גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 011-2005

הכנסת חבר קיבוץ לעניין ביטוח לאומי 2005

סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד , ואת האגודה בה הוא חבר כמעסיקתו, במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.

 1. סעיף 3 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר חבר באגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי כעובד , ואת האגודה בה הוא חבר כמעסיקתו, במידה והוא עוסק בתפקידו במסגרת סידור העבודה , ולא ע"פ התקשרות אישית עם גורם חיצוני. ע"פ הוראה זו חלים הכללים לתשלום דמי ביטוח לאומי על חבר קיבוץ כשם שהם חלים על כל עובד שכיר.

 2. מאחר וחבר קיבוץ אינו מקבל שכר ככל שכיר אחר, הסמיך חוק הביטוח הלאומי בסעיף 344(א)(1) את שר העבודה והרווחה לקבוע בתקנות כללים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ.

 3. סעיף 5ב לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד - 1954, עוסק בהערכת הכנסתו של חבר קיבוץ/ מושב שיתופי לעניין תשלום מקדמות דמי ביטוח לאומי.

  בחוזר זה נתייחס לשיטת קביעת ההכנסה עפ"י תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) התשי"ד – 1954.

 4. הכנסת חבר קיבוץ / מושב שיתופי מורכבת מהרכיבים הבאים:

  א) סך הוצאות המחיה של הקיבוץ מחולק במספר חברי הקיבוץ בתום השנה לפי הרישום במאזן הקיבוץ.

  ב) שווי הדיור שנתן הקיבוץ לחבר.

  ג) גילום לצורכי קופות גמל.

  ד) גילום לצורכי מס הכנסה.

 5. מקור הנתונים לפי דרישת התקנה, הוא המאזן האחרון של הקיבוץ, שאושר ע"י ברית פיקוח או "בחן" או ע"י רו"ח אחר, כשהמאזן נערך במתכונת של ברית פיקוח או "בחן". עפ"י התקנה, יש להתייחס לנתוני המאזן האחרון שאושר עד תחילת השנה השוטפת.

  לפי סיכום עם המוסד, ניתן לדווח במהלך השנה על מאזן נוסף שאושר ולשנות את בסיס המקדמות לפי הנתונים המעודכנים. השינוי יבוצע מתחילת הרבעון שלאחרי הדיווח.

 6. הנתונים הנדרשים לחישוב הכנסתו של חבר קיבוץ מתייחסים לשנת המאזן האחרון שאושר. להמחשת האמור: בחישוב המקדמות לשנת 2005 המבוססים על נתוני שנת 2003 המופיעים במאזן האחרון שאושר למשק, גילום המס מתבצע עפ"י כללי המס שהיו תקפים בשנת 2003 ונתוני שווי הדיור של שנת 2003. שווי הדיור שמקבל החבר מהקיבוץ נקבע עפ"י תעריפי מינימום של "עמידר" ומתואם בהתאם לממוצע מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים.

  שווי הדיור לחודש הנו כדלקמן:

  שנה שווי הדיור שנה שווי הדיור

  ש"ח ש"ח

  2001 113.93 2003 124.14

  2002 119.10 2004 130.10

  כדי למנוע כפל תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות על רכיב שווי הדיור ראו חוזרנו 24/94 "סיווגם של תשלומי שכ"ד לדירות החברים" המתייחס לאופן הסיווג בדו"חות הכספיים של תשלומי שכ"ד לחברים.

 7. מהאמור לעיל עולה שתוצאת החישוב הינה הכנסת הקיבוץ לשנת המאזן שאושר ולא לשנה השוטפת, בדוגמא שלעיל לשנת 2003 ולא לשנת 2005.

 8. את הכנסת החבר יש ל"קדם" (ל"מדד") לרבעון שבגינו יש לשלם את המקדמות בגין שני המרכיבים הבאים:

  א. "זחילת שכר" שהיא מחצית השינוי בשכר הממוצע לפי חוק בין דצמבר של השנה הקודמת לבין השכר הממוצע בינואר של השנה השוטפת.

  ב. קידום משנת מאזן לשנת ביטוח (לדוגמה בדיווח לשנת 2005 מתבססים על מאזן אחרון שאושר משנת 2003).

 9. התקנה קובעת כי המידוד יתבצע לפי השכר הממוצע שנקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי בהתאם לסעיף 1א לחוק הביטוח הלאומי.

 10. הקידום לרבעון הראשון המתחיל בינואר הוא בשיעור של מחצית שיעור השינוי של השכר הממוצע לחודש ינואר לעומת השכר הממוצע לחודש דצמבר שקדם לו.

 11. בשלב השני יש לקדם את ההכנסה לחבר משנת המאזן עד לשנת הביטוח ע"פ יחס השכר הממוצע בין שתי השנים הנ"ל.

