גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 104-2004

הארכת מועדי הוראות המעבר 972 – הבהרות

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים, ליום 10.5.2004.

כללי

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1003, בדבר הארכת מועדי הוראות המעבר הקבועים בהחלטה מספר 972 נקבע, כי עקב עיכובים שנגרמו כתוצאה מהדיון בבג"צ, יוארך ה"מועד הקובע" ב- 7 חודשים ושמונה ימים, ליום 10.5.2004.

קיימים מועדים נוספים בהחלטה מספר 972 אשר אינם תלויים ב"מועד הקובע". לפיכך, אותם הנימוקים אשר הביאו להחלטה לדחות את המועד הקובע, קרי: העובדה שביצוע עסקאות על פי הוראות המעבר הוקפא למשך הדיון בבג"צ, תקפים גם לגבי יתר התאריכים הנקובים בהחלטה 972.

בסיפא של החלטה 1003 נקבע כי "פירוט המועדים המעודכנים יפורסם בהוראת אגף חקלאי". עד כה טרם פורסמה הוראת האגף החקלאי.

הארכת מועדי הוראות מעבר ביחס לשיווק מגרשים לפי 737

מבירור שערכנו, הוחלט להאריך בפרק הזמן של העיכוב כתוצאה מהדיונים בבג"צ את כל המועדים שנקבעו בהחלטה 972, כדלקמן:

בעסקאות לפי החלטה 737 ביישובי קו עימות, מתחם התפר ואזורי עדיפות לאומית א' – ידחה המועד האחרון מ- 30.6.2006 עד 8.2.2007.

בעסקאות לפי החלטה 737 על פי סעיף א(3) – א(1) להוראות המעבר – ידחה המועד האחרון מ- 31.12.2004 עד 8.8.2005.

הארכה נוספת של מועדי הוראות המעבר

מר עמיר ריטוב, יו"ר ועדת קרקעות ותכנון בתנועת המושבים, פנה לשר אהוד אולמרט, יו"ר מועצת מקרקעי ישראל, בהצעה להאריך את הוראות המעבר ולקבוע כי המועד האחרון למכירת מגרשים על פי תנאי 737 לכיסוי חובות יהיה 31.12.2006, זאת בהתאם להחלטת הממשלה מיום 15.8.2004 המאריכה את ההקלות במס בקשר למכירת מגרשים לכיסוי חובות עד 31.12.2006 וקובעת כי חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב – 1992 יהיה תקף עד 30.6.2006.