גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 022-2005

הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004

בימים אלה נערכים הדוחות הכספיים לשנת 2004. להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם נציבות מס הכנסה והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים
 1. בימים אלה נערכים הדוחות הכספיים לשנת 2004.

  להשלמת הנתונים הדרושים לעריכת הדוחות הכספיים הפצנו חוברת "הנחיות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004" ובה מחירים נורמטיביים שסוכמו עם נציבות מס הכנסה והנחיות נוספות הנוגעות למאזני קיבוצים ומושבים שיתופיים.

 2. מדד המחירים לצרכן עלה בשנת המס 2004 בשיעור של 1.21% ושיעור עליית המדדים בחקלאות בענפים הצמחיים עלה בשיעור נמוך ביחס לשנים קודמות.

  מצ"ב טבלת שינויים במדדים החקלאיים בשנת 2004 לעומת 2003.

 3. לאור העלייה הנמוכה במדדים סוכם בין מר מיכאל גל, מנהל תחום חקלאות בנציבות מס הכנסה ובין יחידת המיסוי הבין מושבית כי העלויות והמחירים הנורמטיביים שנקבעו לשנת 2003 יישארו ללא שינוי וישמשו לעריכת דוחות המס גם לשנת 2004 בענפים החי: עופות הלול, בקר לחלב, בקר לבשר, דגים וכו').

  להרחבה ועיון בסכומים הנורמטיביים בענפים הנדונים ניתן לראות בחוזרנו מספר 20/2004, 21/2004, 22/2004.

 4. התחשיבים בענפי הצומח שסוכמו עם נציבות מס הכנסה מתבססים על העלויות הישירות הקשורות בכל אחד מסוגי הגידולים ומוצגים יחד עם הסכומים הנורמטיביים בענפי החי בחוברת ההנחיות שהועברו ללקוחותינו.

  המעונינים בקבלת חוברת ההנחיות המפורטות לעריכת דוחות כספיים לשנת 2004 יכולים לפנות להילה רוגוז'יק במשרדנו בתל אביב.

  להבהרות ופרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.