 12. לאחר שנקבעה ההכנסה לחבר לרבעון הראשון, יש לקדמה מידי רבעון.

  שיעור הקידום הנו שיעור עליית השכר הממוצע לצורך גמלאות ודמי ביטוח מתחילת רבעון לתחילת הרבעון שקדם לו.

  ההכנסה לחבר בכל רבעון תהיה ההכנסה לחבר שנקבעה ברבעון שקדם, מקודמת עפ"י שיעור הקידום. הקידום לרבעון השני יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מינואר לאפריל. הקידום לרבעון השלישי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מאפריל ליולי. הקידום לרבעון הרביעי יהיה עפ"י שיעור העלייה של השכר הממוצע מיולי לאוקטובר.

 13. המוסד לביטוח לאומי מחשב את ממוצע השכר הממוצע עפ"י החוק לשנת מאזן. להלן ממוצע השכר לצרכי גמלאות ודמי ביטוח:

  שנה ממוצע השכר הממוצע שנה ממוצע השכר הממוצע

  ש"ח ש"ח

  2001 6,964.00 2003 6,964.00

  2002 6,978.33 2004 6,964.00

 14. להלן שעורי הקידום לרבעון הראשון של שנת 2005 לפי חישוב המוסד לביטוח לאומי:

  שנת מאזן מקדם שנת מאזן מקדם

  2001 1.0000 2003 1.0000

  2002 0.9980 2004 1.0000

 15. ההכנסה לחבר משמשת בסיס למקדמות באותו רבעון. את ההכנסה השנתית לחבר יש לחלק ל - 360 על מנת למצוא את ההכנסה היומית. התשלום עצמו מתבצע עבור כל חבר בנפרד. כל חבר יש לסווג לסוג מתאים, קרי 05,02,01 וכו', עפ"י הסיווג נקבע שיעור האחוזים מתוך הבסיס שיש לשלם בגינו.

  עבור כל חבר המועסק במסגרת סידור העבודה במשק, יש לשלם מידי חודש את ההכנסה היומית מוכפלת במספר הימים שהיה בקיבוץ, ואת התוצאה יש להכפיל בשיעור שנגזר מסיווג החבר.

 16. בתיקון 30 לחוק הביטוח הלאומי "התאמת גמלה לשכר מינימום" שאושר בכנסת ב - 30/11/98 נקבע כי גמלאות ביטוח לאומי והבסיס לתשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי לא יפחתו משכר המינימום של העובד, העומד בינואר 2005 על 3,335 ₪ .

  לדעת יועצינו המשפטיים, רצפת שכר המינימום לא חלה על חבר קיבוץ כיוון שחוק שכר המינימום לא חל במערכת היחסים בינו לבין קיבוצו.

 17. לאור השינויים הרחבים המתרחשים היום במרבית הקיבוצים, מתקיים דיון בין נציגי הקיבוצים ונציגי המושבים השיתופיים והנהלת המוסד לביטוח לאומי בקשר למעמד וזכויות חבר קיבוץ בקיבוץ המשתנה. על הפרק עומדת מחד סוגיית דמי האבטלה והבטחת ההכנסה לחברי קיבוצים ומאידך שינוי דרך קביעת הכנסה לחבר הקיבוץ המשתנה.

 18. בעקבות פס"ד יודפת (ראו חוזרנו 85/2003 "פס"ד בעניין ביטוח לאומי במושב שיתופי משתנה" מיום 7.10.2003), ניתן לשקול הפסקת תשלום דמי ביטוח לאומי בקיבוצים/ מושבים שיתופיים אשר עומדים במספר מבחנים בסיסיים: ביטול סידור העבודה, שינוי התקנון והעברת האחריות לפרנסה מהקיבוץ לחבר, ביטול תורניות וגיוסים, רוב חברי האגודה מועסקים כשכירים מחוץ לקיבוץ או כעצמאיים, חברי האגודה העובדים באגודה ובמפעליה מועסקים בתלוש שכר ומנוכים להם דמי ביטוח לאומי כחוק ככל שכיר אחר.

  במקרים אלו סוגי המבוטחים הייחודיים לקיבוץ (כגון 05, 08 וכו') לא יהיו חייבים בתשלומי דמי ביטוח לאומי לפי הדין החל על אזרחי המדינה האחרים. (ראה חוזרנו 46/04)

 19. בני קיבוץ מעל גיל 18 לפני גיוס שאינם מועמדים או חברים זכאים לפטור מדמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות סעיף 351 לחוק הביטוח הלאומי.(ראה חוזר 47/04)

 20. לחוזר זה מצורפת טבלה מעודכנת לשיעורי דמי הביטוח בקיבוץ לסוגי המבוטחים השונים.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.