גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 042-2005

הפרשי הצמדה על פיגור בתשלום פיצויי קצוץ מכסות המים

בעקבות פסק ביניים מיום 15.8.99 (ת"א 890/94) בו קבע כבוד השופט דוד חשין כי יש לחייב את המדינה בתשלום הפרשי הצמדה על הפיגור בתשלום הפיצויים שנגרם על ידה,: (ראו חוזרנו 109/2003 "תביעת הפרשי הצמדה על פיצויי מים- עדכון)" והדיונים בין באי כח התובעים קרי משרדנו על ידי עורכי הדין מיכל שקד, ורד גרטל ומיכה קירש לבין מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים ניתן ביום 1.5.05 פסק דין על ידי השופט דוד חשין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לעניין חישוב הפרשי ההצמדה והריבית.

התביעה לתשלום הפרשי הצמדה וריבית על פיגור בתשלומי פיצויי קיצוץ מכסות המים

 1. בעקבות פסק ביניים מיום 15.8.99(ת"א 890/94) בו קבע כבוד השופט דוד חשין כי יש לחייב את המדינה בתשלום הפרשי הצמדה על הפיגור בתשלום הפיצויים שנגרם על ידה,: (ראו חוזרנו 109/2003 "תביעת הפרשי הצמדה על פיצויי מים- עדכון)" והדיונים בין באי כח התובעים קרי משרדנו על ידי עורכי הדין מיכל שקד, ורד גרטל ומיכה קירש לבין מדינת ישראל באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים ניתן ביום 1.5.05 פסק דין על ידי השופט דוד חשין סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים לעניין חישוב הפרשי ההצמדה והריבית.
 1. בפסק הדין קבע השופט חשין שתשלום נומינלי של פיצוי באיחור רב לא יכול לשרת את המטרות שלשמן נועד הפיצוי – לתמרץ את החקלאים לציית להוראות הקיצוץ ולהגן על המגזר החקלאי מפגיעה הרסנית.

  על פי הנוסחה שקבע השופט תשלם המדינה 75% הפרשי הצמדה בגין תקופות הפיגור וכן ריבית לאותם תובעים שהובטחו להם פיצויים על הקיצוץ במכסות המים והתשלומים בוצעו באיחור. לפי פסק הדין, על שני הצדדים לערוך תחשיבים תוך 30 יום, ואם תהיה מחלוקת לגבי הסכומים ישוב בית הדין ויחליט בעניין.

פס"ד הצהרתי על דרך הפשרה

להלן ציטוט מתוך פס"ד :

 1. "לאחר שעיינתי בהצעות הצדדים, שהוגשו בדרך של סיכומים בכתב, אני נותן בזה פסק דין הצהרתי על דרך הפשרה כלהלן:

  א. התובעים זכאים להפרשי הצמדה בשיעור 75% על כל אחד משלושת התשלומים ששולמו להם כפיצויים בגין הקיצוץ במכסות המים שלהם.

  כלומר, שיעור ההפחתה הכולל מהפרשי ההצמדה יהיה 25% לכל אחד מהתובעים.

  ב. המועדים שמהם ואילך יחושבו הפרשי ההצמדה (75%), בהתייחס לכל אחד משלושת התשלומים ששולמו לתובעים, יהיו כלהלן:

  (1) בגין התשלום הראשון (מקדמה ראשונה) – מיום 14.6.91 ואילך.

  (2) בגין התשלום השני (מקדמה שניה) – מיום 14.11.91 ואילך.

  (3) בגין התשלום השלישי (תשלום סופי) – מיום 16.3.92 ואילך.

  ג. בהסכמת הצדדים אני מוסיף ומורה כי להפרשי ההצמדה האמורים תיתווסף ריבית כחוק, כשיעורה מעת לעת, מיום הגשת התביעה ואילך (עמ' 10 לפרוטוקול שורות 6-8)".

 1. משרדנו עורך את חישוב הזכאות לכל תובע על פי הנוסחה שקבע בית המשפט, חישובים אלו יועברו לנציגי המדינה ולבית המשפט, אנו מעריכים כי הליך זה אמור להסתיים בקרוב.

תביעות למיצוי זכויות החקלאים

 1. הזכייה בתביעה מחזקת את עמדתנו שיש למצות עד תום מאבקים לשמירת זכויות החקלאים ולמנוע קיפוחם לרבות במסלול המשפטי.
 1. לתוצאות פסק הדין השלכות מעשיות על הויכוח המתנהל בימים אלו עם משרד האוצר ביחס לפיצויים מעוכבים בסך של 60 מיליון₪ אשר להם זכאים החקלאים עבור קיצוץ מכסות המים, בשנים 2002 – 2001.
 1. אנו מבקשים להביע הערכתנו ותודתנו לכל הגורמים שהתאחדו יחד לשמירה על זכויות החקלאים בראש ובראשונה לעורכי הדין ד"ר מיכל שקד, ורד גרטל ומיכה קירש ולמגישי התצהירים בשם החקלאים דני קריצמן (מנכ"ל משרד החקלאות בתקופת התביעה) ויורם תמרי מרכז נושא המים בהתאחדות חקלאי ישראל.

לפרטים ולהתייחסות נוספת ניתן לפנות לשמעון גדיש במשרדנו בעפולה ולצ'סנר יעקב במשרדינו בתל אביב.