גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2000

דגשים בחישוב המס לעובד תאילנדי המועסק בחקלאות

על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה.

1. זכויות נלוות לשכר

על פי החוק העובד התאילנדי זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, ובכלל זה להבראה, נסיעות, הודעה מוקדמת, תוספת יוקר, וכיוצא בזה. לעניין פיצויי פיטורים וקופות גמל בהתאם לתיקון לחוק לעובדים זרים, הקרן לעובדים זרים, אשר נקבעה בחוק ומתחילה מיום 1 בינואר 2001 תהווה תחליף לחובת המעביד בדבר פיצויי פיטורים .

2. חישוב המס

עובד זר זכאי לחישוב מצטבר שנתי.

3. ניכוי המס משכר העובד

המעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום כהגדרתו בחוק, המעביד חייב בניכוי המס החל משכרו של העובד והעברתו לרשויות המס.

החוק אינו קובע ולמיטב ידיעתנו בהסכמים להעסקת העובדים בהם התקשרו המעסיקים לא נקבע אחרת, כי המעביד נדרש בגילום המס החל על שכרו של העובד. בהעדר הסכם עם העובד או בא כוחו זכאי המעביד לנכות את המס ואת חלק העובד בדמי הביטוח הלאומי משכרו של העובד.

מניסיוננו מעסיקים רבים מגלמים את המס החל על העובד. אנו ממליצים לבחון האפשרות לנכות המס מהעובד.

4. ביטוח לאומי

השכר ברוטו ממנו מנכים מס הכנסה מהווה בסיס לניכוי ביטוח לאומי. על פי החוק ביטוח לאומי מחייב השלמה למינימום, אם השכר הניתן לעובד, כפי שהוא מוגדר בחוק שכר מינימום, פחות משכר המינימום. כתוצאה מכך יש לוודא הגדרת רכיבי השכר במערכת השכר באופן מתאים על מנת שלא תוצא השלמה לשכר מינימום לעובדים התאילנדים, במיוחד אלו המצויים בשנתם הראשונה בישראל.