גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 069-2005

שינוי שיעור מע"מ

בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 17% ל- 16.5% החל מיום 1.9.05. אנו ממליצים, לנסות ולתכנן עסקאות גדולות כך ששיעור המס יעמוד של 16.5% ולא על 17% במקרים שניתן. להלן מובא נוסח הבהרות רשות המיסים לגבי שינוי המע"מ.


בצו שנחתם ע"י שר האוצר מכוח סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יורד שיעור המע"מ מ- 17% ל- 16.5% החל מיום 1.9.05.

אנו ממליצים, לנסות ולתכנן עסקאות גדולות כך ששיעור המס יעמוד של 16.5% ולא על 17% במקרים שניתן.

להלן מובא נוסח הבהרות רשות המיסים לגבי שינוי המע"מ.

ככלל, חיוב במס בשיעור של 16.5% יחול על כל עסקה, שמועד החיוב במס בגינה יחול החל מה- 1.9.05.

לפיכך, השאלה העיקרית הינה לאתר את מועד החיוב במס הרלוונטי לגבי סוגי עסקאות שונים, ובהתאם לכך לקבוע את שיעור המס אשר יחול על העסקה.

מועדי החיוב הרלוונטיים לעסקאות של מכירת טובין, מכירת מקרקעין, מתן שירותים וכו' - יחולו בהתאם לפרק ו' לחוק מס ערך מוסף (סעיפים 22 עד 29 לחוק).

להלן יפורטו הנחיות כלליות ודוגמאות לחיוב במע"מ לגבי סוגים שונים של עסקאות:

1. מכירת טובין

הכלל


המועד הקובע לצורך קביעת שיעור המע"מ החל על עסקה של מכר טובין, הוא מועד מסירת הטובין לקונה, כלומר מועד ביצוע האספקה, לפיכך:

1) לגבי טובין שנמסרו לקונה לפני ה - 1.9.05 תחוייב העסקה במע"מ בשיעור של 17%.

2) לגבי טובין שנמסרו ביום 1.9.05 ואילך, תחוייב העסקה במע"מ בשיעור של 16.5%, גם אם התמורה

לעסקה שולמה במלואה או בחלקה לפני המועד הנ"ל.

בעסקה של מכירת טובין, כגון: רכב, רהיטים, מכשירי חשמל וכו', שבמסגרתה קיימים פערי זמן בין מועד ההזמנה ו/או, התשלום לבין אספקת הטובין לקונה, המועד הרלוונטי לעניין קביעת שיעור המס יהיה כמו בכל עסקה של מכר טובין, מועד המסירה של הטובין ללקוח.

ככלל, יודגש כי כאשר לקוח הזמין מוצר ושילם את מלוא התמורה, או חלקה, לפני שהמוצר נמסר לו, ואותו המוצר יסופק לו לאחר ה- 1.9.05 - יחול על מלוא מחיר העסקה מע"מ בשיעור של 16.5%, זאת גם אם הוצאה חשבונית ע"י העוסק ושולם המע"מ לפני המועד הקבוע בחוק.

2. עסקאות במקרקעין

במכירת מקרקעין, המועד הקובע לעניין שיעור המס הוא מועד מסירת החזקה במקרקעין לידי הקונה, מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה, או מועד תשלום התמורה, לפי המוקדם שביניהם, לכן:

א. לגבי מקרקעין שנמכרו וטרם הועברו לרשות הקונה עד ל - 1.9.05, על כל תשלום שיבוצע עד ה - 31.8.2005 יחול מס בשיעור 17% ועל כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.9.05 ואילך יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

ב. לגבי מקרקעין שנמכרו והועברו לרשות הקונה לפני ה - 1.9.05 יחול מע"מ בשיעור 17% על מלוא מחיר העסקה, גם אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

3. השכרת נכסים

על השכרת נכסים חל מע"מ על בסיס מזומן, כלומר, מועד החיוב במס יחול עם קבלת התשלום ועל הסכום שהתקבל.


במקרה, שבו א' משכיר נכס ובהסכם השכירות נקבע כי התמורה לשכירות תשולם כל שלושה חודשים מראש, למשל ב- 1.7.05 עבור חודשי יולי עד ספטמבר , ב- 1.10.05 עבור חודשי אוקטובר עד דצמבר וכו'. מאחר שמועד החיוב במס בעסקאות של השכרת נכס חל במועד התשלום, אם התשלום יבוצע עפ"י ההסכם ב- 1.7.05 יחול על מרכיב זה של העסקה מע"מ בשיעור של 17%.

