גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 026-2005

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון בתעשייה

הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005. במסגרת החוק בוצעה רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 שעיקרה הרחבת המסלול החלופי של פטור ממס תוך ניתוקו ממיגבלת התקציב והעברת הטיפול בו ממינהלת מרכז השקעות לרשות המיסים.

עקרונות הרפורמה

הכנסת אישרה ביום 29.3.2005 את חוק המדיניות הכלכלית לשנת 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה – 2005. במסגרת החוק בוצעה רפורמה מקיפה בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט - 1959 שעיקרה הרחבת המסלול החלופי של פטור ממס תוך ניתוקו ממיגבלת התקציב והעברת הטיפול בו ממינהלת מרכז השקעות לרשות המיסים.

רצ"ב דברי הסבר שנכתבו על ידי רו"ח פרידה ישראלי – המשנה לממונה על הכנסת המדינה .

במהלך הדיונים בועדת הכספים של הכנסת ביקשנו לבטל עוותי חקיקה ישנים וחדשים החלים על המגזר החקלאי, קיבוצים ומושבים כמפורט להלן.

שינוי בהגדרת "מפעל תעשייתי"

ההגדרה החדשה מתבססת על ההגדרה הקיימת בחוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט- 1969 במספר שינויים, חלקן תוספות וחלק גריעות לעומת ההוראות הקיימות. בשלב הראשון ביקשו נציגי האוצר למעט מההגדרה "מפעל חקלאי" כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א – 1980.

הצעת האוצר האמור עלולה היתה לפגוע במפעלים חקלאיים ביו טכנולוגיים ומפעלים לטיפוח גנטי של זרעים ושתילים הנמצאים על גבול ההגדרה שבין חקלאות לתעשייה שעד כה ניתן להם פתרון כמפעלים תעשייתיים. כמו כן עלולים מפעלים אלו ליפול בין הכיסאות כתוצאה מחילוקי דעות בקשר לתחולת הגדרת החקלאות.

בעקבות התערבותו של ח"כ אבשלום וילן שונתה ההגדרה כך שבהגדרת מפעל תעשייתי לא יכלל אך ורק מפעל חקלאי שתכניתו אושרה ע"י המינהלה לעידוד השקעות הון בחקלאות ("מפעל חקלאי מאושר").

שלילת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מאגודה שיתופית שבחרה במסלול חלופי

על פי החוק אגודה שיתופית שבחרה במסלול ההטבות החלופי, לא יחולו עליה הוראות סעיף 61 או 62 לפקודת מס הכנסה.

הוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובעות שדינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בהוראות סעיף זה - כדין שותפות לצורכי מס שחלים עליה הוראות סעיף 61. משמע חברי האגודה חייבים במס במקום האגודה.

הוראות חוק עידוד השקעות הון מטילים מס נוסף על רווחי האגודה שאינם שייכים למסלול החלופי.

אין היגיון פיסיקלי לשלול הבחירה בהוראות סעיף 62 מאגודה שיתופית שבחרה במסלול חלופי ולהכביד עליה במס נוסף על רווחים שאינם שייכים למסלול החלופי. לכל היותר ניתן לאמור שבשנה כזו יראו את כל הרווח מהמפעל המאושר של אותה שנה כמחולק ויחול עליו שיעור מס כרווח שחולק במלואו, קרי: 24.775% באזור עדיפות א' ו- 36.25% באזורים אחרים.

אנו פועלים לביטול ההוראה האוסרת בחירה בהוראות סעיף 62 ובמקומה לקבוע שיראו את הרווח של אותה שנה כמחולק ויחול עליו שיעורי מס כרווח שחולק במלואו.

שלילת הטבות מסלול חלופי- מקיבוץ וממושב שיתופי

על פי החוק קיבוץ או מושב שיתופי לא יכלל בהגדרת "חברה מוטבת" ולפיכך לא יוכל לבחור במסלול "ההטבות החלופי". הוראה זו מפלה לרעה קיבוצים ומושבים שיתופיים משיקולי נוחות מנהלית בלבד וללא כל היגיון פיסקלי.

אפליה לרעה זו מנוגדת להוראות מיוחדות לקיבוצים ולמושבים השיתופיים הקיימות כיום בחוק בסעיף 47(5), לפיהן ינתן פטור ממס על הרווח ממפעל מאושר במגבלת גובה ההשקעות בנכסים קבועים.

אנו פועלים להחיל הצעת החוק גם על קיבוצים ולקבוע מנגנון לפיו הפטור ממס יינתן אך ורק עד גובה הרווחים המושקעים בנכסים בעסקי הקיבוץ ועל יתרת הרווחים יחול שיעור המס על רווחים מחולקים, קרי 24.775% באזור עדיפות א' ו- 36.25% באזורים אחרים.

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדינו בת"א.