גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 092-2004

הפקדות בקופת גמל לקיצבה לשנת 2004

תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

א. מבוא

  תחום קופות הגמל עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים כללו, בין היתר, שינויים בכללי ההפקדות, המשיכות והמיסוי. החוזר מתייחס למצב העדכני לגבי מי שמפקיד כיום כספים בקופת גמל לקיצבה, הכללים ביחס להפקדות שבוצעו בעבר יתכן ויהיו שונים.

ב. הפקדות

  ההפקדה לקופת גמל לקיצבה (במסגרת קרן פנסיה ותיקה, חדשה או בתוכנית ביטוח לקיצבה), באחוזים הבאים מ"ההכנסה המזכה", שהיא סך ההכנסה החייבת במס לפני הניכוי בגין קופות גמל וביטוח לאומי, עד לסך של 118,800 ש"ח לשנת 2004, מעניקה ניכוי וזיכוי ממס.

  סוג ההכנסה

  ניכוי

  זיכוי

  משכורת בעדה הופקד לתגמולים או קיצבה או שזכאים בגינה לקיצבה

  -

  5%

  משכורת בעדה לא הופקד לתגמולים או קיצבה ואין זכאים בגינה לקיצבה

  5%

  5%

  הכנסה שאינה משכר

  7%

  5%

  הכנסה שאינה משכר במידה וההפקדות בוצעו רק לקיצבה (ולא לתגמולים) כאשר הופקד מעל 12% ניכוי נוסף

  4%

  1. הניכוי מבוצע לפי אחוז המס השולי. (לדוגמא בכל הכנסה החייבת במס בשיעור 50% המפקיד לקופת גמל עד לאחוז לגביו ניתן ניכוי, נהנה מהחזר של 50% מהפקדותיו, בדרך של ניכוי מהמס ובעל הכנסה החייבת במס בשיעור של 20% להחזר של 20% בלבד).

  2. שיעור הזיכוי מהמס הוא 25% מסכום ההפקדה בתוכנית לקיצבה ו–35% מסכום ההפקדה בתוכנית לקיצבה מקיפה (הכוללת גם קיצבת נכות וקיצבת שארים). עד לסכום לגביו ניתן זיכוי מההפקדה (ללא תלות בשיעור המס השולי של המפקיד).

  3. מי שמלאו לו בתחילת שנת המס 50 שנה זכאי לניכוי הגבוה ב – 50% דהיינו בשיעור של 10.5% להכנסה שלא משכר ואם הפקיד לקיצבה בלבד 16.5% ולהכנסה משכר 7.5%. אולם התקרה לניכוי זה אינה משתנית והיא 7% או 11% לפי העניין מהכנסה שאינה משכר (בשנת 2004 – 8,316 ש"ח או 13,068 ש"ח בהתאמה) ו-5% מסכום ההכנסה המזכה משכר (בשנת 2004- 5,940 ש"ח).

  4. לצורך הניכוי, נקבע בפקודת מס הכנסה שיש להביא בחשבון תחילה את ההכנסה משכר. לפיכך, מי שהכנסתו משכר עולה על סך ההכנסה המזכה, אינו זכאי לניכוי בגין הפקדה לקופת גמל כאחוז מההכנסה שאינה משכר.

  בהכנסה משכר אין קביעה, האם יש לקחת תחילה בחישוב את ההכנסה בעדה יש זכאות לתגמולים או קיצבה או את ההכנסה בעדה אין זכאות כאמור. בפועל, שלטונות המס מביאים בחשבון תחילה את ההכנסה בעדה אין זכאות. לפיכך, ניתן ניכוי ממס גם לבעלי הכנסה משכר הגבוהה מההכנסה המזכה בגין החלק בעדו אין זכאות (עד לתקרת ההכנסה המזכה).

  5. הפקדת מעביד לקיצבה, ללא חיוב העובד במס בגינה, בשיעורים כדלהלן:

  בגין סכום הפיצויים ללא הגבלה.

  בגין סכום התגמולים – בגין שכר של פי ארבע מהשכר הממוצע במשק. מעבר לתיקרה זו קיים חיוב במס על ידי העובד במועד ההפקדה. (בשנת 2004 – 27,856 ש"ח).

