גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2005

המשך שיווק מגרשים עם צימרים בגליל ובגולן

מינהל מקרקעי ישראל החליט לחזור בו מדרישתו לערוך מכרז לשיווק מגרשים עם צימרים שמקורם בקרקעות המושבים והקיבוצים בצפון.

כללי

1. מינהל מקרקעי ישראל החליט לחזור בו מדרישתו לערוך מכרז לשיווק מגרשים עם צימרים שמקורם בקרקעות המושבים והקיבוצים בצפון.

2. לא ברור עד כה מה גרם למינהל לפני כחודשיים לשנות מדיניותו מקדמת דנן ולעצור שיווק מגרשי מגורים עם צימרים בצפון. הרי מדובר במגרשים גדולים בשטח של דונם שהתב"ע שלהם היא למגורים שניתנו להם זכויות נוספות לצימרים, וזאת כדי להגדיל את יכולת שיווקם ללא מכרז.

יותר מכך בחלק מהישובים יש כבר תב"ע סופית הכוללת צימרים עליה חתום המינהל ותהליך השיווק שנעצר לפני כחודשיים היה בעיצומו.

3. כמו כן, הדרישה למכרז לא היתה זוכה לשיתוף פעולה מצד הקיבוצים והמושבים הנאלצים "לתרום" משטח המשבצת החקלאית ללא תמורה והיתה גוררת את המערכת לסחבת ממושכת של דיונים ודרישות פיצויים על הקרקע, והכל בניגוד למדיניות הממשלה להגביר את קצב שיווק המגרשים בצפון.

פטור מחובת מכרזים

4. סעיף 25(1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993 מחייב למעשה את המינהל לבצע שיווק המגרשים ללא מכרז למומלצי בעלי הזכויות בקרקע.

5. גם בהחלטה 959 של מועצת מקרקעי ישראל, לפיה בקשו המושבים והקיבוצים להפנות מומלצים, הוכרו במפורש זכויות הקיבוצים והמושבים לעניין הפטור ממכרז הקבוע בתקנה 25 (1) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

סעיף 2.2 להחלטה 959 קובע כי "מגרשי בניה למגורים יגרעו ממשבצת הקבע של האגודה. גריעת המגרשים כאמור לא תפגע בזכויות הישוב החקלאי לעניין תקנה 25 (1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993".

6. ההכרה בזכותם של המושבים והקיבוצים להפנות מומלצים להחכרת מגרשים שהוצאו מתוך שטחים שהוחכרו להם בעבר קבלה ביטוי גם בבית המשפט.

בפסה"ד בעניין ת.א. (י-ם) 945/95 דעוס עובדיה ואח' נ' אחיעזר מושב עובדים של הפועל המזרחי להתיישבות שיתופית חקלאית בע"מ, שם נטען לחובת קיום מכרז בהקצאת מגרשים בתוכנית ההרחבה, נאמר:

"בצדק טוענת ב"כ המינהל כי האגודה הנה בעל הזכויות במקרקעין נושא המחלוקת מכוח היותה "מחזיק במקרקעין" באופן רצוף עשר שנים לפחות, בהסכמת המינהל – עובדה המעניקה למינהל פטור מעריכת מכרז לפי תקנה 25 (1) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג – 1993".

דברים דומים נאמרו בפסה"ד בעניין ה"פ (ת"א) 38/96, גל אסתר ואח' נ' נווה ירק מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ, מאגר משפטי נבו:

"האגודה היא צד לחוזה עם המינהל מאז הקמת הישוב היינו למעלה מ – 21 שנים והאגודה וחבריה מחזיקים במקרקעין נשוא תכנית ההרחבה, באופן רצוף ובהסכמת המינהל, למעלה מ – 10 שנים.

משום כך ולאור תקנה 25 (1) הנ"ל האגודה זכאית לפטור ממכרז בעניין הקצאת המכרזים בתכנית ההרחבה".

מהאמור לעיל, ניתן ללמוד כי הענקת זכויות במקרקעין עם זכויות בניה לצימרים, ע"י ממ"י, הינה עסקה הפטורה מחובת מכרז לפי תקנה 25 (1) לתקנות חובת מכרזים.

המשך שיווק המגרשים עם צימרים

7. להלן הכללים החדשים שקבע מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל לשיווק מגרשים עם צימרים בגליל ובגולן:

א. המועצה האזורית תפרסם מודעות בעיתונות הארצית, אשר תכלולנה, בין היתר, מידע לגבי מספר המגרשים בכל ישוב, וכן את הפרטים הבאים:

1. גודל המגרש וזכויות הבניה למגורים.

2. זכויות בניה נוספות, כגון לצימרים.

3. סכום הוצאות הפיתוח.

4. סדרי ונהלי ועדת הקבלה.

בהמשך לפרסום הנ"ל, תנוהל הרשמה ע"י המוא"ז לכל המעונינים, ויתבצע הליך של ועדת קבלה.

במידה ומספר הנרשמים שעברו את ועדת הקבלה בישוב יהיה נמוך ממספר המגרשים באותו הישוב, יופנו המועמדים הנ"ל לחתימת חוזה במינהל.

במידה ומספר הנרשמים, שעברו את ועדת הקבלה בישוב יעלה על מספר המגרשים באותו הישוב, ייערך מכרז סגור ביניהם, לפי יקבע מי יבחר ראשון את המגרש המבוקש.

ב. משמעות העניין הינה, כי המינהל יראה במודעות המועצה האזורית פרסום לציבור, במקום מכרז פומבי, ויתקשר בהסכמי פיתוח עם המועמדים שענו למודעה ועמדו בועדת הקבלה עפ"י נהלי המינהל.

ג. באשר לנרשמים שעברו ועדת קבלה עד ליום 31.3.05, יחולו הוראות מעבר שנקבעו ע"י האגף החקלאי.

ד. יש לעמוד בקשר עם המחוז ליישום הוראות המעבר וכן לתיאום המודעה באשר למבצע האכלוס המתוכנן.

הוראות מעבר של האגף החקלאי

את הוראות המעבר המתייחסות למומלצים שעברו ועדת קבלה עד 31.3.2005 נעביר אליכם לאחר שינוסחו סופית.