גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 093-2004

הפקדות בקופות גמל לתגמולים לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

א. מבוא

  תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל ולתגמולים, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

ב. הפקדות

  ההפקדה לקופת גמל לתגמולים (בקופת גמל או בתוכנית ביטוח הונית), באחוזים הבאים מ"ההכנסה המזכה", שהיא סך ההכנסה החייבת במס לפני הניכוי בגין קופות גמל וביטוח לאומי, עד לסך של 118,800 ש"ח לשנת 2004, מעניקה ניכוי וזיכוי ממס.

  סוג ההכנסה

  ניכוי

  זיכוי

  משכורת בעדה הופקד לתגמולים או קיצבה או שזכאים בגינה לקיצבה

  -

  5%

  משכורת בעדה לא הופקד לתגמולים או קיצבה ואין זכאים בגינה לקיצבה

  5%

  5%

  הכנסה שאינה משכר

  7%

  5%

  1. הניכוי מבוצע לפי אחוז המס השולי. (לדוגמא בכל הכנסה החייבת במס בשיעור 49% המפקיד לקופת גמל עד לאחוז לגביו ניתן ניכוי, נהנה מהחזר של 49% מהפקדותיו, בדרך של ניכוי מהמס ובעל הכנסה החייבת במס בשיעור של 25% להחזר של 25% בלבד).

  2. שיעור הזיכוי מהמס הוא 25% מסכום ההפקדה עד לסכום לגביו ניתן זיכוי מההפקדה (ללא תלות בשיעור המס השולי של המפקיד).

  3. מי שמלאו לו בתחילת שנת המס 50 שנה זכאי לניכוי הגבוה ב – 50% דהיינו בשיעור של 10.5% להכנסה שלא משכר ו-7.5% להכנסה משכר. אולם התקרה לניכוי זה אינה משתנית והיא 7% מההכנסה המזכה (בשנת 2004 – 8,316 ש"ח) שלא משכר ו-5% מסכום ההכנסה המזכה משכר (בשנת 2004 – 5,940 ש"ח).

  4. לצורך הניכוי, נקבע בפקודת מס הכנסה שיש להביא בחשבון תחילה את ההכנסה משכר. לפיכך, מי שהכנסתו משכר עולה על סך ההכנסה המזכה, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדה לקופת גמל כאחוז מההכנסה שאינה משכר.

  בהכנסה משכר אין קביעה, האם יש לקחת תחילה בחישוב את ההכנסה בעדה יש זכאות לתגמולים או קיצבה או את ההכנסה בעדה אין זכאות כאמור. בפועל, שלטונות המס מביאים בחשבון תחילה את ההכנסה בעדה אין זכאים. לפיכך, ניתן ניכוי ממס גם לבעלי הכנסות משכר הגבוהות מההכנסה המזכה בגין החלק בעדו אין זכאות (עד לתקרת ההכנסה המזכה).

  5. הפקדת מעביד לתגמולים בגין עובד, ללא חיוב העובד במס בגינה, מוגבלת לסך של 5% משכרו או מההכנסה המזכה (סך של 5,940 ש"ח לשנת 2004). הפקדה מעל תקרה זו מחויבת במס בידי העובד במועד ההפרשה.

  6. עמית שכיר חייב להפריש לאותו החשבון בקופת גמל סכום השווה לסכום ששילם המעביד.

  7. חברת מעטים אינה רשאית להפקיד בקופה לתגמולים במעמד עמית שכיר בגין משכורת בעלי השליטה בחברה.

  8. בקיבוצים ומושבים שיתופיים, נהוג לחלק את ההכנסה על פני כלל החברים ולהפריש בגינם לפי תקרת ההכנסה המזכה לקופות אישיות או לקופות במעמד של עמית קיבוץ או עמית מושב שיתופי (קופות אלו נפתחות לכל שנת מס בנפרד).

  9. התקרה להפקדה כוללת גם הפקדות לקופות לקיצבה ופוליסות ביטוח חיים.

ג. משיכות

  ניתן למשוך כספים מקופות גמל לתגמולים בתנאים המפורטים להלן. משיכה לפי תנאים אלו נחשבת למשיכה כדין, אולם לא בכל מקרה קיים פטור ממס הכנסה על רווחי הקופה. פירוט על חיוב ופטור ממס יוצג בהמשך.

  עמית שכיר

  1. בתום 6 חודשים מהמועד בו פרש מעבודתו, אם לא החל לעבוד בתקופה זו במקום עבודה אחר, שהעובדים בו עמיתים בקופת גמל. אולם אם לא מפרישים בגינו כספים לקופת גמל יוכל למשוך את כספי ההפקדה בתום 13 חודש מהמועד בו החל לעבוד במקום העבודה האחר.

  2. הכנסות העמית ובן זוגו נמוכות משכר המינימום, משיכת כספים חודשית עד לגובה שכר המינימום. אם יש לעמית ילדים עד גיל 18 כפל הסכום.

  3. הוצאות רפואיות גבוהות לעמית או לקרובו.

  4. נכות צמיתה של העמית או קרובו בשיעור 75% לאחר ההצטרפות לקופ"ג.

  5. לאחר פטירה.

  עמית עצמאי

  1. הכנסות העמית ובן זוגו נמוכות משכר המינימום למשיכת כספים חודשית עד לגובה שכר המינימום או כפל הסכום אם יש לו ילדים עד גיל 18.

  2. הוצאות רפואיות גבוהות לעמית או לקרובו.

  3. נכות צמיתה של העמית או קרובו בשיעור 75% לאחר ההצטרפות לקופ"ג.

  4. אם עברו 15 שנה מיום ההפקדה הראשון בקופה. (בהפקדה מעל 155,000 ש"ח לשנה בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד המשיכה רואים בהפקדה כפתיחת קופה חדשה החייבת בותק של 15 שנה מיום ההפקדה).

  5. אם מלאו לעמית 60 שנה - אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשון בקופה. (בהפקדה מעל 155,000 ש"ח לשנה רואים בהפקדה כפתיחת קופה חדשה החייבת בותק של חמש שנים מיום ההפקדה).

  6. עמית עצמאי שהגיע לגיל 55 רשאי להפקיד סכום חד פעמי עד 465,000 ש"ח ולקבלו בתשלומים.

  עמית קיבוץ ועמית מושב שיתופי

  1. משיכה חלקית, לפי נוסחה הקבועה בכללי מס הכנסה, החל משנת המס השישית לאחר השנה בה הופקדו כספים בקופה.

  2. החל בשנת המס ה – 16 לאחר השנה בה הופקדו כספים בקופה את כל היתרה בקופה.

ד. חיוב ופטור ממס

  רווחים ריאליים שנצברו בקופ"ג לתגמולים חייבים במס בשיעור של 15% בעת משיכה כדין.

  שיעור מס זה מותנה בכך שלא נדרשו הוצאות מימון בגין ההפקדות, במידה ונדרשו הוצאות מימון, שיעור המס על הרווחים הריאלים הוא שיעור המס השולי.

  במקרים הבאים קיים פטור ממס על הרווחים הריאליים:

  1. לעמית מלאו 60 שנה ותקופת החסכון מעל 15 שנה.

  2. לעמית מלאו 60 שנה לפני ההפקדה הראשונה לקופה ותקופת החסכון מעל חמש שנים.

  3. ליורשי עמית שנפטר.

  במידה ובוצעה משיכה שלא כדין ישולם מס בשיעור של 35% על כל הסכומים ששולמו.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בתל-אביב.