  6. שיעורי ההפקדה הכוללים לעובד שכיר הם כדלהלן:

  א. קרן פנסיה ותיקה וחדשה – מעביד עד 15.83% עובד עד 7.5% סך הכל 22.83% מתוך סכום הפרשות המעביד מיוחסים 8.3% לפיצויים ו– 7.5% לתגמולים כאשר בתחילה מובאים בחישוב סכומי התגמולים.

  על העובד לשלם במקביל למעביד עד שיעור של 5%, סכום השווה לסכום ששילם המעביד.

  בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות השיעור המופרש מוגבל ל – 20.5% מכפל השכר הממוצע במשק. יצוין כי קיימת תוכנית לשינוי אחוזי ההפרשה בקרנות פנסיה ותיקות גרעוניות.

  ב. תוכנית ביטוח פנסיונית – מעביד עד 15.83% עובד עד 5% סך הכל 20.83% מתוך הפרשות המעביד מיוחסים 81/3% לפיצויים ו – 7.5% לתגמולים כאשר תחילה מובאים בחישוב סכומי התגמולים. על העובד לשם במקביל למעביד עד 5% באופן שוויוני.

  על התשלומים להתבצע מידי חודש בשיעור שווה משכרו של העובד.

  7. שיעורי הפקדה לעמית עצמאי הם כדלהלן:

  א. קרן הפנסיה ותיקה עד 22.83% מהכנסות העמית מעסק משלח יד או עבודה או מתקרת "ההכנסה המזכה" לפי הגובה מבניהם.

  ב. בקרן פנסיה חדשה הזכאית לאג"ח מיועדות-כמו בקרן פנסיה ותיקה אולם במגבלת הפקדה של 20.5% מכפל השכר הממוצע.

  ג. בקרן פנסיה חדשה שאינה זכאית לאג"ח מיעדות ובתוכנית ביטוח פנסיונית – אין הגבלה לסכומי ההפרשה.

  על ההפקדות לקרן הפנסיה ותיקה וחדשה (בין אם היא זכאית לרכוש אג"ח מיועדות ובין אם אינה זכאית) להיות בתשלומים חודשיים או רבעוניים רצופים.

  בהפקדה לקרן פנסיה ותיקה וחדשה הזכאית לרכוש אג"ח מיועדות מתקרת ההפקדה יופחתו סכומים ששולמו בגין העמית כעמית שכיר.

  8. חברת מעטים רשאית להפקיד בקופה לקיצבה בגין בעלי השליטה בה סכום שאינו עולה על 9,890 ש"ח לשנה (לשנת 2004).

ג. משיכות כדין

  משיכות מקופת גמל לקיצבה יכולות להיעשות בתנאים המפורטים להלן. משיכה לפי תנאים אלו היא משיכה כדין, אולם לא בכל מקרה של משיכה כדין קיים פטור ממס. פירוט על חיוב ופטור ממס יוצג להלן.

  עמית שכיר

  בדרך של קיצבה

  1. בהגיעו לגיל 60 שנים לפחות. בקרן פנסיה ותיקה לאישה בהגיעה לגיל 55 שנים לפחות.

  2. במקרה של אובדן כושר עבודה מלא או חלקי.

  3. לאחר פטירת העמית לשארים.

  בתשלום חד-פעמי

  1. במקרים של פיטורים או התפטרות – את רכיב פיצויי הפיטורים.

  2. במקרים הבאים את רכיב התגמולים (באופן יחסי מחלק העמית השכיר (וחלק המעביד):

  א. הכנסות העמית ובן זוגו נמוכות משכר המינימום, משיכת כספים חודשית עד לגובה שכר המינימום, אם יש לעמית ילדים עד גיל 18 כפל הסכום.

  ב. הוצאות רפואיות גבוהות לעמית או לקרובו.

  ג. נכות צמיתה של העמית או קרובו בשיעור של 75% לאחר הצטרפותו לקופת הגמל לקיצבה.

  ד. לאחר הפטירה- ליורשים.

  ה. בקופת גמל לקיצבה שאינה קרן פנסיה ותיקה במקרה של פרישה מעבודה כאשר סך הזכאות לקיצבה נמוך מ – 5% משכר המינימום.

