גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 023-2005

היטלי הפקה ומענקים למפיקי מים- עדכון

בשנת 2004 הוגשה עתירה לבג"צ לעניין הכללים מכוח סעיף 160 (ב) (3) לחוק המים התשי"ט- 1959 הדן במתן מענקים שישולמו בתמיכה במפיקי מים שעלות ההפקה שלהם גבוהה לשנים 1999- 2004.

בשנת 2004 הוגשה עתירה לבג"צ לעניין הכללים מכוח סעיף 160 (ב) (3) לחוק המים התשי"ט- 1959 הדן במתן מענקים שישולמו בתמיכה במפיקי מים שעלות ההפקה שלהם גבוהה לשנים 1999- 2004.

העתירה נסובה על דרך חישוב הריבית וסייגים למתן מענקים למפיקי מים שלא שילמו את היטל ההפקה בשנה בה מבוקש המענק או משנים קודמות.

לאחר התדיינות בפני בית המשפט הגבוה לצדק ב"כ הצדדים עו"ד לילך רזניק ממשרד בלטר, גוט אלוני ושות'. ונציג פרקליטות המדינה הגיעו להודעה מוסכמת שהוגשה לבית המשפט ואושרה על ידו.

בחרנו לפרסם חלק מהסעיפים הנוגעים לכלל המפיקים :

1. תשלום המענק

"לגבי מפיק שאינו בהתדיינות משפטית וחייב היטל הפקה, ישולם המענק בקיזוז חובו של המפיק בגין היטל ההפקה ".

משמעות סעיף זה מבטלת למעשה את הסייג לתחולת כללי הענקות לחייבי תשלום המופיע בסעיף 6.3 לתקנות המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראות שעה), התשס"ב- 2002 והתיקונים לשנים 2003 ו 2004.

2. חישובי ריבית

"סעיף 7- לצורך ביצוע ההתחשבנות בסעיפים לעיל, יערך לגבי כל שנה חשבון סופי של חוב היטל ההפקה לאותה שנה לפי הכמויות שהופקו בפועל, ממנו יופחת סכום המענק לאותה שנה.

ההפרש יקרא בסעיף זה " יתרת החוב " או " יתרת המענק ", לפי העניין.

יתרת החוב תשא הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של % 4 עד תום שנת 2002 ומתחילת שנת 2003 תשא ריבית פיגורים חשב כללי כהגדרתה בחוק המים, ועד למועד התשלום על-ידי המפיק.*

יתרת המענק תשא הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של % 4, עד למועד התשלום למפיק.

חישוב הריביות יעשה מתום שנת הזכאות למענק או תום שנת חוב ( 31 דצמבר כל שנה ), לפי ההקשר.

"סעיף 9- האמור בסעיף 7 לעיל יחול גם לגבי התחשבנות עם כלל מפיקי המים, לרבות המפיקים שאינם חייבים בהיטל איזון או היטל הפקה ".

* במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת התקציב 2003 נתקבל תיקון לסעיף 124 ט' לחוק

המים הדן בריבית פיגורים על חובות בגין היטל הפקה ואי תשלום מיוחד – ראה חוזרנו 9/03.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.