גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 025-2005

עדכון מועדי הוראות מעבר- 737, 727, 717

בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1003 מיום 6.6.2004 פרסם האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ב- 23.3.2005 את השינוי במועדים לביצוע עסקאות לפי החלטות 737, 727, 717.

החלטה 1003

1. בעקבות החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1003 מיום 6.6.2004 פרסם האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל ב- 23.3.2005 את השינוי במועדים לביצוע עסקאות לפי החלטות 737, 727, 717.

2. המועדים המעודכנים פורסמו בעדכון להנחיות אגף חקלאי מס' 103 באתר האינטרנט של מינהל מקרקעי ישראל www.mmi.gov.il.

ראו גם חוזרנו 12/2005 "הארכת מועדי הוראות מעבר לעסקאות לפי החלטה 737".

מועדים מעודכנים

3. התאריך הקובע לעניין לוחות הזמנים הוא 10.5.2004.

4. עסקאות לפי החלטות 727, 717 ניתן לבצע עד 10.5.2005. במקרים חריגים שנקבעו בהחלטה 972. המועד האחרון לאישור תכנית נקבע ל- 10.5.2006 וביצוע עסקה יהיה תוך חצי שנה ממועד אישור התכנית.

5. עסקאות הרחבה לקיבוצים ולמושבים לפי החלטה 737 ניתן לבצע עד 8.8.2005 וביישובי קו העימות, מתחום התפר ואזור עדיפות א' עד 5.2.2007.

6. "ביצוע עסקה" לפי הוראות המעבר הינו השלב האחרון של חתימה על הסכם פיתוח קרי לפניו יש לקבל את אשור העסקה על ידי הנהלת המינהל.

ועדת ערר עליונה

7. ביום 16.3.05 מינה מנהל המינהל צוות שיעסוק בעררים שיתקבלו על החלטות צוותי הוראות המעבר במחוזות. הרכב הצוות: רחל זכאי-נוימן, היועצת המשפטית למינהל; מר רונן כהן-שור; סמנכ"ל שיווק וכלכלה, מר אבי ברף, חשב המינהל; גברת שולה בן צבי, מנהלת אגף חקלאי. מרכזת הצוות גברת אלונה מור, עוזרת למנהל המינהל.

בקשות שנדחו על ידי הצוות במחוז, והמבקשים בחרו לערער על ההחלטה, יובאו לדיון בפני הצוות לדיון בעררים בלשכה הראשית בראשות מנהל המינהל.