גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 065-2005

עידוד השקעות הון בחקלאות - 2005

א. במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2005 תוקצב סך של 76.8 מלש"ח בהרשאה להתחייב. התקציב כולל: · תקציב פתוח רגיל 56.9 מלש"ח. · תקציב למפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית 5.2 מלש"ח. · ייעול שימוש במים כולל שיקום רשתות 14.7 מלש"ח · רפורמה ברפת לפי כתבי אישור

 1. כללי

  א. במסגרת תקציב משרד החקלאות לשנת 2005 תוקצב סך של 76.8 מלש"ח בהרשאה להתחייב.

  התקציב כולל:

  · תקציב פתוח רגיל 56.9 מלש"ח.

  · תקציב למפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית 5.2 מלש"ח.

  · ייעול שימוש במים כולל שיקום רשתות 14.7 מלש"ח

  · רפורמה ברפת לפי כתבי אישור

  המועד האחרון להגשת בקשות במשרד החקלאות הינו 8/9/05.

  בקשה שתוגש לאחר מועד זה לא תידון.

  למי שלא הגיש עד היום הננו ממליצים לתת עדיפות להשקעות בייעול וחסכון במים ובענפי יצוא.

 2. מועד הגשת בקשות

  בשל איחור באישור התקציב יוכרו לדיון השקעות שהחלו מתאריך 1/4/05.

  מינהלת ההשקעות תודיע על הפסקת קבלת בקשות לאישור תכניות נוספות ברגע שתאשר 70%

  מתקציב ההרשאה להתחייב הפנוי העומד לרשותה, או ע"פ צבר הבקשות שיוגשו לה, הכל על פי שיקול דעתה.

  מכאן יש להזדרז בהגשת תכניות לאישור.

  מנהלת ההשקעות תדון בתכניות המוגשות עפ"י מועד הגעתן למנהלה והשלמת כל הבדיקות

  המקצועיות הנדרשות.

 3. . מסלולי ההטבות

  מענקי השקעה- ראו בטבלה המצורפת כנספח לחוזרנו.

  הטבות מס – ניתן לקבל הטבות מס בלבד על פי אישור מנהלת השקעת הון בחקלאות במקום בו לא ניתן לקבל מענק הן מסיבת איזור העדיפות (אזור ג') והן מסיבת ניצול תקציב המענקים במלואו באזורי עדיפות א' או ב'.

  מפעלים לטיפול ראשוני של תוצרת חקלאית

  בהתאם לסיכום בין הנהלת משרד החקלאות לבין מרכז ההשקעות ואגף התקציבים דיון ואישור במפעלים לטיפול בתוצרת חקלאית טרייה יבוצע ע"י מנהלת ההשקעות בחקלאות ובהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידה תקציב בסך 5.2 מלש"ח הועמד לרשות משרד החקלאות.

  רפורמה בהטבות המס

  על פי סיכום בין משרד החקלאות ולמשרד האוצר יתוקן החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות במטרה להשוות הטבות המס לאלו הניתנות בתעשייה.

  מפעלים ברי תחרות יוכלו לבחור "במסלול חלופי חדש". המסלול החלופי החדש יחול על מפעלים חקלאיים המבצעים השקעה מזערית בסכום של 200,000 ₪ במשך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים והכנסתם מיצוא בשנת המס המסוימת לא תפחת מ- 50% למעט בענפי המטעים בהם הדרישה שההכנסה מיצוא לא תפחת מ- 30%.

  לתאגידים יושוו הטבות המס לאלו הניתנות בתעשייה. ליחידים ולקיבוצים תושווה תקופת ההטבות במס לתעשייה ויקבע שיעור מס מופחת של כ- 20% (טרם נקבע סופית) על ריווחי המפעל החקלאי המאושר.

  טרם הוגשה הצעת החוק המוסכמת לממשלה, משרדנו יעדכן אתכם בהליכי החקיקה והשלכותיה המידיות.

משרדנו עומד לרשותכם, לייעוץ ו/או טיפול בהגשת הבקשות למשרד החקלאות ובמיצוי זכויותיכם לקבלת המענקים והטבות המס.

בדבר פרטים והבהרות ניתן לפנות למשרדנו בעפולה לשמעון גדיש או לאריאל וייל .