גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 086-2004

הרפורמה בחוק עידוד השקעות הון

במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.

כללי

 1. במסגרת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 תיקוני חקיקה התשס"ה – 2004 שולבה רפורמה רחבת היקף בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959.

  עקרונות הרפורמה ודברי ההסבר שפורסמו ע"י רו"ח פרידה ישראלי, המשנה לממונה על הכנסות המדינה, ועו"ד אופיר לוי, ממינהל הכנסות המדינה – מצ"ב כנספח לחוזרנו.

  הפגיעה במגזר החקלאי

 2. להלן סעיפים הנכללים בהצעת החוק הפוגעים במגזר החקלאי ולכן אנו פועלים לתקנם במסגרת הדיונים בועדת הכספים של הכנסת:

  1. סעיף 5 להצעת החוק – החלפת סעיף 51 לחוק – השינוי המוצע כהגדרת "מפעל תעשייתי"

   ההגדרה מתבססת על ההגדרה הקיימת בחוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט- 1969 במספר שינויים, חלקן תוספות וחלק גריעות לעומת ההוראות הקיימות. שלא על פי ההגדרה הקיימת, ההגדרה המוצעת מצמצמת את ההגדרה האמורה וקובעת "למעט מפעל חקלאי כהגדרתו בסעיף 4 לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א- 1980".

   כמו כן, נגרע מההגדרה בית אריזה שנחשב עד כה לפעילות תעשייתית.

   לעניין בית האריזה נאמר שהשרים רשאים לקבוע כי פעילות מסוימת תחשב כפעילות ייצור, זאת לעומת החוק הקיים המגדיר מפורשות פעילות אריזה כפעילות תעשייתית.

   הצמצום האמור עלול לפגוע במפעלים חקלאיים ביו טכנולוגיים לטיפוח גנטי של זרעים ושתילים הנמצאים על גבול ההגדרה שבין חקלאות לתעשייה שעד כה ניתן להם פתרון כמפעלים תעשייתיים. כמו כן עלולים מפעלים אלו ליפול בין הכיסאות כתוצאה מחילוקי דעות בקשר לתחולת הגדרת החקלאות ובעיקר בתחומים עתירי הטכנולוגיה.

   חיזוק לעמדתנו שאין לשנות המצב הקיים ולגרוע מפעל חקלאי מההגדרה נמצא בסעיף 42 לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות הקובע כי "לא תינתן הטבה לפי חוק זה לגבי תוכנית שאושרה לפי חוק עידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959".

  2. סעיף 5 להצעת החוק – החלפת סעיף 51 לחוק – שלילת מסלול הטבות חלופי מקיבוץ

   על פי הצעת החוק – קיבוץ לא יוכל לבחור במסלול "ההטבות החלופי". הוראה זו מפלה לרעה קיבוצים משיקולי נוחות מנהלית בלבד וללא כל היגיון פיסיקלי.

   אפליה לרעה זו מנוגדת להוראות מיוחדות לקיבוצים הקיימות כיום בחוק בסעיף 47 (ג) (5) לפיהן הפטור ממס על הרווח ממפעל מאושר יוגבל עד לגובה ההשקעות בנכסים קבועים.

  3. סעיף 5 להצעת החוק – סעיף 51(ז) המוצע – שלילת סעיף 62 לפקודת מס הכנסה מאגודה שיתופית שבחרה במסלול החלופי

   על פי הצעת החוק – אגודה שיתופית שבחרה במסלול ההטבות החלופי, לא יחולו עליה הוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.

   הוראות סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובעות שדינה של אגודה שיתופית חקלאית שבחרה בהוראות סעיף זה – כדין שותפות לצרכי מס. משמע חברי האגודה חייבים במס במקום האגודה.

   אין סיבה לשלול הבחירה בהוראות סעיף 62 מאגודה שיתופית שבחרה במסלול חלופי. לכל היותר ניתן לאמור שבשנה זו יראו את כל הרווח מהמפעל המאושר של אותה שנה כמחולק ויחול עליו שיעור מס כרווח שחולק במלואו, קרי: 23.5% באזור עדיפות א' ו- 36.25% באזורים אחרים.

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח חן שחרור במשרדנו בת"א.