גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 029-2000

רפורמה במס – הוראות לתקופת ביניים

משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:

משרד האוצר יזם שורה של הוראות מעבר לתקופת הביניים שבין מועד פרסום דו"ח ועדת בן בסט לכניסת הוראות החוק בעקבות ישום הדו"ח לתוקפן. ההוראות נועדו למניעת עקיפת הרפורמה באמצעות תכנוני מס באפיונים הפיננסיים השונים בתקופת הביניים, להלן ההוראות:

1. תוכניות חסכון

ההכנסות מתוכניות חסכון שנפתחו עד ליום 4.5.2000 ימשיכו להיות פטורים ממס. החל מיום 8.5.2000 לא יהא ניתן להגדיל את סכום ההפקדות החודשיות מעבר לשיעור עלית המדד או השער שנקבע כלפי מעלה לסכום המהווה מכפלה של 50 ש"ח. נקבע סכום ההפקדה כשיעור מההכנסה של החוסך לא יוגדל השיעור ממועד זה.

לגבי תוכניות שיפתחו מיום 8.5.2000 ואילך הפטור ממס יחול עד ליום 31.12.2000 בלבד.

2. אגרות חוב

הוראות המס חלים כיום על האג"ח, לרבות מק"מ, ימשיכו לחול על אג"ח שהונפקו עד ליום 7.5.2000 עד למועד פדיונן.

ההכנסות מאג"ח שיונפקו מיום 8.5.2000 יחוייבו לפי שעורי המס הנהוגים כיום עד ליום 31.12.2000 לאחר מועד זה יחולו הוראות המס שיקבעו לגביהן.

3. פקדונות בבנקים

ההוראות הקיימות יחולו על פקדונות שהופקדו עד ליום 7.5.2000.

פקדונות שהופקדו לאחר מועד זה יחול שיעור המס הנהוג כיום עד ליום31.12.2000.

4.קופות גמל וקרנות השתלמות

עמית עצמאי

קופ"ג לתגמולים-

עד 20,000 ש"ח החל מיום 8.5.2000 ועד 31.12.2000

קרן השתלמות -

סך של 7% מההכנסה הקובעת לפי ס' 17 (5 א') לפקודת מס הכנסה (הכנסה חייבת של היחיד מעסק או משלח יד לפני הניכוי עד לסך 199,000 בגין קרן השתלמות).

עמית קיבוץ ועמית מושב שיתופי

קופ"ג לתגמולים-

עד 20,000 ש"ח לכל חבר החל מיום 8.5.2000 ועד 31.12.2000.

קרן השתלמות -

סך של 7% מההכנסה הקובעת לפי ס' 58א לכל חבר קיבוץ ההכנסה הקובעת – ההכנסה החייבת של הקיבוץ לפני הניכוי בגין קרן השתלמות ועד לסך 199,000 ש"ח לכל חבר קיבוץ עבורו מופקד לקרן השתלמות.

חבר קיבוץ –יחיד שהוא חבר קיבוץ בגמר שנת המס כאשר:

א. מלאו לו 21 שנה וטרם מלאו לו 70 שנה.

ב לא מופקדים עברו כספים בקרן השתלמות כעמית שכיר או עצמאי.

ג. עובד בקיבוץ או מטעמו באופן סדיר.

נשמח לעדכן אותכם בהמשך בכל ההתפתחויות.