גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 027-2005

הארכת ההקלות במס בהסדרי החובות עד ל- 31.12.2006

הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005.

  1. הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005.

  2. במסגרת החוק הוארכו לשנתיים נוספת עד 31.12.2006 ההקלות במס בקשר לביצוע הסדרי חובות במגזר החקלאי אודות לפועלה של סגנית השר ח"כ אורית נוקד.

  3. החוקים שהוארכו הם: פרק ח', הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים - בחוק ההסדרים במשק המדינה, התשמ"ט - 1989 (להלן "חוק ההסדרים") וסעיף 33 לחוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, השתנ"ב - 1992 (להלן "חוק גל") המחיל את הקלות המס שנקבעו בחוק ההסדרים והתקנות שהותקנו על פיהם בהסדרים על פי חוק גל.

  4. ראו גם חוזרנו 71/2004 מיום 20.08.2004 וחוזרנו 87/2004 מיום 1.11.2004.

  5. סוכם כי תוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים, התשנ"א - 1990 יוארכו במקביל עד תום שנת המס 1996.

לעניין תקנה 4, שינויי מיבנה, יחולו שינויים מסוימים - שעיקרם קבלת אישור מראש מרשות המיסים לקבלת הקלות מס בביצוע שינוי המבנה.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדינו בת"א.