גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 019-2005

השוואת זכויות חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית

החלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בשנת 1965 בעקבות דו"ח "הועדה לבדיקת מדיניות הקרקע בישראל" מיום 5.7.1964 בראשה עמד יוסף וויץ והחלטת הממשלה שבאה בעקבותיה קבעה את הזכויות של המגזר החקלאי והמגזר העירוני במקרקעי המדינה. החלטה זו היא החלטה מכוננת המחייבת את מועצת מקרקעי ישראל ואת כל הגורמים לנהוג לפיה.

החלטה מספר 1

 1. החלטה מספר 1 של מועצת מקרקעי ישראל שהתקבלה בשנת 1965 בעקבות דו"ח "הועדה לבדיקת מדיניות הקרקע בישראל" מיום 5.7.1964 בראשה עמד יוסף וויץ והחלטת הממשלה שבאה בעקבותיה קבעה את הזכויות של המגזר החקלאי והמגזר העירוני במקרקעי המדינה.

  החלטה זו היא החלטה מכוננת המחייבת את מועצת מקרקעי ישראל ואת כל הגורמים לנהוג לפיה.

  השוואה בין קרקע עירונית לקרקע חקלאית

 2. ההבדל המהותי היחידי בהוראות החלטה מס' 1 בין המגזר העירוני לחקלאי הוא בהוראת סעיף ב(9) – "שונה ייעודה של קרקע עירונית או שונה היקף אפשרויות השימוש בקרקע הרשות בידי המחזיק לנצלה לפי ייעודה החדש".

  נציין כי למרות האמור נקבע במפורש בחוזה החכירה לדורות של קיבוץ/מושב שיתופי כי מטרת החוזה היא ל"מפעל" שהוא בין היתר שימוש לכל מטרה עסקית שהיא. גם בחוזה החכירה לדורות של מושב קיימים סעיפים מפורשים המאפשרים שינוי ייעוד מחקלאות.

 3. על בסיס הוראות סעיף ב(9) האמור נקבעו החלטות המגזר העירוני המאפשרות שינוי ייעוד, ניצול ופיצול – החלטה 402 ולאחריה 933.

  היוון תשלומי דמי החכירה

 4. בהחלטה מספר 1 נקבע שדמי החכירה במגזר החקלאי יהיו 2% מההכנסה הנקייה מהנחלה.

 5. היוון תשלומי דמי חכירה הינו פעולה חישובית בלבד החייבת להיגזר מהוראה זו בלבד.

  היוון תשלומים זה מביא לסיום את ההתחשבנות עם המינהל לעניין דמי חכירה שוטפים ולעניין דמי הסכמה בעת מכירת הנחלה והכל ביחס לזכויות הקיימות הן ביחס לקרקע החקלאית בנחלה והן ביחס לחלקת המגורים.

  המדינה מכירה בזכויות בעלי הנחלות בחלקת המגורים

 6. במשך עשרות שנים המדינה מכירה במלוא הזכויות של בעלי הנחלות בחלקת המגורים.

  מאלפי נחלות שנמכרו גבו רשויות מיסוי מקרקעין סכומי עתק - מיסי שבח, רכישה ומכירה המתייחסים רובם ככולם לזכויות במקרקעין של בעלי הנחלות בחלקת המגורים.

  גם מועצת מקרקעי ישראל בהחלטתה מס' 534 בדבר דמי הסכמה הכירה בזכויות בעלי הנחלות בעליית ערך חלקת המגורים ומאלפי נחלות שנמכרו נגבו סכומי עתק עבור דמי הסכמה ובמקרים רבים סכומים העולים על מליון ₪ לנחלה.

  חלקת המגורים בנחלה הינה קרקע עירונית

 7. חלקת המגורים בנחלה הינה קרקע עירונית במהותה "המיועדת למגורים ולצרכיהם האחרים של בעלי הזכויות בנחלה" (סעיף א(1) להחלטה מספר 1).

  השוואת זכויות חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית

 8. לאור האמור לעיל, פנינו ל"ועדה לבחינת הזכויות בחלקת המגורים בישובים חקלאיים" שתמליץ על השוואת זכויות חלקת המגורים בנחלה לקרקע עירונית בהחלטה בעלת משפט אחד בלבד:

  "על חלקת המגורים בנחלה יחולו החלטות מועצת מקרקעי ישראל המתייחסות לקרקע עירונית".

  כל שאר ההוראות הינן טכניות במהותן ויוסדרו בהוראות מינהליות של מינהל מקרקעי ישראל בהתאמה להוראות הקיימות ביחס לקרקע עירונית.