גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 046-2005

כללים חדשים לפיצויים עבור קרקע חקלאית

להלן החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1023 מישיבתה מיום 2 במאי 2005 הקובעת כללים חדשים לפיצוי בעד קרקע חקלאית המושבת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל:

להלן החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1023 מישיבתה מיום 2 במאי 2005 הקובעת כללים חדשים לפיצוי בעד קרקע חקלאית המושבת לחזקת מינהל מקרקעי ישראל:

הגדרות

"המינהל" מינהל מקרקעי ישראל.

"השכרה לזמן קצר" קרקע המושכרת לעיבוד חקלאי לגידולים עונתיים שלא בתנאי נחלה לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, לרבות זכות כזו אשר חודשה מעת לעת.

"חכירה" קרקע המוחכרת לשימוש חקלאי לתקופה העולה על 5 שנים, בין שהקרקע נמסרה בדרך של נחלה ובין שלא בדרך של נחלה, לרבות קרקע המושכרת בתנאי נחלה בחוזה משבצת לתקופה של שלוש שנים המתחדש מעת לעת.

"השקעות" כל מתקן, יבול, מטעים או השקעה אחרת במקרקעין, שנשארו לאחר שהקרקע הושבה, ובאישור המינהל.

"תאריך ההשבה" המועד בו על החוכר/השוכר להחזיר את הקרקע, כפי שייקבע בהודעת המינהל לבעל הזכות.

"פיצוי" פיצוי כספי אשר ישולם בתמורה להשבת הקרקע למינהל, בעקבות שינוי יעודה, או מכל סיבה אחרת בגינה נדרשת השבתה למינהל.

"ועדת פיצויים" ועדה אשר ימנה יו"ר מועצת מקרקעי ישראל.

 1. קרקע חקלאית תושב למינהל אם שונה יעודה (חוזה השכרה לזמן קצר או חוזה חכירה לזמן ארוך).

 2. המינהל יודיע לחוכר/שוכר על הצורך בהשבת המקרקעין, עקב הנסיבות כאמור לעיל.

 3. בגין השבת המקרקעין, תוך תקופת החכירה/ההשכרה, יגיש החוכר/שוכר בקשה למינהל לקבלת פיצוי. הבקשה תוגש, ככלל, לאחר שהושבו המקרקעין ותובא לדיון בועדת הפיצויים אשר תוקם עפ"י החלטה זו.

 4. יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ימנה ועדה אשר בסמכותה לדון ולקבוע את סכום הפיצוי לו זכאי חוכר/שוכר קרקע אשר הושבה למינהל עפ"י סעיף 1 לעיל. בראש הועדה יעמוד שופט בדימוס וחבריה יהיו: נציג משרד החקלאות, נציג משרד האוצר, שמאי שתחום התמחותו בחקלאות שימונה על ידי השמאי הממשלתי, ונציג ציבור (להלן - "ועדת הפיצויים").

 5. תובע הפיצוי ונציג המינהל יוכלו להביא טענותיהם בפני ועדת הפיצויים וכל אחד מהם יוכל להגיש בקשה לדיון נוסף בפניה, אם נפלה בהחלטה טעות שבעובדה, וכן לערער על החלטתה לבית המשפט.

 6. פיצוי לחוכר/שוכר ינתן עבור הפסד ההכנסה העתידי שנגרם בשל סיומו המוקדם של החוזה ו/או בגין השקעות בקרקע, לפי העניין, בשים לב, בעיקר, לסוג החוזה (חוזה לזמן ארוך או חוזה לזמן קצר), לנסיבות בעטיין מושבת הקרקע למינהל ולעקרונות הבאים:

  6.1 חוכר שהוא צד לחוזה חכירה לזמן ארוך יפוצה בגין זכות החכירה לעיבוד חקלאי, שעיקרה הפסד הכנסה עתידי הנובע מהעיבוד החקלאי לכל יתרת תקופת החכירה ולתקופת החכירה הנוספת הנקובה בחוזה. בקביעת הפסד הכנסה עתידי ילקחו בחשבון ההשקעות והמתקנים שבמקרקעין.

  6.2 שוכר שהוא צד לחוזה השכרה לזמן קצר יפוצה עבור ההשקעות/המתקנים שהוקמו במקרקעין באישור המינהל ואשר ישארו במקרקעין לפי דרישת המינהל או שלא ניתן להוציאם ממנה, הפיצוי יהיה לפי שווי שוק.

  6.3 בסמכות היועץ המשפטי למינהל לקבוע אם ישולם פיצוי למי שהחזיק בקרקע עפ"י חוזה שכירות/חכירה שאינו בר תוקף למטרות חקלאיות.

  6.4 לא ישולם פיצוי אלא בכפוף לתשלום חובות.

 7. גוף בתחום התשתיות המעונין לקבוע מתקנים בקרקע מוחכרת בתחום משבצת ו/או קרקע אחרת (כגון: חברת החשמל, מקורות), יפנה למינהל בבקשה להקצאת קרקע למטרה המיועדת ואין הוא רשאי לנהל משא ומתן עם המחזיק בקרקע, בין אם זו אגודה חקלאית שיתופית, חקלאי פרטי או כל גורם אחר.

  לבקשה יצורף תשריט בו מסומן איתור הקרקע המבוקשת.

 8. ועדת הפיצויים תודיע לחוכר/שוכר את החלטתה סמוך לאחר שניתנה. בהחלטה יצוין כי הרואה עצמו נפגע מהחלטת הועדה רשאי לפנות לועדת הפיצויים בבקשה לדיון נוסף בטענה כי נפלה בהחלטה טעות עובדתית וזאת תוך 45 יום ממועד קבלת ההחלטה, וכן הינו רשאי לערער על ההחלטה לבית המשפט תוך 60 יום ממועד ההודעה.

 9. פניה לבית המשפט לא תהווה עילה לאי פנוי הקרקע ולהשבתה בהתאם לדרישת המינהל.

 10. הפיצוי שייקבע ישולם לאגודה/לחוכר/לשוכר תוך 45 יום ממועד החלטת ועדת הפיצויים, ובלבד שהקרקע הושבה למינהל.

  לא שולם הפיצוי במועד, יתווסף לו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, בגין התקופה שבין מועד התשלום שנקבע לתשלומם ובין יום התשלום בפועל. לא הושבו המקרקעין, כולם או מקצתם, במועד, ינהג המינהל כלהלן:

  10.1 לא ישולמו הפרשי הצמדה ו/או ריבית בגין התקופה שבין החלטת ועדת הפיצויים למועד השבתם בפועל.

  10.2 עבור כל חודש איחור בהשבת הקרקע יקוזז מסך הפיצוי שקבעה ועדת הפיצויים 0.5% כדמי שימוש בקרקע. 11. מובהר כי אין ועדת הפיצויים מוסמכת לדון בתביעה לפיצוי, עת הקרקע ביעודה החדש מיועדת אך ורק לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון הבניה תשכ"ה – 1965.

 12. חוכר/אגודה/שוכר, הזכאי לפיצוי עפ"י החלטה 969, רשאי לבחור בפיצוי בגין השבת הקרקע עפ"י החלטה זו או בפיצוי עפ"י החלטת מועצה 969.

  זכות הזכאי לבחור בין מסלולי הפיצוי קיימת עד למתן החלטה בתביעתו. התקבלה החלטה בעניינו, לא יוכל עוד לחזור בו ולעתור לפיצוי במסלול האחר.

 13. תוקף החלטה זו מיום אישורה כדין.

 14. החלטה זו מבטלת החלטת המועצה 343 מיום 11.11.86 .