גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 062-2005

הפחתה בדמי ביטוח לאומי מיולי 2005

החל במשכורת יולי 2005, שמועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבורה יחול ב-15/8/2005, הופחתו שיעורי דמי הביטוח שעל המעסיק להפריש בעבור עובדיו (בשיעורי הניכוי משכר העובד לא חל כל שינוי).

החל במשכורת יולי 2005, שמועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבורה יחול ב-15/8/2005, הופחתו שיעורי דמי הביטוח שעל המעסיק להפריש בעבור עובדיו (בשיעורי הניכוי משכר העובד לא חל כל שינוי).

ההפחתה תהיה בהדרגה ממשכורת חודש יולי 2005 ועד לשנת 2009.

מצ"ב טבלה ובה סוגי המבוטחים ושיעור דמי הביטוח בקיבוץ ובמושב השיתופי לתקופה שמיום 1/7/2005 ועד ליום 31/12/2005:

בעניין קביעת הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי לשנת 2005 ראו פירוט והבהרה בחוזרנו מס' 11/2005.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.