גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 076-2016

הגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות - עמדת רשות מקרקעי ישראל

בחוזר שלהלן התייחסות רשות מקרקעי ישראל (להלן "רמ"י") להגדרת מכסת שטחי משבצת נחלות במושב אשר להם השלכות על הגדרת משבצת הנחלות בקיבוץ.

ביום 9.12.2014 ניתנה החלטת הנהלת רמ"י מס' 3666 "חידוש חוזי משבצת- הגדרת שטחים עודפים לקבע וזמני". ההחלטה קובעת מתווה עבודה להסדרת סוגיית השטחים "העודפים" ומתן פתרונות ויצירת אחידות להגדרת השטחים העודפים והפרדתם לשטחי קבע ושטחיים זמנים.

בין השאר קובעת החלטת הנהלת רמ"י, 3666, בסע' 8 תנאי ליישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל כדלקמן:

"כל יישום של החלטות מועצה מטיבות יותנו בהגדרת שטחים עודפים, לרבות עסקות תעסוקה, אנרגיה סולארית ואיוש נחלות בהתאם להחלטות מועצה 1226, 1272 ו- 1317, שיוך וחתימה על חוזה לדורות על פי החלטות מועצה 1155 ו- 823. ככל שקיימות עסקות בשלבי הכנה מתקדמים, הרשות לא תעכב את אישור העסקה בהגדרת שטחים עודפים".

להרחבה ראו חוזרנו מס' 5/2015 "החלטת הנהלת רמ"י בעניין סימון שטחים עודפים".

 

להלן עמדת רמ"י לעניין הגדרת שטח המשבצת:

 

נכלל במכסת המשבצת                                               לא נכלל במכסת המשבצת

מגרשי הרחבה/שיוך                                                 דרכים סטטוטוריות

תעשייה/מסחר/תיירות
לפי החלטת המועצה 1455/1226/949/717                   מבני ציבור שהוקצו למועצה

חלקות א'                                                            מגרשים ששווקו במסגרת הרשאת גג לסוה"י

חלקות ב'                                                            מגרשים ששווקו במכרז

פדיון זכויות                                                        מקרקעי יעוד
                                                                    כהגדרתם בסעיף 107 בחוק המקרקעין כגון:
                                                                    נהרות, נחלים, תעלות דרכים, מסילות ברזל.

שטח המחנה

 

הגדלת שטח המשבצת

קיימים ישובים שטרם השלימו את מכסת הקרקע המגיעה להם, ישוב זה רשאי להגיש בקשה לרמ"י לצרף שטח נוסף למשבצת עד לגובה התקן שנקבע לו. הבקשה תוגש למשרד החקלאות האזורי, במסלול ועדת קרקעות.
הקריטריונים לתוספת שטח הינם: זמינות קרקע, מצב עיבוד שטחי המשבצת, האגודה ו/או חבריה מעבדים את השטחים בעצמם, מס' הנחלות המאוישות, הסדרת חריגות, העדר חובות, הסדרת שימושים סחירים, העדר עבירות על חוק ההתיישבות, המלצת ועדת קרקעות.
עפ"י רמ"י חישוב מכסת הקרקע לישוב שנמצא בחוסר משבצת, הקרקע שתוקצה לו במסגרת השלמת התקן תהיה בהתאם למס' הנחלות המאוישות+5 נחלות פוטנציאליות.

 

הסדרת עודף המשבצת

ישנם ישובים אחרים שיש להם עודף במשבצת.

עודף במשבצת-קרקע מעבר לתקן שטרם הוגדרה ומעמד זמני.

שטח זמני- קרקע מעבר לתקן שאותרה והושכרה לאגודה בחוזה שכירות חקלאי.

יישוב שמשבצת הקרקע שלו גדולה מהתקן, יידרש להגדיר את העודף שנוצר, העודף שנוצר יושכר לאגודה במסגרת חוזה שכירות חקלאי לתקופה של 3 שנים. במידה והקרקע לא תידרש למימוש מדיניות רמ"י, הקרקע תמשיך להיות מושכרת במעמד זמני.

על מנת להסדיר את הקרקע הזמנית והגדלת גודל הנחלה ו/או מספר הנחלות, יש להגיש לועדת הפרוגרמות במשרד החקלאות בקשות להגדלת התקנים. על פי עמדת רמ"י נדרשת אישורה עפ"י הקריטריונים כדלקמן:

זמינות הקרקע, מצב עיבוד שטחי המשבצת, האגודה ו/או חבריה מעבדים את השטחים בעצמם, מס' הנחלות המאוישות, הסדרת חריגות, העדר חובות, הסדרת שימושים סחירים, העדר עבירות על חוק ההתיישבות.

 

חשיבות הסדרת שטח המשבצת – עפ"י רמ"י

א. חוזה המשבצת לא יחודש עד להגדרת העודפים.
ב. הימנעות מהגדרה חד צדדית.
ג. שליטה של האגודה באופן ברור יותר בקרקעות.
ד. הבנקים מערימים קשיים בעת לקיחת משכנתאות.
ה. לא ניתן לבצע שינויים במשבצת.
ו. עצירת היתרים בחלקות ב'.
ז. חוזים לדורות.

 

יישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל 476

סע' 9 שהועלה במסגרת ההצעה להחלטה 3666 קובע כדלקמן:

"ככל שתעלה דרישה מצד האגודה לעניין הגדלת שטח המשבצת בהתאם להחלטות מועצה 361 ו- 476, הרשות תתחייב כי השטחים שהועברו למעמד זמני לא יוקצו לאחר, עד לגיבוש מדיניותה במעבר לחוזה חכירה לדורות. במקביל, האגף החקלאי יפעל לתיקונן וניסוחן מחדש של החלטות מועצה 361 ו- 476".

סעיף 9 לא אושר והועבר לבחינת יועמ"ש רמ"י ומנהל האגף החקלאי.

הנהלת רמ"י אמורה לדון בקרוב בתוספת לשטחי משבצת הנחלות על פי עקרון שנקבע בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל 476 קרי תוספת 3 דונם לכל נחלה.

יובהר כי, החלטה 476 של מועצת מקרקע ישראל "הודעה על החלטה בדבר החכרת קרקע לדורות למושבי עובדים וכפרים שיתופיים לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך 1960" קובעת מפורשות כי זכותה של אגודת המושב לכלול במשבצת הנחלות "קרקע נוספת"-קרקע ראויה לעיבוד בשטח העולה על מכסת הקרקע אך אינו עולה על סכום נחלות לפי שלושה דונם לנחלה על פי תקן שאושר ליישוב".

יובהר כי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 361 המוזכרת לעיל, עוסקת בנושא "החכרת קרקע לדורות לקיבוצים".

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.