדמי החכירה השנתיים העדכניים על פי האמור בסעיף 3.1.4 לעיל. במקרה זה יחושבו דמי חכירה עדכניים החל משנת 2006 בלבד (משנה זו רמ"י הודיעה באגרות הדח"ש על כוונתה לעדכן את הסכומים במועד חידוש החכירה).

6. נכסי תעסוקה מהוונים- הסתיימה תקופת חכירה המקורית לאחר תאריך 08.02.2010 (מועד קבלת החלטת מועצה 1185), זכאי החוכר להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת.

 

ג. מגורים –בנייה נמוכה ורוויה

1. חידוש חכירה בסיום תקופה ראשונה מהוונת
חוכרים בבניה נמוכה, אשר היוונו את זכויות החכירה עד תום תקופת החכירה הראשונה בלבד, וזו הגיעה לסיומה, ישלמו 5.5% מערך הקרקע העדכני על מנת להוון את הנכס בגין תקופה נוספת.

2. בבניה רוויה בחכירה מהוונת- הסתיימה תקופת החכירה, זכאי החוכר לתקופת חכירה נוספת ללא תשלום.

3. היוון רעיוני
חוכר ששילם דח"ש בשיעור 1% מערך הקרקע במהלך השנים 2008-2014 ואין לו חובות דח"ש קודמים יהיה זכאי לחוזה חכירה מהוון/ תקנה לטאבו ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת.

4. נכסים אשר לא נכללו בהיוון הרעיוני
נכסים אשר לא נכללו במסגרת מבצעי ההיוון כמפורט בחוזר חשב 16/08 המוזכרים לעיל ישלמו 5.5% מערך הקרקע וחובות עבר (אם קיימים) ויהיו זכאים לחוזה מהוון/ תקנה לטאבו ליתרת תקופת החכירה הראשונה ולתקופת חכירה נוספת.

5. נכסים בהסכם להקפאת חובות +היוון
בעת ביצוע העברת זכויות, שינוי, תוספת בניה במוחכר או כל פעולה אחרת שתקבע הנהלת רמ"י, יידרש החוכר לשלם הסכום המוקפא בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית תשכ"א 1961.

6. בנכסי בניה נמוכה מהוונים - הסתיימה תקופת חכירה המקורית לאחר תאריך 08.02.2010 (מועד קבלת החלטת מועצה 1185), זכאי החוכר להצטרף למסלול הקניית הבעלות, ללא תשלום דמי היוון בגין תקופת החכירה הנוספת.
אם החליט החוכר שלא להצטרף למסלול הקניית הבלות, ישולם במגורים של 5.5% מערך קרקע עדכני כמפורט בסעיף 3.2.1 לעיל ובתעסוקה 13.65% מערך הקרקע העדכני כאמור בסעיף 3.1.3 ב'.

 

ד. מוסדות ציבור

1. היוון

• בחוזה חכירה למטרת מוסד ציבורי שאינו מהוון, רמ"י תאפשר היוון זכויות החכירה עד לתום תקופת החכירה המקורית כאשר יתרת התקופה אינה פחותה מ-7 שנים לסיום התקופה. אופן ביצוע חישוב ההיוון: אחוז הדח"ש בחוזה החכירה במכפלת מקדם ההיוון ליתרת תקופת החכירה על בסיס שומה עדכנית למועד ביצוע ההיוון.
• דמי ההיוון יחושבו החל משנת החכירה הבאה (בגין השנה הנוכחית יחוייב בדח"ש שוטף).
• דמי ההיוון יחוייבו מיום אישור ההיוון.

2. חידוש חכירה (יובל מוקדם)

ניתן לחדש את החכירה לתקופה נוספת כאשר נותרו פחות מ- 7 שנים לסיום תקופת החכירה. החכירה תחודש בהתאם לכללים המפורטים בחידוש חכירה לתקופה נוספת (יובל) בסעיף 3.3.3 להלן. התקופה הנוספת תחל מיום תשלום דמי ההיוון.
דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1% מערך הקרקע למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השניה.

