גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 044-2005

הטלה ראשונה של ארנונה ע"י ועד מקומי

הנחיות שהוציא משרד הפנים (ב-15/5/05) דנות בהטלה ראשונה של ארנונה כללית ע"י ועד מקומי המחוייבת באישור שרי הפנים והאוצר:

הנחיות שהוציא משרד הפנים (ב-15/5/05) דנות בהטלה ראשונה של ארנונה כללית ע"י ועד מקומי המחוייבת באישור שרי הפנים והאוצר:

המסמכים הנדרשים

להגשת בקשה להטלה ראשונה של ארנונה ע"י ועד מקומי יצורפו המסמכים הבאים:

  1. פרוטוקול הועד המקומי בו הוחלט על תעריף הארנונה.

  2. צו המסים של הועד המקומי.

  3. הסבר מפורט לדרך חישוב תעריף הארנונה.

  4. תקציב השנה הנוכחית ותקציב שנה קודמת.

  5. פרוטוקול המועצה האזורית המאשר האצלת סמכויות לועד המקומי.

  6. פרוטוקול המועצה האזורית המאשר את תעריף הארנונה, בין אם הוא זהה לסכום שביקש הועד ובין אם סכום אחר.

  7. הסבר מטעם המועצה האזורית כיצד מומנו השירותים בשנים קודמות במקרה והטלת הארנונה נובעת מהאצלת סמכויות חדשות לועד המקומי.

  8. הצהרה חתומה ע"י יו"ר הועד המקומי וראש המועצה האזורית כי לא נגבים תשלומים נוספים ע"י הועד המקומי עבור השירותים אותו הוא מספק. אם נגבים סכומים נוספים נדרש לפרט את הסכומים ואת היעדים עבורם נגבים הסכומים.

הגשת המסמכים

הבקשה תוגש במרוכז יחד עם בקשות נוספות של ועדים מקומיים אחרים ע"י המועצה האזורית.

מדיניות משרד הפנים לשנת 2005

משרד הפנים קבע את הכללים הספציפיים הבאים לגבי שנת 2005:

א. תעריף הארנונה על מבני מגורים שיאושר לועד מקומי לא יעלה על 30% מהתעריף המוטל ע"י המועצה האזורית.

ב. לא תאושר הטלת ארנונה ראשונה ע"י ועד מקומי על נכסים שאינם למגורים.

ג. המועד האחרון להגשת בקשה להטלה ראשונה של ארנונת ועד מקומי הוא 25/5/2005.

הבהרות

ראוי להבהיר שתי נקודות נוספות שלדעתנו אינן בהירות דיין בנוהל כפי שפורסם על ידי משרד הפנים:

  1. נוהל זה רלוונטי אך ורק להטלה ראשונית של ארנונה על ידי ועד מקומי. נוהל זה אינו פוגע בצו המסים של הועד המקומי במקרים בהם אושר לפני שנת 2005.

  2. שינוי תעריפי הארנונה המוטלים שלא בפעם הראשונה ע"י ועד מקומי כפופה לתקנות. קרי, ועד מקומי המבקש לשנות את תעריפי הארנונה לשנת 2005 הנגבים על ידו חייב לבקש, באמצעות המועצה האזורית, אישור חריג.

בדבר פרטים ומידע נוסף, כולל בדיקת ההנחות בארנונה, ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.