גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 039-2005

הנחות בארנונה

בראשית 2005 פורסמו תיקונים לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") . במרץ 2005, פורסמו תיקונים נוספים לתקנות. להלן סקירה של ההוראות המעודכנות ( שתוקפן הוא החל מינואר 2005):

בראשית 2005 פורסמו תיקונים לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות") . במרץ 2005, פורסמו תיקונים נוספים לתקנות.

להלן סקירה של ההוראות המעודכנות ( שתוקפן הוא החל מינואר 2005):

 1. הנחות בארנונה למגורים

  א. התיקונים שנעשו

  ההנחות יינתנו כפי שניתנו עד לראשית 2005 למעט שינוי שחל בהנחה להורה יחיד (ראו סעיף ג'). כלומר, בוטלו מבחני ההכנסה, בוטלה מגבלת השטח המקסימאלי לסעיפים שעד לראשית 2005 לא היתה בהם מגבלת שטח (לדוגמא: נכים, סיעודיים וכו') וכן ההנחה לאזרחים ותיקים לפי התקנות שבה להיות בשיעור של 25%.

  ב. הנחה לאזרח ותיק

  כאמור בסעיף (א) ההנחה לאזרח ותיק לפי התקנות חזרה למתכונתה בעבר. נבהיר כי ההנחה לאזרחים ותיקים הניתנת לפי חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן: "החוק") בשיעור של 30% ומותנית במבחן הכנסה, שרירה וקיימת וכן להבהיר:

  · בהתאם לסעיף 15 לחוק מי שעומד במבחן ההכנסה שנקבע בחוק יהיה זכאי להנחה הגבוהה יותר (קרי: 30%).

  · בהתאם לסעיף 16 לחוק מי שאינו זכאי להנחה על פי החוק בשל מבחן ההכנסה יהיה זכאי לקבל הנחה לפי הקבוע בתקנות (קרי: עד 25%).

  ג. הנחה להורה יחיד

  לגבי הורה יחיד חל שינוי בתקנות ולפיו ההנחה תמשיך להינתן לאותו הורה עבור התקופה בה הילד משרת בשירות חובה, בשני תנאים:הילד מתגורר עם ההורה וגיל הילד אינו עולה על 21.

 2. הנחה בגין הוראת קבע

  התיקון שהוכנס לתקנות בראשית 2005 נשאר על כנו וההנחה המקסימאלית שרשות מקומית זכאית להעניק למשלמים בהוראת קבע היא בשיעור של 2%.

 3. הנחה לתעשייה חדשה

  התיקונים המחמירים שהוכנסו לתקנות בראשית 2005 יהיו בתוקף גם בהמשך וההנחה שרשות מקומית תהיה זכאית לתת תהיה כדלקמן:

  שנת אחזקה

  שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה

  מעל 10.5% ועד 12%

  מעל 12%

  ראשונה או חלק ממנה

  הנחה עד 50%

  הנחה עד 75%

  שניה או חלק ממנה

  הנחה עד 25%

  הנחה עד 50%

  שלישית או חלק ממנה

  הנחה עד 10%

  הנחה עד 25%

  לצורך העניין, נקבעו בתקנות ההגדרות הבאות:

  "תעשיה חדשה" - מפעל תעשייתי חדש שהוקם בתחום הרשות המקומית או שהועתק מתחום רשות מקומית אחרת;

  "שיעור האבטלה" - ממוצע של שיעור האבטלה בשלושת החודשים האחרונים שקדמו להגשת הבקשה להנחה, לפי שיעור האבטלה החודשי בהם, כפי שפרסם שירות התעסוקה.

 4. ביטול המגבלה לגבי הסדרת חובות עבר

  המגבלה שנקבעה לגבי התניית מתן ההנחה בהסדרת חובות עבר בוטלה.

 5. סיכום

  לאור התיקונים שהוכנסו בתקנות אנו ממליצים לבדוק מחדש האם אתם ממצים את מלוא זכויותיכם להנחה בארנונה.

בדבר פרטים ומידע נוסף, כולל בדיקת ההנחות בארנונה, אפשר לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה (טל: 6591488 –04 פקס: 6597668 –04).