גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 090-2004

שיעבוד מניית החבר לאגודתו השיתופית

סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:

סעיף 24(1) לפקודת האגודות השיתופיות קובע:

"24. (1) בשל כל חוב המגיע לאגודה רשומה מחבר או ממי שהיה חבר, יהא לה לאגודה שעבוד על מנייתו או על חלקו בהון ועל פקדונותיו, ועל כל דיבידנדה או הענקה או כל חלק אחר מן הרווחים המגיעים לו, ויכולה היא לנכות כל סכום שנזקף לזכותו של החבר או של מי שהיה חבר או כל סכום המגיע לו, לשם תשלום אותו החוב או על חשבון סילוק אותו החוב....".

השעבוד על פי סעיף זה לא נרשם במרשם השעבודים המנוהל ע"י רשם האגודות השיתופיות או בכל מרשם אחר, ובכל זאת יש לו עדיפות על כל שעבוד אחר, לרבות, זכויות של נושים בדין קדימה ונושים מובטחים בשעבודים קבועים או שוטפים (בד"כ הבנקים).

לאחרונה הפיח רוח-חיים בסעיף זה כב' השופט אברהם אברהם מבית המשפט המחוזי בנצרת.

השופט אברהם דן בהקפאת ההליכים והסדר הנושים של "קבוצת עמיר". כזכור, "קבוצת עמיר" נכנסה להקפאת הליכים לאחר שהקיבוץ, השותפות שייצרה חיתולים ("טפנוקים") וחברה נוספת מן הקבוצה, נקלעו לחובות של כ- 270 מליון ש"ח. החוב העיקרי היה חוב של כ- 127 מיליוני ש"ח מובטח בשעבודים קבועים ושוטפים למערכת הבנקאית.

קיבוץ עמיר חבר בקואופ' הגליל העליון, שהיא אגודה שיתופית חקלאית העוסקת בהובלה.

חובות שותפות טפנוקים לקואופ' הגיע לכ- 730,000 ₪. בתנאים רגילים היה הקואופ' מצטרף לשורת הנושים הרגילים ומקבל אחוזים בודדים מהחוב, בהתאם להסדר הנושים שהתגבש.

אלא שהקואופ' פנה לבית המשפט המחוזי באמצעות עורכי הדין חיים פרוכטר ועופר גראור ממשרד אטיאס פרוכטר ושות' מחיפה, וביקש להכיר בו כנושה מובטח סטטוטורי, על פי סעיף 24(1) לפקודה. טענתם העיקרית של עורכי הדין פרוכטר וגראור היתה שהשעבוד לפי סעיף 24(1) חל לא רק על החובות הישירים של קיבוץ עמיר לקואופ', כחבר בקואופ', אלא גם על חובות עקיפים, כמו למשל, חוב הנובע מאחריותו של הקיבוץ לחוב שותפות טפנוקים, עקב היותו של הקיבוץ שותף כללי בשותפות. עוד נטען, כי בגדר החובות העקיפים נכללים גם חובות הנובעים מערבויות עליהן חתם הקיבוץ.

לפסה"ד חשיבות גדולה מאוד באשר להתנהלות של אגודות שיתופיות מרכזיות ואגודות אחרות המקבלות החלטות על מתן אשראי לחבריהן והבטחונות המוצעים להן, וכן לשיקולים של הבנקים במתן אשראי, שכן בכל מקרה לאגודה השיתופית יש שעבוד סטטוטורי ראשון במעלה, על החובות של החבר כלפיה, בשווי המניה של אותו חבר.

בנק הפועלים הגיש ערעור לבית המשפט העליון, על החלטת בית המשפט המחוזי.

בינתיים, במסגרת הסדר הנושים של קבוצת עמיר, שאושר בבית המשפט המחוזי בנצרת, הגיעו הצדדים להסכמה שהחלטתו של השופט אברהם תבוטל לעניין הסדר ספציפי זה ומבלי שהביטול יהווה תקדים במקרים אחרים.