גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 060-2005

הקצאת קרקע למערכות אגירה להשבת מי קולחין

א) למרות העדיפות הגבוהה שקבעה הממשלה להקמת מפעלים להשבת מי קולחין, טרם הוסדר נושא הקצאת המקרקעין ממשבצת החקלאות לאגודת מי קולחין.

 1. למרות העדיפות הגבוהה שקבעה הממשלה להקמת מפעלים להשבת מי קולחין, טרם הוסדר נושא הקצאת המקרקעין ממשבצת החקלאות לאגודת מי קולחין.

 2. מר אריה ברקול מנהל האגף, לסיוע וגביית היטלים בנציבות המים הודיע ב- 23.05.2005 כדלקמן: " הריני להביא לידיעתכם כי בעקבות דיון שנערך בתחילת החודש במינהל מקרקעי ישראל ("המינהל"), הוחלט ע"י ראש המינהל , מר יעקב אפרתי , לשנות את מנגנון קבלת פיצוי בגין קרקע המיועדת להקמת מאגרים, במפעלי השבת קולחים ולהתאימו לנוהלי המינהל בהקשר זה".
 3. להלן המנגנון שנקבע :

  · הישוב החקלאי (קיבוץ / מושב) אשר הינו בעל זכויות החכירה בקרקע המיועדת להקמת המאגר יחזיר את הקרקע למינהל ויפוצה על כך בהתאם לטבלאות המינהל .

  · המינהל יחכיר את הקרקע המיועדת למאגר לחברה שהיא יזמית המפעל לאורך תקופת זמן ארוכה התואמת את אורך חיי הפרוייקט.

  · עם תום הפרויקט , תוחזר הקרקע לחוכר המקורי – הישוב החקלאי – ללא תמורה.

  לאור האמור לעיל , הנכם מתבקשים לפעול מעתה ואילך בהתאם לנהלים אלו

 4. מר יעקב אפרתי מנכ"ל המינהל העביר ב- 19.07.2005 את ההנחיות הבאות בעניין הקצאת קרקע לפרויקט להשבת קולחין: "המינהל יקצה לאגודת המים את השטח בהתאם להחלטת המועצה מס' 908. עבור המתקן יגבה המינהל תשלום בשיעור של 2%, ועבור המאגר תשלום של 40 ₪ לדונם. את הפיצוי למושב תשלם אגודת המים עפ"י כללי המינהל (פיצוי חקלאי)".

 5. אנו עומדים לרשותכם להסדיר נושא זה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ולזכויותיכם החוזיות.