גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 102-2004

ניכוי מס תשומות בגין ג'יפ המועסק בתנאי שדה

סעיף 38 לחוק מע"מ מתיר לעוסק לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין.

סעיף 38 לחוק מע"מ מתיר לעוסק לנכות מהמס בו הוא חייב את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין.

על פי הגדרת מס התשומות בסעיף 1 לחוק התשומה היא לשימוש בעסק או לצרכי העסק.

בנוסף, סעיף 41 לחוק קובע מגבלה נוספת לפיה "אין לנכות מס על תשומות אלא אם הן לשימוש בעסקה החייבת במס".

יחד עם זאת, קובעת תקנה 14(א) לתקנות מע"מ כי אין לנכות מס תשומות בגין רכישה או יבוא של "רכב פרטי", גם אם מדובר ברכב המשמש את העוסק במלואו לצרכי העסק או לשימוש העסק.

לעניין תקנה זו מוגדר רכב פרטי בתקנות כ:

  1. רכב נוסעים פרטי ורכב דו שימושי, כמשמעותם בתקנות התעבורה התשכ"א-1961.
  2. רכב הכלול ברשימת כלי הרכב שבתוספת הרביעית לתקנות.

הגדרת רכב פרטי בתקנות ממעטות מהגדרתן רכב שהוא מסוג ג'יפ (4X4) שהוא בבחינת רכב פרטי כאמור בסעיף 1 ו – 2 לעיל המועסק בדרך קבע בתנאי שדה או בחצרי העסק או המפעל דהיינו, לגבי רכב מסוג זה, יותר בניכוי מס התשומות בגין רכישתו או ייבואו.

בפסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעניין תל שבע[1] נקבע שרכב פרטי כאמור מסוג ג'יפ ייחשב כ"מועסק בתמידות בתנאי שדה" אם רוב רובו של השימוש ברכב נעשה בדרכים שאינם סלולות להוציא נסיעות בדרך סלולה לשם מילוי דלק, מעבר משדה לשדה ונסיעה מהבית לשדה וחזרה. נציין כי כל שימוש אחר בדרכים סלולות יגרום לכך שהג'יפ לא ייחשב עוד כ"מועסק בתמידות בתנאי שדה".

לפיכך, בגין רכב מסוג ג'יפ כאמור המועסק בדרך קבע בתנאי שדה ניתן לנכות מס תשומות ברכישתו או בייבואו גם אם הוא רכב פרטי כהגדרתו בחוק.