גרסת הדפסה
מושבים מספר: 015-2020

מועד התחשבנות בדיעבד עבור פעולות בנחלות שבוצעו עד 10.04.19

ההחלטה מבטלת את החלטת הנהלת רמ"י מס' 4582 "הארכת מועד ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591" מ 13.3.2019 להמליץ בפני מועצת מקרקעי ישראל, להאריך את תקופת ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591, בשנה נוספת עד ליום 10.04.2020.

רקע

בסעיף 8.3.52 (ד) לסימן ז' של קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל (החלטות שקדמו: 979, 1155, 1399, 1464, 1523, 1553, 1591) נקבע:

"(ד) פעולות של העברת זכויות, תוספת בנייה למגורים או פיצול מגרש מנחלה שבוצעו לאחר יום 9.6.2011, ובשל העיכוב ביישום הוראות סימן זה בוצעו שלא על פי הוראותיו - ניתן לבקש בעדן התחשבנות מחדש, בהתאם לפירוט שבפסקאות (1) עד (3). הבקשה לביצוע ההתחשבנות תוגש בתוך שנה מן המועד שבו תודיע הרשות על הפעלתו המלאה של סימן זה (הדגשה א' - ב.מ.):
(1) בהעברת זכויות שההסכם בין הצדדים נחתם לאחר יום 9.6.2011 - מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות;
(2) בתוספת בנייה למגורים מעל 160 מ"ר שבעדה שולמו דמי חכירה מהוונים - בעל הזכויות רשאי לבקש ביצוע התחשבנות;
(3) בפיצול מגרש מנחלה, שבוצע בתמורה לתשלום מלא של דמי חכירה מהוונים, על פי הנחות אזור - בעל הזכויות בנחלה רשאי לבקש ביצוע התחשבנות."

בתאריך 26.03.2018 פרסמה רשות מקרקעי ישראל (להלן: ' רמ"י ') הודעה על כך שהחל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל: 1523 ו – 1528, וכי בעל זכויות בנחלה אשר ביצע אחת מהפעולות שלהלן: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מ 9.3.2019 (טעות סופר שתוקנה לאחר מכן ל- 09.04.2019), יחד עם בקשת ההצטרפות להחלטה 1523.

לעניין זה ראו חוזרנו מס' 22/2018 "הפעלת החלטה 1523 לרבות התחשבנות מחדש

 

לקראת סיום "תקופת ההתחשבנות" ולאור היקף פניות להתחשבנות הקטן שהגיעו לרמ"י, התקבלה החלטת הנהלת רמ"י מס' 4582 מתאריך 17.03.2019 "להמליץ בפני מועצת מקרקעי ישראל, להאריך את תקופת ההתחשבנות לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1591 ,בשנה נוספת עד ליום 10.04.2020, זאת לאור היקף הפניות הקטן שהגיע לרמ"י בעניין".
לעניין זה ראו חוזרנו מס' 22/2019 "הארכת מועדי "ההתחשבנות" לפי החלטה 1591- החלטת הנהלה"

בניגוד להחלטה זו הנהלת רמ"י חזרה בה וקיבלה את החלטה מס' 4746 וקבעה ש" אין מקום להאריך עוד את התקופה להגשת בקשות לביצוע התחשבנות".

להלן ציטוט מההחלטה:

"רקע מקוצר

על פי הנתונים שהוצגו להנהלת הרשות דומה כי ביצועה של ההתחשבנות הופך להיות מורכב יותר ולעיתים אף בלתי ישים עם חלוף הזמן, נוכח ריבוי הפעולות המבוצעות למן העברת הזכויות ועד למועד ביצוע ההתחשבנות. הארכת התקופה להגשת בקשות התחשבנות דוחה את ביצוע ההתחשבנות ולפיכך מעצימה את הקשיים בביצועה ומעמיסה עומס בלתי סביר על אגף חוזים לדורות, הגורם לעיכוב הטיפול בבקשות השוטפות המופנות לאגף. לאחר בחינה נוספת של מצב הדברים דומה כי אין הצדקה עניינית להארכת המועד שכן בעלי הזכויות אשר ביקשו להצטרף להחלטה טרם הפעלתה מימשו את זכותם במסגרת המועדים שנקבעו והוארכו ובהתאם לחוות הדעת המשפטית אין מחויבות להארכת המועד."

 

התייחסותנו

יצויין שמיום 09.06.2011 עד 10.04.2018 נערכו כאלף עסקאות של מכירת נחלות, תוך תשלום דמי הסכמה, וכן עסקאות של תשלום דמי חכירה מהוונים לתוספות זכויות מעל 160 מ"ר, וזאת בסכומים המוערכים על ידנו ביותר ממיליארד ש"ח.

לא ניתן להבין את הצורך בהגבלת המועדים להם זכאים החוכרים בהשבת סכומים ששולמו ביתר לרמ"י, בעוד שפעולת ההתחשבנות פשוטה ביותר וניתנת לביצוע בכל עת בעתיד, במועד בו כל חוכר יבקש לרכוש את זכויות המגורים בחלקת המגורים, חלקן או כולן.

העיכוב בהיערכות רמ"י במשך שנים רבות ביישום החלטות המועצה אשר מנע האפשרות לקיזוז תשלומים אלו מתשלום "דמי חכירה" (3.75% מערך חלקת המגורים) או מתשלום דמי רכישה (33%) גרם לפגיעה בלתי מידתית בזכויות בעלי הנחלות בסכומים גבוהים ביותר.

 

החלטת הנהלת רמ"י פוגעת פגיעה קשה בזכויות הבסיסיות של חוכרים, וזאת בשל עיכוב במימוש החלטות מועצת מקרקעי ישראל בנוגע לרכישת זכויות חכירה בחלקת המגורים במושבים.

ראוי היה להעלות את הנושא מחדש לקבלת החלטות מתאימות לרבות נקיטת צעדים משפטיים למיצוי זכויות החוכרים להתחשבנות מחדש.

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

בברכת בריאות ותקווה לימים טובים.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים