גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 026-2000

החזר מע"מ בגין חוב אבוד - הבהרות

עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.

עמדת רשויות מס ערך מוסף לאורך כל השנים הייתה כי הפיכת חוב של חייב לאבוד אינה מזכה את העוסק בהחזר המע"מ אשר שולם על ידו בעת ביצוע העסקאות.

באחרונה דן בית המשפט העליון בפסק הדין אלקה אחזקות בע"מ[1] (להלן: "החברה") בשאלה האם זכאית החברה להחזר המע"מ לאחר כישלון התמורה, על פי חשבוניות הזיכוי שהוציאה.

בעניין פסק דין זה ראו חוזרנו מספר 55/99.

בעקבות פסק הדין עומד אגף המכס והמע"מ להוציא הוראה הוראת פרשנות חדשה הקובעת הנחיות לגבי הכרה בחוב אבוד לעניין חוק מע"מ ודרך קבלת החזר שמקורו בחוב אבוד, אשר אמורה לבטל את הוראת הפרשנות שהוצאה בעבר[2].

להלן עקרונות טיוטת הוראת הפרשנות החדשה (ההוראה טרם פורסמה):

אגף המכס והמע"מ "אימץ" את הילכת פסק הדין וקבע כי החברה זכאית להחזר המע"מ בהתקיים מספר יסודות:

  1. בוצעה עסקה – כמשמעותה בסעיף 1 לחוק.
  1. הוצאה חשבונית מס – אשר תכלול את הפרטים הקבועים בסעיף 9א' להוראות ניהול ספרים.
  1. שולם מע"מ על פי חשבונית – על העוסק להוכיח כי החשבונית נכללה בדו"ח התקופתי המתייחס והמס המתחייב שולם.
  1. לא התקבלה התמורה – בין בכסף ובין בשווה כסף.
  1. החוב הפך ל"חוב אבוד" – דהיינו, הוכח לדעתו של המנהל שלא ניתן לגבותו ובלבד שלא יהיה אחד מאלה:

א. חוב לעוסק של חייב שננקטו כנגדו הליכי פירוק או פשיטת רגל. (במקרים אלו יוכר החוב כאבוד במועד אישור המפרק או הנאמן, לפי העניין, לחלוקת דיבידנד סופי).

ב. חוב לעוסק שננקטו לגביו הליכי הוצאה לפועל. במקרה כזה יוכר החוב כאבוד רק אם יוכח שלמרות ההליך המשפטי בו נתבע החוב, פעילות הגבייה וההוצאה לפועל לא הניבה תוצאות.

ג. חוב לעוסק שנקבע בהסדר על פי סעיף 350 לחוק החברות שאושר על ידי פסק דין סופי של בית המשפט.

יש לציין כי הודעת החייב כי אין בכוונתו/אין באפשרותו לשלם את החוב אין בה כדי להכיר בחוב כאבוד.

כללים להוצאת הודעת זיכוי

הודעת הזיכוי תצא בהתאם לסעיפים 23א' ו – 18 להוראות ניהול ספרים.

יובהר, כי חייבת להיות זיקה ישירה בין הודעת הזיכוי לבין החשבונית אשר הוצאה בגין העסקה המקורית שבגינה נוצר החוב.

הודעת הזיכוי לא תצא יאוחר משלוש שנים ולא לפני ששה חודשים מהיום בו הוצאה חשבונית המס בשל העסקה.

הודעת הזיכוי תכלול את סכום החוב וסכום המע"מ במונחי קרן בלבד (נומינלי).

ניתן לדרוש הפרשי הצמדה וריבית על סכום המס שדווח, ובלבד שהדרישה תעמוד בתנאי סעיף 105(ג) לחוק מע"מ.

מתן הודעה למנהל

עוסק אינו רשאי להקטין את סכום המע"מ הכלול בדו"ח התקופתי אלא לאחר הגשת הודעה על כך למנהל הכוללת פרטי העוסק, פרטי העסקה והנסיבות בגינן הפך החוב לאבוד וכן מיון הדו"ח התקופתי שבו דווח העסקה.

לבקשה יצורפו מסמכים כגון הודעת הזיכוי וכיו"ב.

הנחיות נוספות

  1. הודעת הזיכוי תרשם בספרי העוסק בדרך של הקטנת מס העסקאות.
  2. במקרה בו הוכר החוב כאבוד והעוסק הצליח לגבות את התמורה, יש לראותה כחייבת במס במועד קבלתה.
  3. תיקים הנמצאים בשלב שומה, השגה או ערעור בבית המשפט ייבחנו מחדש בהתאם להנחיות אלה.

הערה: יש לציין כי הוראת פרשנות זו עדיין לא התפרסמה והינה בבחינת טיוטא בלבד.[1] ע"א 2112/95 אגף המכס והמע"מ נגד אלקה אחזקות בע"מ

[2] הוראת פרשנות מספר 1/99 מיום 15.2.99