גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 038-2000

הוצאות בגין רכישת מכסות חלב

לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.

1. לבקשת המועצה לענף החלב בישראל הכין עו"ד רם יולוס חוות דעת הבוחנת את מהות הוצאת רכישת מכסת החלב והיבטי המס ברכישת מכסת חלב.חוו"ד הוגשה לנציבות מס הכנסה לקראת הדיון המסכם בנושא שנערך ב - 21.6.00 במשרד החקלאות. בסיכומה של חוו"ד קובע עו"ד רם יולוס כי הוצאת רכישת מכסת החלב הינה הוצאה שוטפת המותרת כולה בניכוי לפי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה בשנת המס בה הוצאה.

הרחבה בעניין היבטי המס ברכישת מכסות החלב ראו חוזרנו מספר 35/2000.

2. בעקבות הישיבה הנדונה הוציאה נציבות מס הכנסה ע"י סגן נציב מס הכנסה מר אוסקר אבו-רזאק את ההנחיות הבאות:

(א) התשלום בגין רכישת מכסות חלב יופחת בעשרה חלקים נומינליים שנתיים שווים ויותר כהוצאה שוטפת.

(ב) התשלום לא יחשב כנכס קבוע לצורך חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) דהיינו, רכישת המכסה לא תשלול הוצאות הפרשי הצמדה ו/או ניכוי בשל אינפלציה.

(ג) נקבעו התנאים הבאים:

1. כי כל תמורה או פיצוי בגין המכסה (שנדרשה כהוצאה שוטפת) שיתקבל בעתיד תהיה חייבת במס.

2. מחיר המכסה יקבע ע"י מנהל המכסות.

3. ספרי הנישום יהיו קבילים.

חשוב לציין כי תחולת ההוראות היא משנת המס 1999 דהיינו חקלאי שהגיש את דוחות 99 יוכל לדרוש תיקון דו"ח המס לשנת 1999.