גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 087-2004

הארכת תוקף תקנה 4 – שינוי מבנה

בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.

בחוזרנו מספר 71/2004 דיווחנו על החלטת הממשלה להאריך את תוקף תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות במס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), התשנ"א-1990 (להלן: "התקנות") עד לסוף שנת המס 2006.

כמו כן, הודענו על כוונת הממשלה, באותו מועד, שלא להאריך את תוקף תקנה 4 המאפשרת העברת נכסים בפטור ממס במסגרת הסדרי החובות ותכניות ההבראה הנגזרות מהסדרים אלו.

תקנה 4 לתקנות קובעת:

"(א) מכירה, העברה או פעולה שנעשו בשנות ההסכם, שהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, כי נעשו ללא תמורה במסגרת ההסכם, או שנעשו בין אגודה שיתופית חקלאית לבין יחידים חברי האגודה במסגרת ארגון מחדש של ענפי האגודה כמתחייב מההסכם, יהיו פטורות ממס ולא יוכר בשלהן הפסד לצרכי מס.

(ב) הועבר נכס או מלאי עסקי בפטור ממס כאמור בתקנת משנה (א), יום הרכישה, המחיר המקורי, יתרת המחיר המקורי, שווי הרכישה או עלות המלאי לצרכי מס, לפי הענין, בידי הנעבר, יהיו כפי שהיו בידי המעביר אילו לא הועבר הנכס או המלאי".

ב – 1 בנובמבר 2004 התקיימה פגישה ביוזמתה של ח"כ אורית נוקד בין מר איתן רוב מנהל רשות המיסים לבין ועדת המיסוי הבין מושבית וועדת המיסוי הבין קיבוצית.

בפגישה סוכם כי רשות המיסים תתמוך בהארכת תוקפה של תקנה 4 לתקנות עד 31.12.2006 בכפוף לכך כי שימוש בתקנה ידרוש אישור מראש של רשות המיסים .

לאור הארכת התוקף הצפויה אנו ממליצים שלא לבצע שינויי מבנה חפוזים תוך סיכון בקבלת החלטות שגויות להם השפעות בלתי הפיכות.

להבהרות פרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בתל אביב.