גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 094-2004

הפקדות בקרנות השתלמות לשנת 2004

תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

א. מבוא

תחום קרנות ההשתלמות עבר בשנה הקודמת שינויים משמעותיים. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים לקרנות השתלמות, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

ב. הפקדות

ההפקדה לקרן השתלמות מקנה לעמית שכיר הכנסה שאינה חייבת במס בשלב ההפקדה ולעמית עצמאי הוצאה מוכרת לצרכי מס. הסכומים והשיעורים כמפורט להלן:

עמית שכיר

תקרת סכום שנתית

הפקדת המעביד

הפקדת העובד

סך הכל

188,544

7.5%

2.5%

10%

משכורת קובעת מוגדרת – הכנסת עבודה בניכוי החזרי הוצאות, שכר בעד שעות נוספות ובונוסים. העובד מחויב להפריש 1/3 מהפרשת המעביד. ההפרשה בשיעור או בסכום העולה על תקרת ההפרשה השנתית חייבת במס במועד ההפרשה.

הפקדת העובד אינה מעניקה לו ניכוי או זיכוי ממס.

עמית עצמאי

תקרת סכום שנתית

הפקדה מוכרת

הפקדה שאינה מוכרת

סך הכל

211,000

4.5%

2.5%

7%

עמית עצמאי – עמית שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד.

הכנסה קובעת – הכנסה מעסק או משלח יד עד תקרת ההכנסה השנתית.

אצל עמית עצמאי יש להפקיד קודם סך של 2.5% מההכנסה הקובעת בקרן השתלמות בכדי לקבל את הטבות המס. במידה וההפקדה אינה עולה על סכום זה לא יתקבלו כלל הטבות מס.

עמית שהוא גם שכיר וגם עצמאי

במקרה זה יובאו בתחילה סכומי הכנסות העבודה בגינם מעבידו הפריש לקרן השתלמות ורק בגין היתרה יינתן ניכוי כעצמאי. מכיוון שתקרת ההכנסה כעובד שכיר נמוכה מתקרת ההכנסה כעצמאי ניתן יהא לקבל תמיד ניכוי כעצמאי.

חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי

קיבוץ ומושב שיתופי יכולים להפקיד בקרנות השתלמות אישיות על שם חבריהם. תקרת ההפקדה המנוכה מהכנסות הקיבוץ היא 7% מההכנסה המיוחסת לחבר עד לסך של 211,000 ש"ח בשנת 2004 כאשר 2.5% מההכנסה המופרשת אינם ניתנים לניכוי מהכנסות הקיבוץ (כעמית עצמאי).

לענין זה:

חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי:

 1. מי שהיה חבר בתום השנה.

 2. מלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 70 שנים בשנת המס.

 3. לא מופקדים עבורו כספים אחרים בקרנות השתלמות (לדוגמה כעמית שכיר).

 4. עובד בקיבוץ ובמושב השיתופי או מטעמו באופן סדיר וקבוע.

שכיר בעל שליטה

הפקדת חברת מעטים בגין בעל שליטה, המותרת בניכוי היא בשיעור של 4.5% מהמשכורת הקובעת (תקרת ההפרשה לעמית שכיר). ההכרה בהוצאה מותנית בהפרשה נגדית של 1.5% על ידי בעל השליטה.

ג. משיכות כדין

משיכה מקרן השתלמות יכולה להיעשות בתנאים המפורטים להלן. משיכה לפי תנאים אלו היא משיכה כדין, אולם לא בכל מקרה של משיכה כדין קיים פטור ממס. פירוט על חיוב ופטור ממס יוצג להלן:

עמית שכיר ועמית חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי

 1. סכומים שמושך עובד אם חלפו 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה לקופה.

 2. סכומים שמושך עובד שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, אם חלפו 3 שנים מיום ההפקדה הראשון לקופה.

 3. סכומים אשר שימשו לצורך השתלמות העובד אם חלפו 3 שנים מיום ההפקדה.

 4. שארי העמית לאחר פטירתו.

לענין זה:

מועד ההפקדה הראשונה הוא המוקדם מבין סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון וסוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשוני.

ניתן לסגור הפקדות בתנאים מסוימים בחשבון בקרן השתלמות ולפתוח חשבון בקרן שניה כאשר הרצף נשמר בין שתי הקרנות.

עמית עצמאי

 1. סכומים שמושך עובד אם חלפו 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה לקופה.

 2. סכומים שמושך עובד שהגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה התשס"ד-2004, אם חלפו 3 שנים מיום ההפקדה הראשון לקופה.

 3. משיכת סכום הוצאות ההשתלמות המותרות לניכוי על פי הפקודה.

 4. שארי העמית לאחר פטירתו.

ד. חיוב ופטור ממס

להלן דיני המס החלים על משיכת כספי קרן השתלמות.

פטור מס

 1. משיכה של קרן ורווחים בגין הפקדות עד תקרת ההפקדה לשכיר.

 2. משיכה כדין של קרן ורווחים בגין הפקדות עד לסך של 14,760 ש"ח כעמית עצמאי או עמית חבר קיבוץ ומושב שיתופי.

 3. משיכת קרן ההפקדה של עובד.

 4. משיכת סכום שהעובד חויב בגינו במס כזקיפת שווי.

 5. סכומים שבעת הפקדתם לא ניתן ניכוי בגינם לעמית עצמאי או חבר קיבוץ ומושב שיתופי (או בגלל שההפקדה עברה את תקרת הניכוי או 2.5% מסכום ההכנסה בגינם לא ניתן ניכוי).

 6. משיכה לצורך השתלמות של עמית עצמאי בגובה הסכומים שהיה רשאי לנכות מהכנסתו לצורך השתלמות.

 7. משיכה לצורך השתלמות של עמית שכיר ועמית חבר קיבוץ ומושב שיתופי אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון (ראה לעיל).

חיוב במס

מס בשיעור 15% על רווחים ריאלים בגין הפקדות מעבר לתקרת ההכנסה (בעמית שכיר 7.5% מהמשכורת הקובעת, בעמית עצמאי חבר קיבוץ וחבר מושב שיתופי סך של 14,760 ש"ח לשנה) בעת משיכה כדין. השיעור המוגבל מותנה באי דרישת ניכוי הוצאות מימון.

מס שולי בעת משיכה שלא כדין בסכום המשיכה. כאשר הסכומים החייבים במס לא כוללים את הפקדות העובד, הפקדות שהעובד חויב בגינם במס והפקדות שלא נוכו מההכנסה אצל עמית עצמאי.