גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2005

הקצאת קרקע למפעלי מים

החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 ו- 910 ביטלו החלטת המועצה הקודמת מספר 482 וקבעו העקרונות והכללים לטפל בהחכרת קרקע למפעלי מים. אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל פירסם ב- 26.1.05 הנחיות בקשר להקצאת קרקע לטיהור ואגירת מי שופכין, אגירת מי נגר, מתקני מים וביוב (הוראת אגף שו"כ מספר 11) כדלקמן:

החלטות מועצת מקרקעי ישראל מספר 896 ו- 910 ביטלו החלטת המועצה הקודמת מספר 482 וקבעו העקרונות והכללים לטפל בהחכרת קרקע למפעלי מים.

אגף שיווק וכלכלה במינהל מקרקעי ישראל פירסם ב- 26.1.05 הנחיות בקשר להקצאת קרקע לטיהור ואגירת מי שופכין, אגירת מי נגר, מתקני מים וביוב (הוראת אגף שו"כ מספר 11) כדלקמן:

1. "הגדרות

רשות מקומית - עירייה מועצה מקומית, או מועצה אזורית, או תאגיד משותף של מספר רשויות מקומיות.

מתקן לאגירת מי שופכין, קולחין ונגר – אגני עפר רדודים ועמוקים עם וללא אוורור מכני, מתקנים עתירי קרקע.

מתקן טיהור מי שופכין – מתקנים עתירי אנרגיה וטכנולוגיה הדורשים תשומות קרקע נמוכות.

מתקני מים וביוב – מתקנים הנדסיים הכוללים בריכות מים, מגדלי מים, תחנות שאיבה למים וביוב, בוסטרים וכו'.

2. תחולה

הוראת האגף תחול על:

  2.1. רשות מקומית

  2.2. בעל זכות חכירה לדורות המבקשים להקים על המקרקעין מתקנים לטיהור מי שופכין או לאגירת מי קולחין ונגר, ובלבד שתתקבל המלצת נציב המים לגבי האיתור וגודל השטח.

  2.3. גופים הזכאים לקבל הקצאת קרקע בפטור ממכרז למטרות האמורות ובלבד שתתקבל המלצת נציב המים לגבי האיתור וגודל השטח.

3. עקרונות

  3.1. הקרקע תוקצה על בסיס תוכנית בנין עיר תקפה.

  3.2. הקצאת הקרקע מותנית בכך שנציב המים ייתן המלצה לגבי גודל הקרקע ויאתר את המקום הדרוש לרשות המקומית להקמת המיתקן.

  3.3. במקרה ומוקם מערך לטיפול שפכים הכולל גם מתקן ביולוגי מכני וגם אגני עפר, יש להפריד ביניהם בתשריט חלוקה, ולבצע 2 עסקות נפרדות בהתאם לסעיפים 4,5 להלן (או להגדיר מראש 2 מגרשים בת.ב.ע).

4. קרקע להקמת מתקן טיהור מי שופכין מתקני מים וביוב

  4.1. היזם יחתום על הסכם פיתוח

  4.2. היזם ישלם מראש לתקופה של 49 שנה את דמי החכירה השנתיים בשיעור של 2% לשנה מערך הקרקע למיתקן בהתאם לשומת השמאי הממשלתי.

  4.3. באזורי עדיפות יחולו שיעורי ההנחה כפי שאושרו לאזורי תעשיה ע"י הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל.

  4.4. לאחר הקמת המיתקן יחתום היזם על הסכם חכירה.

  4.5. היזם יהיה רשאי להחכיר את הקרקע בהחכרת משנה לתקופה שלא תעלה על יתרת תקופת החכירה. החכרת המשנה כפופה לאישור מראש של המינהל ולכן שתנאי הסכם חכירת המשנה יהיו כפופים לתנאי הסכם החכירה של המינהל עם היזם.

  4.6. אם תוכנית בנין עיר תקפה תשנה את יעודה ו / או שימושה של הקרקע , והיזם ירצה לממש את היעוד/ ו/או השימוש החדשים, היזם ישלם למינהל דמי חכירה מהוונים עפ"י נוהלי המינהל ועל בסיס שומת שמאי ממשלתי או שמאי המינהל.

5. קרקע להקמת מתקן אגירת מי קולחין ונגר (אגני עפר)

  5.1. היזם יחתום על הסכם הרשאה לתקופה של 7 שנים שיתחדש כל עוד הקרקע מיועדת ו/ או משמשת בפועל למטרה של מיתקן מסוג זה.

  5.2. הקרקע תוקצה ליזם כנגד תשלום של 40 שקל לדונם צמודים למדד ספטמבר 2000, דמי השימוש בגין ההרשאות הינם ל- 7 שנים.

  5.3. שומה יעודה ו/ או שימושה של הקרקע בתוכנית בנין עיר תקפה, או חדלה הקרקע לשמש לייעודה, יבוא הסכם ההרשאה לסיום והקרקע תוחזר למינהל (או לתחולת החכירה המקורית) כשהיא נקייה מכל אדם או חפץ.

  5.4. חדלה הקרקע לשמש למטרה האמורה על היזם לשקם את הקרקע על חשבונו כך שהקרקע תוחזר למינהל (או לתחולת החכירה המקורית) במצב שהייתה בו ערב הקצאתה ליזם.

6. מתקן אגירת מי קולחין ונגר המשמש גם כמתקן טיהור מי שופכין

קיימים מקרים בהם בריכת האגירה משמשת כמתקן טיהור . מדובר בד"כ בבריכות בשטח שאינו עולה על 5 דונם. עסקות מסוג זה יש להפנות לבדיקת אגף שוו"כ על מנת לבדוק ולוודא האם השימוש עומד בתנאי בריכת אגירה או מתקן טיהור ובהתאם לכך יקבע שיעור התשלום.

7. אגף שיווק וכלכלה יעמיד לרשות המחוזות מהנדס להתייעצות במקרים של אי בהירות, בחלוקה הפונקציונאלית של השטחים".