גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2005

הארכת מועדי הוראות המעבר לעסקאות לפי 737

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים. בסיפא של החלטה 1003 נקבע כי "פירוט המועדים המעודכנים יפורסם בהוראת אגף חקלאי". עד כה טרם פורסמה הוראת האגף החקלאי.

כללי

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים.

בסיפא של החלטה 1003 נקבע כי "פירוט המועדים המעודכנים יפורסם בהוראת אגף חקלאי". עד כה טרם פורסמה הוראת האגף החקלאי.

הארכת מועדי הוראות המעבר ביחס לשיווק מגרשים לפי 737

הנהלת מינהל מקרקעי ישראל החליטה להאריך בפרק הזמן של העיכוב כתוצאה מהדיונים בבג"צ את כל המועדים שנקבעו בהחלטה 972, כדלקמן:

בעסקאות לפי החלטה 737, לרבות במכירות מגרשים לכיסוי חובות עפ"י סעיף א(4) להוראות המעבר –יוארך המועד האחרון עד 8.8.2005.

בעסקאות לפי החלטה 737 ביישובי קו עימות, מתחם התפר ואזורי עדיפות לאומית א' – יוארך המועד האחרון עד 8.2.2007.

הארכה נוספת של מועדי הוראות המעבר

מספר חברי מועצת מקרקעי ישראל מבקשים להעלות הצעת החלטה לפיה המועד האחרון למכירת מגרשים על פי תנאי 737 לכיסוי חובות יהיה 31.12.2006, זאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 15.8.2004 המאריכה את ההקלות במס בקשר למכירת מגרשים לכיסוי חובות עד 31.12.2006.