גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 029-2005

חובות דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל.

להלן הודעה שפורסמה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ב- 4.4.2005, שכותרתה "המינהל יגיש תביעות כנגד אגודות חקלאיות בגין אי תשלום דמי חכירה - סך החובות מסתכם בכ- 200 מיליון שקלים:

להלן הודעה שפורסמה על ידי מינהל מקרקעי ישראל ב- 4.4.2005, שכותרתה "המינהל יגיש תביעות כנגד אגודות חקלאיות בגין אי תשלום דמי חכירה - סך החובות מסתכם בכ- 200 מיליון שקלים:

"הנהלת המינהל החליטה לאחרונה לפעול באמצעים משפטיים כנגד מושבים וקיבוצים שלהם חובות דמי החכירה גדולים למינהל ולממש את פסקי הדין באמצעות עיקול חשבונות הבנקים של האגודות החקלאיות.

מנגד בוטלו החלטות גורפות בדבר הפסקת מתן שירותים לבעלי נחלות, עקב חובות דמי חכירה למינהל שיש לאגודה החקלאית אליה הן שייכות או עקב אי חתימתה של האגודה על חידוש חוזה משבצת. בעת מתן התחייבויות לרישום משכנתא יצוין כי בעל הנחלה והבנק יודעים שאין לאגודה חוזה משבצת בתוקף ועל כן שטח המשבצת אינו מוגדר.

אגודות להן חובות דמי חכירה או שטרם חתמו על חוזה המשבצת – לא יקבלו שירותים מהמינהל מלבד אילו שהנם בגדר צורך קיומי להתנהלות החקלאית של הישוב. לא יתקבלו שירותים כגון: עסקות למטרות שטחים לתעסוקה, צירופי שטחים חקלאיים נוספים לשטח הישוב הקבוע, אישור מתן קרקע זמנית וכדומה.

כן הוחלט כי המינהל יקזז את סכום חוב דמי החכירה מפיצויים המגיעים לאגודות הזכאיות לכך בגין השבת קרקע מכל סיבה שהיא.

לא ינתנו כל שירותים לבעל הנחלה בה קיימת הפרה כלשהי של חוזה החכירה, הן בתחום חלקת המגורים והן בחלקה ב' שנועדה לשמשת לצרכים חקלאיים, אם ההפרה נעשית באופן ישיר ע"י בעל הנחלה.

כיום קיימות כ 65,000 נחלות ברחבי הארץ המתפרשות על למעלה מ 700 ישובים חקלאיים מתוכם 400 מושבים וכ -300 קיבוצים ומושבים שיתופיים.

גובה דמי חכירה לנחלה שגודלה נע בין 30-80 דונם הוא כ 650 ₪.

גביית דמי החכירה מתבצעת במרוכז מהאגודות, וזאת מאחר וחוזה המשבצת הוא עם האגודה ולבעלי הנחלות אין חוזה אישי עם המינהל".

הסדרי חובות למינהל

מניסיוננו בטיפול להסדרי חובות דמי חכירה למינהל עולה כי קיימת מחלוקת על חלק מהחיובים המבוצעים לדעתנו בניגוד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל.

לפרטים ולהבהרות אודות הטיפול בהסדרי החובות, לרבות החובות שבמחלוקת, ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.