גרסת הדפסה
מושבים מספר: 022-2018

הפעלת החלטה 1523 לרבות התחשבנות מחדש

ביום 26.3.2018 פורסם באתר רשות מקרקעי ישראל (להלן:" רמ"י") כי החל מיום 10.4.2018 תופעל החלטה 1523 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית" כמן כן, בעל זכויות שביצע, תוספת בנייה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה החל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלת החלטה 1523 יהיה זכאי לביצוע התחשבנות מחדש בגין הפעולה.

להלן הודעת רשות מקרקעי ישראל במלואה:

"רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום 10.4.2018 תחל הפעלה מלאה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל: 1523 ו - 1528.

...

בעלי זכויות בנחלות במושבי עובדים, ובכפרים שיתופיים רשאים להגיש בקשת הצטרפות לכל אחד מן המסלולים הקבועים בהחלטה 1523 לצוות חוזים לדורות במרחב העסקי אליו הם שייכים.

בעל זכויות בנחלה אשר ביצע אחת מהפעולות שלהלן: תוספת בניה, פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקופה שהחל מיום 9.6.2011 ועד למועד תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד בגין הפעולה שבוצעה, זכאי להגיש בקשה כאמור לא יאוחר מ 9.3.2019, יחד עם בקשת ההצטרפות להחלטה 1523. (הדגשות שלי - ב.מ)

בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס מתאים המפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל, ותכלולנה את מלוא המסמכים הנדרשים להגשתן, כמפורט באתר.

רשות מקרקעי ישראל תבדוק את המסמכים המוגשים, תבצע את ההצטרפות וההתחשבנות, כאמור, ותעדכן את בעל הזכויות במכתב עם סיומו של התהליך."

להלן טפסים נלווים שפרסמו לצד פרסום הודעה ליישום ההחלטה:

1. טופס "התחייבות והודעה בלתי חוזרת לעניין התחשבנות בגין דמי הסכמה בהתאם החלטת מועצת מקרקעי ישראל החלטה מספר 1523".

2. טופס בקשה להצטרפות להסדר ועריכת התחשבנות בגין דמי הסכמה/דמי היתר/דמי פיצול מגרש מנחלה בהתאם להחלטה 1523.

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.

חוזרים מקצועיים

קיבוצים

מושבים