על כל תשלום שיבוצע החל מיום 1.9.05 ואילך, יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

4. מתן שירותים אשר אינם חבים במס על בסיס מזומן

א) בשירות חד פעמי חל החיוב במע"מ בהתאם לשיעור המס אשר יהא בתוקף ביום מתן השירות, ומכאן:

1) על שירות שניתן לפני 1.9.05 יחול מע"מ בשיעור של 17%, גם אם התמורה לשירות תשולם לאחר ה - 1.9.05.

2) על שירות שניתן ביום 1.9.05 ואילך, יחול מע"מ בשיעור של 16.5%.

ב) מתן שירותים על בסיס התחשבנות חודשית - על שירותים כגון: שמירה, ניקיון, הובלה וכדו', שבהם פועלים הצדדים על בסיס התחשבנות חודשית, יחול מע"מ בהתאם לשיעור המס החל בתקופה הרלוונטית לחודש האמור; לפיכך:

1) על שירותים שניתנו בחודש אוגוסט, יחול במע"מ בשיעור 17%.

2) על שירותים שניתנו בחודש ספטמבר ואילך, יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

5. שירותים ועסקאות אחרות, שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן

בעסקאות שחל עליהם חיוב במס על בסיס מזומן, חל החיוב במע"מ בשיעור אשר יהא בתוקף ביום התשלום, ומכאן שעל כל סכום שישולם לאחר ה- 1.9.05 יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

מאידך, כל תשלום אשר ישולם בתמורה לעסקאות אלה לפני ה- 1.9.05 יחויב במע"מ בשיעור 17%.

שירותים שניתנו ע"י מי שהוגדר בתקנות כבעל מקצוע חופשי (עו"ד, רו"ח, רופא…) - חייבים על פי החוק על בסיס מזומן, כלומר, מועד קבלת התשלום הוא שיקבע את שיעור המס אשר יחול על העיסקה.
בעסקאות מסוג זה, כל סכום שיתקבל לפני ה- 1.9.05 יחויב בשיעור של 17%, בעוד שכל סכום שיתקבל החל מה- 1.9.05 יחויב במע"מ בשיעור של 16.5%.

6. חיובים תקופתיים בגין תשלומי: חשמל, גז, טלפון וכו'

בעסקאות אלה תקופת החיוב נעה בדר"כ בין חודש לחודשיים. כאשר במהלך תקופת החיוב חל שינוי בשיעור המס, יחול שיעור המס הרלוונטי לתקופת ביצוע העיסקה.

עם זאת, אם לא ניתן לייחס את היקף הצריכה לגבי תקופות החיוב שלפני ואחרי שינוי שיעור המס, על העוסק לחייב את העסקה במע"מ באופן יחסי, כך שעל ימי הצריכה עד ל- 31.8.05 יחול מע"מ בשיעור ,17% ומה- 1.9.05 ועד לתום תקופת החיוב, יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

7. דמי מנוי

על עסקאות של דמי מנוי, מוטל החיוב במע"מ על בסיס מזומן, כלומר במועד התשלום ועל הסכום שהתקבל.


לפיכך, כאשר דמי המנוי לעיתון, לתיאטרון וכו', שולם מראש - למשל , דמי המנוי השנתי לעיתון שולמו לפני ה- 1.9.05 - יחול על העסקה מע"מ בשיעור 17%, גם אם העיתון יתקבל לאחר התאריך כאמור.
אם דמי המנוי משולמים בתשלומים לאורך תקופת המנוי, עבור כל סכום שישולם לאחר ה- 1.9.05 יחול מע"מ בשיעור 16.5%.

8. יבוא הטובין

ביבוא טובין יחול מס בשיעור של 16.5% לגבי הטובין אשר ישוחררו מפיקוח המכס, החל מיום 1.9.05.

9. עסקאות של מתן אשראי

מועד החיוב במס על עסקאות של מתן אשראי נקבע בתקנה 7 לתקנות מס ערך מוסף , לפיה מועד החיוב במס על עסקאות כאמור, חל בעת תשלום הריבית ו/או הפרשי ההצמדה או הפרשי השער (להלן - הסכומים).