  ו. תשלומי תגמולים בגין הפקדות שבוצעו לפני 1/1/2000 דינם כהפקדות לקופת תגמולים לפני מועד הזכאות לקיצבה.

  עמית עצמאי

  בדרך של קיצבה

  לפי תקנון הקופה.

  בתשלום חד-פעמי

  1. בהתקיים אחד המקרים הבאים:

  א. הכנסות העמית ובן זוגו נמוכות משכר המינימום, משיכת כספים חודשית עד לגובה שכר המינימום, אם יש לעמית ילדים עד גיל 18 כפל הסכום.

  ב. הוצאות רפואיות גבוהות לעמית או לקרובו.

  ג. נכות צמיתה של העמית או קרובו בשיעור של 75% לאחר הצטרפותו לקופת הגמל לקיצבה.

  2. בקרן פנסיה לגבי כספים שהופקדו עד 30/4/97 ובפוליסה לקיצבה שנפתחה עד ליום 30/4/97 גם בהתקיים התנאים הבאים, ובלבד שהעמית לא היה זכאי לקצבת נכות.

  א. אם עברו 15 שנה מיום ההפקדה הראשון בקופה. (בהפקדה מעל 155,000 ש"ח לשנה בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד המשיכה רואים בהפקדה כפתיחת קופה חדשה החייבת בותק של 15 שנה מיום ההפקדה).

  ב. אם מלאו לעמית 60 שנה - אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשון בקופה. (בהפקדה מעל 155,000 ש"ח לשנה רואים בהפקדה כפתיחת קופה חדשה החייבת בותק של חמש שנים מיום ההפקדה).

  3. בקופת הגמל לקיצבה שאינה קרן פנסיה ותיקה בהתקיים כל התנאים הבאים:

  א. מלאו לעמית 60 שנים לפחות.

  ב. סכום הקצבה החודשית מכל קרנות הפנסיה בהם העמית חבר נמוך מ – 5% משכר המינימום החודשי.

  ג. לא היו לעמית הכנסות מעסק, משלח-יד או שכורת.

ד. משיכה שלא כדין

  משיכה שלא כדין מקופת גמל לקיצבה היא משיכה בניגוד לתקנות כפי שצוינו לעיל ובנוסף משיכה בדרך של היוון קיצבה שאינה קיצבה פטורה או משיכה הונית אחרת חייבת בשיעור מס של 35% או המס השולי כגבוה מביניהם.

  הוראה זו אינה חלה על כספי פיצויים או כספים שהופקדו בקופה לפני 1/1/2000.

  ה. חיוב ופטור ממס

  קבלת קיצבה מקופת גמל לקיצבה חייבת במס בשיעור המס השולי של מקבל הקיצבה. מסכום הקיצבה קיימים פטורים שעיקרם:

  פטור לגבי 35% מסכום הקיצבה עד לסך של 6,780 ש"ח לשנת 2004, או פטור בגין חלק הקיצבה שאינה מקרן פנסיה ותיקה הנובע מסכומים שהמפקיד לא היה זכאי בעצם לניכוי וכעובד שכר אם חויב במס בגינם בעת ההפרשה.

  הפטור מותנה בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  א. עמית הגיע לגיל 55 שנה לפחות לגבי אישה ו – 60 שנה בגבר.

  ב. עברו 25 שנה באשה ו-30 שנה בגבר השנה הראשונה בעדה משתלמת הקיצבה בתנאי שאין לו הכנסה מעסק, משלח-יד או עבודה.

  ג. פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.

  ד. שארים – אם הקיצבה אינה משתלמת על פי הסכם קיבוצי.

  במידה והקיצבה משתלמת על פי הסכם קיבוצי הפטור לשארים הוא בסך 6,780 ש"ח.

  תקרת הפטור דלעיל תופחת אם התקבלו פיצויי פיטורין פטורים ב – 15 השנים שקדמו למועד קבלת הקצבה לפי נוסחה הקבועה בסעיף.

  קבלת פיצויי פיטורין פטורים ממס מקופת גמל לקיצבה, כפופה לתקרת הפטור לפיצויי פיטורין בפקודה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בתל-אביב.