גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 016-2022

תעריפי מים החל מיולי 2022

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2022.

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"ב -2022

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"ב - 2022

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"ב - 2022

 להלן תעריפי המים החל מ 1.7.2022 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

 

1 . תעריפי מקורות לחקלאות                    (ש"ח למ"ק)
א. חקלאות שפירים –                                    1.94
שפירים אזור נסמך שפירים -                         1.647
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –                      3.489
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -                     4.886
ד. שפד"ן לחקלאות –                                   1.538
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –                      3.489
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –                 1.256
ז. קולחים באיכות שניונית –                            1.08
ח. מים מליחים תעריף בסיס -                        1.457
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס-               1.311

 

2. תעריפי מקורות למטרת בית                (ש"ח למ"ק)
א. כמות מוכרת –                                      0.984
ב. כמות מוכרת לספק מפיק –                      0.836
ג. מעבר לכמות מוכרת –                            6.014
ד. מעבר לכמות מוכרת לספק מפיק-             5.886
ה. גינון ציבורי –                                         4.886
ו. גינון ציבורי לספק מפיק –                         4.738

* הערה – בכללים, בשגגה הפחיתו את תעריפי הייחוס למים למטרות בית לספק מפיק
יתוקן בתעריפי ינואר 2023.


3. תעריפי ספקים מקומיים          ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ

א. כמות מוכרת –                                       3.92
ב. מעבר לכמות מוכרת –                           9.894
ג. גינון ציבורי –                                        7.852

 

4. קרן שיקום – 0.462 ש"ח למ"ק (כלול בתעריף לצרכן הקצה)

 

5. עלויות הפקה נורמטיביות מוכרות לקידוחים:

 

  סוג קידוח

הפקה בסיסית

ש"ח למ"ק

הפקה נוספת

ש"ח למ"ק

(1) קידוח מי שתיה 1.711 0.587
(2) קידוח אחר 1.657 0.533

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.