גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 089-2004

מיסוי עובדים זרים- הבהרות

לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.

 1. לאחרונה הופצו הודעות לפיהן סוכם עם מנהל הרשות למיסים כי יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס לעובדים זרים בחישוב המס על שכרים החל מ- 1.1.2003 ועד 31.12.2006.

 2. מבירור שערכנו הסתבר כי קיים סיכום עם מנהל רשות המיסים הקשור בהעלאת שיעור היטל המעסיקים על עובדים זרים בחקלאות.

 3. על פי סיכום זה עד 31.12.2006 לא תובא לאישור ועדת הכספים של הכנסת התקנה על פיה עובד זר שבידו אשרת שהייה מסוג ב'1 לא יחשב כתושב ישראל בחמש השנים הראשונות לשהותו בישראל - תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) התשס"ד-2004.

  תקנות אלה אושרו כזכור על ידי ועדת הכספים ב- 1.7.03, אולם, בעקבות ערעור של חבר וועדת הכספים, ח"כ אבשלום וילן, הוחלט לקיים הצבעה חוזרת (רביזיה) שטרם התקיימה עד היום.

 4. כל עוד התקנה האמורה לא תאושר על ידי ועדת הכספים של הכנסת, יחולו החל מ- 1.1.2003 הוראות החוק והתקנות כדלקמן:

   א. באם העובד הזר אינו מוגדר כ"תושב ישראל" (ראה סעיף ב' להלן) - יחולו תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושבי חוץ) התשל"ט- 1979, אשר על פיהן ניתן פטור ממס להוצאות אש"ל בגובה 30 ₪ ליום או מחצית השכר, הגבוה מביניהם, וניכוי הוצאות טיסה.

   ב. באם העובד הזר מוגדר כ"תושב ישראל" יינתנו ¼2 נקודות זיכוי ממס.

   להלן המצבים בהם יוגדר עובד זר כ"תושב ישראל"::

   1. אם שהה בשנת המס 183 ימים או יותר.

   2. אם שהה בשנת המס 30 ימים או יותר, וכן כל תקופת שהותו בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

   ג. אישה עובדת זרה זכאית בכל מקרה, ללא קשר לתושבות, לתוספת של ½ נקודת זיכוי ממס

  לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אמיל וינטרוב במשרדנו בתל אביב.