 

חידוש חכירה (יובל)

חוזים של קרקע עירונית שהוקצתה למוסד ציבורי, אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת חכירה של 49 שנים (להלן - החכירה המקורית) יוארכו בידי רמ"י לתקופת חכירה שניה של 49 שנים (להלן – התקופה החדשה) לפי הכללים והתנאים כדלהלן :

 הקרקע תמשיך לשמש למטרה או ליעוד שנקבעו בחכירה המקורית
 החוכר מילא אחר כל התנאים שחלו עליו על פי החכירה המקורית
 על התקופה החדשה יחולו תנאי התשלום הבאים:

א. דמי חכירה סמליים מהוונים ישולמו בידי מוסד ציבורי שהוא אחד מאלה :

-עונה על התנאים שבהחלטת המועצה מס' 176 מיום 9.8.76 בדבר החכרת מגרשים למוסדות ציבוריים בתחום שטח ההפרשות לצרכי ציבור.
-עונה על התנאים שבהחלטת מועצה מס' 271 מיום 17.1.84, בדבר תנאי חכירת קרקע לחברת "נכסי חיל".
-מוסד חינוך שנבנה מכספי קרן החינוך של המגבית המאוחדת לישראל:

ב. מוסד ציבור שאינו נמנה עם האמור בפסקת משנה (א) ישלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 1% מערך הקרקע לפי שומה מעודכנת של השמאי הממשלתי למועד תחילת התקופה החדשה , בתשלומים שנתיים או בתשלום חד פעמי (מהוון).

 בעת חידוש חוזה חכירה לתקופה נוספת רשאי החוכר לבחור לשלם דמי היוון או דמי החכירה השנתיים.
 דמי ההיוון יחושבו כמכפלה של 1% מערך הקרקע למועד ביצוע החידוש, במקדם ההיוון לכל תקופת החכירה השניה או יתרת. ערך הקרקע יקבע על פי שומה למועד ביצוע חידוש החכירה.
 דמי חכירה שנתיים יעודכנו על פי שומה למועד תחילת תקופת החכירה השנייה.
 במקרים בהם המשיכו לשלם דמי חכירה שנתיים במהלך התקופה השנייה לפי מכסת הדח"ש המקורית בתקופה הראשונה, יחושבו דמי חכירה עדכניים החל משנת 2006 בלבד (משנה זו רמ"י הודיעה באגרות הדח"ש על כוונתה לעדכן את הסכומים במועד חידוש החכירה) בקיזוז תשלומי דח"ש ששולמו לפי מכסת דח"ש מקורית.

 

ה. רשויות מקומיות

בחוזה לנכס המשמש לצרכי ציבור כהגדרתו בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה שהוקצה
לרשות מקומית, אשר לגביהם תמה לראשונה תקופת חכירה של 49 שנים (להלן - החכירה המקורית) יוארכו בידי רמ"י לתקופת חכירה שניה של 49 שנים (להלן - התקופה החדשה) לפי הכללים והתנאים כדלהלן :

 הקרקע תמשיך לשמש למטרה או ליעוד שנקבעו בחכירה המקורית
 החוכר מילא אחר כל התנאים שחלו עליו על פי החכירה המקורית
 דמי חכירה שנתיים סמליים מהוונים ישולמו בידי רשויות מקומיות לתקופה הנוספת כל עוד הנכס משמש לצרכי ציבור כהגדרתו בסעיף 188(ב) לחוק התכנון והבנייה ונכלל במסגרת ההפרשות לצרכי ציבור ושולמו בגין ההקצאה המקורית דמי חכירה סמליים מהוונים.
 נכס המשמש לצרכי ציבור שהוקצה לרשות מקומית ושולם בגינו 36.4% מערך הקרקע בתקופת החכירה הראשונה התשלום בגין חידוש החוזה יהיה בשיעור % 18.2 מערך הקרקע. על התשלום יחולו הנחות אזור.
 נכס המשמש לצרכי ציבור שהוקצה לרשות מקומית ושולם בגינו 91% מערך הקרקע בתקופת החכירה הראשונה התשלום בגין חידוש החוזה יהיה בשיעור 13.65% מערך הקרקע. על התשלום יחולו הנחות אזור.
 בעת חידוש חוזה חכירה לתקופה נוספת רשאי החוכר לבחור לשלם דמי היוון או דמי החכירה השנתיים.
 אם יבחר לשלם דמי חכירה שנתיים, דמי החכירה יהיו בשיעור של 1% מערך הקרקע על פי שומה עדכנית למועד החידוש.

 

ו. ועדת ערר

ועדת המשנה של מועצת מקרקעי ישראל תשמש ועדת ערר לענין יובל חכירה והיא תהיה מוסמכת לדון ולהחליט בעררים של חוכרים במקרים בהם רמ"י החליטה לא להאריך את החוזה לתקופה החדשה.

זיכוי בגין דח"ש ששולם עבור שנה שוטפת, בגינה שולמו במקביל דמי היוון

יובל מוקדם- זיכוי יינתן, בגין החודשים אשר בגינם שולם דח"ש, רק בעת תשלום דמי היוון במסגרת יובל מוקדם.

חידוש חכירה בתום תקופה- לא יינתן זיכוי בעת ביצוע יובל חכירה (לאחר תום התקופה, במקביל לחיוב השנתי בדמי חכירה מידי XX.01.04, מתעדכן מקדם ההיוון בהתאם).

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.