לפיכך, על הסכומים המשולמים עד ל 31.08.05 יחול מע"מ בשיעור של 17% ואילו על סכומים המשולמים לאחר המועד האמור, יחול מע"מ בשיעור של 16.5%. (האמור לעיל יחול גם על הלוואות נושאות ריבית ו/או הצמדה, הניתנות ע"י עוסק לעובדיו, שבהן הריבית משולמת ע"י העובד או המנהל).

10. מתן אשראי ללא ריבית לעובדים או מנהלים

בהתאם להוראת תאמ"ו 65.702.4 על עסקה של מתן אשראי שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה אינה בכסף, יחולו הוראות ס' 10 לחוק לעניין קביעת המחיר , ומחירה יקבע עפ"י שיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית ), התשמ"ה - 1985 (להלן - הריבית).


לאור ההוראה הנ"ל, מועד החיוב יקבע בהתאם לחלופות הבאות:

חלופה א' - כאשר נזקפת ריבית לעובד לעניין מס הכנסה מדי חודש , אזי מועד החיוב לעניין מע"מ יחול באותו מועד.

חלופה ב' - כאשר רואה החשבון מחשב את הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה בחישוב שנתי, יהיה מועד החיוב ב -31/12 בכל שנה.

אשר על כן , שיעור המס שיוטל על הריבית יחושב בהתאם לכללים הבאים :

עוסק הפועל עפ"י חלופה א' - על הריבית שנצברה עד ליום 31.08.05 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 17% ועל הריבית שתיצבר מהמועד האמור ואילך יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 16.5%.

עוסק הפועל עפ"י חלופה ב' - מאחר שמועד החיוב יחול ב - 31.12.05, על כל הריבית שתיצבר עד ל- 31/12/05 יוטל מס ערך מוסף בשיעור של 16.5%.

11. הוצאת חשבונית

עפ"י ס' 45 ו- 47 לחוק מע"מ חייב עוסק להוציא חשבונית עסקה על כל עיסקה, ורשאי הוא להוציא חשבונית מס לגבי עסקה החייבת במס לפי דרישת הקונה.


המועד להוצאת החשבונית - עפ"י ס' 46 לחוק, על העוסק להוציא את החשבונית תוך 14 יום ממועד החיוב במס (7 ימים בעסקאות שחל עליהם ס' 29(1) לחוק).

למען הסר ספק יובהר כי המועד הרלוונטי לעניין שיעור המס הינו מועד החיוב במס כפי שנקבע בחוק, ולא המועד להוצאת החשבונית.

על כן יובהר , כי אם נמסרו טובין לפני ה- 1.9.05 ומוצאת חשבונית בהתאם להוראות ס' 46 לחוק לאחר 1.9.05 , שיעור המס הכלול בחשבונית כאמור יהא שיעור המס שהיה חל במועד המסירה דהיינו 17% .


לפי הוראות ס' 47 לחוק, אם חשבונית מס נוגעת לעסקאות החייבות בשיעורי מס שונים, יש לציין בנפרד ע"ג החשבונית את מרכיבי העסקה לצד שיעור המס החל עליהם .


עם זאת מוצע לעוסק להוציא בנפרד חשבונית מס על השיעור הישן ובנפרד על השיעור החדש.

לגבי עוסקים הרשאים להוציא חשבונית מס שבה צוין כי המסמך יהווה חשבונית מס רק לאחר התשלום בפועל ע"י מקבלה (בהתאם לתנאים הקבועים בהוראות תאמ"ו 66.610).

ככל שהתשלום ישולם לאחר ה- 1.9.05, יחוייב העוסק בתשלום מע"מ בשיעור של - 16.5% על העיסקה, ועליו להוציא הודעת זיכוי ללקוח.

12. הודעת זיכוי

הודעת זיכוי אינה באה אלא לתקן ו/או לבטל חשבונית שהוצאה קודם לכן.


לפיכך, הודעת זיכוי הבאה לתקן, לשנות או לבטל חיוב במע"מ שהוטל בעבר בשיעור של 17%, תוצא אף היא בשיעור של 17%, גם אם הודעת הזיכוי תוצא לאחר ה- 1.9.05.


סכום המס הכלול בהודעות זיכוי ששיעור המס הכלול בהן הוא 17% והן הוצאו לאחר ה-
01.09.05 ייכלל בדו"ח התקופתי, במשבצת המיועדת לניכוי מס תשומות.

להסברים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח דוד רותם ו/או לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.